Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokoł Nr 1/02

Protokoł Nr 1/02
Protokół Nr 1/02

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady budżetu, finansów i planowania, Komisji rolnictwa, przemysłu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciw Pożarowej oraz Komisji zdrowia, oświaty, spraw socjalnych, kultury, sportu i rekreacji odbytego w dniu 28 listopada 2002 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr l do protokołu. Wspólne posiedzenie Komisji było spowodowane potrzebą zaopiniowania podatków i opłat na rok 2003.
W posiedzeniu udział wzięli:
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Dyr. GZOEiAO Piotr Curyk
Skarbnik Gminy Maria Sobieraj
Pracownicy:
Pan Adam Wierzbicki
Pan Marian Andrzejewski
Pani Mariola Waścińska
Pani Barbara Wroniak
Pan Włodzimierz Kulski
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
 • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2002,
 • ustalenia opłaty targowej,
 • ustalenia opłaty administracyjnej,
 • ustalenia podatku rolnego,
 • ustalenia podatku leśnego,
 • ustalenia podatku od nieruchomości,
 • ustalenia podatku od posiadania psów,
 • ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw pochodzenia zwierząt,
 • poboru opłaty targowej i wynagrodzenia inkasentów,
 • w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • upoważnienia Burmistrza do składania oświadczeń woli w imieniu gminy,
 • ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za nieruchomości rolne dzierżawione z zasobu gminnego,
 • zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy oraz zgody na udzielanie bonifikat od ceny lokali,
 • wysokości opłat prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych,
 • ustalenia podatku od środków transportowych na 2003 rok,
 • ustalenia ryczałtu dla Burmistrza.

3.Dyskusja
Do pkt. l
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski powitał wszystkich obecnych a następnie zapoznał z w/w porządkiem spotkania, który został jednogłośnie przyjęty.
Do pkt. 2
Skarbnik Gminy Maria Sobieraj zapoznała z projektem uchwały RM w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w roku 2002 na dzień dzisiejszy jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Po stronie dochodów jest kwota 6.721.154,00 zł po stronie wydatków 6.863.086,00 zł.
Głos zabrał Burmistrz Zdzisław Kowalczyk który powiedział, że już na I sesji Rady proponował by dofinansować opiekę społeczną. Społeczeństwo ubożeje , zbliża się zima i musi kupić węgiel. Druga sprawa to musimy przekazać opiece społecznej tyle środków ile było w ubiegłym roku, po trzecie dopłacamy do obiadów i wszystkie dzieci wiejskie dostają zupki. Prosił o zaaprobowanie środków finansowych na opiekę społeczną.
Radny Nowak Dariusz zapytał czy środki finansowe z zewnątrz przychodzą na określony cel.
Skarbnik Gminy Maria Sobieraj odpowiedziała że tak, - poinformowała też, że przyszedł rachunek za przewóz sportowców w kwocie 323,00 zł i 300,00 zł za diety. Parędziesiąt złotych GS obciążył za wapno, które było brane w przeszłości na boisko.
Burmistrz zaproponował by może Komisja kultury i sportu spotkała się z Prezesem Klubu LZS. Ten sport jest bardzo drogi. Jesteśmy jedynym sponsorem całej ligi.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski powiedział że poprzednie lata były podobne, składają preliminarz na początku roku i ciągle dopłacamy. Radny Kędziora LZS co roku przychodzi by dołożyć do budżetu sportu. Pani Sobieraj powiedziała że tłumaczą się tym że na niektórych meczach musi być trzech sędziów.
Radna Pazoła zapytała czy Klub LZS zwracał się o sponsoring. Zwracali się już do budżetu o środki i dostali a za 2 tygodnie znów zwracają się. Burmistrz Zdzisław Kowalczyk zapytał o co koleżanka wnioskuje. Radna Pazoła powiedziała, że nie Jest przeciw piłce ale prosi by co 3 miesiące rozliczali się.
Skarbnik Gmin Pani Sobieraj odpowiedziała, że składają rachunki. Pan Curyk Piotr powiedział że za mecz wyjazdowy mają dietę 15,00 zł, natomiast w br. wypadli bardzo dobrze i stąd musieli wypłacić wiele więcej diet.
Pani Skarbnik, powiedziała — zasygnalizowałam co się dzieje, może na tej sesji nie będziemy przekazywali środków finansowych a wrócimy do tematu na następnej sesji.
Radny Rybka Krzysztof powiedział, że skoro nie są zarejestrowani to nie istnieją i nie możemy dawać środków finansowych.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział - możemy a ta kwota 4.000,00 zł którą dołożyliśmy to było dojście do sumy 2001 roku. Prosił o propozycje jak rozwiązać ten problem. Ale jest też problem na przyszłość i trzeba wyznaczyć ile dać pieniędzy w budżecie.
Radny Dutkowiak Zdzisław powiedział że ciągle oglądają się na gminę czy nie mogą zwrócić się o sponsoring.
Radny Minta Bogdan powiedział — trzeba zobowiązać Zarząd Klubu żeby Klub się zarejestrował i wtedy mogą otrzymać środki finansowe z powiatu lub województwa. Trzeba doprowadzić do tego by Klub podpisał Statut i zarejestrowali się formalnie.
Radny Rybka Krzysztof powiedział, że mieli by wówczas osobowość prawną i wtedy moglibyśmy im pomóc a nie utrzymywać.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski powiedział, że jest to sprawa do Komisji oświaty i kultury oraz zarządu klubu LZS. Następnie zapytał czy do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie są zapytania. Zapytań nie było, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2002 .
Pan Adam Wierzbicki przedstawił projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłaty targowej. Zaproponował przyjęcie stawek opłat obowiązujących w roku 2002 tj. w poz. l, 17.00 zł, w poz. 2, 8,00 zł i w poz. 3, 40,00 zł. Komisja po przegłosowaniu 13 głosami zaopiniowała by przyjąć stawkę w pozycji l 18,00 zł. jeden radny był przeciwny. Pozostałe pozycje przyjęto bez zmian jednogłośnie , Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie opłaty administracyjnej jak stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Komisja jednogłośnie zaopiniowała by przyjąć stawki w pkt. l , 20,00 zł i w pkt. 2, 37,00 zł.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował że Minister Finansów na rok 2002 ustalił cenę żyta w kwocie 37,19 zł, rada przyjęła stawkę podatku rolnego na rok 2002 w wysokości 36,38 zł. Na ten rok Minister Finansów proponuje stawkę 33,45 zł dlatego proszę by stawki nie zniżać i pozostawić to co zaproponował Minister bo jest to już o 8 % mniej wpływów do budżetu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał radnych czy pozostają przy propozycji Ministerstwa.
Radny Nowacki Andrzej proponował pozostawić 33,45 zł.
Radny Mucha Ireneusz powiedział że w ub. r. mieliśmy podatek najwyższy i proponuje obniżyć stawkę podatku rolnego.
Radny Rybka prosił by Radny Mucha wskazał skąd wziąć środki finansowe do budżetu skoro proponuje obniżkę podatku.
Burmistrz powiedział że już wcześniej startując do Rady mówiliśmy o kwocie 33,45 zł a teraz nie grajmy pod publiczkę. Nasza Gmina ma najlepsze klasy gleb.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski prosił o podanie propozycji stawki podatku rolnego.
Radni Majnert Eugeniusz , Mucha Ireneusz, Nowacki Andrzej proponowali przyjąć kwotę 33,30 zł.
Radny Rybka Krzysztof proponował pozostawić kwotę 33,45 zł taką jak ustalił Minister.
Przystąpiono do przegłosowania zaproponowanych stawek. Większością głosów przyjęto stawkę 33,30 zł.
Następnie Burmistrz przedstawił propozycję podatku od posiadania psów zaproponował przyjąć kwotę 20,00 zł. Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowaną stawkę. Następnie podał do wiadomości że w roku bieżącym należy podjąć uchwałę w sprawie ustalenia podatku leśnego. Minister Finansów proponuje stawkę w kwocie 24,46 zł. Członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie zaproponowaną kwotę. Pani Mariola Waścińska poinformowała, ze do każdej uchwały należy podjąć wzorce formularzy deklaracji i informacji. W/w projekty stawek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Pan Marian Andrzejewski przedstawił projekt uchwały RM w sprawie upoważnienia Burmistrza do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem. Projekt uchwały został jednomyślnie zaopiniowany jak stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział że w tej chwili składa l osobowo oświadczenia wg nowej ustawy. Ustawa przewiduje że Burmistrz może upoważnić swego zastępcę do składania jednoosobowo oświadczenia woli lub inną osobę.
Następnie przedstawił, projekt uchwały w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego Zarządu w której proponuje się upoważnić Burmistrza Pogorzeli do decydowania w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu mających za przedmiot nieruchomości gruntowe do kwoty 30.000,00 zł.
Radny Rybka Krzysztof zapytał czy musimy ustalić taką stawkę, czy nie powielamy ustawy i czy jest to kwota 30.000,00 zł.
Pan Andrzejewski odpowiedział, że tak powielamy ale w Notariatach wymagają pełnej dokumentacji i dlatego należy podjąć tę uchwałę. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie - załącznik nr 7 do protokołu.
Następnie Pan Andrzejewski przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy oraz zgody na udzielanie bonifikat od ceny lokali.
Radny Rybka zapytał - były wyceny mieszkań, czy gdyby chcieli robić na nowo to czy wycena zostaje.
Pan Adnrzejewski odpowiedział - wycena jest ważna przez 2 lata ale Burmistrz przez te 2 lata może podnieść cenę o 3 %..
Burmistrz poinformował że zbyt dużo mieszkań do sprzedaży nie ma ale musimy mieć mieszkanie w razie klęski żywiołowej. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Następnie Pan Andrzejewski przedstawił, projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego na nieruchomości rolne dzierżawione z zasobu gminnego i proponował że czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy gruntów rolnych dzierżawionych z zasobu gminy w wysokości 3,0 q pszenicy ustalonej wg średniej ceny z II półrocza roku poprzedniego i I półrocza roku bieżącego podanej przez Prezesa GUS.
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 9 radych, za przyjęciem 2,5 q pszenicy głosowało 2 radnych, dwóch radnych wstrzymało się od głosowania, l radny wyłączył się ze sprawy. Projekt uchwał stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.
Pani Barbara Wroniak zapoznała z projektem uchwały RM w sprawie poboru opłaty targowej i wynagradzania inkasentów, dotyczy to pracowników pobierających opłaty w soboty targowe. Proponuje się kwotę w wysokości 10 % uzyskanych opłat w soboty. - projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do prot.
Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, zaproponowała by za wystawienie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt ustalić opłatę 0,50 zł od l każdej sztuki bez względu na rodzaj i ilość zwierząt. co zostało przez radnych jednogłośnie przyjęte. Opłaty za znakowanie zwierząt radni proponowali pozostawić bez zmian - ustalenia te przyjęto jednogłośnie. Projekt w/w uchwał stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Pan Kulski Włodzimierz przedstawił projekt uchwały RM w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na rok 2003 proponując pozostawienie dotychczasowych opłat z uwagi na wprowadzenie przez Rząd dodatkowych podatków, winiet a wiadomo że każdy kto posiada jakikolwiek pojazd podatki już opłaca. Teraz jest kwestia czy pozostawić takie opłaty jak były w roku 2003 czy podnieść wysokość opłat o 3 %. Od osób prywatnych ściągalność podatków wynosi 90 % natomiast od osób prawnych np. GS nie zapłacił nic, jest zaległość ok.7.000,00 zł. Dotyczy to autobusów i samochodów ciężarowych.
Radni Krzekotowski Marian i Rybka Krzysztof proponowali by pozostawić opłaty obowiązujące w roku 2002.
Radny Minta Bogdan powiedział, że w nowym roku wchodzą nowe opłaty i proponuje by pozostawić wysokość opłat z roku 2002.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przegłosowanie stawek:
 • kto jest za przyjęciem opłat wyższych o 3 % - za głosowało 3 radnych,
 • kto jest za tym by pozostawić opłaty bez zmian - tj obowiązujące w roku 2002. - za pozostawieniem opłat z roku 2002 głosowało 11 radnych. Projekt w/w uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Pan Curyk Piotr przedstawił projekt uchwały RM w sprawie ustalenia wysokości opłat prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych jak stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Radny Dutkowiak powiedział w Kromolicach obniżyć opłatę z kwoty 24,00 zł do kwoty 23,00 zł.
Radny Nowacki Andrzej powiedział że w Głuchowie zlikwidowano etat, obiady, Przedzkole jest 5 godzinne a w Pogorzeli 9 godzinne i różnica w odpłatności wynosi tylko 5,00 zł. Przedszkole w Głuchowie jest poszkodowane , wysokość 40,00 zł opłaty to za drogo, proponował by nie podwyższać opłaty.
Radny Rybka Krzysztof powiedział że Przedszkole w Pogorzeli jest połączone ze szkołą.
Prowadzący posiedzenie Komisji poprosił o przegłosowanie opłaty miesięcznej za Przedzszkola:
W Przedszkolu w Kromolicach za opłatą 24,00 zł głosowało 11 radnych, za obniżeniem opłaty do 23,00 zł głosowało 3 radnych.
W Głuchowie za odpłatnością za Przedszkole w wysokości 40,00 zł miesięcznie głosowało 12 radnych, za odpłatnością 39,42 zł głosował l radny i l radny wstrzymał się od głosowania.
W Pogorzeli za odpłatnością w kwocie 45,00 zł radni głosowali jednogłośnie. Odpłatność rodziców za utrzymanie oddziałów „O" przy szkołach w Bułakowie i Wziąchowie radni przyjęli propozycję odpłatności w wysokości 19,00 zł, wszyscy radni głosowali jednogłośnie.
Przewodniczący Rady zaproponował by Rada podjęła uchwałę o przyznaniu Burmistrzowi ryczałtu na rozjazdy samochodem prywatnym na terenie gminy w ilości 300 km miesięcznie. Radni jednogłośnie przyjęli tą propozycję. Do pkt. 3
Przewodniczący Rady przypomniał, że każdy Radny otrzymał druki na pisemne zgłaszanie wniosków do Rady, prosił o składanie pisemne wniosków.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował że otrzymał telefon od Dyr. Sroki Wyższej Szkoły Rolniczej z Grabonogu o pomoc finansową na zakup sprzętu w br.. Wszystkie Gminy przekazały środki finansowe. Pogorzela nie dała. Jest prośba by Pogorzela zakupiła rzutnik za 2.200,00 zł. Jest to szkoła gdzie uczy się nasza młodzież. Prosił o wypowiedź na ten temat radnych.
Radny Kędziora Jerzy i Mucha Ireneusz powiedział, że jeżeli jest z czego to przekazać środki finansowe. Pozostali radni nie wypowiedzieli się.
Następnie Burmistrz poinformował, że jest pismo Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu dopuszczające do używania sali widowiskowej tylko przy 50 osobach. Proponował wymianę krzeseł na niepalne systematycznie przez okres 4 lat Będzie to koszt około 85.000,00 do 90.000,00 zł. Na powyższym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała:
Aniela Szydłowska

Przewodniczący Komisji
Krzysztof RybkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2002-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional