Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 2/05

Protokół Nr 2/05


P r o t o k ó ł nr /3

Protokół nr 2/05

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych odbytych w dniu 21 luty 2005 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni w/g listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto udział w komisji wzięli:
Burmistrz Pogorzeli Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Skarbnik Gminy Teresa Lempach, Pani Kostórkiewicz Mirosława
Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie

  2. Reorganizacja szkół i przedszkoli

  3. Informacja z działalności gminy za okres I połowy obecnej kadencji

  4. Informacja o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację w 2005 roku zadań

publicznych gminy Pogorzela przez organizacje pozarządowe

  1. Zadania do wykonania na wioskach

  2. Zaopiniowanie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

- zmian w budżecie gminy w 2005 roku,
- obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Filialnej w Kromolicach,
- obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Filialnej w Bułakowie,
- zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego w Głuchowie,
- zamiaru likwidacji Przedszkola samorządowego w Kromolicach,
- przyjęcia zasad oceny inwestycji Planu Rozwoju Lokalnego,
- przeprowadzenia konsultacji społecznych.

  1. Dyskusja


Do pkt. 1
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad a następnie zapytał czy są jeszcze inne propozycje do porządku obrad. Nie zgłoszono.
Następnie poprosił o przyjęcie porządku obrad. Radni przyjęli porządek obrad jednomyślnie.
Do pkt. 2
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział; sugerowaliśmy wcześniej że obniżymy zakres organizacyjny szkół Filialnych i zamkniemy Przedszkole w Głuchowie. Odbyły się spotkania z rodzicami i konsultacje 1 raz w Bułakowie i dwa spotkania w Kromolicach. Pierwsze spotkanie było bardzo trudne. W drugim spotkaniu w Kromolicach uczestniczył Inspektor Kuratorium Oświaty Pan Jerszyński.
Szkoły podstawowe- oddziałów zamiejscowych od 31 sierpnia 2005 roku nie będzie. Kurator Oświaty proponuje pozostawić Filie. Obojętnie w jakiej formie będą istniały szkoły filialne to konsultacje muszą być przeprowadzone. Kurator Oświaty mówił, że jesteśmy humanitarni bo nie zamykamy szkół. Dzieci jest mało, jakieś zrozumienie rodziców musi być i jest. Proponuję by szkoły filialne pozostały przez rok i nadal nazywały się Filiami a w przyszłości zobaczymy.
Szkoła Podstawowa w Pogorzeli przyjmie uczniów klasy III, co nie zwiększy ilości oddziałów szkolnych. Klasa I i II pozostaną w Kromolicach i w Bułakowie jako klasy łączone. W wyniku projektowanych zmian nauczyciele nie utracą zatrudnienia. Szkoła Podstawowa w Pogorzeli zapewnia uczniom:
-zajęcia wyrównawcze prowadzone przez pedagoga szkolnego,
- korzystanie z zajęć pozalekcyjnych /SKS, kółka zainteresowań/
- lepsze warunki lokalowe,
- korzystanie z pracowni komputerowej, biblioteki szkolnej, z sali gimnastycznej, z dostępnych dla uczniów pomocy dydaktycznych,
- zajęcia w świetlicy szkolnej,
- korzystanie ze stołówki szkolnej przygotowującej wspaniałe obiady,
- naukę z nauczycielami z przygotowaniem pedagogicznym, po studiach podyplomowych, logopeda, pedagog szkolny, 4 uczniów z Kromolic z rocznika 1996 w roku szkolnym 2005/2006 dołączy do klasy III w Pogorzeli, w której będzie już 20 uczniów z Pogorzeli, Gumienic i Bielaw Pogorzelskich.
5 uczniów z Bułakowa dołączy do klasy III w Pogorzeli, w której będzie już 19 uczniów (klasa będzie liczyła 24 uczniów).
W Bułakowie Pani Sielska Grażyna przeszłaby na emeryturę, zostanie Pani Wiesława Krajka. W Kromolicach zostanie Pan Andrzej Chmielarz a Pani Dorota Jeleńska z uwagi na miejsce zamieszkania przeszłaby do Pogorzeli.
Na wniosek dyrektora szkoły i pedagoga wysłaliśmy w południe dodatkowe autobusy i dzieci już tak długo nie czekają na odjazd do domu.
Przedszkola.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, pojechałem do Głuchowa na zebranie i tam było gorzej niż w szkołach, było bardzo źle. Zaproponowałem rodzicom, że jeżeli nie likwidujemy przedszkola to utworzymy oddziały zamiejscowe przedszkoli w Głuchowie i Kromolicach. W Przedszkolach zdejmiemy dyrektorów z funkcji dyrektora i będą nauczycielami, W związku z tym żeby nie dać się sprowokować dokonamy zmian reorganizacyjnych przedszkoli samorządowych i będzie jeden dyrektor dla wszystkich przedszkoli.
W Głuchowie Pani Dyrektor Przedszkola rozesłała ankiety i ma zgłoszonych 18 dzieci (w tym 3 latki i dzieci z Wziąchowa).
Będę w Głuchowie na zebraniu wiejskim, omówię sprawę reorganizacji przedszkoli, jeżeli Rada się zgodzi na przedszkole okrojone to pozostawimy jeszcze w roku szkolnym 2005/2006 a w roku przyszłym zlikwidujemy. Zostawimy budynek a Pani Barbara Długiewicz będzie mogła prowadzić dodatkowo przedszkole.
Prosiłbym, by przedszkola tak zreformować.
Radny Nowacki Andrzej powiedział, wydaje się że był to szantaż rodziców bo nie byli przygotowani to tego, przez rok przemyślą sprawę i będzie łatwiej w przyszłym roku reorganizować przedszkole.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski zapytał, kto z radnych jest za tym aby w wyżej przedstawiony sposób reorganizować oświatę.
Radni jednogłośnie (14 głosami) zaakceptowali przedstawioną wyżej formę reorganizacji oświaty.
Do pkt. 3
Sekretarz Gminy Curyk Piotr zapoznał z informacją o wykonaniu ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych w latach 2003 - 2004 w okresie upływu połowy kadencji Rady Miejskiej w Pogorzeli jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 4
Sekretarz Gminy Curyk Piotr przedstawił informację o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację w 2005 roku zadań publicznych gminy Pogorzela przez organizacje pozarządowe jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radni jednogłośnie zaopiniowali przedstawiony program ofert publicznych.
Do pkt. 5
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk przedstawił zadania remontowo-inwestycyjne na drogach gminnych i ulicach w 2005 roku jak stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Pani Kostórkiewicz Mirosława zapoznała z planem zadań do wykonania na poszczególnych wioskach w 2005 roku jak stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Następnie Burmistrz poinformował, że po rozmowie z mieszkańcami wsi Elżbietków ustalono, że wieś przekaże 6.000,00 zł na budowę ścieżki rowerowej, w Małgowie malowanie okien może odbyć się w II półroczu br.
- chciałbym zmodernizować ulicę Parkową przed szkołą, powiedział Burmistrz- chodnik jest pokryty zniszczonym już asfaltem, przy posesji Pana Ławniczaka chodnik nie jest utwardzony, proponuję poszerzyć ulicę Parkową od strony parku i położyć dywanik asfaltowy. Jest to ulica po której przemieszcza się największa ilość naszego społeczeństwa, przede wszystkim uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum,
- proszę też o aprobatę zakupienia stołów i krzeseł na salę sesyjną, których koszt wyniósł by 7.000,00 zł.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski zapytał radnych czy akceptują przedstawione zadania.
Radni jednogłośnie przez podniesienie ręki zaopiniowali przedstawione propozycje do wykonania w 2005 roku .
Do pkt. 6
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk przedstawił propozycję podziału nadwyżki budżetowej na 2005 rok jak stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Pani Teresa Lempach przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 jak stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Po zapoznaniu się z przedstawionymi danymi radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2005 roku.
Pan Curyk Piotr przedstawił projekty uchwał w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Filialnej w Kromolicach, Bułakowie, zamiaru likwidacji Przedszkola samorządowego W Głuchowie i Kromolicach jak stanowią załączniki nr 8, 9, 10, 11. Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawione wyżej projekty uchwał.
Pan Curyk Piotr zapoznał z projektem uchwały RM w sprawie przyjęcia zasad oceny inwestycji Planu Rozwoju Lokalnego, który radni pozytywnie zaopiniowali. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Pan Curyk Piotr przedstawił projekt uchwały RM w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Powiedział - Rada podjęła uchwałę nr XII/82/04 RM z dnia 12.03.04 r w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pogorzela i ta uchwała upoważnia do przeprowadzenia konsultacji społecznych. Przystępujemy do budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy , musimy przed realizacją zadania przeprowadzić konsultacje społeczne i zadać społeczeństwu pytanie: Czy wyrażasz zgodę na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa oczyszczalni ścieków w Pogorzeli oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Pogorzela”?. Musicie państwo radni wyrazić swoją opinię w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski poprosił radnych o wyrażenie opinii o przedstawionym wyżej projekcie uchwały.
Radni jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały RM w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych jak stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 7
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział: Biblioteka Publiczna w Pogorzeli otrzyma 3 komputery i trzeba będzie je ubezpieczyć.
- Dyrektor M-GOK chciałby uruchomić kawiarenkę internetową. W LO będzie wymiana komputerów i Dyr. Rybka mógłby przekazać 3 komputery a Dyr. M-GOK zakupi komputer matkę.
- w przyszłym roku chciałbym ocieplić Dom Kultury,
- sprzedano pałac w Pogorzeli - mieszkańcy mają problemy z mieszkaniami.
Radna Maria Pazoła zgłosiła, że w Elżbietkowie II rury są zamulone,
- przy sklepie Pana Bobera Marka nie powinny parkować samochody, nie ma tam znaków.
Radny Rybka Krzysztof powiedział, że we Wziąchowie na zakręcie przy sklepie słup elektryczny przeszkadza pojazdom.
Pani Mirosława Kostórkiewicz odpowiedziała, że jest to droga powiatowa i Powiat przygotowuje się do robienia tego.
Radny Jerzy Kędziora powiedział, w Gumienicach należy zbudować chodniki od figury do sołtysa.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiadomił radnych o liście mieszkańców wsi Elżbietków skierowanym do Burmistrza.

Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-08-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional