Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokoł Nr 1/03

Protokoł Nr 1/03


Protokół Nr 1/03

z posiedzenia Komisji zdrowia, oświaty , spraw socjalnych, kultury, sportu i rekreacji w dniu 8 stycznia 2003 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz
Burmistrz Pogorzeli Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Skarbnik Gminy Maria Sobieraj
Pan Marian Fabisiak Prezes LZS
Pan Stanisław Hyżyk
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 13-tej.
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie
2.Działalność finansowa LZS
3.Zaopiniowanie budżetu gminy na rok 2003
4.Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2003
5.Zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
-odwołania Skarbnika Gminy w Pogorzeli
-powołania Skarbnika Gminy w Pogorzeli
6.Wybór sołtysów
7.Dyskusja
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka powitał wszystkich obecnych a następnie przedstawił porządek posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty.
Do pkt. 2
Radny Krzysztof Rybka powiedział, ponieważ w budżecie gminy jest bardzo mało środków finansowych a te które w budżecie zabezpieczyliśmy nie wystarczą dlatego zaprosiliśmy przedstawicieli LZS by zaproponować rozwiązania które pomogą rozwiązać problem.
Pan Piotr Curyk powiedział że można Klub LZS zarejestrować u Starosty Powiatu gdzie opłata wyniesie 5.00 zł za reje3starcję oraz 0,50 zł za każdy załącznik. Przedstawił warunki które należy spełnić tj. powołać Klub, przyjąć Statut, powołać komitet, w składzie 15 osób dorosłych, dokonać zapisu że Stowarzyszenie będzie prowadził działalność gospodarczą. Przedstawił wniosek który Klub może podpisać i potem załatwiać dalsze sprawy. Później będzie można występować do różnych instytucji o środki finansowe.
Pan Fabisiak Marian powiedział że uważa że współpraca będzie. Jest to jedyny Urząd który finansuje Klub w powiecie. W poprzednich latach były drobne rzeczy które przekazywały zakłady. Finansowanie przez Urząd było prawidłowe. W 2002 roku otrzymaliśmy trochę więcej środków ale takie były oczekiwania przez Burmistrza. Klub zajął 6 miejsce w lidze okręgowej. Mieliśmy trenera , który nadal będzie ten zespół prowadził. Na koniec roku mamy dług wobec zawodników i z bieżących środków będziemy musieli wyrównać je. Zarejestrujemy Klub. Mamy zaległości ok.1.000,00 zł za wygranie meczu, 100,00 zł za napoje u pana Kaniewskiego i 300,00 zł za mecz i jest to pożyczka prywatna. Zwróciliśmy się do Burmistrza by w roku 2003 zawarł umowę na zatrudnienie trenera na tych samych zasadach i z tym samym wynagrodzeniem. Plan finansowy zał. Nr 2 nie jest wygórowany, myśli że Rada na tyle ile będzie mogła przyzna nam potrzebną ilość środków.
Pan Curyk zapytał czy będą koszty związane z nową uchwałą Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Pan Fabisiak odpowiedział że mają 10 wydzielonych ludzi którzy idą po sędziego i prowadzą do szatni. Prosił o zakupienie szaletu plastikowego na boisko sportowe. Powiedział że szatnię wyremontują we własnym zakresie tylko proszą o zakup materiałów.
Pan Curyk powiedział że na diety należy przedstawić rachunek, dlatego muszą jak najszybciej dokonać rejestracji Klubu. Następnie zapytał czy Klub musi mieć w br. grupę juniorów .
Pan Fabisiak odpowiedział że na razie nie ma obowiązku a od 1.07.04 roku będzie obowiązywał.
Pan Curyk prosił by Klub przedstawił powiatowi pismo z wytycznymi potrzebami.
Radny Rybka prosił by Klub szybko podjął Statut i zarejestrował Klub, w planie finansowym jest preliminarz sekcji piłki nożnej a gdzie jest ujęty Klub modelarski.
Pan Fabisiak odpowiedział, że nie będzie składał sprawozdania z tej sekcji a ze środków sekcja korzystała.
Pan Hyżyk powiedział że sekcja modelarska prawie się rozpadła, jedynie są rachunki za zakup materiałów za to co robią dzieci.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk zaproponował by wystąpić do sekcji modelarstwa by pan Kępiński przedstawił co Klub robi. Do tej pory mówiliśmy że na sport z budżetu gminy przeznaczyliśmy na rok 2003 kwotę 42.000,00 zł i w tym 1.000,00 zł na Klub modelarski dodatkowo. Boisko koszą pracownicy Urzędu. Ławki - mamy drewno i w miarę czasu będziemy je naprawiać, rozpoczęliśmy ścinanie drzew. Prosił by środki finansowe które wpłaca Pan Jasik były w Klubie udokumentowane.
Pan Curyk powiedział, że te środki powinny być wpłacone do Urzędu i przekazane na Klub sportowy.
Burmistrz prosił by sprawę użytkowania placu na boisku sportowym przez Pana Jasika uregulować formalnie.
Pan Hyżyk proponował by Pan Jasik przekazał należność za używanie placu na boisku w formie rzeczowej.
Radna Pazoła Maria zapytała co dzieje się ze strojami które się zniszczą lub jest rotacja zawodnika.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest komisja która dokonuje spisu ze stanu.
Pan Fabisiak zapytał czy kwotę 42.000,00 zł Rada przekaże i kiedy.
Pan Curyk odpowiedział że 24 stycznia obędzie się Sesja RM i budżet będzie uchwalony.
Radny Kędziora zapytał co wtedy kiedy we wrześniu zabraknie pieniędzy. Czy jest tylko 20 zawodników i ile jest z naszej gminy.
Pan Fabisiak odpowiedział, że tylko 60 % zawodników jest z naszej gminy tak teraz się robi.
Burmistrz powiedział, że jeżeli są zaległości to w ramach 42.000,00 zł Pani Skarbnik może wypłacić zaległe sprawy.
Do pkt. 3
Skarbnik Gminy Maria Sobieraj powiedziała że na poprzedniej Komisji przedstawiła budżet na 2003 rok na chwilę obecną musimy zmienić dochody z racji zmiany uchwalenia podatków, rubryk bo takie są wymogi. Dostaliśmy opinię z RIO i wskazano nam kilka zmian: - ukazało się pismo Ministra Finansów i RIO poleciło by w dochodach jakie otrzymujemy za sprzedaż alkoholu była zgodnie z poleceniem RIO pozycja znajdująca się na str. 3, w załączniku nr 3 jest dodatkowo dotacja z budżetu państwa - są to pieniądze zbierane za wydanie Dowodów Osobistych i te środki przekazujemy do powiatu a teraz wskazują że ma to być u nas, w zał. Nr 4 - dot. problemów alkoholowych zgodnie z zaleceniami RIO.
W zał. Nr 6, 7 i 8 bez zmian, w zał. nr 8 dochody i wydatki z ochrony środowiska - będzie dział 90 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmieni się tylko klasyfikacja budżetowa. W uchwale będą małe zmiany dot. przepisów samorządu gminnego i zmieni się kwota w dochodach i wydatkach: było 6.830.279,00 zł po zmianach będzie 6.828.398,00 zł. Do tej pory rzeczą nieruszalną są subwencje i dotacje z Urzędu Wojewódzkiego. W projekcie budżetu nie należy wskazywać nadwyżki budżetowej ale nadwyżka będzie.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka zapytał radnych czy są jakie wnioski do przedstawionego projektu. Wniosków nie zgłoszono.
Po tych wyjaśnieniach Komisja zdrowia, oświaty, spraw socjalnych, kultury, sportu i rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2003.
Do pkt. 4
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka powiedział, że zgodnie ze statutem gminy jesteśmy zobowiązani przyjąć plan pracy komisji na rok 2003 i przedstawił projekt planu pracy komisji. Członkowie Komisji po zapoznaniu się z w/w planem przyjęli go jednogłośnie. Plan pracy Komisji na rok 2003 stanowi załącznik nr. 3 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 5
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk przedstawił projekt uchwały RM w sprawie odwołania Skarbnika Gminy w Pogorzeli pani Marii Sobieraj. Powiedział że odwołuje Panią Sobieraj na jej wniosek. Odchodzi z własnej woli . Ma uprawnienia do wcześniejszej emerytury i wyrażamy zgodę. Zamierzała odejść wcześniej ale na moją prośbę była dłużej. Budżet mamy przygotowany. W Urzędzie dokonują się pewne zmiany. Jest powołany nowy dyr. GZOEiAO Pani Witek Danuta, będzie na tym stanowisku 2 lata a później zamierza przejść na emeryturę. Księgową w oświacie będzie Pani Jolanta Banaszek. Skarbnik Gminy wg ustawy powinien posiadać wykształcenie wyższe i 6 letni staż pracy. Takich zgłoszeń osób nie posiadamy. Są zgłoszenia ludzi młodych. Projekt uchwały stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokołu.
Następnie Burmistrz powiedział, że na Skarbnika Gminy powołuje Panią Teresę Lempach a na stanowisko jej zatrudnimy osobę z pełnym wykształceniem wyższym. Do Urzędu będą przyjmowane osoby tylko z wyższym wykształceniem takie są wymogi. Przedstawił projekt uchwały RM w sprawie powołania Skarbnika Gminy jak stanowi zł. Nr 5 do protokołu.
Do pkt. 6
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk zapoznał z zarządzeniem dot. terminarza wiejskich zebrań wyborczych. Zebrania wyborcze odbędą się w terminie od 14 do 31 stycznia 2003 roku. Załącznik w tej sprawie stanowi nr 6 do protokołu.
Do pkt. 7
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk przedstawił zadania przewidziane do wykonania w wioskach Elżbietków i Gumienice w 2003 roku jak stanowi zał. nr 7 do prot.
Radny Kędziora zapytał czy będzie żużel na drogi.
Burmistrz odpowiedział, że będzie żużel.
Skarbnik Gminy Maria Sobieraj powiedziała, że wczoraj został wywołany temat inkasa by wszyscy wpłacali podatki do Banku. Tłumaczono że każdy z rolników może płacić czekiem. Dyr. Banku ma porozmawiać z szefostwem i wyjaśnić czy ma być to robione bezpłatnie - bo raczej tak ale za zbiórkę podatku sołtysi otrzymują inkaso i jest to pewne wynagrodzenie za ich pracę.
Burmistrz wyjaśnił, ze wszędzie tam gdzie zlikwidowano inkaso Gminy płacą wynagrodzenie i to będzie drożej Gminę kosztowało ale na te sprawy mamy jeszcze czas i proponował zająć się tym później. Problem jest otwarty.
Radny Kędziora i Nowacki powiedzieli że jeżeli tego nie wnoszą sołtysi to dlaczego odbierać im zbieranie podatku.
Burmistrz poinformował, że Rada zgodnie z Ustawą będzie zobowiązana podnieść wynagrodzenie od dnia wyboru.
Radny Rybka Krzysztof poinformował że Fundacja Rozwoju Demokracji Ludowej proponuje szkolenia dla samorządowców. Są to zjazdy po 5 dni w okresie od marca do czerwca-lipca w grupach 5 - 10 osób. Powiedział że przedkłada to do rozważenia i prosił by do 24 stycznia zgłosiły się chętne osoby, następnie prosił by sprawozdania między sesyjne z działalności Burmistrza były w formie pisemnej chodzi głównie o przetargi.
Burmistrz powiedział że przyjmujemy taki sposób iż radni przy składaniu sprawozdania mogą zapytać o rozszerzenie odpowiedzi i rozwiniemy sprawozdanie z wydanych zarządzeń Burmistrza.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono o godz. 16-tej.

Protokołowała:
Aniela Szydłowska

Przewodniczący Komisji
Krzysztof RybkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional