Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 4/04

Protokół Nr 4/04


P r o t o k ó ł Nr

Protokół Nr 4/04

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 25 maja 2004 roku

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 12-tej .
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Dyr. MGZOEiAO Witek Danuta
Witek Czesław, Kulski Włodzimierz
Skarbnik Gminy Lempach Teresa
Dyr. M-GOK Naglak Sławomir
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie
2. Organizacja sezonu wakacyjnego na terenie gminy - M-GOK,
3. Działalność Straży Pożarnej w roku 2003,
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę,
- ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Pogorzela,
- zasad i trybu umorzenia wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa oraz udzielanie innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych
- zmian w budżecie gminy w roku 2004,
5. Dyskusja
Do pkt. 1
Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Maria Pazoła dokonała otwarcia posiedzenia, powitała wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości.
Przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie
Do pkt. 2
Organizację sezonu letniego przedstawił Dyrektor M-GOK Sławomir Naglak jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Następnie powiedział, że nie otrzyma środków finansowych z budżetu gminy i że środków przeciwalkoholowych. Gdyby znalazły się grupy chętne na wycieczki rowerowe do Głuchowa to wspomożemy u Pani Meusner byłaby jazda na konikach za małą opłatą. Odbędzie się też rewizyta młodzieży w Pępowie - potrzebni będą opiekunowie, 1 opiekun na dziesięć osób.
Będzie organizowany Dzień Dziecka, Dzień Matki. Dzieci z Domu Kultury wyjeżdżają do Krotoszyna. Otwartej imprezy nie ma.
Radna Pazoła Maria zapytała czy będzie otwarte kąpielisko w Głuchowie.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, że Sanepid bada czystość wody i okaże się czy otrzymamy zezwolenie na otwarcie kąpieliska. W wodzie nie ma bakterii, jest przezroczysta czego wymagają warunki unijne. Jest zabezpieczony ratownik, w razie potrzeby będzie zatrudniony drugi ratownik. Przed otwarciem będzie wszystko odmalowane, opłacimy składki, w szkole będzie czynna 1 klasa, działa świetlica terapeutyczna.
Jedna grupa harcerzy pojedzie na obóz nad jezioro w Lginiu, 4,500,00 zł dopłaci Komitet Przeciwalkoholowy.
W przyszłości w następnym roku zorganizujemy formę wypoczynku w ramach półkolonii na miejscu z 1 daniowym jedzeniem. Kucharki są, jest kuchnia, sala w razie niepogody i wtedy będzie mogła skorzystać większa ilość dzieci.
W bieżącym roku nie przyjadą do Pogorzeli dzieci z Holandii.
Radna Pazoła Maria zapytała o jakie świetlice terapeutyczne chodzi a następnie opowiedziała się pozytywnie za organizowaniem półkolonii w Pogorzeli wtedy będzie mogła skorzystać z opieki większa ilość dzieci.
Burmistrz odpowiedział, świetlicę terapeutyczną prowadzi pani Kopejkin w Szkole Podstawowej i myśli że w wakacje będzie to utrzymane.
Radny Nowak Dariusz poinformował, że młodzież i dzieci też biorą udział w zawodach wędkarskich.
Pan Witek Czesław powiedział, młodzież też bierze udział w zawodach strażackich, codziennie ćwiczą i przygotowują się do zwodów.
Do pkt. 3
Pan Witek Czesław przedstawił działalność straży pożarnej w 2003 roku jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Poinformował że ukazała się ustawa dotycząca ubezpieczenia od wypadku strażaków w pożarze, w przypadku jakiegoś wypadku jeżeli strażacy nie są ubezpieczeni wypłaca gmina odszkodowanie.
Radna Pazoła Maria - powiedziała, na zebraniu KGW w Pogorzeli Panie zgłaszały że uczestniczyły w budowie strażnicy a teraz nie mogą korzystać z sali.
Pan Kulski Włodzimierz odpowiedział, że Pani jeden raz potrzebowała salę, którą udostępniono bezpłatnie ale musiała posprzątać, zapłacić za energię elektryczną. W każdej chwili Panie mogą wejść na salę i potem posprzątać.
Burmistrz poinformował, iż są już uzgodnienia że młodzież będzie mogła organizować rozgrywki w ping ponga, będzie doprowadzony gaz i w okresie zimowym będzie można salę podgrzewać.
Do pkt. 4
Pani Danuta Witek przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Pogorzela i wyjaśniła że uchwałę należy podjąć gdyż w dotychczasowej uchwale figuruje jeszcze filia szkoły podstawowej w Głuchowie i teraz obecną uchwałą likwidujemy to. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Następny projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pogorzela. Uchwałę tą podejmujemy dlatego że wprowadzony został obowiązek szkolny dzieci 6 letnich w „0” dlatego oddział musi należeć do sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych jak stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
Pani Witek Danuta powiedziała - na razie na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy będą subwencje. Od 1 września będzie obowiązek uczęszczania dzieci 6-letnich do szkoły. Radni zaopiniowali pozytywnie w/w projekty uchwał.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, zgłosiłem reformę zarządzania przedszkolami i w 2006 roku będzie powołany 1 Dyrektor a pozostałe przedszkola będą oddziałami przedszkolnymi. Chciałbym zreformować szkolnictwo, są już klasy łączone po 20 - 30 dzieci. U nas są 3 szkoły podstawowe filialne - reformę planujemy przeprowadzić za 2 lata.
Pani Curyk Piotr przedstawił projekt uchwały RM w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa oraz udzielenie innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania do tego uprawnionych i wyjaśniła że chodzi głównie o należności cywilno-prawne, dotyczy to paragrafu 1 jak stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Radni jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian wynagrodzenia Burmistrza, wyjaśnił że w uchwale budżetowej przyjęto 3 procentowy wzrost wynagrodzeń zgodnie z inflacją dlatego proponuje się podniesienie wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 3.300 a było dotychczas 3.200 zł. Pozostałe pochodne wzrosły również o 3 %. Jest to przepis obligatoryjny. Projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.
Radni jednogłośnie przyjęli w/w projekt uchwały.
Pani Teresa Lempach przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 jak stanowi zał. nr 8 do protokołu. Radni jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Do pkt. 5
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że Burmistrz nie ma wpływu na powołanie składów komisji wyborczych. Chętnych do pracy w Komisji zgłaszają Komitety i Partie i one mogą zgłosić do Komisji kandydatów. Ponieważ zgłosili po 7 osób to Burmistrz może podać tylko pracownika z Urzędu.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że od 1 czerwca zmieniają się przepisy dotyczące zatrudnienia bezrobotnych. Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby trwale bezrobotne, matki samotnie wychowujące dziecko, osoby powyżej 55 lat. Zatrudnianie będzie poprzez opiekę społeczną. Zatrudniliśmy na 4 m-ce Pana Świerzewskiego z bezrobotnych, ma 4 dzieci na utrzymaniu i wypracuje sobie kuroniówkę. Może przyjmiemy stażystów. O nieruchomość po byłych PZZ-ach pytało 3 chętnych. Jeden za pół ceny tj. 220.000,-zł, zgłosiła się firma polsko-niemiecka. Przetarg na zbycie tej nieruchomości odbędzie się w piątek. Jeśli nie będzie kupca zwrócę się do radnych z zapytaniem o ile obniżamy cenę by była cena wyjściowa. Zostawienie tego będzie uciążliwe bo jeżeli jest bezużyteczne to niszczeje. Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski proponował jedną sesję wyjazdową przed wakacjami, była propozycja wyjazdu nad zalew, ale teraz jest propozycja że jedziemy do Pępowa i do Jutrosina by zobaczyć działanie oczyszczalni ścieków.
- Będzie potrzebna opinia w sprawie malowania elewacji Urzędu na zewnątrz,
- Burmistrz zapytał co zrobić ze sportem, niektórzy mają zastrzeżenia że za dużo pieniędzy dajemy na sport inni że za mało, ale prawdopodobnie nasza drużyna spadnie o klasę. Jeżeli byłaby taka możliwość może udałoby się po zakończeniu rozgrywek zwołać zebranie, niech wybiorą nowe władze i pokażą co robić.
Nauczyciele twierdzą że mają nowy narybek piłkarzy.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-05-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional