Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 3/06

Protokół nr 3/06


Protokół nr 3/06

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 17 marca 2006 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Skarbnik Gminy Teresa Lempach
Kierownik M-G OPS Renata Sierszulska
Pan Czesław Witek
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy za 2005 rok.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa p.poż. na terenie gminy za rok 2005.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok,
  • pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
  • przyjęcia Strategii i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pogorzela na lata 2006 - 2013,
  • zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy.
    5. Wolne głosy i wnioski.
    6. Dyskusja

Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich członków komisji oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie przez obecnych członków komisji.
Do pkt. 2
Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu - Rewiru Dzielnicowych w Pogorzeli za rok 2005 odczytał Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 3
Informację o stanie bezpieczeństwa p. poż. na terenie gminy za rok 2005 przedstawił Prezes Zarządu Miejsko - Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych
Czesław Witek jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 4
Burmistrz Zdzisław Kowlaczyk zaproponował podział nadwyżki budżetowej na rok 2006 w kwocie 319,459 zł oraz rezerwy budżetowej jak w załączniku nr 4 do niniejszego protokołu a następnie poprosił radnych o przeznaczenie środków finansowych jak załączniku. Po przedstawieniu w/w głos zabrali:
Radny Dariusz Nowak zapytał czy będą kładzione chodniku na ulicy Błonie, Gostyńskiej.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, będą kładzione chodniki na ulicy Błonie, Gostyńskiej i na ulicy Krotoszyńskiej,
-poinformował, że Dyrektor Domu Kultury Pani Lidia Wytykowska prosiła by Dni Pogorzeli były w dniach 17 - 18 czerwca bo później będą już wakacje,
-proponowała by 3 maja zorganizować jako Dzień Kultury a w okresie od 15 do 18 byłyby Dni Kultury na małym rynku. Potrzebne byłoby pół sceny ustawionej na jezdni naprzeciw wejścia do restauracji od strony północnej w kierunku Domu Kultury. Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą o dofinansowanie dwóch imprez kwotą 2.000 złotych (po 1.000 zł na jedną imprezę). Burmistrz zapytał czy Rada przekaże te środki na Dni Kultury.
Radna Maria Pazoła proponowała zabrać środki przeznaczone na obchody świąt.
Radny Alfred Siama - powiedział, że nie widzi wymiaru kulturalnego Dnia Działkowicza i ma wątpliwość czy finansować działkowiczów, można dofinansować Dom Kultury. Zapytał czy ta impreza będzie miała charakter otwarty.
Pan Czesław Witek odpowiedział Dni Działkowicza zawsze były otwarte.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział 20-lecie było obchodzone w parku miejskim, dofinansowywane są różne organizacje i uważa żeby wesprzeć ich inicjatywę.
Radny Krzysztof Rybka powiedział, zadaniem gminy jest wspieranie inicjatywy a jest działkowiczów coraz mniej i można rozreklamować działki bo są też wolne. Proponował by przekazać na imprezy kulturalne 2.000 złotych a Pani Dyrektor rozpisze na co wydała środki finansowe, środki finansowe będą przeznaczone w dziale 921, § 248.
Pani Teresa Lempach przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006. Powiedziała, zmniejszono subwencje na oświatę o kwotę 83.489 zł, dołożono nam udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7.178 zł, i z tego dołożymy 2.000 zł do Domu Kultury a reszta pójdzie do rezerwy. Rezerwa będzie w kwocie 55,178 złotych. Przewodniczący Komisji poprosił radnych o zaopiniowanie przedstawionych propozycji. 4 radnych głosowało za pozytywnym podziałem środków finansowych i wprowadzeniem zmian do budżetu, 1 radny wstrzymał się od głosowania. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Radna Pazoła Maria wyraziła zadowolenie, że na świetlicach będzie zakładane ogrzewanie gazowe ale zwróciła uwagę że w Elżbietkowie na 4 piece 2 są sprawne.
Pani Teresa Lempach zapoznała z projektem uchwały w sprawie pomocy Powiatowi Gostyńskiemu, projekt uchwały dotyczy przekazania środków finansowych w kwocie 50.000 złotych na wykup szpitala. Środki zostaną przekazane w II półroczu br. Za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały głosowało 4 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka zapoznał z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy, dotyczy pracowników obsługi szkoły i przedszkoli oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, od 5 lat nie była wartość podnoszona i zaszła taka potrzeba by podnieść wartość o 1 punkt. Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Kierownik M-G OPS Renata Sierszulska powiedziała, otrzymaliście Państwo radni już do zapoznania się Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pogorzela na lata 2006 - 2013.Przedstawiła też projekt uchwały w tej sprawie. Nikt z radnych nie wniósł poprawek i ja wniosłam poprawkę, że OPS nie wypłaca zasiłków rodzinnych bo wypłaca je referat d/s zasiłków rodzinnych,
-proponowała też by zastanowić się nad Programem Profilaktyki i Opieki nad Dzieciem i Rodziną oraz Progremem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie bo u nas tego nie ma ale realizować należy bo to wynika z ustawy.
Radny Krzysztof Rybka zapytał czy są sytuacje losowe, którym groziłoby zimno.
Pani Renata Sierszulska odpowiedziała - regularnie kontrolujemy i osobom lub rodzinom, które wiemy że przeznaczą środki zgodnie z przeznaczonym celem dajemy środki finansowe a osobom lub rodzinom, które przeznaczyły by środki na inny cel kupujemy drewno lub węgiel. Radni zaopiniowali pozytywnie w/w projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Następnie Pani Renata Sierszulska zapoznała z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/56/03 Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu OPS, proponuje się wprowadzić zmiany do paragrafów 1 ust. 2 i § 7 ust. 2 i 3. Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Do pkt. 5
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka powiedział do radnych, otrzymaliście Państwo Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pogorzela i wykonanie budżetu gminy za rok 2005 w celu zapoznania się.
Radna Maria Pazoła wniosła by wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wycięcie drzewa rosnącego przy wyjeździe z Elżbietkowa II na drogę powiatową Pogorzela Gostyń. Drzewo to stanowi zagrożenie bo wyjeżdżając z Elżbietkowa jest bardzo słaba widoczność, będzie tam też końcówka ścieżki i może to by zobligowało konserwatora zabytków.
Pan Marian Andrzejewski odpowiedział, jest możliwość wycięcia tego drzewa ale nie widzę potrzeby wycięcia.
Do pkt. 6
Pan Witek Czesław powiedział, że budżet straży wystarcza tylko na bieżącą działalność. Poinformował też, że będą zmiany w Zarządzie M-G OSP. W tej chwili może brać udział a akcjach gaśniczych strażak ubezpieczony bo jeśli coś stanie się strażakowi nie ubezpieczonemu to nikt mu nie zapłaci, może jedynie gmina. Do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych jedzie tylko Pogorzela bo są strażacy ubezpieczeni. Jeżeli strażacy biorą udział w zawodach to ubezpieczeni są tylko na 1 dzień imiennie.
Radna Pazoła Maria zapytała jakie są losy OSP.
Pan Piotr Curyk odpowiedział - idą przepisy aby udział a akcji brały osoby przeszkolone w tym kierunku.
Radny Alfred Siama zwrócił się z apelem - jeżeli będzie robiony chodnik na ulicy Rycerskiej po 1 stronie drogi to wywołamy konflikt, czy nie byłoby możliwe zrealizowanie zadania w pełnym zakresie.
Pan Piotr Curyk odpowiedział, tworzy się dokumentacja dotycząca kanalizacji ścieków, trzeba zastanowić się po której stronie będzie zakładana by nie rozbierać założonego chodnika
Radny Alfred Siama powiedział, to gdy już będzie ta kanalizacja to proszę zrobić chodnik po drugiej stronie.
Burmistrz odpowiedział, zrobimy to w ramach remontu.
Radny Dariusz Nowak zapytał kiedy otwarta jest kawiarenka internetowa w Domu Kultury, bo młodzież ucząca się nie może skorzystać z niej w soboty i niedziele.
Radny Krzysztof Rybka proponował by Dom Kultury był czynny w soboty a poniedziałki były wolne.
Przewodniczący Komisji na powyższym zamknął posiedzenie .
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2006-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional