Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 2/04

Protokół Nr 2/04


P r o t o k ó ł Nr

Protokół Nr 2 /04

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 27 lutego 2004 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Skarbnik Gminy Teresa Lempach
Pani Tuszyńska Renata
Pan Naglak Sławomir
Pan Kulski Włodzimierz
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie
2. Budżet Gminy na 2004 rok
3. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej MiG w Pogorzeli za rok 2003
4. Sprawozdanie z działalności M-GOK w Pogorzeli za 2003 r.
5. Sport /dzierżawa P.Jasik/
6. Bezpieczeństwo i porządek publiczny - sprawozdanie za 2003 rok
7. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- odwołania Kierownika USC
8. Dyskusja

Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Krzysztof Rybka dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości.
Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie.
Do pkt. 2
Skarbnik Gminy Teresa Lempach przedstawiła budżet gminy na 2004 po wniesionych zmianach jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Sekretarz Gminy Curyk Piotr powiedział że zmiany nastąpiły w szkołach na kwotę 14.104,00 zł, M-G OPS 34.100,00 zł i w dziale energetyka 37.559,00 zł i dokonano minimalnego przesunięcia w Straży by zapłacić za samochód strażacki z Holandii bo EURO idzie w górę.
Radny Nowacki Andrzej zapytał czy od rachunku na sport są odprowadzane podatki.
Pani Lempach Teresa odpowiedziała, że tak trenerowi , sędziom potrącano podatki od diet sędziowskich. W br. każdy sędzia będzie musiał otrzymać druk PIT.
Do pkt. 3
Kierownik Biblioteki MiG Renata Tuszyńska złożyła sprawozdanie z działalności Biblioteki za rok 2003 jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu oraz plan pracy Biblioteki na rok 2004 jak w załączniku nr 4 do prot.
Następnie powiedziała że generalnie rok 2004 był bardzo dobrym rokiem.
Dostaliśmy dotację 3.000,00 zł z budżetu Gminy, 4.000,00 zł, Biblioteka Wojewódzka przekazała 4.000,00 zł i Dyr. Szkoły Podstawowej też przekazał 4.000,00 zł na zakup książek. Za te środki kupiliśmy 1.125 książek. Zorganizowaliśmy różne konkursy. Włączono się do rozpowszechniania ulotek o Unii Europejskiej.
Radny Rybka Krzysztof zapytał czy Gimnazjum dało środki finansowe na książki.
Pani Tuszyńska Renata odpowiedziała, że Gimnazjum dało kwotę 1.000,00 zł.
Radny Nowak Dariusz zapytał czy fakt istnienia środków finansowych ze szkół wpłynął na stan księgozbioru, oraz czy książki czytają również osoby dorosłe.
Pani Tuszyńska odpowiedziała że środki finansowe wpłynęły na stan księgozbioru ale ten stan musi być ciągle uzupełniany . Książki czytają również osoby dorosłe, jest dużo osób uczących się w szkołach i oni bardzo często korzystają z wypożyczeń lub kserują potrzebne materiały.
Radny Rybka Krzysztof powiedział, że nasza biblioteka musi przejść proces informatyzacji i trzeba się przymierzyć do tego. Jest to duży wydatek 3 - 4 komputery. Byłby to koszt około 10.000,00 zł ale musiałby być komputer dla dzieci i dorosłych, trzeba by też kupić serwer.
Sekretarz Gminy Curyk Piotr powiedział, że do biblioteki w tej chwili zatrudniliśmy stażystkę na roku.
Radna Pazoła Maria zapytała czy biblioteka jest w stanie ze swoich środków wygospodarować się.
Pani Tuszyńska odpowiedziała że nie mają z czego bo budżet to 43.000,00 zł i z tego płacone są też płace.
Pan Curyk Piotr powiedział że szkoła podstawowa ma otrzymać dodatkową
klasę komputerową, może byśmy rozmawiali z dyrektorem i może by dał z 3 komputery do biblioteki. W przyszłym roku mają być zlikwidowane 2 szkoły filialne i 2 komputery mogą dotrzeć do biblioteki.
Radny Rybka Krzysztof powiedział, że do radnych powinna dotrzeć informacja co potrzebuje program „Sowa”.
Radna Pazoła zapytała czy nie mogą pozyskać innych środków.
Pani Tuszyńska Renata odpowiedziała, że otrzymują środki finansowe z gier liczbowych ale te środki są przeznaczone na zakup książek, nie można ich przeznaczyć na inny cel.
Do pkt. 4
Sprawozdanie z działalności M-GOK oraz finansowe za rok 2003 przedstawił
Dyr. M-GOK Naglak Sławomir jak stanowi załącznik nr 5 i 6 do niniejszego protokołu.
Następnie powiedział, że spore wydatki w 2003 r. były wydane na siedzenia w sali kinowej ale to było konieczne bo sala nie spełniała wymagań p.poż. dlatego wypadło nam trochę imprez.
Radna Pazoła Maria zapytała czy radni dostali plan imprez na 2004 rok.
Pan Naglak odpowiedział, że jeszcze nie, dlatego że nie wszystkie imprezy są dopięte. Zapewnił, że w przyszłym tygodniu dostarczy.
Radny Nowak zapytał jaki jest całkowity koszt foteli.
Pan Naglak Sławomir odpowiedział że, całkowity koszt foteli to kwota
72.000,00 złotych tak jak było wcześniej uzgodnione.
Radny Rybka Krzysztof powiedział, że są imprezy na wioskach w Kromolicach, Głuchowie, czy można wymyślić w innych wioskach jakie imprezy np. w Bułakowie, Gumienicach.
Pan Naglak Sławomir odpowiedział , że na początku lipca był zaplanowany w Bułakowie turniej wsi ale jak jest nowy sołtys to są nowe porządki, Ja rozmawiam z sołtysami ale sam M-GOK nie jest w stanie zorganizować imprezy muszą być chętni na wsi. Np. w Głuchowie są chętni, pomagają w przygotowaniu imprezy i też dofinansują imprezę.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, że Kromolice mają doskonałe warunki do organizowania imprez ale Gmina dofinansowuje orkiestrę w kwocie 500,00 - 600,00 zł.
Bułaków ma środki finansowe i mają doskonałe warunki by organizować turniej wsi.
W Głuchowie dobrała się ekipa ludzi która jest zgrana i też mają środki finansowe..
Radny Rybka Krzysztof zapytał czy kwota 23.400,00 zł, jest to kompletny czynsz za wynajem restauracji przez Pana Perka czy część.
Pan Sławomir Naglak odpowiedział że jest to kwota za 12 pełnych okresów z tym że w rok 2003 Pan Perek wszedł z jednym długiem. Ciężko ściąga się czynsz a Pan Perek chce remontować podłogę w restauracji.
Dni Pogorzeli
Pan Naglak Sławomir powiadomił, że na spotkaniu zdecydowano że Dni Pogorzeli w br. odbędą się w dniach 1, 2 i 3 maja, dlatego że 1 maja wchodzimy do Uni Europejskiej. Imprezy czerwcowe to są imprezy w Bułakowie, Kromolicach i w Głuchowie. Powiedział też że istnieje możliwość zaproszenia Pani Ireny Jarockiej w sobotę, jest też możliwość zorganizowania biesiady śląskiej, która trwa 3 godziny - koszt to 3,500,00 zł.
Radni dali przyzwolenie Panu Naglakowi Sławomirowi by na Dni Pogorzeli
postarał się zaprosić znanego artystę.
Do pkt. 5.
Przewodniczący Komisji Rybka Krzysztof powiedział, że jest sprawa dzierżawienia części boiska sportowego przez Pana Jasika Zdzisława .
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk wyjaśnił, że Pan Jasik informował iż płacił 100,00 zł miesięcznie ale nie podpisywał umowy bo był radnym. Teraz wszedł podatek i musiałoby być 120,00 zł miesięcznie ale trzeba rozpatrzyć czy to ma być taka kwota. Środki wpływałyby do Urzędu ale byłyby przekazywane na sport. Trzeba zaprosić i rozmawiać z panem Fabisiakiem Marianem i Jasikiem Zdzisławem i podpisać umowę.
Pan Curyk powiedział, może będzie można skorzystać z uchwały podatkowej.
Następnie radni dyskutowali o wspieraniu klubów sportowych, SKS-ów, wędkarzy, sekcji modelarstwa itp. Trzeba rozpatrzyć ile komu trzeba dać środków finansowych.
Następnie Burmistrz zadał pytanie czy wpisać do imprez stałych wyścig kolarski, trzeba się zastanowić i ustalić bo trzeba przeznaczyć kwotę 5.000,00 zł. Każdy może organizować imprezy ale musi się zastanowić skąd wezmą środki finansowe.
Radna Pazoła powiedziała by zostać na tym co było w ubiegłym roku.
Burmistrz powiedział, że będziemy żądać zebrania i rozliczenia składek, poprosimy prezesów SKS-ów by przedstawili swoje sprawy a potem dalej będziemy działać.
Radny Rybka Krzysztof powiedział, że możemy też żądać by wywiązali się z działalności statutowej.
Burmistrz powiedział, że będziemy starali się by przygotowali się do przeprowadzenia inwentaryzacji, /tzn. zniszczone rzeczy przeliczyli i przygotowali do zniszczenia, którego dokona powołana do tych spraw Komisja/.

  • następnie powiedział że w budżecie w roku 2004 na sport przeznaczono kwotę 42.000,00 zł.

Na sport dla UKS przy Gimnazjum proponuje się kwotę 2.000,00 zł
dla UKS Olimpijczyk /ZSOiZ/ 2.000,00 zł
dla modelarni 1.000,00 zł
na wyścig kolarski 5.000,00 zł
na inne wydatki /puchary itp.potrzeby Burmistrza/ 1.000,00 zł
Łącznie wychodzi 53.000,00 zł tzn. że z nadwyżki budżetowej trzeba dołożyć 8.000,00 zł,
- szatnia wymaga odmalowania, sportowcy mogliby się tym zająć.
Radna Pazoła Maria powiedziała, że na boisku sportowym przez całą zimę wiszą oberwane flagi.
Do pkt. 6.
Sprawozdanie z działalności bezpieczeństwa i porządku publicznego przedstawił aspirant Nowak Dariusz jak stanowi załącznik nr.7 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk wnioskował do Policji by częściej patrolowała miasto, szczególnie w piątki i soboty, bo w parku są hałasy i zniszczenia oraz przy barze „Las Wegaz”. Wystarczy podjechać pod grupę młodzieży i powinno to dawać jakieś efekty. Poinformował też, że Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich monitoruje ujęcia wodne.
Do pkt. 7
Sekretarz Gminy Curyk Piotr przedstawił projekt uchwały w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego jak stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Do pkt. 8
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował radnych o zamiarze zmiany obecnego oświetlenia na energooszczędne w gminie, sprawy oświetleniowe robi firma Poznań ENEA, natomiast chcemy wejść w kontakt z firmą z Kościana. Przedstawiamy dwa warianty - całość lub częściowo, musi być zaciągnięta pożyczka w WOŚ, może być umorzona nawet do 25 % pożyczki. Mobilizuje nas to, że więcej teraz za wszystko płaci gmina. Mamy zaplanowane 130.000,00 zł ale będzie to istotne dla następnej Rady i dla społeczeństwa.
-oczyszczalnię ścieków przygotowujemy ale nie jesteśmy w stanie budować w br. lub przyszłym.
-staramy się o umorzenie części pozostałego długu 111.000,00 zł, liczę że może to być kwota 27.000,00 zł i można te środki przeznaczyć na coś innego,
-zleciliśmy opracowanie niektórych miejsc zagospodarowania przestrzennego, zleciliśmy opracowanie fizjografii terenu potrzebną do opracowania miejsc zagospodarowania przestrzennego i opracowanie zagospodarowania odpadów.
Chcielibyśmy rozpocząć energetyczne prace jeszcze w br.
Radny Krzekotowski Marian zgłosił że w Ochli można założyć 1 lampę na hubach, transformator jest w połowie drogi.

  • jest projekt uchwały na zbycie byłych PZZ-ów, zleciliśmy wykonanie wyceny PZZ-ów i ziemię wieczystego użytkowania pod zakład pracy.

Stolarnia, Łagrom /może podniesiemy cenę a jeżeli będą chętni do kupienia to niech kupią/. Mimo że Rada podejmie uchwałę o sprzedaży to będę radnych namawiał by jeszcze nie sprzedawać. Zależeć to będzie od wysokości ceny. Jeżeli będzie cena za mała to nie sprzedamy a jeżeli będzie dobra to sprzedamy ale środki finansowe przeznaczymy na kanalizację.
Pan Curyk Piotr poinformował, że na budynek w Borzęciczkach jest ktoś chętny i może dokonać wyceny, drogę będzie trzeba wydzielić geodezyjnie.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że w br. Minister Łybacka nic nie mówi o dożywianiu dzieci w szkołach ale to że jest zima na moją decyzję będziemy dożywiać małe dzieci do końca marca. Na letnie miesiące tylko tym dzieciom które są skierowane przez pedagoga a pod zimę powrócilibyśmy do dożywiania wszystkich małych dzieci, również wiejskich.
Niepełnosprawni - dawaliśmy co roku im 4.000,00 zł ale teraz rozrosło się to i może radni wyrażą zgodę by dowozić dzieci niepełnosprawne.
Do pkt. 8
Radny Rybka Krzysztof prosił by zastanowić się nad biblioteką bo to jest odprowadzany wat. Należy przypatrzeć się Gimnazjum by dawali tą samą kwotę na zakup książek co szkoła podstawowa. Biblioteka jeszcze nie przystąpiła do zapisu książek informatycznie ale jest to koszt 7.000,00 zł. Wprowadzanie księgozbioru metodą informatyczną jest w granicach 4 lat.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział że jeżeli rozpoczniemy informatyzację biblioteki to nie możemy realizować oświetlenia energo oszczędnego. Biblioteka może jeszcze rok poczekać z kupnem programu.
Radny Rybka Krzysztof powiedział by zamówić herby Pogorzeli 10 sztuk, następnie zapytał czy Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” jest jeszcze.
Burmistrz odpowiedział, że do nadania nazwy Liceum Ogólnokształcącemu postaramy się by były herby. Pozostałe zobaczymy w II półroczu a z informatyzacją biblioteki poczekajmy niech jeszcze popracuję ręcznie.
- GS-y są, przetarg przegrali, należności mają rozłożone na raty, co dalej będzie nie wiadomo, przez Gminę został dokonany wpis na hipotekę przymusową na biurowiec.
Radny Alfred Siama powiedział, że biblioteki mogą skorzystać z funduszu unijnego, są takie możliwości,
-następnie poinformował, że przy posesji Państwa Nowaczyk przy ul Krobskiej jest pies, gmina jest za niego odpowiedzialna.
Burmistrz odpowiedział, że obecnie trwa okres godowy, być może pies pójdzie sobie do własnej zagrody, a jeżeli nie to Urząd podejmie odpowiednie kroki zgodnie z przepisami ustawy.
Na powyższym posiedzenie Komisji o godz. 16-tej zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-02-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional