Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 11/05

Protokół Nr 11/05


Protokół nr 11/05

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki o Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych odbytych w dniu 19 października 2005 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni w/g listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto udział w komisji wzięli:
Burmistrz Pogorzeli Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Pani Kostórkiewicz Mirosława
Pan Surma Krzysztof

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie
2. Zaopiniowanie Planu Rozwoju Lokalnego - projekt uchwały
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- planu zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Wiosny Ludów,
- ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego,
- zaopiniowanie Zarządzeń Burmistrza; w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz w sprawie czynszu za lokale i grunty użytkowe stanowiące własność lokalną.
4. Wolne głosy i wnioski
5. Dyskusja

Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad a następnie zapytał czy są jeszcze inne propozycje do porządku obrad. Nie zgłoszono.
Następnie poprosił o przyjęcie porządku obrad. Radni przyjęli porządek obrad jednomyślnie.
Do pkt. 2
Sekretarz Gminy Curyk Piotr omówił zmiany które weszły do Planu Rozwoju Lokalnego, są to pewne zmiany pisowni. Przedstawił sprawy które PRL zawiera.
Radna Pazoła Maria zaproponował utworzenie ścieżki rowerowej do Bielaw Pogorzelskich, może Gmina Piaski też wybudowała by ścieżkę rowerową do Szelejewa i w stronę Piasków, byłoby połączenie ścieżki rowerowej do Piasków
Pan Piotr Curyk prosił by radna Pazoła Maria zdecydowała się i do XXIX Sesji Rady dała odpowiedź, bo możliwe że będzie można przy pomocy Powiatu zrealizować zadanie.
Radny Krzysztof Rybka proponował pozostawić obecny zapis w Planie a radna do sesji zdecyduje się, a można też zwrócić się do powiatu o ujęcie i budowę ścieżki rowerowej do Piasków bo jest to zadanie powiatu, bo droga w Elżbietkowie jest powiatowa,
- w Ochli droga do Pana Lorka jest drogą prywatną, trzeba to sprawdzić w Księgach Wieczystych.
Pan Piotr Curyk odpowiedział sprawdzimy kto jest właścicielem drogi. Wyjaśniono, że właścicielem drogi jest Instytut Hodowli Roślin Radzikowo.
Radny Marian Krzekotowski powiedział w Ochli lampy są poprzenoszone a przy posesji sołtysa ich nie ma jest ciemno.
Pan Piotr Curyk odpowiedział, wyjaśnialiśmy to, najlepiej jest wykonać tak jak jest ujęte w planie.
Radny Jerzy Kędziora powiedział w Gumienicach jest droga powiatowa i nić się na niej nie robi.
Pan Piotr Curyk odpowiedział, droga powiatowa w Gumienicach nie jest drogą przejazdową a w pierwszej kolejności takie drogi są robione.
Radny Krzysztof Rybka zwrócił uwagę, że mamy zaplanowaną budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji i nie możemy przeznaczać środków finansowych na drogi.
Radny Ireneusz Mucha powiedział, w tej chwili ścieżki rowerowe są bardzo modne, ale jest to przejściowe i to zaniknie.
Radny Krzysztof Rybka odpowiedział, nie preferujemy ścieżek rowerowych, zwróćcie uwagę że podtrzymujemy środki zadanie kanalizacyjno - ściekowe a co do kolejności wykonywanych zadań będziemy musieli nad tym dyskutować.
Pan Curyk Piotr zwrócił uwagę żeby zastanowić się czy przeznaczyć środki finansowe w kwocie 30 tysięcy złotych na budowę trybuny na boisku sportowym w 2007 roku, trzeba też przewidzieć w budżecie środki finansowe na wykup szpitala w 2006 roku.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski przedstawił radnym projekt uchwał w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego a następnie zapytał kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w powyższej sprawie.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia PRL głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 3.
Sekretarz Gminy Piotr Curyk przypomniał, że sprawa wydzielenia działek budowlanych na prywatnych gruntach była omawiana na sesji Rady. Były wydzielone działki na ulicy Gostyńskiej, Żeromskiego i następne miejsce pod budownictwo wyznaczono na ulicy Wiosny Ludów. Chcielibyśmy też wydzielić grunty pod budownictwo w kierunku wysypiska śmieci. Na prośbę państwa przygotowaliśmy projekt uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wiosny Ludów jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski poprosił radnych o zaopiniowanie przedstawionego projektu uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.
Pani Mirosława Kostórkiewicz zapoznała z projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego jak stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu Radni jednogłośnie zaopiniowali przedstawiony projekt w/w uchwały.

Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Pogorzela” jak stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski wyjaśnił, że na czerwcowej sesji Rady podjęliśmy uchwałę w sprawie określenia zasad i szczegółowego przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Pogorzela”. Komisja Spraw Społecznych przedstawiła dwie kandydatury osób, którym można by nadać wyróżnienia. Powołana w/w Komisja podjęła uchwałę, że proponuje przyznanie i nadanie wyróżnienia Panom Sewerynowi Maćkowiakowi i Władysławowi Skowrońskiemu, dlatego proszę o przyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Pogorzela” wymienionym Panom. Wręczenie odznaczeń nastąpi na ostatniej sesji Rady w bieżącym roku. Radni pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Sekretarz Gminy Piotr Curyk powiedział; wręczenie powinno nastąpić na sesji, jest uchwała i po jej podjęciu będziemy czynić dalsze przygotowania.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski powiedział, były propozycje by wyróżnienia wręczać w „Dni Ziemi Pogorzelskiej” ale w bieżącym roku nie wyszło tak, dlatego przygotujemy i wręczymy na ostatniej sesji Rady w roku bieżącym.
Radny Krzysztof Rybka powiedział; należy osobom które na to zasługują wręczać zanim odejdą.
Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa

Do pkt. 4
Wolnych głosów i wniosków nikt z obecnych nie zgłosił.
Do pkt. 5
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski zapytał jakie oczekiwania ma radny Dutkowiak Zdzisław w związku z XXV Sesją Rady i sesją uroczystą organizowaną w dniu 25.06.05 w Kromolicach.
Radny Dutkowiak Zdzisław odpowiedział, że sprawy organizacyjne sesji uzgodnione są z pracownikiem Biura Rady.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-10-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional