Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 4/06

Protokół Nr 4/06


Protokół nr 4 /06

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych odbytych w dniu 7 kwietnia 2006 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni w/g listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto udział w komisji wzięli:
Burmistrz Pogorzeli Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Pani Renata Sierszulska Kierownik OPS
Pan Surma Krzysztof
Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie
  2. Omówienie sprawozdania z realizacji wykonania budżetu za 2005 rok
  3. Opinie Komisji o wykonaniu budżetu za 2005 rok
  4. 4.Wniosek o wsparcie finansowe Gostyńskiego Towarzystwa Kulturalnego
  5. Zaopiniowanie projektow uchwał w sprawie:
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi
- zaciagnięcia zobowiązania powyżej roku budżetowego na lata 2007 - 2010,
- objęcia udziałów w spółce z o.o. w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie.
6. Wolne głosy i wnioski
  1. Dyskusja
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Krzysztof Rybka dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich radnych Burmistrza Zdzisława Kowalczyka i pracowników Urzędu.
Do pkt. 2
Pani Teresa Lempach przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005. Powiedziała, że po stronie dochodów plan budżetu wynosi 8.000.531 zł i po stronie wydatków 8.000.531 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżet gminy wynosił po stronie dochodów 8.554.334 zł a po stronie wydatków 9.203.615 zł. Zapytała czy radni mają pytania do przedstawionego budżetu.
Radny Zdzisław Dutkowiak powiedziała; w podatku rolnym udzielone są ulgi inwestycyjne, Państwo nie zwraca teraz tych środków a budżet rośnie - jak to jet.
Jeden radny wyszedł.
Pani Teresa Lempach odpowiedziała, tworząc budżet kalkulujemy te ulgi.
Pan Piotr Curyk odpowiedział ale bud.zet nie wzrasta w rolnictwie, bo ulgi udzielane są na kilka lat i przez kilka lat podatki nie są płacone przez rolników.
Radny Krzysztof Rybka zwrócił uwagę by w dziele 750 w opisówce delegacje zmienić zapis bo z obecnego zapisu wynika jakby 3 osoby pochłonęły kwotę 5.000 zł.
Radny Dutkowiak zapytał jak rozliczani są pracownicy z pobranego paliwa.
Pani Teresa Lempach odpowiedziała; rozliczeń paliwa dokonuje Pan Adam Wierzbicki, za pobrane paliwo przychodzą rachunki z nazwiskiem pobierającego. Jest ustalone ile zużywa się paliwa na 1 km przebiegu i to musi się zgadzać. Za paliwo płacimy od ceny dnia minus 14 groszy.
Radna Maria Pazoła zapytała jaka była kwota płacona za podkłady geodezyjne za ścieżkę rowerową przy drodze powiatowej z Pogorzeli do Elżbietkowa.
Pani Teresa Lempach odpowiedziła 732 złote zapłacono za podklady geodezyjne na ścieżkę rowerową oraz 45.000 zł przekazano dla Powiatu Gostyńskiego na ścieżkę rowerową.
Radna Maria Pazoła zpytała czy w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ujęte jest płacenie za energie elektryczną i ogrzewanie w Wiejskich Domach Kultury i świetlicach
Pan Piotr Curyk odpowiedział, że we wszystkich świetlicach są piece i trzeba kupić węgiel a we Wziąchowie sala ogrzewana jest gazem i za to płacimy.
Do pkt. 3
Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok dokonaniu analizy wykonania budżetu gminy z dochodów i wydatków za rok 2005 „ 6 głosami za” pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Jeden radny podczas głosowania był nieobecny. Głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było..
Komisja Spraw Społecznych również 4 głosami „za” czyli jednogłośnie po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005 przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005.
Jeden radny wrócił
Do pkt. 4
Sekretarz Gminy Pan Piotr Curyk przedstawił pismo Gostyńskiego Stowarzyszenia Kulturalnego o rozważenie możliwości wsprawcia wydania publikacji dotyczącej budowy ruchu społecznego Solidarność z okacji 25 rocznicy. Powiedział, że jeżeli przekażemy jakąś kwotę to wtedy otrzymamy z 5 książek dla biblioteki lub szkoły.
Radna Maria Pazoła wniosła by poprosić o kontakt czy będzie dotyczyło też Pogorzeli, bo w Pogorzeli takich osób nie ma.
Burmistrz Zdzisław Kowlaczyk poparł wniosek radnej i powiedział, że po otrzymaniu danych ponownie pismo przedstawić na Komisjach Rady.
Do pkt. 5
Pan Rybka Krzysztof przedstawił projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pogorzeli, który został zaopiniowany pozytywnie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Pan Surma Krzysztof przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania powyżej roku budżetowego na lata 2007 - 2010 - chodzi tu o zagwarantowanie srodków finansowych na udziały. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk wyjaśnił że teraz okazało się że są przyznane środki finansowe i kwota 135.000 zł nie wystarcza bo są poszczególne etapy budowy i gminy mają przekazać jeszcze raz tyle. Nasza Gmina musi dokonać zobowiązań finansowych na kwotę 149.325 złotych.
-następny projekt uchwały w sprawie zwiększenia udziałów w spółce z o.o. w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie tzn. wpłacamy środki finansowe i jest to nasz wkład w inwestycje budowy Zakładu w Trzebani. Tych pieniędzy nie stracimy ponieważ zostaną one objęte jako udziały w Międzygminnym Zakładzie Oczyszczania w Lesznie Musimy nabyć 181 udziałów po 825 złotych każdy w poszczególnych latach.. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Jesteśmy Gminą wytypowaną do Uni Europejskiej i będziemy dostawali kosze do segregacji, w Urzędzie będziemy musieli się z tego rozliczyć.
Radni pozytywnie zaopiniowali wyżej wymienionie projekty uchwał.
Radny Ireneusz Mucha zapytal co zrobimy ze śmieciami wysypywanymi po rowach,-
-ludzie pytają kto wymuślił cenę 100 złotych na 1 tonę wywożonych śmieci.
Radny Marian Krzekotowski - dwa lata temu były obcinane gałęznie i tak leżą do dziś, kiedy będą uprzątnięte, jeszcze trochę i trawa znowu je zarośnie i trudno będzie je wyciągnąć.
Do pkt. 6
Radny Zdzisław Dutkowiak zgłosił, że Ksiądz w Parafi Wielowieś zakłada chodniki przy kościele, proponował by przeznaczyć kwotę 1.500 zł.
Pani Teresa Lempach odpowiedziała, nie można przeznaczać środków finansowych na kościół, który nie znajduje się w naszej gminie.
Burmistrz Zdzisław Kowlaczyk powiedział, musicie Państwo radni przegłosować tą sprawę bo przepisy się zmieniają, obiecał zasięgnąć opini radcy prawnego.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Krzysztof Rybka zapytał radnych kto jest za podjęciem starań by przekazać środki finansowe dla parafii Wielowieś. Radni byli jednomyślni w powyższej sprawie.
Następnie Burmistrz Zdzisław Kowalczyk przekazał następujące informacje;
-trzeba sprzątać park, wywieź kamienie na drogę z Gumienic do Zalesia (tą drogą dojeżdżają pracownicy do Bolsiusa), pozakładać gaz do sal, zebrać śmieci z wody na stawie w parku.
Radny Stefan Fabisiak zgłosił, że w Bułakowie zmowu przecieka dach na strażnicy.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk zaproponował nie zakładać gazu w Bułakowie tylko naprawić dach papą termozgrzewalną.
Radny Fabisiak nie wyraził zgody na taką zamianę robót.
Radny Marian Krzekotowski prosił by na drogę do Józefowa Ochelskiego nawieź kamienia bo droga jest żużlowa i ciągle rozjeżdża się. Jest w Ochli kupa kamieni i ich właściciel proponował by te kamienie przeznaczyć na tę drogę.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, że kruszarka może pojechać na miejsce i i na miejscu pokruszyłaby kamienie.
Radny Dariusz Nowak zapytał jak daleko posunięte są prace z usunięciem pomostu w Głuchowie.
Burmistrz Zdzisław Kowlaczyk odpowiedział, wędkarze zobowiązali się że rozbiorą pomost i za to wezmą drzewo, poinformował też, że na następną zimę będzie usunięte drzewo na skrzyżowaniu przy wyjeźdźie z Elżbietkowa do drogi Powiatowej z Gostynia do Pogorzeli.
Pan Piotr Curyk poinformował, iż od przyszłego tygodnia równiarka będzie równała drogi,
-poinformował, też że jest podpisany dokument na zwrot ceny akcyzowej za olej napędowy, można już zbierać faktury za okres od 1 stycznia , i do końca września należy składać wnioski w tej sprawie, przefdstawił też zużycie energii na wioskach.
Do pkt. 7
Nie było.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2006-04-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional