Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 3/04

Protokół Nr 3/04


P r o t o k ó ł Nr

Protokół Nr 3/04

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 15 kwietnia 2004 roku
.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 12-tej - zakończono o godz. 15.50.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie
2. Analiza i ocena wykonania budżetu gminy za rok 2003
3. V Edycja konkursu na najlepsze świadectwo maturalne
4. Sprawozdanie z działalności komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2003 i plan działania na rok 2004
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- absolutorium dla Burmistrza Pogorzeli,
- zmian w budżecie gminy w roku 2004,
- przystąpienia do programu zdrowotnego „Polski Projekt 400 Miast”
- przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulicy Wiosny Ludów w Pogorzeli,
- przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulicy Gostyńskiej w Pogorzeli,
- przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulicy Żeromskiego w Pogorzeli,
- przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego pod projektowaną oczyszczalnie ścieków.
6. Dyskusja /ul. Kotkowiaka/
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Krzysztof Rybka dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości.
Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie
Do pkt. 2
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk i Sekretarz Gminy Curyk Piotr przedstawili sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004 jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że Komisja budżetu, gospodarki i rolnictwa wniosła kilka uwag do w/w sprawozdania.
Radna Maria Pazoła zapytała - w dziale 756 w części opisowej jest zapis że jeden zakład na koniec roku miał zaległość 45,568.00 zł, dalej jest dwa zakłady zapłaciły w 2004 roku zaległość, czy tak ma być.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, że są różnice jest dług i odsetki. Jeżeli płaci się dług a później odsetki to jest ta zaległość 127 zł. ten zakład ma zaległość z ubiegłego roku i początku roku bieżącego. Zaległość za ubiegły rok GS ma rozłożoną na raty i na razie wywiązują się z płatności a bieżące zaległości są zamrożone, jest to traktowane jako pomoc zakładowi.
Pani Wroniak powiedziała również że GS ma zaległości w podatku od środków transportowych. Zaległość jest na hipotece i to jest zabezpieczenie zaległości.
Radny Nowak Dariusz zapytał, gdzie są wykazywane dochody z tytułu dzierżaw,
- jest duża zaległość firmy PAM BAT w Głuchowie ok. 40.000,00 zł,
- zapytał czy są ustawowe minimalne stawki za dzierżawę.
Pan Curyk Piotr odpowiedział, że to zależy, jeżeli dzierżawa jest od osób fizycznych to wykazywana jest w innym dziale a od osób prawnych w innym dziale,
- stawki za dzierżawę ustala Rada Miejska.
Pani Wroniak odpowiedziała: są duże zaległości ok. 40.000,00 zł. Firma nie prowadzi działalności. Zainteresowany musi osobiście złożyć wniosek że są zmiany ale nie przychodzi.
Radny Krzekotowski Marian zapytał ile wpłynęło środków finansowych z dzierżaw.
Radna Pazoła Maria powiedziała w dziale 853 są zwroty, zapytała co to jest.
Pan Curyk Piotr odpowiedział, że jest to dotacja celowa, jeżeli urodzi się dziecko w rodzinie o małych dochodach to wówczas jest wypłacany dodatek a jeżeli się nie urodzi to trzeba środki finansowe zwrócić,
- z dzierżaw Robstal wpłacił 956 zł + od działalności gospodarczej, Robstal wywiązał się z płatności,
- Centnas wpłacił 904 zł + od działalności gospodarczej,
- złomowisko - 309 zł. środki finansowe wpływają na dział 705.
Przystąpiono do omówienia sprawozdania z wykonania budżetu
Radna Pazoła Maria - w dziale 600 Gospodarka Komunalna, jaka była wydana kwota na drogi powiatowe i dlaczego.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział że była wydana kwota 28.556 zł na założenie chodników na ulicy Boreckiej w ciągu drogi powiatowej.
Radny Siama Alfred zapytał dlaczego w dziale 600 jest zapis mleko dla palaczy.
Radny Rybka Krzysztof wyjaśnił, że zgodnie z przepisami BHP przysługuje palaczom litra mleka dziennie bo tam jest zapylenie powietrza.
Radna Pazoła Maria powiedziała w dziale 853 na skutki klęsk żywiołowych wydano 14.000 zł co z resztą rolników.
Pan Curyk Piotr odpowiedział, że były to środki finansowe od Państwa w ź części a teraz czekamy na resztę środków.
Radny Nowak Dariusz zapytał w dziale 853 na opiekę społeczną wydano środki na odzież ochronną, komu i jaką kwotę.
Pani Renata Sierszulska odpowiedziała, że ekwiwalent na odzież należy się pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej i opiekunkom. Dla trzech pracownic OPS-u wypłacono kwotę 1.417,50 zł.
Radny Rybka Krzysztof powiedział, że w oświacie nie można dawać ekwiwalentu tylko odzież i po zniszczeniu należy ją zdać.

  • w dziale 900 za energię elektryczną w korytarzach i za wodę na terenie magazynu jest i klatek schodowych w budynkach czynszowych jest kwota 16.937,00 zł - jest to dużo, proponował by może wprowadzić czasowe oświetlenie. Prosił by wyjaśnić gdzie są te wydatki i na co idą.

  • Zapytał dlaczego w załączniku nr 9 do sprawozdania - realizacja przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej był plan 5.000,00 zł a wydano 17.805,00 zł.

Po tej szerokiej dyskusji Komisja Spraw Społecznych przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003.
Do pkt. 3.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka poinformował radnych że wzorem lat ubiegłych Rada Miejska ogłasza konkurs na najlepszego maturzystę roku 2004. W konkursie mogą wziąć udział maturzyści mieszkający na terenie gminy Pogorzela uczący się w różnych typach szkół na terenie gminy i poza gminą. W tym celu należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej /Urząd Miejski w Pogorzeli ul. Rynek 1, pokój nr 10/ potwierdzoną kserokopię świadectwa maturalnego do dnia 18 czerwca 2004 roku. Przewidziano atrakcyjne nagrody. Ogłoszenie i regulamin konkursu stanowią załączniki nr 3 i 4 do protokołu.
Do pkt. 4
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Sierszulska złożyła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pogorzeli za okres od 1.01. do 31.12.2003 rok jak stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Do sprawozdania załączone są wydatki.
Radna Pazoła Maria zapytała czy po rozmowach z osobami wymagającymi pomocy są skutki pozytywne.
Pani Sierszulska Renata odpowiedziała że jak osoba wychodzi to wydaje się że tak. W br. będziemy kierować na przymusowe leczenie ale musi być wydane orzeczenie lekarskie kierujące osobę na leczenie ale lekarze nie wydają takich decyzji.
Do pkt. 5
Przewodniczący Komisji Rybka Krzysztof zapoznał z projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pogorzeli jak stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Sekretarz Gminy Curyk Piotr zapoznał z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 jak stanowi załącznik nr 7 do protokołu, zapoznał również z projektem uchwały RM w sprawie przystąpienia do programu zdrowotnego „Polski Projekt 400 Miast” jak stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Następnie pan Curyk wyjaśnił że Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność uchwał RM nr XII/76/04, XII/77/04, XII/78/04, XII/79/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicach: Wiosny Ludów, Żeromskiego, Gostyńskiej i pod projektowaną oczyszczalnię ścieków w części dotyczącej § 6 w zakresie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dlatego na najbliższej sesji należy podjąć nowe uchwały. W związku powyższym przedstawił nowe projekty uchwał jak stanowią załączniki nr 9, 10, 11, 12 do niniejszego protokołu. Radni po zapoznaniu się z w/w projektami uchwał pozytywnie je zaopiniowali.
Do pkt. 10
Radny Rybka Krzysztof zapytał co zrobimy z ulicą Kotkowiaka.
Sekretarz Gminy Curyk Piotr zapytał czy chodzi o znak zakazu postoju na okres czasowy np. do 10 minut.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, że radny Nowak Dariusz zgłosił wniosek dot. znaków zakazu na ulicy Kotkowiaka,
- komisja powiatowa wyraziła zgodę pozytywną, dlatego proszę o wypowiedzenie się radnych.
Radny Rybka Krzysztof powiedział, że Pan Jacek Andraszak i Zenon Sowula są niezadowoleni. Nie ma obecnie żadnego znaku od pana Robaszyńskiego, trzeba by ponowić znak zakaz zatrzymywania po skrzyżowaniu. Od pana Kaniewskiego też nie ma znaku.
Burmistrz zapytał czy ma być ustawiony znak zakaz postoju z napisem wskazanym na znaku lub na umieszczonej pod nim tabliczce informującej o czasie unieruchomienia pojazdu nie dłuższym niż „ 10 minut ”.
Radny Siama zapytał czy to cokolwiek zmieni jeżeli ustawi się znak zakaz postoju do 10 min.
Burmistrz zaproponował by jeszcze raz porozmawiać z zainteresowanymi osobami, bo może być tablica za i wyładunek. Proponował to przemyśleć i ponownie wrócić do sprawy na następnej Komisji.
Radna Maria Pazoła zapytała czy będą łatane nawierzchnie drogowe po okresie zimowym. W Elżbietkowie są dziury.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, że na prośbę Przewodniczącego Rady głównie największe dziury były załatane. Drogi powiatowe będą łatane do czerwca. Pracownicy Urzędu naprawiali nawierzchnię po okresie zimowym w Małgowie i w Bułakowie, na gminnych drogach będziemy naprawiać drogi,

  • ludzie bardzo zaśmiecają gminę, trzeba coś z tym zrobić.

Radny Siama Alfred - powiedział, kiedy była akcja zakupu pojemników na śmieci była mowa o kontrolowaniu tych którzy nie kupili pojemników, zapytał czy będziemy przestrzegać tych ustaleń.
Radny Rybka Krzysztof powiedział była mowa o ustawieniu pojemników na papiery,
- wniósł by założyć Herb na budynku Urzędu. Wysunął też wniosek o zamówienie 5 herbów i może dwa zamówić w rezerwie.
Komisja Spraw Społecznych przychyliła się do przedstawionego wyżej wniosku i poparła by zamówić Herby Pogorzeli.
Burmistrz poinformował że na wniosek radnego Siamy Alfreda na ulicy Rycerskiej i ul. Boh. Westerplatte zrobimy progi ograniczające prędkość oraz ustawimy dwa znaki . Dowiemy się ile kosztują progi zwalniające / nie ma tam chodników i ludzie chodzą po jezdni/.
Radna Maria Pazoła wniosła wniosek żeby Urząd Miejski zasponsorował dwie ławki koło Przychodni lekarskiej i ustawił przed wejściem.
Burmistrz odpowiedział - zrobimy betonowo-drewnianą ławkę.
Radny Rybka Krzysztof powiedział, chcemy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych powołać Komitet Sztandarowy, byłoby to przy Radzie Rodziców. Proponował uczestnictwo Burmistrza w Komitecie.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że od 1 maja 2004 roku spadają na Urząd Miejski obowiązki dotyczące wypłaty zasiłków. Będzie te sprawy prowadziła Pani Katarzyna Krystek. Będzie kwota około 600,000 zł do wypłacenia.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-04-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional