Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 8/05

Protokół Nr 8/05


Protokół nr 8/05

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 28 lipca 2005 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 12-tej w salce Urzędu Miejskiego.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Dyr. M-GOK Pani Lidia Wytykowska
Kier. Bibiloteki Pani Renata Tuszyńska
Pani Teresa Lempach, Pan Marian Andrzejewski
Porządek posiedzenia:`
1. Otwarcie
2. Sprawy Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
3. Wystąpienie ze Związku Gmin Górnej Baryczy i Związku Nadobrzańskiego
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na 2005 rok
- zapoznanie z Zarządzeniem nr 27/05 Burmistrza Pogorzeli
5. Wolne głosy i wnioski
6. Dyskusja

Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Krzysztof Rybka dokonał otwarcia posiedzenia i powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości.
Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie.
Do pkt. 2
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka przedstawił Panią Lidię Wytykowską Dyrektora M-GOK w Pogorzeli a następnie poprosił o zapoznanie Komisji z propozycjami pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli na rok 2006 jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Pani Wytykowska powiedziała, że przygotowała koncepcję pracy M-GOK-u na rok następny jako organizatorzy a później w trakcie roku we współpracy z współorganizatorami program będzie rozszerzony. Obecnie oparłam się na niektórych imprezach poprzedniego Dyrektora. Ale Dom Kultury jest otwarty na wszelkie propozycje i współpracę. W bieżącym roku chcę sprowadzić film o Janie Pawle II i wyświetlić w sali kinowej Domu Kultury. Fotele są piękne, chcę przy pomocy akustyka doprowadzić by nagłośnienie poprawić.
Teraz przygotowujemy się do dożynek gminnych.
Remonty - przewiduję wymianę okna oraz zakupienie tablicy informującej, że
jest to Dom Kultury. W 2006 roku będziemy się starać wymieniać dalszą część okien, okotarowanie, będziemy też starać się zakupić sprzęt - trzeba kupić mikser (Paver mikser), wzmacniacz /koszt około 2,300 złotych/ - myślę że jest to sprawa priorytetowa - powiedziała Pani Lidia Wytykowska Dyrektor M-GOK.
Sprawy kadrowe - jest potrzeba zatrudnienia osoby do obsługi sprzętu, jest dużo do zrobienia a mało rąk do pracy. Dwie osoby nie są w stanie tego zrobić. Jest dużo imprez gdzie wypożycza się sprzęt. Każda impreza wymaga przygotowania, chcę by Pani Marzena Bartkowiak robiła to co robi, bo wychodzimy poza gminę i chciałabym byśmy wyszli poza też Powiat. Zgłosił też chęć robienia imprez miejscowy zespół rockowy. Zgłosiło chęć wypożyczenia sprzętu kilka wiosek tak że, pracy jest dużo i proszę by Komisja pomyślała o takim pracowniku bo jest on niezbędny.
Pan Curyk Piotr Sekretarz Gminy zapytał czy Pani kalkulowała wynagrodzenie brutto tego pracownika.
Pani Lidia Wytykowska odpowiedziała, w tabelach się orientowałam.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, w tej chwili nie ma mowy o pełnym etacie. Jeśli będzie widać efekt to na pewno będzie można o tym pomyśleć, myślę że na razie komisja może zaproponować 1/2 etatu. Komisja musi się wypowiedzieć dalej bo ja zastosowałem się do propozycji Komisji. Musimy wiedzieć o jakich pieniądzach mówimy. Dobrze byłoby, żeby ten sprzęt można było przenosić. Bo na wioski trzeba też wyjechać i osoba ta musi wyjechać w teren.
- turniej wsi trzeba dalej kontynuować, bo wioski są już przyzwyczajone do organizowania tych imprez.
Radny Rybka Krzysztof - zwrócił uwagę by wyważyć gdzie ma być organizowana Noc Świętojańska, czy Kromolice zgodzą się by była to impreza połączona z otwarciem lata w Głuchowie.
- powiedział iż uważa, że turnieje wsi powinny się odbywać chociażby powielałyby się programy artystyczne,
- zapytał też jakie wykształcenie powinien posiadać akustyk.
Pani Lidia Wytykowska Dyrektor M-GOK odpowiedziała , człowiek którego mam na myśli ma warsztaty w tym kierunku, grał w zespole, robił akustykę na koncertach w Jarocinie i imprezach międzynarodowych.
Rady Rybka Krzysztof prosił by Pani Dyrektor przygotowała koszty jakie trzeba by ponieść, by Komisja mogła głosować.
Radna Pazoła Maria zapytała czy Pani Dyrektor rozmawiała z kimś czy może ktoś z naszego terenu by się znał.
Pani Wytykowska Lidia odpowiedziała, tak rozmawiałam, prowadziłam taką próbę, ta osoba zna się na komputerach ale przy podłączaniu się gubiła, a osoba o której mówię zna się na tym.
Po tej szerokiej dyskusji Komisja Spraw Społecznych przegłosowała pozytywnie, jednogłośnie wniosek o zwiększenie zatrudnienia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury o 1/2 etatu akustyka.
Pani Renata Tuszyńska Kierownik Biblioteki Publicznej przypomniała że złożyła wniosek o środki finansowe na dofinansowanie internetu „Sowa”.
Radny Rybka Krzysztof zapytał jak wpłaca należności Pan Perek.
Pani Wytykowska Lidia odpowiedziała - Pan Perek na razie wpłaca systematycznie.
Radny Rybka Krzysztof - była rozmowa, że jest kwestia założenia prądu do kawiarenki internetowej w bibliotece
Pan Curyk Piotr odpowiedział, może który z dyrektorów szkół mógłby dać ze szkoły komputery.
Pani Renata Tuszyńska odpowiedziała, jestem po rozmowie - Dyrektor Gimnazjum nie przekaże.
Pan Piotr Curyk powiedział, że Dyrektor Kogut decyduje i z nim rozmawiać.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk zapytał gdzie w bibliotece byłaby kawiarenka internetowa.
Pani Tuszyńska Renata odpowiedziała, kawiarenka internetowa będzie w bibliotece dla dzieci, będzie ich dużo. Na internet „Sowa” mam nadzieję będą środki finansowe, bo na książki już otrzymałam około 11 tysięcy złotych.
Radna Pazoła Maria powiedziała, jeżeli będzie kawiarenka internetowa to będzie brakowało pieniędzy.
Pani Renata Tuszyńska odpowiedziała, w 2006 roku będzie brakowało pieniędzy.
Rady Rybka Krzysztof podsumował rozmowę i powiedział, iż myśli że jeżeli będzie to wspólnie ze szkołą, to szkoły też dofinansują kawiarenkę internetową.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, jeżeli będzie tak jak w bieżącym roku to nie będzie źle, ale muszą się znaleźć środki finansowe na zatrudnienie na 1/2 etatu pracownika.
Radna Pazoła Maria zapytała Panią Dyrektor Lidię Wytykowską czy wykreśliła z programu „Powitanie Nowego Roku” bo przychodzi wtedy duża ilość mieszkańców.
Pani Lidia Wytykowska odpowiedziała, że nie brała pod uwagę bo sama gra w zespole dalej zapytała jak to wygląda.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział;
  • od godz. 10-tej na rynku jest muzyka i zależnie od pogody są ludzie a młodzież organizuje poloneza i czasem tańczyła 2 godziny,
  • o godz. 11,45 na rynku pracownicy Urzędu organizują pokaz ogni sztucznych,
  • o godz. 11,50 na rynek przychodzi Ksiądz Kanonik.
Pani Lidia Wytykowska powiedziała, jeżeli jest taka tradycja to da się załatwić.
Radny Siama Alfred były imprezy współorganizowane w połączeniu z Gminną Komisją Przewciwalkoholową, w ciągu 4 lat były organizowane imprezy „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Szlachetne Zdrowie” - cieszyły się one powodzeniem wśród dzieci i młodzieży, powiedział iż uważa, że powinny one być dalej organizowane.
Pani Lidia Wytykowska Dyr. M-GOK odpowiedziała że program jest otwarty i tych imprez dojdzie.
Radny Rybka Krzysztof podsumował dyskusję i powiedział, że wiele imprez jeszcze dojdzie na bieżąco.
Sekretarz Gminy Curyk Piotr powiedział by Panie Lidia Wytykowska i Renata Tuszyńska złożyły kalkulacje na przedstawione zadania.
Do pkt. 3
Pan Marian Andrzejewski przedstawił sprawy zaawansowania wniosku i dalszego uczestnictwa w Związku Gmin Górnej Baryczy bądź w ramach Zakładu na bazie Międzygminnego Zakładu Oczyszczania w Lesznie. Wniosek i dokumentacja z Leszna o współ finansowanie z Funduszu Spójności Budowy Zakładu w Trzebani znajduje się już w Brukseli i ma duże szanse powodzenia. W zasadzie Komisja bez wyrażenia opinii w głosowaniu przychyliła się do decyzji o pozostaniu w ramach Zakładu Leszczyńskiego bez występowania jeszcze z Związku Gmin Górnej Baryczy (tj. z Krotoszyna).
Jeżeli chodzi o zagospodarowanie ścieków, Gmina jest również członkiem dwóch Związków; Międzygminnego Związku Wodociągów i kanalizacji w Strzelcach Wielkich oraz Stowarzyszeniu Gmin Nadobrzańskich. Pan Marian Andrzejewski przedstawił pismo od Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich podpisanego przez Pana Adama Kozińskiego, z którego wynika iż jego zdaniem większe szanse powodzenia w Funduszu Spójności posiadał będzie wniosek złożony przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z racji posiadania już instytucji zarządzającej (istnieje już operator). Stowarzyszenie Gmin Nadobrzańskich nie posiada jeszcze struktur i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska robi utrudnienia Związkom Gmin nie posiadającym operatora.
Komisja Spraw Społecznych skłania się ku temu po dyskusji i radni zdecydowali by na najbliższą sesję zaprosić Dyrektora Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich Pana Mikołajskiego aby przedyskutować sprawy przyszłości wniosku MZWiKW do Funduszu Spójności.
Do pkt. 4
Pani Teresa Lempach zapoznała radnych z Zarządzeniem Burmistrza Pogorzeli z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2005 jak stanowi za łącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Następnie poinformowała o projekcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 gdzie nastąpią zmiany, bo jest problem z mieniem. Należy zastanowić się jak to zrobić, chyba że przekażą środki do budżetu.
Radna Pazoła Maria powiedziała, jeżeli tak będzie to zebranie wiejskie nie będzie mogło podjąć decyzji.
Pani Lempach odpowiedziała, że zebranie wiejskie zdecyduje co zrobić a środki finansowe pójdą z budżetu.
Do pkt. 5
Pan Marian Andrzejewski poinformował, że jest do uchwalenia Plan Zagospodarowania Przestrzennego dotyczący ulicy Wiosny Ludów. Plan jest gotowy po uzgodnieniach i należy podjąć uchwałę, byłoby 12 działek do zbycia.
Do pkt. 6
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że 28 sierpnia odbędą się Dożynki Gminne w Pogorzeli. Przed dożynkami odbędzie się też sesja Rady i na sesję zaprosimy Pana Leszka Mikołajskiego Dyr. MZWiKW w Strzelcach Wielkich..
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-07-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional