Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokoł Nr 3/03

Protokoł Nr 3/03


Protokół Nr 3/03

z posiedzenia Komisji zdrowia, oświaty, spraw socjalnych, kultury, sportu i rekreacji w dniu 26 lutego 2003 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr l do niniejszego protokołu oraz
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Piotr Curyk
Dyr. M-GOK Naglak Sławomir
Kierownik Biblioteki Renata Tuszyńska
Dyr. Gimnazjum Paweł Marciniak
Pan Konrel Kempiński
Radny Zdzisław Dutkowiak Kier.
M-GOPS Renata Sierszulska
Posiedzenie Komisji rozpoczęto o godz. 12-tej i zakończono o godz. 16-tej.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie
2.Działalność M-GOK, Biblioteki Publicznej MiG, i Kółka modelarskiego
3.Dzisłalność Klubu „ UKS" przy Gimnazjum i Klubu „Olimpijczyk" przy ZSOiZ w Pogorzeli
4.Zaopiniowanie Statutu Gminy Pogorzela, M-GOK, GZOEiAO, Biblioteki Publicznej
5.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • przepisów porządkowych regulujących zasady używania /detonowania/ materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym
  • zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od psów w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów tego podatku oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia za inkaso
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok,
  • określenia zasad usytuowania na terenie gminy Pogorzela miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
6. Sprawy bieżące
7.Dyskusja
Do pkt. l
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka powitał wszystkich obecnych a następnie przedstawił porządek posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty.
Do pkt 2
Sprawozdacie działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli za lata 2000, 2001, 2002 i plan imprez na rok 2003 oraz plan budżetu na rok 2003 przedstawił Dyr. M-GOK Sławomir Naglak, jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, że Dożynki Wojewódzkie odbędą się z dożynkami Kurii 31 sierpnia 2003 r. Starosta Gostyński chciałby zorganizować Dzień Powiatu 30.08.2003 r i prosił by wystąpił zespół z Pogorzeli. Dlatego Dożynki Gminne powinny być przesunięte o tydzień wcześniej.
Radna Pazoła Maria zapytała czy w br. odbędzie się wyścig kolarski. Burmistrz odpowiedział że był zaplanowany ale pan Mróz rozwiązał zespół kolarski i sami nie jesteśmy w stanie zorganizować finansowo, jeżeli będzie wyścig to w odpowiednim czasie poinformujemy.
Radny Ireneusz Mucha Pani Małgorzata Kopejkin prowadzi w M-GOK kurs socjo-pedagogiczny, na czym to polega.
Dyr. M-GOK Naglak odpowiedział że spotyka się tam młodzież trudna z ubogich rodzin. Organizowane są wyjazdy, pomoc w odrabianiu lekcji, dyskoteki. M-GOK pomaga.
Dyr. Gimnazjum Pan Marciniak powiedział, że Gimnazjum też włączyło się, są też pieniążki ze środków alkoholowych.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, że być może rozszerzymy tą pracę z dziećmi zagrożonymi i zwiększymy przekazanie środków z Komisji alkoholowej.
Radny Rybka Krzysztof zasugerował by z informacją o imprezach wyjść na zewnątrz, czy te koła które są będą i czy M-GOK sonduje nabór.
Pan Naglak Sławomir odpowiedział, że nabór odbywa się co 2 lata zaczynając od 2 - 3 klasy, zaczynamy od klubu tańca, jeżeli ktoś przychodzi co roku to nie odrzucamy ale musi być grupa. Z młodzieży starszej z LO wchodzi młodzież zdolna do zespołu Brawo.
Informacje o imprezach ogłaszamy w prasie lub przez ogłoszenie, jeżeli chodzi o wioski to korzystamy z pomocy radnych, sam rozwożę.
Burmistrz powiedział że można się dogadać i dostarczyć do sołtysa a sołtysa zobowiążemy by wywiesił w gablotach. Część pracowników ma ryczałt i może po wioskach rozwieź.
Radny Rybka Krzysztof zapytał czy Dyr. M-GOK zorientował się ile kosztuje jedno krzesło do sali widowiskowej..
Pan Naglak odpowiedział że koszt l fotela to kwota ok. 500,00 zł. jednak uważam że należy wymienić te fotele. W Krotoszynie jest wymiana foteli i można je obejrzeć i zorientować się w cenie. W budżecie posiada kwotę 11.000,00 zł na ten cel,
- powiedział też, że M-GOK jest zobowiązany wypłacać panu Kornelowi Kempinskiemu pensję na prowadzenie Klubu modelarskiego a sprawy sportowe ich nie dotyczą.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, że z budżetu będzie można dołożyć około 20 tys. złotych.
Pan Kornel Kempinski przedstawił plan Działań Klubu Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego przy M-GOK na rok 2003 oraz sprawozdanie z działalności Klubu za lata 2000, 2001, 2002 jak stanowi załącznik nr 3 do protokołu, dalej powiedział, że marzeniem jest by można kupić sprzęt i użytkować go.
Pan Curyk zapytał ile dzieci uczestniczy w pracach klubu. Pan Kempinski odpowiedział, że od 10 do 12 dzieci uczestniczy w pracach klubu.
Pan Naglak powiedział, że modelarstwo jest to drogi sport, członkowie zespołów przy M-GOK też płacą składki i członkowie innych klubów też powinni płacić składki. Dlatego cieszy się, że modelarstwo podeszło pod sport.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, że ze sportowcami musimy poważnie porozmawiać, na sport piłki nożnej jest przeznaczone w budżecie 42.000,00 zł. Gmina jest głównym sponsorem LZS Pogorzela bo to co jest od sponsorów to jest kawa. Jest też Klub Olimpijczyk, UKS i nie można dopuścić do powstania nowych klubów bo nie mamy środków finansowych.
Radny Eugeniusz Paszkowski zapytał ile kosztuje l komplet do modelarza Pan Kempinski odpowiedział, że koszt zakupu wynosi ok. 1.800,00 zł.
Kierownik Biblioteki Pani Renata Tuszyńska przedstawiła plan pracy Biblioteki na rok 2003 oraz sprawozdanie z działalności za lata 2000-2002 jak stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Następnie zwróciła uwagę że księgozbiór jest duży ale przestarzały i potrzebne są środki finansowe na zakup książek i należy bibliotekę skomputeryzować.
Do pkt. 3
Dyrektor Gimnazjum Paweł Marciniak złożył sprawozdanie z działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Gimnazjum w Pogorzeli za rok 2002 i plany zawodów i wydatków Klubu na rok 2003 jak stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Następnie powiedział że to czy będą istniały sekcje będzie zależało od państwa radnych. Jest to koszt ok. 18.000,00 zł i liczy na to że w bieżącym roku wsparcie finansowe będzie większe.
Pan Czesław Roszczak przedstawił podsumowanie sezonu 2002 Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk" przy ZSOiZ w Pogorzeli jak stanowi zał. nr 6 do protokołu. Dalej powiedział że do tego wszystkiego potrzeba środków finansowych na sprzęt specjalistyczny na które to środki liczy Klub
Komisja wypowiedziała się że jest za dofinansowaniem klubów lecz nie wyraziła ostatecznego zdania.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, zadaniem Rady musi być pobudzenie zainteresowań w bibliotece, szkołach, straży. Spotkamy się zapewnił Burmistrz omówimy jakimi środkami dysponujemy i podzielimy środki.
Do pkt. 4
Sekretarz Gminy Curyk Piotr przedstawił zmiany jakie należy wprowadzić do Projektu Statutu Gminy Pogorzela. Następnie przedstawił propozycje zmian do Statutu M-GOK, GZOEiAO i Biblioteki Publicznej.
Komisja Statutowa i Komisja oświaty pozytywnie zaopiniowały wprowadzenie przedstawionych zmian w statutach.
Do pkt. 5
Sekretarz Gminy Curyk Piotr przedstawił projekt uchwały RM w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania /detonowania/ materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym. Jak stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Następnie zapoznał z projektem uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od psów w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów tego podatku oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia za inkaso. Komisja pozytywnie przyjęła w/w projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Następnie Skarbnik Gminy Teresa Lempach przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 jak stanowi załącznik nr 8. Wyjaśniła tez że jest to projekt zmian na dzień dzisiejszy, do sesji dane w projekcie uchwały mogą się zmienić.
Kierownik M-GOPS Renata Sierszulska zapoznała z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 r. jak stanowi zał. nr 9 do prot. W/w projekt uchwały został przyjęty. Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Pogorzela miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Nad tym projektem uchwały wywiązała się dyskusja dot. odległości usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa w odległości nie mniejszej niż 30 metrów od szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, obiektu kultu religijnego, domów pogrzebowych, cmentarzy, obiektów sportowych, zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, przy czym odległość mierzy się według faktycznej drogi od wejścia do punktu sprzedaży do wejść do wyżej wymienionych obiektów.
Radni szeroko dyskutowali na temat odległości Baru małej gastronomii położonego na ul. Krobskiej naprzeciw Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w PogorzelL Radni nie podjęli stanowiska w tej sprawie, ustalono że powrócą do tematu w terminie późniejszym.
Do pkt. 7
Radna Maria. Pazoła prosiła by malowanie remizy w Elżbietkowie na zewnątrz budynku i wewnątrz było przeprowadzone w kwietniu.
Radny Mucha Ireneusz zapytał kiedy będzie robiony most w Małgowie. Pani Aniela Szydłowska odpowiedziała, że w planie robót na 2003 rok jest ujęty remont mostu.
Radny Rybka zapytał czy wpływy z czynszu za restaurację wpływają regularnie,
  • zapytał też , kto sprawdza ile godzin pracuje dyrektor M-GOK, czy pracuje dłużej.
  • powiedział, że w maju mamy zaplanowaną oświatę jako temat pracy komisji, czy państwo mają propozycje.
Pani Teresa Lempach odpowiedziała, że na dzień 31 grudnia Pan Perek miał zaległość 200,00 złotych.
Do pkt. 8
Komisja ustaliła by do Klubu LZS wystosować pismo jak zostały spełnione ustalenia z poprzedniej komisji w sprawie rejestracji Klubu i czy zwrócili się o sponsoring. Temat sportu będzie tematem obrad sesji Rady.

Protokołowała:
Aniela Szydłowska

Przewodniczący Komisji
Krzysztof RybkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional