Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokoł Nr 2/02

Protokoł Nr 2/02


Protokół Nr 2/02

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady budżetu, finansów i planowania, Komisji rolnictwa, przemysłu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciw Pożarowej oraz Komisji zdrowia, oświaty, spraw socjalnych, kultury, sportu i rekreacji odbytego w dniu 19 grudnia 2002 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr l do protokołu. Wspólne posiedzenie Komisji było spowodowane potrzebą zaopiniowania budżetu gminy na rok 2003.
W posiedzeniu udział wzięli:
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Dyr. GZOEiAO Piotr Curyk
Skarbnik Gminy Maria Sobieraj
Pracownicy:
Pan Marian Andrzejewski
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
 • zaopiniowania budżetu gminy na rok 2003,
 • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2002,
 • ustalenia opłaty administracyjnej,

3.Dyskusja
Do pkt. l
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski powitał wszystkich obecnych a następnie zapoznał z w/w porządkiem spotkania, który został jednogłośnie przyjęty.
Do pkt. 2
Skarbnik Gminy Maria Sobieraj zapoznała z projektem uchwały RM w sprawie budżetu gminy na rok 2003 jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski powiedział, że o wiele większa była subwencja w oświacie w roku 2002.
Skarbnik Gminy Maria Sobieraj odpowiedziała, że ostateczna wysokość subwencji będzie znana do końca marca 2003 roku.
Panu Curyk potwierdził że w m-cu lutym — marcu będzie znana dokładnie wysokość subwencji.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk zapoznał z wnioskami jakie wpłynęły do budżetu na rok 2003 i będzie trzeba ująć w wydatkach i proponuje przeznaczyć: l .000 zł Stacji Chemiczno Rolniczej na badanie gleb we wsi Kromolice,
 • 6.000 zł na zadrzewianie,
 • 6.000 zł dotacja do Gminnej Spółki Wodnej /na benzynę/ i żeby ten dział przenieść na Gospodarkę Komunalną,
 • 3.000 zł naprawa rur i przepustów,
 • brakuje śr. fin. na ul. Rycerską,
 • należy przewidzieć środki finansowe na remont mieszkań komunalnych,
 • jest suma 72.000 zł na przygotowanie dokumentacji ściekowej.

Radny Minta Bogdan powiedział, że istotną sprawą są chodniki na ul. Rycerskiej. Należałoby skończyć to osiedle, założenie chodników nie zachwieje budowy oczyszczalni ścieków, można podejść do tej sprawy inaczej w ciągu roku. Skończenie tego nie jest problemem.
Pani Kostórkiewicz Mirosława powiedziała, że na założenie chodników w ciągu ulic powiatowych są środki finansowe z powiatu a w ciągu dróg osiedlowych chodniki zakładane są ze środków gminnych. Jest kwestia z jakiego materiału, jeżeli jest z kostki brukowej to koszt wyniesie ok.40 tys. zł.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski powiedział, że jeżeli będą środki finansowe to chodniki na ul. Rycerskiej będą robione.
Pani Sobieraj powiedziała że wynik rezerwy budżetowej jawi się już pod koniec stycznia, jakaś nadwyżka będzie, dlatego będziemy musieli wprowadzić do budżetu środki i wtedy będzie można podjąć jakąś decyzję.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk prosił o wypowiedź - czy wchodzimy w przygotowania do budowy oczyszczalni ścieków bo będą to duże środki finansowe,
 • nadwyżka budżetowa będzie na papierze ale nie wiadomo czy będzie ściągalność. Do połowy roku GS nie zapłaci podatku od nieruchomości w kwocie 70.000 złotych,
 • MGOK na wymianę krzeseł na sali widowiskowej — trzeba przeznaczyć kwotę 80.000 złotych,
 • Wnioski o środki finansowe złożyli: UKS Gimnazjum, TON - otrzyma środki finansowe z alkoholi, współpraca z Hunsel, Komenda Powiatowa Policji zwróciła się ośrodki finansowe na samochód, o środki finansowe proszą pszczelarze. Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Wyższa Szkoła Rolnicza w Grabonogu zwraca się o środki finansowe w kwocie 2.500 zł. na rzutnik, nie doliczyliśmy środków finansowych na Klub Olimpijczyka - trzeba by wesprzeć.
Pan Curyk Piotr Dyr. GZOEiAO przedstawił potrzeby oświaty jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie Pani Skarbnik Maria Sobieraj przedstawiła projekt wydatków na 2003 rok.
Radny Paszkowski Eugeniusz proponował obciąć środki finansowe LZS do kwoty 40.000 zł. a zmusić ich do rejestracji LZS-u i tym samym wspomóc inne sekcje.
Radny Rybka Krzysztof powiedział, że powinniśmy sponsorować szersze kręgi sportowe a LZS może zwracać się ośrodki do powiatu.
Przewodniczący Rady powiedział by na sport przeznaczyć kwotę 40.000 zł a dodać na zarejestrowanie.
Pan Curyk Piotr powiedział, że rejestracja kosztuje 5,00 zł.
Burmistrz proponował przeznaczyć na sport 42.000 złotych, prosił o przemyślenie tej propozycji. Pani Sobieraj zaproponowała przesunąć termin podjęcia uchwały w sprawie budżetu gminy na 2003 rok na m-c styczeń 2003. Komisje wyraziły zgodę. Komisja budżetu, finansów i planowania zaopiniuje projekt w/w uchwały na posiedzeniu w styczniu.
Skarbnik Gminy Maria Sobieraj zapoznała z projektem uchwały RM w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2002 jak stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Dodała, że jeżeli do sesji rady wpłyną jeszcze jakieś środki to poinformuje o wprowadzonych zmianach przed podjęciem uchwały.
Pani Aniela Szydłowska poinformowała, że uchwałą RIO w Poznaniu została unieważniona uchwała nr.Il/10/02 w sprawie opłaty administracyjnej. Jako uzasadnienie RIO podało że od l stycznia 2003 roku opłata za sporządzenie testamentu będzie ustalona ustawowo jako opłata skarbowa stąd nie należy w tej sprawie podejmować uchwały. Komisje przyjęły projekt uchwały który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 3
Pan Nowacki Andrzej powiedział w poprzedniej kadencji Rady Sołeckie przedstawiały Radzie sprawy które należało wykonać na wioskach. Chciałbym by było zapisane np. że należy zakupić 2 tablice ogłoszeniowe. Sprawę tę poparł radny Mucha i Dutkowiak.
Burmistrz powiedział że na rolnictwo jest zapisane 16,000 zł.
Radny Nowacki proponował by na wioski zapisać środki finansowe proporcjonalnie do ilości mieszkańców i wyszczególnić co dla danej wnioski należałoby zrobić.
Radny Kędziora powiedział, by ogólnie na wioski wyznaczyć część pieniędzy.
Burmistrz odpowiedział, że w każdej wiosce było robione to co zgłaszali sołtysi. Musimy to rozpatrzyć w spokoju. Po nowym roku spotka się z sołtysami i na sesji budżetowej poda co będzie można wykonać.
Radny Nowak Dariusz zapytał czy to prawda że ma powstać trzecia wieża. Pan Andrzejewski Marian odpowiedział że tak ma powstać wieża Idea w rejonie olejarni na terenie GS-u. Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Aniela Szydłowska

Przewodniczący Komisji
Krzysztof RybkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2002-12-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional