Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 6/04

Protokół Nr 6/04


Protokół nr 6/04

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych odbytych w dniu 12 sierpnia 2004 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni w/g listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto udział w komisji wzięli:
Burmistrz Pogorzeli Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Lempach Teresa
Kostórkiewicz Mirosława
Witek Danuta
Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie
  2. Oświata
  3. Dożynki
  4. Bezpieczeństwo ruchu drogowego /progi zwalniające, znaki ostrzegawcze na ulicy Kotkowiaka
  5. Staw przy ulicy Parkowej
  6. Parking
  7. Budynek Urzędu - remont elewacji
  8. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
-wprowadzenia zmian w budżecie gminy w roku 2004,
-realizacji inwestycji Przebudowa Parkingu w Pogorzeli przy ulicy Gostyńskiej
  1. Dyskusja /oświetlenie energooszczędne/
  2. Wolne głosy i wnioski
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Krzysztof Rybka dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie.
Do pkt. 2
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk przedstawił sytuację w szkołach podstawowych. Do przedstawienia tych spraw skłoniło nas pytanie radnego Siamy Alfreda i Rybki Krzysztofa o sytuację w „zerówkach”
W szkole podstawowej w Bułakowie w roku szkolnym 2004/05 jest 20 uczniów:
w klasie I jest 3 uczniów w II jest 5 I i II klasa to klasy łączone, w klasie III jest 12 uczniów, w „O” jest 8 dzieci
W szkole podstawowej w Kromolicach w roku szkolnym 2004/05 jest 20 uczniów:
w klasie I jest 5 uczniów w II jest 4, I i II klasa to klasy łączone, w klasie III jest 11 uczniów , w „O” jest 9 dzieci,
do przedszkola zgłoszono 20 dzieci.
W szkole podstawowej we Wziąchowie w roku szkolnym 2004/05 jest 25 uczniów:
w klasie I jest 7 uczniów w II jest 6, w III jest 12, w „O” jest 12 dzieci,
W szkole podstawowej w Pogorzeli jest 420 uczniów i 17 oddziałów .
W gimnazjum jest 288 dzieci i 12 oddziałów.
Do Przedszkola w Głuchowie zgłoszono 14 dzieci w tym 7 sześciolatków.
Do Przedszkola w Pogorzeli zgłoszono 57 dzieci w tym 30 sześciolatków. Na razie nie zrobiono żadnego ruchu w sprawie zerówek bo nikt nie łoży na utrzymanie zerówek. Jeżeli będzie nacisk na zerówkę bezpłatną to będziemy rozpatrywać ponownie. Nigdzie w żadnej gminie nie tworzą klas zerowych. Klasa zerowa bezpłatna w Pogorzeli wiąże się z tym, że będzie bez jedzenia, będzie reorganizacja personelu konieczna. Co robimy dalej proszę się wypowiedzieć. Jeżeli wprowadzamy zmiany to Komisja Spraw Społecznych musi rozpatrzyć temat pod względem finansowym.
Pani Danuta Witek Dyr. GZOEiAO powiedziała, że na razie nic nowego nie wiadomo, po 15 sierpnia będzie dzwonić do Kuratorium Oświaty, może nowe przepisy będą.
Radny Dutkowiak Zdzisław powiedział, że w Kromolicach można powołać jednego dyrektora dla szkoły i przedszkola.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, że Urząd zgłasza do lutego 2005 roku do Kuratorium Oświaty że przeprowadzona będzie reorganizacja szkół podstawowych.
- rodzice w Kromolicach i w Bułakowie muszą się wypowiedzieć w sprawie szkół.
Radny Krzysztof Rybka powiedział - zadałem to pytanie bo ludzie pytają a Państwo nie potraficie odpowiedzieć, a zworząc dzieci z Kromolic i Głuchowa do Pogorzeli to w Pogorzeli będą dwie klasy zerówkowe a przedszkola w tych wioskach znikną.
Radny Siama Alfred powiedział, jeżeli zerówka jest szkołą obowiązkową to w myśl prawa my rodziców nie zmusimy do opłaty stałej.
Radny Rybka Krzysztof zapytał czy ustawodawca wprowadził jakieś nowe dodatkowe przepisy.
Pani Witek Danuta Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty odpowiedziała, ustawodawca nie wprowadził na dzień dzisiejszy żadnych dodatkowych przepisów.
Radny Rybka Krzysztof odpowiedział - a więc ustawodawca pozostawił to zadanie gminie.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, poczekajmy, niech będzie początek roku szkolnego, jeżeli rodzice oprotestują opłatę to rozpatrzymy ponownie.
Radny Majnert Eugeniusz powiedział, łamanie prawa w powyższej sprawie jest od początku 2989 roku, opłata stała za zerówki była wprowadzona za Pana Bogusławskiego i tak do dziś trwa.
Pan Rybka Krzysztof przewodniczący Komisji powiedział, myślę że pozostawimy ten temat i na początku roku po rozmowach z rodzicami ponownie powrócimy do tego tematu. Radni przychylili się do powyższej propozycji.
Do pkt. 3
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, że Dożynki Gminne odbędą się 29 sierpnia 2004 roku w parku miejskim w Pogorzeli wg scenariusza jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Burmistrz w imieniu Komitetu Organizacyjnego prosił o wieńce także z wiosek do parku i do kościoła. Poinformował, że na starostów dożynek przez KGW, Kółka Rolnicze, Burmistrza i Przewodniczącego Rady zostali wytypowani Pani Anna Krzyżaniak z Elżbietkowa i Pan Edward Goliński w Kromolic.
Do pkt. 4
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk zapytał radnego Alfreda Siamę czy prowadził lub będzie prowadził rozmowy z mieszkańcami ulicy Rycerskiej i Boh. Westerplatte w sprawie zamontowania znaków spowalniających czy wysłać na przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami stażystki.
Radny Alfred Siama odpowiedział by wysłać stażystki.
Pani Kostórkiewicz Mirosława poprosiła radnych o wypowiedź w sprawie zamontowania znaku zakazu postoju na ulicy Kotkowiaka, gdyż musi znaki już zamówić.
Burmistrz powiedział, musimy wiedzieć koło kogo postawić znak. Stażyści przejdą po ulicy Kotkowiaka, przeprowadzą rozmowy i mieszkańcy wskażą w którym miejscu będzie znak zakazu zatrzymywania ustawiony.
Radny Rybka Krzysztof, państwo Robaszyńscy wyrażają zgodę bo mają swój znak, natomiast p. Sowula nie wyraża zgody a Państwo Foltynowicz nie chcą nawet słuchać.
Pani Kostórkiewicz odpowiedziała że są teraz znaki postoju do 15 minut.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk po dyskusji powiedział, sprawę ustawienia znaku zostawimy jeszcze na późniejszy termin, po budowie parkingu.
Do pkt. 5
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że Urząd Miejski zwrócił się o opinię techniczną dotyczącą zasypania stawu wodnego zlokalizowanego w obrębie Gimnazjum i szkoły podstawowej w Pogorzeli przy ulicy Parkowej, jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Kosztorys tego zadania opiewa na kwotę 8 tys. złotych. Państwo radni przedstawią wnioski które będą wykorzystane.
Od kilku lat słyszy się by zasypać staw i wybudować boisko sportowe. Zasypanie stawu to koszt 77.000,00 zł + 8.000,00 zł kosztorys. Staw planujemy poddać konserwacji, może uda się wyrwać korzenie trzcin i wykosić trawę. Wodorosty będą zniszczone chemicznie. Za budynkiem jest małe boisko samorządu mieszkańców GS-u, może szkoła wejdzie w układ z samorządem osiedla i dzieci będą mogły kopać piłkę. Proponujemy też by zajęcia odbywały się na boisku sportowym LZS i będzie ono wykorzystane. Prosił o wypowiedź w tej sprawie radnych.
Radny Pankiewicz Władysław zapytał gdzie wykopać drugi staw by nawieź ziemi.
Burmistrz odpowiedział, ziemia jest w Bielawach Pogorzelskich za budynkami, jak będzie zasypany staw i woda zacznie wychodzić w czworakach, szkole i budynku nauczyciela przy dużych opadach deszczowych, wtedy zaistnieje bardzo duży problem.
Radny Dutkowiak Zdzisław powiedział, w Kromolicach zasypano zaniżenie i założono drenaż - rury o średnicy 1 metra, przy dużych opadach jest bardzo mokro i zalana jest posesja pana Kechera.
Radna Pazoła Maria zapytała czy założenie drenażu pomoże w odprowadzeniu wody.
Pan Curyk Piotr odpowiedział, że przy dużych opadach nie pomoże.
Radny Nowak Dariusz powiedział aby odmulić i oczyścić staw, posadzić krzewy i pozostawać staw w jego naturalnym usytuowaniu.
Burmistrz powiedział, że dobrze byłoby staw oczyścić.
Po dyskusji radni jednogłośnie zaopiniowali by przyjąć stanowisko ekspertów, tj. staw poddać konserwacji i pozostawić go w obecnej formie, aby w dalszym ciągu spełniał funkcję do retencjonowania wody, przeciwpożarową, rekreacyjną oraz ogólnospołeczną.
Do pkt. 6
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, rozmawialiśmy wcześniej że wybudujemy przy ulicy Gostyńskiej na placu przykościelnym w ciągu 3 lat parking.. Mamy zapisaną w budżecie gminy drogę do oczyszczalni ścieków za 80.000,00 złotych ale nie mamy przygotowanej potrzebnej dokumentacji. Ziemia nie jest nasza i nie budujemy jeszcze, chcemy dokonać zamiany gruntów, dlatego proponuję by zdjąć środki finansowe z budowy drogi do oczyszczalni ścieków a przeznaczyć na budowę parkingu. Mamy 23.000,00 zł środków z Starostwa Powiatowego + 80.000,00 zł /zdjęcie śr.fin. z drogi do oczyszczalni ścieków/ + środki finansowe w kwocie 21.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego i będziemy mogli wybudować pierwszy etap parkingu. Ten parking jest potrzebny, jest coraz więcej samochodów i jest bardzo tłoczno. Mamy umowę zawartą 2 stycznia 2002 roku z Parafią Rzymsko-Katolicką że oddaje gminie Pogorzela w nieodpłatne użytkowanie plac parkingowy w zamian za utrzymanie placu w stanie pozwalającym na parkowanie samochodów w dni świąteczne i pozostałe dni tygodnia oraz zobowiązanie utrzymania w czystości placu.
Teraz w 2004 roku chcemy zawrzeć nową umowę-porozumienie z Parafią Rzymsko Katolicką na czas oznaczony na 15 lat.
Radny Nowacki Andrzej zapytał co dalej będzie po 15 latach, może zmienić się ksiądz proboszcz i może zająć inne stanowisko.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział nie wiadomo co robić.
Pani Kostórkiewicz Mirosława powiedziała, że wzdłuż wysepki będzie teren przeznaczony pod samochody ciężarowe i będzie podłoże wzmocnione.
Radny Rybka Krzysztof powiedział, robiąc parking trzeba pomyśleć by pod podłoże umieścić kable do oświetlenia parkingu.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, spłaciliśmy długi, część nam umorzono. Gmina nie jest zadłużona. Jeżeli przesuniemy środki finansowe to przystąpimy do ogłoszenia przetargu i wykonania zadania -pn. przebudowa parkingu.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka zapytał radnych kto jest za przesunięciem środków finansowych i przebudową parkingu przy ulicy Gostyńskiej.
Za przesunięciem środków finansowych i przebudową parkingu głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu, 1 radny wyszedł.
Radni przyjęli projekt uchwały RM w sprawie realizacji inwestycji Przebudowa parkingu w Pogorzeli przy ulicy Gostyńskiej jak stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 7
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że stara część budynku Urzędu stanowi zabytek i dlatego musi być remontowana pod kontrolą konserwatora zabytków. Środki finansowe na ten cel są, bo jeszcze nie budujemy oczyszczalni ścieków. Prace remontowe musi wykonywać firma.
Kosztorys na malowanie budynku jest opracowany na kwotę 71.000,00 zł.
Przewodniczący Komisji Rybka Krzysztof zapytał kto z radnych jest tym by przystąpić do rozpoczęcia inwestycji odnowienia elewacji budynku Urzędu.
Radni jednogłośnie przegłosowali by przystąpić w bieżącym roku do odnowienia elewacji budynku Urzędu.
Do pkt. 8
Pani Teresa Lempach zapoznała z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy jak stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Radni przyjęli jednogłośnie w/w projekt uchwały.
Do pkt. 9
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że posiadamy dokumentację inwentaryzacyjną oświetlenia energooszczędnego, do naniesienia dodatkowych punktów świetlnych w mieście Pogorzela i gminie. Z radami sołeckimi będziemy konsultować się, gdzie dołożyć lamp. Inwestycja będzie kosztowała 500.000,00 złotych. Mamy zezwolenie od Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej na okres dłuższy niż 3 lata tj. na 6 lat oraz zatwierdzenie trybu zamówień z wolnej ręki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej. Oświetlenie byłoby zakładane w każdej wsi. Należność będziemy spłacać oszczędnością. Jeżeli z budżetu będzie np. 100.000,00 zł to od razu zapłacilibyśmy 100.000,00 zł a pomniejszony byłby kredyt. Wystąpimy do Urzędu Wojewódzkiego do Ochrony Środowiska i może uzyskamy zwrot kosztów czy tańszą pożyczkę lub umorzą kredyt. Wykonawca planuje rozpocząć prace wczesną wiosną.
Do pkt. 10
Pan Curyk Piotr poinformował, że Szkoła Podstawowa otrzymała z Ministerstwa Oświaty pracownię komputerową i zestaw multimedialny. Urządzenie tej pracowni i ubezpieczenie kosztowało około 10.000,00 złotych.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, że w przyszłym roku będą środki finansowe na projekt na oczyszczalnię ścieków. Są to środki za sprzedane PZZ-y w kwocie 330.000,00 zł. Do zapisu notarialnego ma dojść w najbliższym czasie,
- może we własnym zakresie odmalujemy elewację budynku szkoły a za rok lub dwa Dyrektor M-GOK zabezpieczy środki finansowe i będzie odmalowany Dom Kultury,
- przy ulicy Armii Poznań otwierany jest sklep Dino,
- w zagrożeniu finansowym jest restauracja, Pan Perek zalega z czynszem, zapytał czy Rada miałaby możliwość obniżenia czynszu.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski poinformował, że są dopłaty dla młodych rolników, dotyczy to tych którzy przejęli gospodarstwa rolne. Program ten rusza od 1 września 2004 roku, dotyczy tych, którzy przejęli gospodarstwo rolne rok wstecz. Rolnik dostaje 50.000,00 zł bez obowiązku rozliczenia się.
Radny Rybka Krzysztof zapytał czy główny dłużnik, spłaca należności.
Burmistrz odpowiedział, że tak,
- dalej poinformował, że Fabryka płyt wiórowych Żory potrzebuje teren pod budowę fabryki płyt wiórowych, może kupiliby część Gminnej Spółdzielni, lub może rolnicy mogliby sprzedać ziemię.
Radny Rybka Krzysztof zapytał czy Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich wypadł całkowicie ze środków unijnych.
Burmistrz odpowiedział - tak wypadły, z Gmin Nadobrzńskich też wypadły, Gminy próbują same budować oczyszczalne ścieków.
Radny Krzysztof Rybka zapytał czy w Starostwie Powiatowym są środki finansowe na drogi,
- powiedział, do tej pory mieszkańcy płacili za wywóz śmieci co miesiące, teraz termin płatności jest co miesiąc kwota 6.10 zł, czy to wynika ze zmiany Statutu. Dla nas korzystniejsze byłoby płacenie za 3 miesiące. Z czego to wynika.
Pan Curyk Piotr odpowiedział, że środki finansowe na drogi w powiecie się skończyły, w sprawie odpłatności za wywóz śmieci postaramy się dowiedzieć.
Radny Dutkowiak Zdzisław - w Kromolicach Telekomunikacja porozkładała kable we wsi, ale nie można się dowiedzieć gdzie i kiedy będzie się coś robić.
Pan Curyk Piotr odpowiedział, że jest szansa że telefony w Kromolicach w br. będą założone ale jest problem bo centrala jest za mała.
Radny Kędziora Jerzy pytał kiedy będzie wycięta trawa na skrzyżowaniu i niektórych poboczach. Kto powinien to wyciąć, zarośla zagrażają bezpieczeństwu. /chodzi o skrzyżowanie koło Pana Bartkiewicza/.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział - za 3 tygodnie wykosimy trawę.
Radny Fabisiak Stefan zapytał kiedy w Bułakowie będzie ponownie postawiony pojemnik na szkło.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział - jak wypłaci odszkodowanie PZU.
Radny Mucha Ireneusz powiedział w Małgowie była robiona droga, asfald zrobiony jest wężej, jak to wygląda, jest to niedokończone, jeśli robiona jest droga trzeba tego dopilnować. Przy Wiejskim Domu Kultury założono chodnik,
- w Małgowie koło posesji Pana Mikołajczyka po zakładaniu gazu nie jest utwardzony teren.
Pani Kostórkiewicz Mirosława powiedziała, to wszystko są koszty więc założyliśmy chodnik doprowadzający do świetlicy.
Radna Pazoła Maria - droga do Elżbietkowa przez wieś jest powiatowa, dlatego zwraca się z prośbą o załatanie dziur. W Elżbietkowie w br. nie było robione.
Radny Kędziora
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-08-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional