Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 5/05

Protokół nr 5/05


Do pkt

Protokół nr 5/05

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 26 kwietnia 2005 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 12-tej w salce Urzędu Miejskiego.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski
Sekretarz Gminy Piotr Curyk

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pogorzeli
- udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu
- powołania przedstawiciela Gminy Pogorzela do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego
- ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli
- uchylenia uchwały Nr XXII/140/05 RM z dnia 31.03.05 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla uczniów, oraz regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
- obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Filialnej w Bułakowie,
- obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Filialnej w Kromolicach,
- likwidacji Przedszkola Samorządowego w Głuchowie,
- likwidacji Przedszkola Samorządowego w Kromolicach,
- ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pogorzela,
- zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Pogorzela,
- zmian w budżecie gminy Pogorzela w roku 2005.
4. Konkurs na najlepsze świadectwo maturalne.
5. Dofinansowanie Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz projekt uchwały w tej sprawie.
6. Wolne głosy i wnioski
7. Dyskusja

Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Krzysztof Rybka dokonał otwarcia posiedzenia i powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości.
Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie.
Do pkt. 2
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004 przedstawiła Pani Lempach Teresa jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Dochody na plan 7.855,328 zł wykonano 7.985,268 zł co stanowi 100,87 %.
Radny Rybka Krzysztof prosił o wyjaśnienie § 0500 -podatek od czynności cywilno prawnych, i § 0450 -wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.
Radna Pazoła Maria co to jest podatek od czynności cywilno-prawnych.
- z pomocy społecznej nie wykorzystano wszystkich środków finansowych i trzeba było je zwrócić, nie można było przekazać ich na inny cel.
Pani Lempach Teresa odpowiedziała, w § 0500 wzrosły wpływy, są to środki które przekazuje Urząd Skarbowy, a w § 0450 są to wpływy za znaki i weksle,
w opiece społecznej nie były wykorzystane wszystkie środki finansowe bo jeżeli któraś z osób nie kwalifikuje się do pomocy bo np. otrzymała pracę, to opieka społeczna nie może przekazać ich na inny cel.
Radna Pazoła Maria w dziale 756, rozdział 95788 z podatku od nieruchomości jest zaległości, skąd są te zaległości.
Pani Lempach Teresa odpowiedziała są to zaległości od osób fizycznych i prawnych.
Wydatki.
Rady Rybka Krzysztof prosił o wyjaśnienie dot. działu 851 Ochrona Zdrowia - wynagrodzenia, w dziale 852 Pomoc społeczna § 4010 co to są wynagrodzenia osobowe pracowników, w rozdziale 85219 § 4300 zakup usług, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników,
Pani Teresa Tempach wyjaśniła w dziale 851 - dotyczy to osoby zatrudnionej w ośrodku rehabilitacji osób terapeutycznych w Piaskach gmina dopłaca gdyż rehabilitowane są tam też osoby z naszej gminy, w dziale 852 § 4010 są tam wynagrodzenia pracownika, który wydaje decyzje dotyczące zasiłków rodzinnych, jest to kwota 5.419 zł, w rozdziale 85219 zakup usług - wydano środki finansowe na remont ksero. W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników jest toInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional