Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokoł Nr 9/03

Protokoł Nr 9/03


Protokół Nr 9/03

Z posiedzenia Komisji zdrowia, oświaty, spraw socjalnych, kultury, sportu i rekreacji w dniu 26 czerwca 2003 roku.

W posiedzeniu Komisji zdrowia udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz
Burmistrz Pogorzeli Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Dyr. M-GOK Sławomir Naglak
Dyr. GZOEiAO Danuta Witek
Dyr. Przedszkola w Pogorzeli Jasik Lidia
Dyr. Przedszkola w Kromolicach Chudzińska Beata
Kier. M-G OPS Sierszulska Renata
Kier. GK Kostórkiewicz Mirosława
Posiedzenie Komisji rozpoczęto o godz.12-tej w salce Urzędu Miejskiego a zakończono o godz. 15.30.
Proponowany porządek posiedzenia:
1.Otwarcie
2.Program na wakacje M-GOK
3.Przygotowanie kąpieliska do sezonu
4.Dożynki
5.Wyścig kolarski
6.Regulamin M-G OPS
7.Przedszkola
8.Dyskusja
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka powitał wszystkich obecnych, przedstawił zaproponowany w/w porządek posiedzenia, który został przyjęty przez radnych.
Do pkt. 2
Sławomir Naglak przedstawił propozycje M-GOK na wakacje letnie 2003 jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Powiedział, że nie prowadzi akcji wakacji, ze względu na środki finansowe, brak obsługi. W br. spadł na M-GOK obowiązek organizacji oprawy kulturalnej przez oddziały amatorskie wojewódzkich i diecezjalnych dożynek. W związku z tym okres sierpnia będzie przeznaczony przez reżyserów na przygotowania się młodzieży do wystąpienia na dożynkach. Uczestniczymy 6 lipca br. w organizowaniu 75- lecia Straży Pożarnej w Bułakowie.
Jest możliwość organizowania wycieczki do Stadniny Koni w Pępowie ale to wiąże się z kosztami. Koszt 1 godziny wynosi 40,00 zł od grupy. Przy takiej trasie trzeba ubezpieczyć dzieci.
Pan Krzysztof Rybka powiedział, że obowiązuje ubezpieczenie szkolne i za zgodą rodziców można jechać,
  • nie organizuje się imprez w szkołach, co 8 dziecko nie wyjedzie na wakacje dlatego można wywiesić wywieszkę i dokonywać zapisu wyjazdu na wycieczki. Trzeba próbować organizować.
Pan Curyk Piotr powiedział, że szkoła podstawowa i sala gimnastyczna jest remontowana i nie organizuje się imprez gdyż grozi to niebezpieczeństwem. Kuchnia też jest remontowana.
Burmistrz zapytał jak często byłyby wyjazdy do Głuchowa, bo można ogłosić, że np. 5 lipca dojechać do Głuchowa i tam zorganizować zajęcia, techniczna opieka byłaby na placu,
  • na wyjazd do Pępowa /ubezpieczenie odpada bo obowiązuje szkolne/ kwotę 40,00 zł. na godz. to jest nie dużo i można zorganizować ale jest kwestia opiekunów. Myślę że te 2 godziny w Pępowie można zorganizować i takie środki można wygospodarować.
Pan Curyk Piotr powiedział, że można organizować turniej piłkarski na małych bramkach, Pan Kulski jest odpowiedzialny za sport i można kupić dla drużyn piłki i puchary.
Pan Naglak zapytał czy organizacja meczu nie powinna wychodzić od LZS-u, proponował by pod kuratelą Przewodniczącego Komisji Krzysztofa Rybki zwołać spotkanie z LZS-em, dyrektorem by zorganizować turnieje i udostępnić prąd czy pomieszczenia na przebranie się młodzieży na boisku LZS.
Burmistrz powiedział, że taki turniej piłki nożnej można zorganizować.
Radny Nowacki Andrzej zapytał czy 29 czerwca br na festynie w Głuchowie można zorganizować rozgrywki piłki nożnej dla dzieci.
Pan Naglak odpowiedział, że można wpisać do programu o godz. 17-tej.
Radny Kędziora powiedział, że imprezy organizowane na terenie gminy powinny być ogłaszane na wsiach.
Pan Naglak odpowiedział, że od 26 czerwca będą rozwieszone plakaty na wioskach też.
Do pkt. 3
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, że na kąpielisku trawa jest skoszona, barierki ławki naprawione, budynek gospodarczy ratownika przygotowany. Co do wody pod względem czystości bakteriologicznej Sanepid nie wnosi zastrzeżeń, są zastrzeżenia co do przejrzystości wody ale kąpielisko będzie dopuszczone do używalności. Trzeba uzupełnić apteczkę i włożyć worki w kosze. Kąpielisko czynne będzie od 1 07.br. od godz. 10-tej do 18-tej. Od 29 czerwca będzie też w soboty i niedziele pomocnik ratownika. Coraz gorzej wygląda pomost, jest pofalowany i powyginany. W ub. roku była szansa kupienia za 4.000,00 zł pomostu metalowego ale zarząd nie zgodził się na zakup pomostu. Jest propozycja by zimą spuścić wodę i naszła by nowa co powodowałoby polepszenie wody.
Koszty utrzymania kąpieliska w sezonie to kwota 1.200,00 zł brutto dla ratownika, 39,00 zł za sobotę i niedzielę dla pomocnika ratownika, Wodne Pogotowie Ratunkowe pobiera kwotę 800,00 zł, odnowienie + zakupy środków czystości to kwota ok. 5.000,00 zł.
Do pkt. 4
Sekretarz Gminy Curyk Piotr powiedział że dożynki gminne winny odbyć się 24,08,br, gdzie jeszcze decyzja nie zapadła, Burmistrz musi zdecydować. Generalnie najlepiej jest zrobić przygotowania w Pogorzeli.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, że sołtys Gumienic Pani Kokocińska chce zorganizować dożynki w Gumienicach, Jeżeli Pani sołtys chce zorganizować to musi zająć się przygotowaniem sali itp. Dożynki Gminne muszą się odbyć 24 sierpnia bo 31 sierpnia odbywają się dożynki wojewódzkie w połączeniu z diecezjalnymi, ks. Kanonik wyraził zgodę
Termin został ustalony a do ustalenia pozostało miejsce odbycia się dożynek.
Do pkt. 5
Wyścig kolarski ma odbyć się 30 sierpnia 2003 r. w Pogorzeli będzie start i meta. Gmina ma wkład 5.000,00 złotych ale do tego dochodzą dodatkowe koszty nasze, trzeba zakupić puchary, będziemy szukali sponsorów. Zespoły przy M-GOK będą przygotowywały się do dożynek wojewódzkich i trzeba zabezpieczyć i zorganizować imprezy.
Pan Naglak Sławomir powiedział, że zespół piaskowianie chcą za występy 600,00 złotych i oni wypełnili by czas, byłby turniej koszykówki.
Burmistrz powiedział, że jest to dzień targowy i może skrócimy czas targowania lub przeniesiemy na teren przykościelny. Trasa będzie tak jak zawsze ale w br. będzie prowadziła przez Głuchów.
Do pkt. 6
Pani Renata Sierszulska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz projekt statutu jak stanowią załączniki nr 3 i 4 do niniejszego protokołu.
Po przedstawieniu projektu statutu radny Rybka Krzysztof proponował zapis w § 8, pkt 1 uzgodnić z radcą prawnym czy sformułowanie „z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Miasta i Gminy w Pogorzeli” może funkcjonować skoro zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Zarząd MiG już nie funkcjonuje.
Poza tym zastrzeżeniem innych uwag nie wniesiono do projektu statutu.
Do pkt. 7
Dyr. Przedszkola Samorządowego w Pogorzeli Lidia Jasik przedstawiła projekt organizacji przedszkola. Obecnie jest 77 dzieci, prawie 40 dzieci jest dziewięciogodzinnych od 6,30 do 15,30. Dzieci dojezdnych jest 21. Będą dwa oddziały dzieci 9 godzinnych. Zatrudniamy na 8 godzin tygodniowo od 13,30 do 15,30 panią Szymczak gdyż zatrudnienie jej będzie tańsze niż dodatkowe odwożenie dzieci.
Remonty prowadzone są w trakcie, odpadają płytki w łazience, balkony są zrobione z których korzystają dzieci z klas I.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział że nasze placówki wyglądają dobrze, są wymalowane wewnątrz.
Dyr. Przedszkola Samorządowego w Kromolicach Beata Chudzińska powiedziała, że jest to przedszkole 1 oddziałowe, będzie 19 dzieci. Chciałaby malować sale, bo będzie wizytacja kuratorium może w lutym, musi być przestawiony piec, okna się nie zamykają, są dziury w oknach, okapniki są zniszczone.
Pani Danuta Witek Dyr.. GZOEiAO zapewniła że w wakacje będzie zrobione, jest już zgłoszone.
Burmistrz zapytał czy dzieci z Nepomucynowa będą chodziły do Kuklinowa.
Pani Chudzińska odpowiedziała , że 4 dzieci z Nepomucynowa odeszły do szkoły i 2 dzieci do przedszkola w Kuklinowie.
Pani Danuta Witek powiedziała że w Przedszkolu w Głuchowie jest jeden oddział 16 dzieci, coraz mniej. Remontu nie przewiduje się. Naprawa rynien jest zgłoszona i będzie robiona. Piaskownicę zasponsorował Pan Matczak ze Stolarni. Projekty organizacji w/w przedszkoli stanowią załączniki nr 5, 6, 7.
Do pkt. 8
Radny Rybka Krzysztof zapytał na jakim etapie jest sprawa wymiany foteli w sali widowiskowej M-GOK.
Pan Naglak Sławomir powiedział, że jest po rozmowie z Panem Grzędzickim firmy ATMAN która przysłała propozycje. Są 4 rodzaje foteli. Wybrałem fotele za cenę brutto 359,80 zł z montażem za 1 krzesło. wg katalogu koszt całej wymiany tj. 70.000,00 zł. Firma wyraziła zgodę na płatność w dwóch ratach po 36.000,00 zł. I rata płatności to wrzesień - październik, druga do końca marca 2004 roku. Po procedurze przetargowej dokona pomiaru wytrzymałości podłoża, odległości międzyrzędzia, rzędów, przepisów p.poż. fotele otrzymają atest. Całość inwestycji wykonana byłaby w okresie września - października. Będzie konkurs ofert - tak musi być bo ta firma jest producentem. Na dzień dzisiejszy Burmistrz przekazał 20.000,00 zł. M-GOK posiada 11.000,00 zł, brakuje 5.000,00 zł żeby zamknąć I pólę robót. Chodzi o II etap płatności.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, że na dziś nie ma skąd wziąć 5.000,00 zł. W budżecie jest zapis, że w przyszłym roku zapłacimy . Uważam, że przetarg byłby najwłaściwszy.
Radny Rybka Krzysztof proponował wystąpić o dofinansowanie do Powiatu, Wojewody, Marszałka może coś otrzymamy.
Radny Kędziora proponował by założyć np. połowę krzeseł.
Burmistrz powiedział, że w związku z suszą nie wiadomo czy spłyną podatki, czy nie będzie klęski żywiołowej.
Komisja po dyskusji zaproponowała, by przetarg nieograniczony odbył się na całość sali a płatność była rozłożona na dwie raty. Burmistrz wystąpi do Rady aby w roku następnym zarezerwować środki finansowe na rok 2004.
Radny Mucha Ireneusz zapytał jaką dzierżawę płaci pan Perek.
Pan Naglak odpowiedział, że płaci z 2 miesięcznym opóźnieniem. Płaci 2.100,00 zł na miesiąc. Ma zaległość za wodę, prąd. Musieliśmy zrezygnować ze współorganizowania imprez z panem Perkiem.
Następnie Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że Rada Powiatu dziś decyduje by zbyć Pałac, zapytał, czy Rada jest za tym by przejęła go Gmina i czy jesteśmy w stanie prowadzić remonty,
-odbył się przetarg na chodnik na ul. Boreckiej, przystosujemy chodnik do osób niepełnosprawnych, z tego zadania zostanie 10 tys. zł,
-zakończyliśmy budowę ul. Żeromskiego i dostaliśmy 20 tys. zł,
-był zapis z budżecie 20 tys. zł na ul. W Bułakowie i w sumie jest to 50 tys. złotych. Zlecamy wykonanie projektu na budowę drogi. Panu Mrukowi zlecono wykonanie geodezyjnych prac i będziemy może robili w wrześniu lub październiku. Jeżeli tą drogę wykonamy do końca roku to z Urzędu Marszałkowskiego możemy otrzymać 20 tys. złotych.
-od poniedziałku rozpoczynamy remontować most w Małgowie,
-naprawiliśmy most w Bułakowie,
-chcemy zamknąć wydobycie piasku ponieważ musielibyśmy stworzyć spółkę z pracownikiem,
-powstaje dokumentacja koncepcji na kanalizację ściekową,
-do półrocza 2004 roku musimy opracować plan ochrony środowiska,
-musimy opracować wieloletni plan finansowo-inwestycyjny,
-nie wiadomo co z planem zagospodarowania przestrzennego, czy będzie wymagane opracowanie planu w 2004 roku,
-istnieje Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego - nie należymy bo nie wpłaciliśmy pieniążków,
-istnieje Stowarzyszenie Poręczeń Kredytowych- nia należymy bo również nie wpłaciliśmy środków,
-wycenimy działkę przy PZZ-ach i wskażemy panu Dudzie z Grębowa,
-z kanalizacją pójdziemy w tym kierunku by Gmina robiła to zadanie sama.
Radna Pazoła Maria zapytała czy pan zbierający złom segreguje go, bo w tej chwili panuje tam bałagan.
-prosiła by wymalować salę sesyjną.
Burmistrz powiedział, że będzie rozmawiał z tym panem i zrobię wszystko by było czysto,
-salę sesyjną odmalujemy.
Radny Nowacki Andrzej zapytał czy na strażnicy w Głuchowie będzie posmołowany dach.
Burmistrz powiedział by zgłosić w Gospodarce Komunalnej..
Radny Rybka Krzysztof powiedział, że otrzymali reklamówkę na zbiórkę papierów.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, że są fundusze z ochrony środowiska i zakupimy 2 lub 3 pojemniki na papier.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała:
Aniela Szydłowska

Przewodniczący Komisji
Krzysztof RybkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional