Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 7/04

Protokół Nr 7/04


Protokół Nr 7/04

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 23 września 2004 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 12-tej .
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Dyr. MGZOEiAO Witek Danuta
Kostórkiewicz Mirosława
Skarbnik Gminy Lempach Teresa
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie
2. Sytuacja bezrobotnych i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze,
- zasad przyznawania i zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów realizowanych w ramach zadań własnych gminy,
- zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.
- zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego oraz dodatek funkcyjny dla tych nauczycieli.
5. Wolne głosy i wnioski
6. Dyskusja
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Krzysztof Rybka dokonał otwarcia posiedzenia i powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości.
Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie
Do pkt. 2
Sytuację na rynku pracy powiatu gostyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Pogorzela przedstawiła Pani Justyna Krzyżostaniak Zastępca Dyrektora PUP w Gostyniu jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Następnie powiedziała, na początku roku otrzymaliśmy środki finansowe z Unii Europejskiej i trudno było się dostać na staż bo zakład pracy musiał zagwarantować zatrudnienie. Będzie 90.000,00 zł środków z Unii Europejskiej na pożyczki bezzwrotne dla zakładających nowe firmy.
Na roboty publiczne mogą być zatrudnieni tylko z pewnych grup.
Radny Nowak Dariusz zapytał jak są wykorzystywane oferty od zakładów pracy.
Pani Krzyżostaniak odpowiedziała, że są wykorzystywane prawie w 100 %. Są też tacy którzy nie wywiązują się z umowy. Oferty pracy o których pracodawcach wiemy to są od ręki zatrudniane osoby a te oferty które wiszą nie zawsze są aktualne.
Radny Rybka Krzysztof zapytał, który z zawodów jest najdłużej bezrobotny, jaka grupa w jakim wieku, czy wśród bezrobotnych są starsi czy młodsi, czy ci którzy nie mają zawodu.
Pan Curyk Piotr odpowiedział, że najwięcej bezrobotnych jest bez zawodu i krawcowe.
Pani Justyna Krzyżostaniak powiedziała, że pracodawcy krawcowych są kiepscy. Mówiła też że na gminy spadnie obowiązek szkolenia bezrobotnych, między innymi jak szukać pracy, jak sprzedać się przyszłemu pracodawcy itp.
Radna Pazoła Maria zapytała czy jeżeli Powiatowy Urząd Pracy zgłosiłby się że będą robić szkolenia a Gmina przekaże te kompetencje to pracownik PUP mógłby te szkolenia prowadzić.
Pani Krzyżostaniak odpowiedziała, wystosujemy pismo do Ministerstwa w tej sprawie i o odpowiedzi poinformujemy.
Pan Curyk Piotr zapytał, jakie inne formy przeciwdziałaniu bezrobociu może gmina prowadzić.
Pani Justyna Krzyżostaniak odpowiedziała, są staże, kwalifikacja i kwestia pieniędzy w przyszłości będzie zależała od tego ile środków ściągniemy z Unii Europejskiej. W przyszłym roku będą staże.
Radna Maria Pazoła zapytała - do sierpnia - ile osób straciło status bezrobotnych.
Pani Krzyżostaniak odpowiedziała - 29 osób PUP zarejestrował a 30 osób straciło status bezrobotnych, są to dane na koniec czerwca.
Do pkt. 3
Pani Teresa Lempach przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Budżet Gminy na rok 2004 został uchwalony 12 marca 2004 r. na sesji rady Miejskiej, po stronie dochodów wynosił 6.907.416,00 zł a po stronie wydatków 6.796.416,00 zł. Po zmianach na dzień 30.06.04 r. po stronie dochodów budżet wynosi 7.340.948,00 zł a po stronie wydatków 7.404.888,00 zł, - wykonano 3.651.672,00 zł co stanowi 49,31 %.
Radny Krzekotowski Marian zapytał czy wobec zalegających są prowadzone postępowania egzekucyjne.
- prosił też o wyjaśnienie co to jest hipoteka przymusowa.
Pani Lempach odpowiedziała, że jeżeli ktoś posiada zaległości to jest prowadzone postępowanie egzekucyjne a poza tym jest wpis w księdze wieczystej na hipotekę przymusową, polega to na tym że zaległości nie ulegają przedawnieniu,
- hipoteka przymusowa - jeżeli komornik sprzedaje, to w pierwszej kolejności Gmina ma pierwszeństwo nabyć.
Radna Maria Pazoła zapytała dlaczego jest tak małe wykonanie w leśnictwie.
Pani Lempach odpowiedziała - bo w II kwartale płacą,
- podatek dochodowy od osób fizycznych jest małe wykonanie bo sugerowaliśmy się ubiegłym rokiem a otrzymaliśmy 238.130,00 zł i jest wykonanie39,74 % bo Państwo tak nam narzuciło. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonany został w 220,66 % tak otrzymaliśmy od Państwa.
- sprzedano byłe PZZ-y i zrobiliśmy lokatę z tych środków w naszym Banku przy oprocentowaniu 6,6 %.
Wydatki.
Radny Nowak Dariusz - gospodarka mieszkaniowa - jest wykonanie 60,18 % co to jest.
Pani Lempach odpowiedziała - jest to wykonanie dzierżawy.
Radny Rybka Krzysztof - w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa jest duże wykonanie 81,39 %
Teraz przyjmuje się że jeżeli jest OSP to OSP a nie świetlice.
Pan Curyk Piotr - trzeba by rozliczyć imprezy odbywające się na świetlicy oddzielnie i zużycie prądu przez OSP oddzielnie.
Pani Kostórkiewicz Mirosława powiedziała, w gospodarce komunalnej też wszystko jest rozliczane oddzielnie.
Radny Rybka Krzysztof OPS zmieści się w środkach,
- klęski żywiołowe wykonanie jest w 98 %.
Pani Lempach Teresa odpowiedziała, że OPS zmieści się w środkach,
- klęski żywiołowe to były środki suszowe wypłacane rolnikom.
Pan Curyk Piotr powiedział - w sporcie budżet jest tak ułożony by wygospodarować się w tych środkach do końca roku.
Radna Pazoła Maria - w dziale 600 jest bardzo niskie wykonanie.
Pani Mirosława Kostórkiewicz wyjaśniła - był zamiar przebudowy parkingu, ale jest on przy drodze powiatowej i na terenie przykościelnym, dlatego nie można było wykorzystać tych środków. Środki finansowe zostaną przeznaczone na inny cel ale związany z drogami.
Do pkt. 4
Pani Kostórkiewicz Mirosława przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zaliczenia dróg powiatowych na terenie gminy Pogorzela do kategorii dróg gminnych. Do 30 września musimy podjąć uchwałę ale nie możemy tego wcześniej zrobić niż Powiat. Wczoraj 22.09. Powiat podjął uchwałę i nas Sesji rady w dniu 30.09. Rada będzie mogła podjąć przedstawioną uchwałę a wejdzie w życie od. 1 stycznia 2005 r.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg powiatowych na terenie gminy Pogorzela do kategorii dróg gminnych. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Pani Renata Sierszulska Kierownik OPS-u przedstawiła projekt uchwały w sprawie przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie szczegółowych warunków i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych jak stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.. Przedstawiony projekt uchwały wynika z tego że zmieniły się przepisy Ustawy i poprzednia uchwała obowiązuje do czasu podjęcia nowej uchwały. Proponujemy podjąć tę uchwałę gdyż wchodzą to sprawy finansowe i czas na opublikowanie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Tu przedstawiła tabele określające wysokość ponoszonych opłat jak w załącznikach do projektu uchwały. Radni po dyskusji nad projektem uchwały postanowili jednogłośnie wystąpić do Przewodniczącego Rady o wycofanie tego punktu z obrad XVII sesji Rady i powtórne przesunięcie projektu pod obrady na następne posiedzenie Komisji.
Po przestawieniu projektu uchwały w sprawie przyznania i zwrotu wydatków
Przeznaczonych na dożywianie uczniów realizowanych w ramach zadań własnych gminy - załącznik nr 6 do protokołu- radni jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Następnie Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego oraz dodatek funkcyjny dla tych nauczycieli jak stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk zaproponował by była to 1 osoba: - ze szkoły podstawowej nikt się nie zgłosił, z Gimnazjum Pani Kopejkin Małgorzata. Będzie otrzymywała dodatek funkcyjna w kwocie 50,00 zł miesięcznie.
Radni jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Do pkt. 5
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że środki finansowe w kwocie 330.000,00 zł za sprzedaną nieruchomość po byłych PZZ-ach są ulokowane na koncie z 6 % oprocentowaniem i przeznaczone na inwestycję oczyszczalni ścieków, z tym że ulokowane są w ten sposób była możliwość użycia ich w razie potrzeby,
 • dziś dokonaliśmy zamianę ziemi z Panem Patalasem pod przyszłą inwestycję oczyszczalni ścieków i przygotowujemy zagospodarowanie terenu jest to ok.0,90 ha.
 • Starostwo Powiatowe ogłosiło przetarg na zbycie pałacu w Pogorzeli, ewentualni nabywcy, którzy chcą nabyć pałac chcieliby wprowadzić sumo, z tym że udostępnimy im 4 m gruntu od wejścia,
 • na zbycie budynku stacji PKP w Kaczagórce zgłosiło się dwóch kupców. Pan Peda chce kupić i zmienić kierunek drogi a wybudowałby drogę z drugiej strony budynku na torach kolejowych ale jutro jeszcze spotykamy się z mieszkańcami Kaczagórki,
 • na przystąpienie do budowy parkingu przy ulicy Gostyńskiej pięć osób wzięło specyfikację a w przetargu stanął tylko Pan Gębiak. Parking będzie budowany za kwotę 228.000,00 zł i zaproponował by nawierzchnię parkingu zrobić z kostki. Przetarg był na trylinkę. Mamy już wszystko dopięte, dziś otrzymaliśmy opinię od rzeczoznawcy że można dokonać zamiany nawierzchni z trylinki na kostkę i od poniedziałku prace będą rozpoczęte. Wokół parkingu będą posadzone krzewy.
 • progi zwalniające założy bezpłatnie Pan Gębiak.
 • jest kwestia założenia dwóch lamp - za kwotę 6.700,00 zł,
 • zakupimy trzecie okno do sali w Gumienicach, złożyliśmy zamówienie u Pana Mruka Mikołaja, płatność nastąpi w przyszłym roku,
 • w strażnicy w Bułakowie remontujemy ubikacje, nasz udział to zaprawa i pracownik, Bułaków kupuje płytki, drzwi,
 • zajęliśmy się strażnicą w Kromolicach, dochody z dzierżawy przechodzą do Urzędu na konto i z tych środków będziemy prowadzić remonty do których zabierzemy się już w grudniu,
 • Burmistrz zapytał radnych czy założyć okiennice w kościele ewangelickim od strony zachodniej. Chciałbym zlecić wykonanie 4 okiennic, które będą kosztowały około 400,00 zł. Zapytał też co robić dalej z tym kościołem, może ktoś chciałby nabyć lub wydzierżawić na magazyn.
Radny Rybka Krzysztof powiedział, że proponuje zlecić od razu wykonanie 4 okiennic.
Radni po wysłuchaniu przedstawionej sprawy zaopiniowali by Urząd Miejski zlecił Panu Robaszyńskiemu Grzegorzowi wykonanie czterech okiennic do kościoła poewangelickiego .
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ciekną dwa piece centralnego ogrzewania, jeden piec jest dobry. Nowy piec ma kosztować 18.000,00 złotych. Wykonawca pieca zgodził się by 14.000,00 zł zapłacić w br. a pozostałe 4.000,00 zł w 2005 roku. Dyrektor M-GOK zaoszczędzi 8.000,00 zł na płacach, znajdzie środki w budżecie - kwotę 3000.,00 zł i resztę będziemy musieli dołożyć.
Radny Rybka Krzysztof powiedział, że ma żal, że Dyrektor M-GOK nie szuka pieniędzy, można przecież zwrócić się o środki finansowe z ochrony środowiska.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, można ale połowę środków trzeba dorzucić własnych. Dobrze byłoby by Komisja poszła i rozmawiała lub przedstawiła swoje propozycje dyrektorowi co do Domu Kultury. Pan Perek płaci z 2-3 miesięcznym opóźnieniem
Radny Rybka Krzysztof powiedział, można by przejąć jego majątek za długi.
Burmistrz odpowiedział, można by może tak i zaproponował by komisja za 2 tygodnie spotkała się w Domu Kultury i ze spokojem zobaczyła i zastanowiła się wspólnie z dyrektorem M-GOK jakie podjąć kroki.
Następnie poinformował, że będzie parę przesunięć w budżecie, Urząd przejdzie z usług telekomunikacji na usługi Tele - 2.
- brakuje środków w niektórych działach, było dużo szkoleń, kosztuje utrzymanie biur, zużywa się dużo papieru, brakuje jednego komputera, są środki finansowe na programy komputerowe,
- na początku roku 2005 czeka nas trudny problem w oświacie ze szkołami i przedszkolami, w prasie pani redaktor przekręciła moją wypowiedź dotyczącą przedszkoli; mówiłem, że jeżeli będzie likwidacja przedszkola to w Głuchowie bo tam jest 12 dzieci. Do przedszkoli i zerówek dopłacamy 600.000,00 zł. Mamy trzy szkoły filialne klas 1 - 3, jeżeli będą miały być zmiany to do końca lutego 2005 roku musi być opinia Rady. Zawsze stałem na stanowisku by szkoły zlikwidować w Kromolicach i w Bułakowie a przedszkola pozostawić. Wszystkie dzieci w zerówkach nie jedzą i rodzice nie ponoszą opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola. Płacą rodzice dzieci w przedszkolu w Pogorzeli po 25,00 zł za przygotowanie posiłku /obiad/ za dzieci przebywające w przedszkolu 5 godzin a po 45,00 zł płacą ci rodzice którzy posyłają dzieci do przedszkola na 9 godzin.
- można pierwsze i drugie klasy połączyć i wtedy jest jeden nauczyciel a klasa III dojeżdża do Pogorzeli. Będziemy o tym rozmawiać na wioskach. Gmina opłaca logopedę , lekcje korekcyjne kręgosłupa. Powiedziałem że będzie reforma przedszkoli by nauczyciele się do tego przyzwyczaili.
Do pkt. 6
Radny Siama Alfred zapytał o kwestię odpłatności za zerówki, chodzi o to że za sam fakt uczęszczania dzieci do zerówki rodzice nie płacą tylko za wyżywienie.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, rodzice płacą tylko za wyżywienie.
Radna Pazoła Maria zapytała jakim sposobem została zlikwidowana szkoła w Gumienicach,
- wniosła też o wysłanie do Rejonu Dróg Publicznych o założenie chodnika z Pogorzeli do Elżbietkowa.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział - została zlikwidowana szkoła, potem przedszkole.
Radny Rybka Krzysztof wniósł żeby ograniczyć wjazd ciężkich samochodów na ulicę Kotkowiaka,
 • zredagować pismo do Starosty o założenie chodnika z Pogorzeli do Elżbietkowa - uzasadnić że są kolizje,
 • wyznaczyć 1 ha gruntu na terenie gminy i przekazać pod teren przemysłowy, można dokonać zamiany gruntu,
 • co z ziemią nauczycielską - nauczyciele nie użytkują jej, może sprzedać,
 • czy LO może samo podjąć starania by od stacji trafo kabel poprowadzić pod ziemią /jest to koszt 8.000,00 zł/,
 • mówił o założeniu internetu DSL dla Gminy Pogorzela.
Radny Nowak Dariusz jest 5 tysięcy złotych na wyścig kolarski czy zrobiono coś z tym.
Burmistrz odpowiedział, że przeznaczono je na wykonanie dokumentacji na ogrzewanie sali w Domu Strażaka w Pogorzeli.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-09-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional