Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 6/05

Protokół nr 6/05


Protokół nr 6/05

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 30 maja 2005 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 12-tej w salce Urzędu Miejskiego.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Pani Kostórkiewicz Mirosława
Dyrektor Szkoły Podstawowej Kogut Włodzimierz
W-ce Dyr. Szkoły Podstawowej Pani Jolanta Błaszyk
Dyr. M-GOK Pan Sławomir Naglak
Porządek posiedzenia:`
1. Otwarcie
2. Przygotowanie do sezonu letniego
3. Dni Ziemi Pogorzelskiej
4. Informacja dotycząca Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
5. Bezrobocie w gminie
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- finansowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną
- pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2005 roku
- zmian w budżecie gminy Pogorzela w roku 2005.
7. Konkurs na najlepsze świadectwo maturalne.
8. Wieloletni Plan Inwestycyjny.
9. Wolne głosy i wnioski, dyskusja

Do pkt. 1
Z-ca Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Maria Pazoła dokonała otwarcia posiedzenia i powitała wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości.
Przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie.
Do pkt. 2
Pani Mirosława Kostórkiewicz poinformowała, że sezon letni na kąpielisku w Głuchowie rozpocznie się 1 lipca i trwać będzie do 31.08.05 r. Zwróciliśmy się już do Sanepidu o wykonanie próby wody czy jest zdatna. Czystość co roku jest, przejrzystość też. Pomost jest wykonany z drewna dębowego, które w wodzie jest stabilne natomiast na zewnątrz będzie zakaz wchodzenia na pomost ale barierki jeszcze wzmocnimy. Ubikacje musimy wyposażyć w suszarki, umywalki, zimną i ciepłą wodę. Musimy zakupić nowe wyposażenie.
W miesiącu czerwcu przystąpimy do prac przygotowawczych by od 1 lipca kąpielisko uruchomić. Ratownik - będą to starsi studenci w godzinach od 10-tej do 18 tej.
Radny Rybka zaproponował by pytać w Łagromie może by naprawili pomost.
Pani Kostórkiewicz odpowiedziała, wszystko opiera się o środki finansowe.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Kogut Włodzimierz przedstawił założenia programowe i organizacyjne półkolonii organizowanej od 1 sierpnia 2005 r do 13 sierpnia 2005 roku jak w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.
Półkolonie organizuje Szkoła Podstawowa przy współudziale Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, nadzoruje Pani Błaszyk Jolanta. Wyjazd dzieci do Holandii nadzoruje Pan Kogut Włodzimierz.
Półkolonie będą odbywały się w terminach: od 1 - 5 .08, od 8 - 12.08 od godziny 9-tej do 16-tej. Na turnusie będzie 40 dzieci od klas 1 - 6. Odpłatność rodziców wyniesie 30,00 złotych. Będą posiłki pierwsze i drugie śniadanie oraz obiad. Koszt kolonii 1 tydzień to kwota około 7.000,00 zł. Nie wliczamy pieniędzy, które wpłacą dzieci. Kierownikiem półkolonii będzie Pani Tomczak Danuta, opiekunami :Pani Agnieszka Kieliszkowska, Agnieszka Teodorczyk i trzech studentów.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk wyraził zadowolenie, że będą organizowane półkolonie. Jeżeli chodzi o odpłatność powiedział, że myśli iż będzie trzeba niektórym dzieciom pomóc i będzie to traktowane elastycznie.
Pan Kogut Włodzimierz powiedział, że jest wyjazd 30 dzieci do Holandii.
20 dzieci jest ze zgłoszonych chętnych. dla 10 dzieci musimy starać się o dofinansowanie. Komitet w Holandii stara się z Unii Europejskiej o środki finansowe i będą przeznaczone na przejazd. Dzieci będą spały u rodzin. Rodzice muszą wyrazić zgodę. Są dzieci ze Szkoły Podstawowej i z Gimnazjum. Przewozić będzie Firma Gedycha z Pleszewa, z której już korzystaliśmy i jesteśmy zadowoleni. (Koszt od 9,5 do 10,5 tys. złotych). Wyjazd do Holandii nastąpi z 7 na 8 lipca w nocy, przyjazd do Pogorzeli 18 lipca br. w dzień. Przed wyjazdem będzie spotkanie z rodzicami , omówimy co i jak przygotować. Opiekunami będą: Pani Karolina Frąckowiak, Marcin Roszak, Katarzyna Dytrych, Kordus-Mróz i tłumacz Pani Basia.
Następnie Pan Kogut Włodzimierz przedstawił sprawę remontu elewacji budynku szkoły podstawowej. Jest przygotowany projekt budowy szatni i Gimnazjum miałoby oddzielną szatnię. Koszt budowy szatni 13.000 złotych. Następnie zapytał czy Gmina może w budżecie wygospodarować § wypoczynek dzieci.
Pan Curyk Piotr Sekretarz Gminy odpowiedział, jest możliwość wygospodarowania środków finansowych z Komitetu Przeciwalkoholowego.
Pan z Gumienic też przygotowuje się do przygotowania półkolonii że środków finansowych w KRUS-u z Poznania i środków Komitetu Przeciwalkoholowego. Może uda się załatwić 2 stażystów do szkoły z osób bezrobotnych z przygotowaniem pedagogicznym są studenci.
Pan Kogut poinformował też, że Szkoła Podstawowa i Gimnazjum organizują dzień Dziadka 3 czerwca w piątek.
Do pkt. 3
Pan Naglak Sławomir Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przedstawił Program obchodów Dni Ziemi Pogorzelskiej, które będą organizowane w dniach 18 i 19 czerwca 2005 roku i za które odpowiada Dyrektor. Koszt będzie około 8,500 złotych, będą zebrane środki za stoiska z piwem, zabawkami, popkornem.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, będzie scena, zapytał czy będą potrzebne osoby porządkowe.
Pan Naglak Sławomir odpowiedział, że w sobotę mogą być 4 osoby przygotowane.
Burmistrz polecił by Pan Naglak rozmawiał w tej sprawie z Panią Kostórkiewicz Mirosławą.
Radna Pazoła Maria zapytała czy jest organizowany integracyjny dzień dziecka.
Pan Naglak Sławomir odpowiedział, że integracyjny dzień dziecka organizowany jest 4 czerwca o godz. 10-tej w parku miejskim.
Radny Rybka Krzysztof powiedział, że 11 czerwca br. organizowane jest 10 -lecie istnienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli, prosił pana Dyrektora Naglaka Sławomira o pomoc w organizacji.
Do pkt. 4
Sekretarz gminy Curyk Piotr poinformował, że Burmistrz Zarządzeniem powołał komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury, jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 5
Sekretarz Gminy Curyk Piotr przedstawił sytuację bezrobocia na terenie gminy. Poinformował, że Gmina zapewni dla około 20 osób pracę z bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. 6 osób będzie zatrudnionych na akcji rowy - wycinać będą główne cieki wodne. 4 osoby zatrudnione będą w ramach programu drogi - wycinać będą krzewy przy drodze i zbierać śmieci.
4 osoby będą zatrudnione w Holandii przy zbiorze szparagów. 3 osoby na pracach interwencyjnych i 1 osobę przyjmiemy. Złożyliśmy wnioski by przyjąć osoby na staż.
Do pkt. 6
Sekretarz gminy Curyk Piotr przedstawił projekt uchwały RM w sprawie finansowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną, projekt uchwały dotyczy wymiany obecnego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne na terenie miasta i gminy. Prace mają zostać wykonane w bieżącym roku. Po zapoznaniu się z przedstawionym projektem uchwały radni jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt i stanowi on załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Pani Kostórkiewicz Mirosława zapoznała z projektem uchwały RM w sprawie pomocy finansowej Powiatowi gostyńskiemu w 2005 roku, który dotyczy budowy ścieżki rowerowej /dokumentacja jest w trakcie przygotowywania/ o nawierzchni z kostki brukowej wraz z odwodnieniem przy ulicy Gostyńskiej w m. Pogorzela do kwoty 45.000 zł jak stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Rani jednomyślnie przyjęli projekt uchwały.
Następnie Pani Lempach Teresa zapoznała z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 jak stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Radni jednomyślnie przyjęli w/w projekt uchwały.
Do pkt. 7
Radna Pazoła Maria zwróciła się o wytyczne do regulaminu konkursu na najlepsze świadectwo maturalne dotyczące nowych matur.
Radny Rybka Krzysztof wyjaśnił , że rozstrzygnięciem wyników „Nowej matury” będzie punkt 7 regulaminu który będzie miał brzmienie „O wyborze zwycięzcy i kolejnych miejscach decyduje najwyższa suma punktów z wszystkich przedmiotów maturalnych”. Regulamin konkursu na najlepsze świadectwo maturalne dla absolwentów szkół średnich, mieszkańców gminy Pogorzela w roku 2005 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 8
Sekretarz Gminy Curyk Piotr przedstawił zamierzone zadania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, powiedział też - nie wiadomo jak będzie wyglądała modernizacja szpitala w Gostyniu..
Do pkt. 9
Radny Rybka Krzysztof zapytał co z działką na działalność gospodarczą,
-wjazd na plac Bractwa Kurkowego jest zniszczony, trzeba zobaczyć w jaki sposób naprawić.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, wysyłamy do Holandii informację z zapytaniem czy jest zainteresowanie tą działką, jeżeli nie będzie odzewu w ciągu 1 miesiąca to ogłosimy przetarg na zbycie działki,
-zobaczymy uszkodzenie wjazdu na plac Bractwa Kurkowego i zajmiemy się naprawą płotu.
Radny Nowak Dariusz zapytał czy od 9 danego m-ca są wypłacane wszystkie zasiłki.
Pani Teresa Lempach odpowiedziała - nie wszystkie.
Radna Maria Pazoła zapytała jak zrobić by ustawić znak zakazu na ulicy Krobskiej.
Pani Kostórkiewicz Mirosława odpowiedziała, Pan z Powiatu wziął na wizję i stwierdził, że jest to łuk i nie jest tam potrzebny znak, nie widzą potrzeby ustawienia znaku.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, jedzie się tam źle, ale jesteśmy bardzo wymagający, na łukach trzeba uzupełnić dwa łańcuchy zabezpieczające, zadał pytanie co zrobić żeby na chodniku między sklepem Pana Sierszulskiego a Panią Drobnik kierowcy nie ustawiali samochodów, chodnik przeznaczony jest dla pieszych. Zapytał też czy Komisja jest za tym by Gmina brała udział w wykupie Szpitala. osobiście jestem za tym by Szpital w Gostyniu był. Poniec jako hospicjum jest potrzebny bo jeżeli ktoś obłożnie jest chory to jedna osoba w domu nie da rady obsłużyć chorej osoby. Jestem za dofinansowaniem wykupu Szpitala niż budować pływalnię w Gostyniu.
Radna Pazoła Maria przypomniała z ustawieniu ławki przy Gosmedzie, powiedziała też że na dwóch drzewach przy czworakach na ulicy Gostyńskiej zaroiły się pszczoły.
Pani Mirosława Kostórkiewicz odpowiedziała, są ławki i sukcesywnie będą rozwożone a w sprawie pszczół na drzewach należy zwrócić się do Starostwa Powiatowego w Gostyniu bo jest to droga powiatowa.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-05-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional