Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 9/05

Protokół Nr 9/05


Protokół nr 9/05

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 22 września 2005 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 12-tej w salce Urzędu Miejskiego.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Pani Teresa Lempach
Pani Mirosława Kostórkiewicz
Porządek posiedzenia:`
1. Otwarcie
2. Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2005 roku
3. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
- uchylenia uchwały Nr.XXIII/142/05 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29.04.05 r.
- pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2005 roku
6. Wolne głosy i wnioski
7. Dyskusja

Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Krzysztof Rybka dokonał otwarcia posiedzenia i powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości.
Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie.
Do pkt. 2
Pani Teresa Lempach przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku. Powiedziała, że budżet gminy po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 8.129.042 zł a po stronie wydatków 8.778.323 zł. Za I półrocze br. wykonanie budżetu przedstawia się następująco- dochody 4.481.905 zł tj. 55,13 % planu a wydatki 4.246.609 zł tj. 48,38 % planu. Radni pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2005 roku jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 3
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Renata Sierszulska złożyła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2005 r. jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Pani Sierszulska dodała, że na stronie 3 sprawozdania jest dużo nowych spraw należących do zadań obowiązkowych gminy. wyjaśniła też, że w przypadku umieszczenia osoby w Domu Pomocy Społecznej np. w Chumiętkach - opłatami obciążana jest osoba umieszczana w Domu Pomocy Społecznej, osoby zobowiązane do alimentacji i gmina.
Jednak przy ustalaniu odpłatności osoba umieszczana nie może płacić więcej niż 70 % posiadanego dochodu, pozostałe należności płacą osoby zobowiązane do alimentacji a jeżeli nie stać ich na płacenie to wtedy koszty ponosi gmina.
Pani Renata Sierszulska wyjaśniła również, że wydatki na posiłki mimo że jest to zadanie własne to otrzymujemy środki finansowe z budżetu państwa w formie dofinansowania zadania własnego. Od 1 września z posiłków korzysta około 80 dzieci wytypowanych przez nauczyciela lub pedagoga.
Radny Dariusz Nowak zapytał czy Ośrodek Pomocy Społecznej ma już przygotowaną strategię.
Pani Renata Sierszulska odpowiedziała w tej chwili opracowywana jest strategia, mamy opracowany bilans potrzeb na 2006 roku który musiał być przygotowany do 15 czerwca 2005 r.
Radny Krzysztof Rybka zapytał, co to są zasiłki specjalne przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
-co to są, środki finansowe w § 852 i dlaczego trzeba było je zwrócić.
Pani Renata Sierszulska odpowiedziała; pomimo przekroczenia kryterium dochodowego tj. 316 złotych na osobę istnieje możliwość przyznania zasiłku specjalnego w przypadkach gdy w rodzinie występuje długotrwała choroba, zdarzenie losowe lub długotrwałe bezrobocie. Z tych zasiłków w tym okresie korzystało około 30 rodzin,
-w § 852 Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje środki finansowe w oparciu o przygotowany bilans potrzeb z półrocznym wyprzedzeniem i w przypadku kiedy sytuacja ulega zmianie np. bezrobotny otrzymuje pracę, traci prawo do zasiłku okresowego lub zasiłkobiorca stały umiera, wówczas te środki muszą zostać zwrócone bo nikt inny nie może ich dostać.
Komisja po wysłuchaniu sprawozdania o usługach opiekuńczych i po dyskusji postanowiła, że usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli realizowane będą nadal w tej samej formie (OPS nadal zatrudniał będzie opiekunki).
Do pkt. 4
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Renata Sierszulska przedstawiła sprawozdanie Komisji za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2005 roku, jak stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Radny Krzysztof Rybka zapytał co zmieniło się by skierować osobę na leczenie alkoholowe.
Pani Renata Sierszulska odpowiedziała, że zmieniło się to, że dotychczas wysyłało się do lekarza, który kierował na leczenie a teraz jest tak że muszą to zrobić dwaj specjaliści - psychiatra i psycholog. Ci specjaliści wydają opinię o konieczności leczenia przymusowego i wtedy Sąd skieruje osobę na leczenie.
- był punkt konsultacyjny w Domu Kultury i dwa razy w miesiącu przyjeżdżała Pani Michnowska a od sierpnia nie przyjeżdża. To należy wyjaśnić bo od października jest potrzebna,
- od 12 września br. z Powiatowego Urzędu Pracy dostaliśmy etat pedagoga do końca roku. Ta Pani objęła pomocą pedagogiczną 4 rodziny by zmienić relację między tą rodziną, szkołą a sąsiadami.
Do pkt. 5
Pani Teresa Lempach przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2005 jak stanowi załącznik nr 5 do protokołu, który radni zaopiniowali pozytywnie.
Pani Mirosława Kostórkiewicz zapoznała z projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr.XXIII/142/05 RM z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2005 roku. Uchwałę trzeba uchylić ponieważ RIO zakwestionowało przeznaczenie środków finansowych gminy na budowę chodnika przy ulicy Armii Poznań przy drodze powiatowej. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu , który został pozytywnie zaopiniowany przez radnych.
- następnie przedstawiła projekt uchwał w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2005 roku jak stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. W/w projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez radnych.
Do pkt. 6
Radny Krzysztof Rybka poinformował, że do szkół zwrócono się do szkół o zatrudnienie asystenta nauczyciela i nie wdało się takiej osoby znaleźć z terenu Pogorzeli. Sa dwie osoby z Gminy Chwałkowo. Takie osoby muszą być zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie pracy.
Radny Alfred Siama zgłosił, że na ulicy Rycerskiej przy posesji Państwa Bolt jest bardzo zniszczony znak ustąp pierwszeństwa przejazdu i zagraża to bezpieczeństwu.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, muszą być środki finansowe, musimy zamówić znaki i czekać. Postaramy się znak odnowić lub wymienić na nowy widoczny, będzie też ustawiony znak w Elzbietkowie uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu.
Radny Krzysztof Rybka powiedział; przetarg na budowę ścieżki rowerowej przy ulicy Gostyńskiej jest jutro, są środki finansowe, kiedy ścieżka będzie zrobiona.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział; przetarg organizuje Starostwo Powiatowe i jeżeli wygra firma to szybko to zrobi, mamy 90 tysięcy złotych, kosztorys wynosi 120 tysięcy złotych.
- ulica Parkowa do 10 listopada ma być zrobiona, jeżeli firma przetarg zaproponujemy by do utwardzenia podłoża wykorzystała gruz znajdujący się na naszym składowisku.
Radna Pazoła Maria zapytała czy pod ścieżką rowerową będzie kładziona kanalizacja.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, nie bo rury kanalizacyjne kosztowałyby 100 tysięcy złotych a kanalizację założymy obok lub przy byłych PZZ-ach.
Radny Rybka powiedział - rozważana jest propozycja kredytu na kanalizację. Czy Ochrona Środowiska zwraca 30 % poniesionych kosztów.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, zwracają 30 %,
-następnie zaproponował by rozważyć założenie na świetlicach wiejskich w tych miejscowościach gdzie się coś dzieje tanie ogrzewanie gazowe z nadmuchem np. w Głychowie i Bułakowie,
-miałby też pytanie do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach dlaczego za gaszenie pożaru Naglaka we Wziąchowie przysłał rachunek za zużycie wody.
Radny Krzysztof Rybka - Pan Perek przeprowadził w restauracji remont, ale zalega z płatnością ok. 3,9 tysiąca złotych. Trzeba może wprowadzić aneks do umowy., żeby ktoś nie zarzucił że nic nie robimy.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, jest umowa zawarta do końca roku, są w niej obwarowania. Teraz remontuje salę, ubikację, nie wiem jak ma to działać. Nie wiadomo czy wypowiedzieć umowę. Ktoś zgłosił się, który ma już dwie restauracje, ten Pan pytał o cenę. Nie wiadomo jaką cenę ta nowa osoba zaproponuje. Może przedłużyć umowę jeszcze, Pani Dyrektor Domu Kultury o 1 rok by to jeszcze funkcjonowało,
- jeżeli Pan Perek przedstawi rachunki o wykonanych pracach to wliczone zostanie to do rozliczenia.
- Pan Turbański chce wykupić działkę przy ulicy Gostyńskiej, dlatego zleciliśmy wydzielenie działki.
Radny Krzysztof Rybka powiedział- uciążliwy staje się transport przez ulicę Kotkowiaka, może Pani Kostórkiewicz zbada częstotliwość ruchu pojazdów na tej ulicy,
- zapytał czy Gmina przygotowuje się do przetargu na oczyszczalnię ścieków,
- powiedział też - może przystąpić do ocieplenia Domu Kultury i skorzystać z dofinansowania systemu norweskiego.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, Pan Krzysztof Surma jedzie na szkolenie kredytowania norweskiego.
Radny Krzysztof Rybka zapytał co z własnością byłej mleczarni.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, proces jest otwarty, jeździ na te sprawy radca prawny ale sprawa się przeciąga,
-będziemy smołować dach na budynku byłej mleczarni /jest to mieszkanie byłego Komendanta Policji/.
Radny Nowak Dariusz zapytał, jak przedstawia się sprawa oględzin nowej oczyszczalni ścieków.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, nową oczyszczalnię ścieków oglądali Pan Krzysztof Surma, Marian Andrzejewski, Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski, mają dobre wrażenie.
- następnie poinformowała, że Krotoszyn zmusza nas na zmianę forum działania wysypiska śmieci. Obecnie zatrudniony Pan pójdzie na kuroniówkę a zatrudniony będzie Pan Bernard Foltynowicz. Musimy kupić wagę,
- założyliśmy wagę w strażnicy w Pogorzeli i teraz jest kwestia kto będzie płacił. Zrobiliśmy ocieplenie sali by była wykorzystana do SKS-ów dla młodzieży. Teraz nikt nie chce płacić. Jesteśmy właścicielem obiektu, doprowadzony jest gaz do ogrzewania strażnicy, ale Gimnazjum chciało salę, Pan Marciniak mówił że Gimnazjum będzie płacić a teraz nie ma kto płacić. Co z tym zrobić zapytał Burmistrz. Było uzgodnione, że Gmina będzie płaciła za grzejniki i wykonawstwo za co zapłaciliśmy kwotę 8.000 złotych.
Radna Maria Pazoła powiedziała, że oczywiście za ogrzewanie sali powinna płacić szkoła.
Rady Krzysztof Rybka powiedział, pan Marciniak Paweł jako Dyrektor Gimnazjum powinien tą sprawę uregulować, inną sprawą jest jeżeli ktoś wynajmuje salę, zapytał też kto będzie wynajmował salę bo szkoła nie może mieć dochodów. Powiedział też by zlecić Panu Marciniakowi by rządził tym,
- następnie zapytał co wchodzi w skład ceny wody i kiedy były wymieniane liczniki,
- następnie zapytał dlaczego obciążono Gminę za gaszenie pożaru we Wziąchowie.
Po tej dyskusji Komisja Spraw Społecznych przegłosowała jednomyślnie by raczej Szkoła dysponowała salą w Domu Strażaka.
Radny Rybka Krzysztof powiedział, że jako Komisja Spraw Społecznych wnoszą by zgłosić do nadania tytułu i odznak „Zasłużony dla Gminy Pogorzela” Panu Sewerynowi Maćkowiakowi i Panu Władysławowi Skowrońskiemu.
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli przedstawioną propozycję.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-09-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional