Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 12/05

Protokół Nr 12/05


Protokół nr 12/05
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 17 listopada 2005 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr l do niniejszego protokołu. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 12-tej w salce Urzędu Miejskiego.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Skarbnik Gminy Teresa Lempach
Pan Adam Wierzbicki
Pani Mariola Waścińska
Pani Barbara Wroniak
Pani Danuta Witek
Porządek posiedzenia:
l. Otwarcie
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- ustalenia stawki dziennej opłaty targowej,
- ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2005,
- omówienie podatku rolnego, leśnego, od posiadania psów,
- ustalenia nowych wzorów deklaracji w zakresie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego,
- wynagrodzenia za inkaso,
- wysokości opłat w Przedszkolu w Pogorzeli i oddziałach w Głuchowie i Kromolicach,
- ustalenia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli,
- zmian budżetu i w budżecie gminy w 2005 roku.
3. Wolne głosy i wnioski.
4. Dyskusja
Do pkt. l
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Krzysztof Rybka dokonał otwarcia posiedzenia i powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości.
Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie
Do pkt. 2
Pan Adam Wierzbicki przedstawił propozycję pozostawienia bez zmian projekt uchwały w sprawie opłaty targowej. Dotychczasowe stawki dziennej opłaty targowej wynosiły: l/za sprzedaż towarów z samochodu lub stanowiska - 18,00 zł, 2/ za sprzedaż z kosza, skrzyni lub wózka 8,00 zł. Jest tylko kwestia by ustalić przez ile dni pobierać opłatę za sprzedaż wieńców, kwiatów ciętych i doniczkowych w okresie Wszystkich Świętych, chodzi o chryzantemy.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk prosił by radni nie podnosili opłaty targowej na 2006 rok, opłaty są dość wysokie a daje się zauważyć, że na targ przyjeżdża coraz mniej handlujących.
Po wyjaśnieniu Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała jednogłośnie by nie podnosić opłaty targowej na rok 2006 a sprawę zbierania opłaty targowej w okresie przed Wszystkimi Świętymi pozostawia się do dyspozycji Burmistrza.
Pani Mariola Waścińska poinformowała, że proponuje się zgodnie z inflacją podwyższyć wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 o około 2 % jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Za pozytywnym zaopiniowaniem w/w propozycji radni głosowali jednogłośnie..
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk zaproponował by podatek od psów pozostawić w dotychczasowej wysokości tj. 20,00 złotych i nie będzie podejmowana uchwała, za taką propozycją radni głosowali jednogłośnie.
Pani Waścińska Mariola zaproponowała by podatek leśny pozostawić w kwocie ustalonej przez Ministra tj. 28,8970 zł, następnie poinformowała, że Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.10.05 r. ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. wyniosła 27,88 zł za kwintal żyta i nie można tej kwoty podnieść, natomiast można ją obniżyć. Stawka podatku rolnego ustalona na rok 2005 wynosiła 35,20 złotych. W związku z powyższym gmina będzie miała mniej podatku rolnego o kwotę 132.361,00 zł. Radni zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie wysokość stawki ustalonej przez Ministra tj.27,88 zł. W związku z powyższym nie będzie podejmowana uchwała Rady. Załącznik nr 3 do protokołu.
Następnie przedstawiła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego jak stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Pan Kulski Włodzimierz przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok, proponując podwyższenie minimalnej stawki o około 2 /o jak stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały.
Pani Barbara Wroniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od psów w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów tego podatku oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia za inkaso gdzie proponuje się podwyższenie wysokości prowizji za inkaso o około 0,8 % jak stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk proponował by rozwiązać to w inny sposób bo szerzy się chuligaństwo i ustalić inną formę wypłaty diet sołtysom np. miesięcznie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia prowizji za inkaso.
Pani Danuta Witek zapoznała z projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli i oddziałach w Głuchowie i Kromolicach proponując podwyżkę opłat o 3 % co wychodzi średnio o 1,00 złoty. Dodała, że rodzice za dzieci uczęszczające do zerówek nie płacą.
Radny Krzysztof Rybka zapytał dlaczego Kromolice płacą tak mało za pobyt dziecka w Przedszkolu.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk wyjaśnił, że w Kromolicach rodzice płacą za pobyt dziecka kwotę niższą niż w Głuchowie gdyż przedszkole w Kromolicach mieści się w budynku szkoły i nie ponosi się dodatkowych kosztów utrzymania, utrzymanie jest tańsze.. Przed laty kiedy była sprzedaż budynku przedszkola, była obietnica, że przez jakiś czas opłata nie wzrośnie. Do tej pory Kromolice w przedszkolu miały więcej dzieci niż w Głuchowie

Radny Krzysztof Rybka zaproponował podnieść opłatę w Kromolicach o 2 złote tj. do kwoty 28,00 złotych miesięcznie. Kiedyś trzeba będzie kwotę tę zwiększyć i wtedy rodzice bardziej odczują podwyżkę opłat.
Radny Dariusz Nowak zapytał czy dzieci będące w Zerówkach mogą wykupić obiad.
Pani Danuta Witek odpowiedziała, tak dzieci z Zerówek mogą wykupić obiad , jest to kwota 40,00 zł, wszystkie dzieci z „O" jedzą.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka poprosił radnych o wypowiedzenie się na temat podniesienia opłaty za przedszkole w Kromolicach
0 kwotę 2,00 zł tj. do kwoty. 28,00 złotych. Radni jednogłośnie zaopiniowali podwyższenie opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu w Kromolicach o kwotę 2,00 zł. tj. do kwoty 28,00 zł miesięcznie.
Następnie Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka poprosił o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli i oddziałach w Głuchowie i Kromolicach.
Za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały radni głosowali jednogłośnie. Projekt w/w uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Następnie Pani Witek Danuta powiedziała, że w związku z co roku odnawianym regulaminem określającym wysokość przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom proponuje są zmiany w § 4 pkt. l o brzmieniu:
1 .Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:
-dyrektorowi szkoły /placówki/ w wys. od 200,00 zł do 850,00 zł miesięcznie,
-wice dyr. szkoły w wysokości od 200,00 zł do 550,00 zł miesięcznie,
-inne kierownicze funkcje przewidziane w statucie szkoły w wysokości od 100,00 zł do 250,00 zł miesięcznie.
i w pkt. 7, podpunkt l) Nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 30,00 zł do 50,00 zł miesięcznie,
podpunkt 2) Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu, przysługuje dodatek w wysokości od 20,00 do 80,00 zł miesięcznie za jednego nauczyciela odbywającego staż.
Następnie Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka zapytał kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem wprowadzenia przedstawionych zmian do regulaminu.
. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Pani Teresa Lempach zapoznała z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy w 2005 roku jak stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt w/w uchwały.
Do pkt. 3
Radny Alfred Siama powiedział, zgłosił się Pan Regulski i chciałby reaktywować działalność harcerską ale brakuje mu lokalu. Pomyślałem żeby w Domu Kultury to miejsce wygospodarować,
- druga sprawa dotyczy ochrony środowiska - zaczął się sezon późno-jesienny, ludzie spalają w piecach różne środki chemiczne, zwrócił się do Burmistrza by napisać obwieszczenia i przypomnieć ludziom, że nie wolno tych substancji spalać, są na to pojemniki i kosze,
- następna sprawa — niedawno rozmawiałem z Dyrektorem Kogutem i doszliśmy do wniosku, że samorząd terytorialny mało interesuje się egzaminami szkolnymi. Może warto by bliżej przyjrzeć się wynikom egzaminów. Burmistrz przyznaje dodatki i byłaby to wskazówka dla Burmistrza bo efekt uwidacznia się w egzaminach. Radny Alfred Siama proponował podjąć takie próby, są egzaminy, matury - może warto dokonać analizy — powiedział.
Pan Piotr Curyk powiedział organizując zbiórkę selektywną odpadów była ujęta informacja o spalaniu środków chemicznych , była też uwaga, że spaliny są szkodliwe dla zdrowia. Było rozesłanych dużo ulotek. Przygotujemy ulotki i postaramy się wywiesić w gablotach na rynku, rozdać w szkołach,
-na temat egzaminów rozmawialiśmy z Dyrektorem Rybką, są dane i można je wykorzystać, temat jest otwarty.
Radny Rybka Krzysztof - dał pod zastanowienie się czy analiza tych danych da to czego oczekujemy. Dyrektor Gimnazjum został zobowiązany do działania naprawczego. Jest tak, że raz są roczniki mocniejsze raz słabsze.
Radny Alfred Siama powiedział, egzaminy są już 5 lat i mimo, że są różne roczniki można dokonać analizy
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka powiedział, można te sprawy wprowadzić jako punkt do przyszłego planu pracy Komisji Spraw Społecznych na I kwartał przyszłego roku.
Radny Krzysztof Rybka — powiedział; harcerstwo w pewnym momencie padło i mam wątpliwość czy zreaktywuje się, ale brakuje dokończenia tej sprawy, żaden problem by Pan Górski poszedł do Pani Dyrektor Domu Kultury i uzgodnił potrzebne sprawy.
Radny Dariusz Nowak powiedział, może w salce GS-u w blokach byłoby miejsce.
Radny Krzysztof Rybka powiedział, że sami musieliby stworzyć harcówkę, ale czy będzie to działać.
Pan Piotr Curyk powiedział - Pan Górski nie uczy w naszej szkole, lepiej byłoby by był to nauczyciel z naszego terenu, który ma kontakt z młodzieżą. Może na salce seniorów można by urządzić harcówkę.
Głos zabrał Burmistrz Zdzisław Kowalczyk i powiedział; jeżeli chodzi o wyniki w nauce to bardzo dobrze bo przyczyny trzeba szukać. Chcielibyśmy by nasza szkoła - Gimnazjum wyżej stała. Na drugi rok może być odwrotnie i Gimnazjum będzie pierwsze i co wtedy.
Radny Alfred Siama odpowiedział, nie chodzi mi o dywanik tylko o sprawy informacyjne.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, na Komisji porozmawiać i może wtedy znajdzie się rozwiązanie, wyniki sportowe muszą iść w parze z nauką, bo nauczanie jest bardzo ważne i chodzi o wyniki w nauce.
- sprawa spalania środków chemicznych - tą akcję prowadzimy już od przedszkola, w zbieraniu baterii dzieci z przedszkola otrzymały I miejsce i w nagrodę kino domowe.
- w sprawie ochrony środowiska zorganizujemy akcję, przygotujemy i rozprowadzimy ulotki o ochronie środowiska,
- jeżeli chodzi o harcerstwo jest to miłe, ale młodzież jest zainteresowana komputerem i nie da się zrobić z tego jakiejś organizacji. Panu Górskiemu damy szansę, porozmawiam

z Panią Dyrektor Domu Kultury, Księdzem i być może uda się zrobić l dzień w tygodniu bazę, tylko by ten Pan dokładnie ze wszystkiego się porozliczał. Staraliśmy się już temu Panu pomagać ale jakoś ta współpraca nie wychodziła. Najlepiej jest, jeżeli jest to przy szkole.
  • Pani Dyrektor Domu Kultury wysłała list do Pana Perka informując, że do końca listopada ma zapłacić zaległe należności z tym że, umarza mu kwotę 3.300,00 złotych, ale od Pana Perka dostała list o renegocjacje. Pytałem się Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa jak postąpić i radni stwierdzili by nie uginać się już więcej. Proszę też Waszą Komisję o wypowiedzenie się w tej sprawie.
Komisja jednomyślnie zaopiniowała by Dyrektor Domu Kultury podtrzymała swoje stanowisko w stosunku do dzierżawcy restauracji o nie przedłużaniu terminu spłaty zadłużenia.
Pan Piotr Curyk powiedział, jeżeli Pan Perek nie zapłaci do końca listopada to Pani Dyrektor Lidia Wytykowska może umowę przedłużyć i nawet po niższej cenie wydzierżawić.
Do pkt. 4
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że przy budowie drogi Parkowej poszerzyliśmy drogę, założyliśmy krąg na studni, kostkę brukową przy budynku. Będzie nadwyżka budżetowa i zastanawiamy się czy nie kupić kostki brukowej na jedną stronę ulicy Rycerskiej.
-wybieramy kostkę granitową z terenu byłej PKP i chcemy uzupełnić tą kostką brakującą kostkę na rynku przy Policji jeszcze w bieżącym roku.
-do akcji zimowej przygotowaliśmy piasek, sól, w bieżącym roku na drogach powiatowych będzie używana spryskarka, solarka przez firmę, „DROGBUD" która wygrała przetarg na oczyszczanie miasta. Drogowcy myślą z powrotem o zakładaniu siatek przy drogach,
-dzieci z Przedszkola chcą dekorować choinkę dlatego ustawimy l choinkę w Przedszkolu.
Radny Krzysztof Rybka poinformował, że z planu pracy Komisji do dyskusji został jeszcze sport, zastanawiał się w jakiej formie żądać sprawozdań,
-następnie stwierdził, że słabo posuwa się budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Gostyńskiej,
-zapytał czy na ulicy Kotkowiaka wprowadzić zakaz wjazdu ciężkim sprzętem.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk - Pani Mirosława Kostórkiewicz musi wystąpić w tej sprawie do Powiatu, jest też pismo właściciela sklepu Majka o umożliwienie stawania samochodów zaopatrujących sklep.
Radny Dariusz Nowak przypomniał, przy ulicy Gostyńskiej od posesji Pana Józefa Konarczaka do parkingu mówiono o założeniu chodnika.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział. Starostwo Powiatowe ma przekazać nam kwotę 23.000 zł i jest w planie założenie chodnika przy ulicy Gostyńskiej, na ulicy Błonie do Banku Spółdzielczego na ul. Krotoszyńskiej przy posesji Państwa Leśniak,
-następnie poinformował, że jest ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pogorzela oraz systemu kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miasta Pogorzela i części miejscowości Głuchów". Przetarg odbędzie się 21 grudnia br., natomiast 4 grudnia br. odbędzie się przetarg na zbycie działki przy ulicy Gostyńskiej.

Pan Piotr Curyk poinformował, że Gmina otrzymała środki finansowe w kwocie 14.694,00 zł na stypendia dla dzieci i po przeliczeniu każde dziecko otrzyma dodatkowo po 20.00 zł. Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional