Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 1/04

Protokół Nr 1/04


Protokół Nr 1/02

Protokół Nr 1/04

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,
oraz Komisji Spraw Społecznych odbytych w dniu 30 stycznia 2004 roku.


W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Wspólne posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 10-tej i było spowodowane potrzebą omówienia projektu budżetu gminy na rok 2004 oraz sprawą klas 1 - 3 w Gminie.
W posiedzeniu udział wzięli:
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Skarbnik Gminy Lempach Teresa
Dyrektor Szkoły Podstawowej Włodzimierz Kogut
Dyr. GZOEiAO Danuta Witek
Pracownicy:
Pan Marian Andrzejewski
Pani Kostórkiewicz Mirosława
Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie

 2. Omówienie budżetu gminy na rok 2004

 3. Plan zagospodarowania przestrzennego

 4. Gospodarka ściekami i odpadami

 5. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

 6. Wieloletni plan inwestycyjny i finansowy

 7. Sprawa szkół klas 1 - 3 w Gminie

 8. Strzelnica

 9. PZZ-y

 10. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

 • planu zagospodarowania przestrzennego,

 • opłat za zajmowanie pasa drogowego

 • pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2004 roku

11.Dyskusja
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski powitał wszystkich obecnych a następnie zapoznał z w/w porządkiem spotkania, który został jednogłośnie przyjęty.
Do pkt. 2
Skarbnik Gminy Lempach Teresa omówiła projekt budżetu gminy na rok 2004 jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk wyjaśnił, że nie ma dotacji państwa na dodatki mieszkaniowe a około 80.000,00 zł należy przekazać z budżetu gminy. Nie dostajemy 140.000,00 zł na oświatę gminną, rolnicy walczą o ulgi dla rolników modernizujących budynki gospodarcze , musimy ubezpieczyć strażaków, są to bardzo duże środki - ubezpieczymy tylko wozy bojowe. W oświacie mamy 225.000,00 zł subwencji mniej. Na sprawy inwestycyjne mamy 42.000,00 zł jest to nie dużo. W bieżącym roku zamierzamy zrobić w ramach nadwyżki budżetowej:

 • oświetlenie

 • drogę dojazdową do oczyszczalni

 • dokonać zamiany gruntu z panem Patalasem

 • drogę w Małgowie,

 • nawierzchnię na ul. Parkowej,

 • parking na ul. Gostyńskiej, - byłby budowany na jesień, jest to robota na 3 lata, byłoby to też miejsce postoju autobusów i samochodów ciężarowych,

 • przygotowujemy wstępne studium wykonalności i fizjografię gminy,

 • przygotowujemy program gospodarki odpadami i ochrony środowiska,

 • „ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego-częściowo, jeśli wszystko będzie dobrze to potrafimy to zrobić.

Jeżeli nie zlecimy wykonania dokumentacji na oczyszczalnię ścieków to znalazłyby się środki finansowe na założenie energooszczędnego oświetlenia. Jest 111.000,00 zł spłaty starej raty za budowę wysypiska śmieci.
Radny Paszkowski Eugeniusz powiedział, że są to plany wychodzące z budżetu a co poza nimi możemy się spodziewać.
Radny Marian Krzekotowski zapytał kto płaci za badanie wody, rolnik czy Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich.
Pan Marian Andrzejewski odpowiedział, że jeżeli woda jest z wodociągu to nie płaci się. Wówczas za badania płaci Między Gminny Związek Wodociągów i kanalizacji Wiejskich w Strzelcach.
Pani Lempach przedstawiła wydatki:
Transport i Łączność
-drogi powiatowe przeznaczamy kwotę 6.127 zł jako wkład własny i dotacja w ciągu dróg powiatowych 29.127,00 zł.
-parking będzie kosztował 180.000,00 zł i musimy wejść w plany wieloletnie .
Radny Siama Alfred zapytał czy przewiduje się jakieś środki finansowe na budowę chodnika na ulicy Rycerskiej i ul. Armii Poznań.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział że nie, najstarszym wnioskiem jest wniosek by założyć chodnik na ul. Rycerskiej po jednej stronie. Uważam że aż tak dużej potrzeby nie ma bo ograniczyliśmy ruch na osiedlu. Są gorsze miejsca przy drogach powiatowych
Radny Alfred Siama - droga gostyńska jest drogą powiatową i można skorzystać z dopłaty a mieszkańcy nalegają.
Pani Kostórkiewicz Mirosława odpowiedziała, że jest dopłata do dróg powiatowych na parking przy ul. Gostyńskiej, można zrobić chodnik na ul. Armii Poznań ale jest to kwota rzędu 30.000,00 zł.
Burmistrz powiedział - państwo radni zdecydują co zrobić.
Radny Eugeniusz Paszkowski powiedział, budując parking przy ul. Gostyńskiej budujemy dla mieszkańców całej gminy a na ul. Armii Poznań jest chodnik po jednej stronie a na osiedlach czy wioskach nie ma.
Dalej Pani Lempach powiedziała, że w gospodarce mieszkaniowej są przewidziane wydatki na dokumentację działek przewidzianych do sprzedaży, są to rachunki, mapy, musimy zapłacić Wat od sprzedanych lokali.
-administracja publiczna 40.170 są to środki finansowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone, z tej dotacji musimy się rozliczyć.
-urzędy gmin- wzrosły dlatego że są nagrody jubileuszowe,
-dział 751 bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. są tu środki na samochód straży i OC,
-obsługa działu publicznego - jest to samo oprocentowanie długu zaciągniętego od 111.000,00 zł tj. 6.000,00 zł odsetek,
-różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona jest na spłatę kredytów,
-oświata i wychowanie - nie wniesiono uwag,
Głos zabrał Burmistrz i oznajmił, że oświata jest coraz droższa, im bardziej wykształcona nauczycielka to tym większe wydatki. Jest założenie że jeżeli będą jakiekolwiek oszczędności to przeznaczymy je na odnowę elewacji szkoły.
-ochrona zdrowia - są to wpływy za wydanie zezwoleń na alkohole, środki finansowe muszą być wydawane zgodnie z ustaleniami na przeznaczone cele,
-pomoc społeczna - na pomoc społeczną jest przeznaczonych tyle środków ile było. Burmistrz wyjaśnił że, ponieważ nie ma środków to z Dyrektorem szkoły uzgodniliśmy że będą dożywiane dzieci wytypowane przez nauczycieli lub pedagoga szkolnego,
-edukacyjna opieka wychowawcza Pan Curyk Piotr wyjaśnił, że jest to stołówka szkolna i świetlica,
-kultura fizyczna i sport - Burmistrz wyjaśnił że na sport jest kwota 45.000,00 zł, kwota ta będzie podzielona przez radnych. Jeżeli chodzi o kluby szkolne to SKS-y obsługują nauczyciele w ramach godzin, jest sprzęt szkolny, są trenerzy. LZS - jest mało środków ale Państwo zdecydujecie. LZS przeszło na rok 2004 z długiem mimo że była mowa na komisji by nie przechodzili na rok następny z długiem.
Wyszedł radny Eugeniusz Sierszulski.
Radny Nowak Dariusz zapytał czy te 45.000,00 zł jest przeznaczone na LZS-y czy na cały sport.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, że tak kwota 45.000,00 zł jest przeznaczona na cały sport. Komisja Spraw Społecznych rozpatrzy i zaopiniuje ile na który klub przeznaczyć środków finansowych, jak te pieniądze podzielić.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski zapytał czy są jeszcze pytania do budżetu. Żadnych pytań nie zgłoszono. Doszedł radny Eugeniusz Sierszulski.
Następnie Burmistrz Zdzisław Kowalczyk przedstawił zadania przewidziane do wykonania na wioskach w 2004 roku jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Wobec powyższego Radni po dokonaniu analizy przedłożonego przez Burmistrza Pogorzeli projektu budżetu gminy przyjęli za pilne zadania do realizacji w 2004 roku: przygotowanie dokumentacji do częściowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie wstępnego studium wykonalności i fizjografię gminy oraz programu gospodarki odpadami i ochrony środowiska. 12 radnych wyraziło opinię pozytywną, 2 radnych wstrzymało się od głosowania, głosów przeciwnych nie było.
Do pkt. 3
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że Gmina będzie musiała przyjąć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pogorzela. W Pogorzeli kończą się działki budowlane i trzeba pomyśleć by stworzyć nowe . - obrębie miasta Pogorzela przy drodze Głuchów - Pogorzela przedmiotem planu jest zmiana przeznaczenia działek nr 789 i 790 z terenów upraw rolnych na tereny gminnej oczyszczalni ścieków.
Radny Eugeniusz Paszkowski zapytał czy na ulicy Wiosny Ludów będzie zbyt na działki przy oczyszczalni ścieków.
Pan Marian Andrzejewski odpowiedział, że Pani w Lesznie tak to widziała (oczyszczalnia ścieków będzie usytuowana dalej od ulicy) i tak robimy a działki budowlane będą po drugiej stronie ulicy za panem Foltynowiczem.
- na ulicy Gostyńskiej - teren po kolei musi być przeznaczony pod działalność przemysłową i usług,

 • na ulicy Żeromskiego jest miejsce na działki budowlane i chcemy je przeznaczyć na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych.

 • w Pogorzeli przy drodze Pogorzela - Głuchów zamierzamy przeznaczyć teren upraw rolnych na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych.

Przewodniczący Komisji zapytał kto z radnych jest za przyjęciem w/w projektów uchwał. Za przyjęciem w/w projektów uchwał radni głosowali jednogłośnie. Projekty uchwał stanowią załączniki nr 4, 5, 6, 7.
Do pkt. 4
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, zawiadamiamy radnych że mamy oferty na opracowanie gminnego planu zagospodarowania odpadów. Za opracowanie tego planu mamy zapłacić 7.000,00 zł netto.
Do pkt.5
Burmistrz powiedział, że następna sprawa to wodno-kanalizacyjna gospodarka odpadami. Do 2010 roku może działać taka gospodarka odpadami.
Włączyliśmy się do Związku w Krotoszynie , w Lesznie i w Strzelcach Wielkich. Musimy mieć zagwarantowane że gdzieś będziemy należeć.. Na razie należymy do Krotoszyna. Kanalizacja jest bardzo skomplikowana. Gminy Nadobrzńaskie mają bardzo daleko posunięte prace przygotowawcze . Strzelce Wielkie na razie nie wiadomo. Musimy zastanowić się co robić, wejdziemy do Związku Gmin Nadobrzańskich to rozbijemy Związek w Strzelcach i nie będzie mógł podejść uzyskania kredytów. Ukazało się rozporządzenie że do roku 2015 nie potrzeba zakładać kanalizacji. Musimy robić oczyszczalnię małymi krokami, przygotowujemy ekofizjografię. Jest jeszcze możliwość że otrzymania środków finansowych na gminę i tą drogą byśmy poszli. Z tego można mieć 50 % kredytu umorzonego a plany zagospodarowania przestrzennego musimy przygotowywać.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski zaproponował by dać Burmistrzowi przyzwolenie by Burmistrz przygotował potrzebne opracowania.
Pan Marian Andrzejewski zapytał co zrobić, jeżeli Związek Nadobrzański ruszy wcześniej, co zrobić czy złożyć deklarację by pozostać w Związku w Strzelcach powiedzmy że rada musi dać przyzwolenie na działanie. Jeżeli Strzelce nie dostaną funduszy to czy możemy skorzystać z środków strukturalnych.
Burmistrz powiedział, że sygnalizujemy Wam sprawę, a jeżeli będzie trzeba to się zwołamy.
Do pkt. 6
Sekretarz Gminy Curyk Piotr przedstawił plan zadań inwestycyjnych i remontowych na lata 2004 - 2008 w Gminie Pogorzela jak stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski powiedział, że ten plan zadań inwestycyjnych jest do przemyślenia i na następnej komisji zostanie omówiony.
Do pkt. 7
Dyrektor Szkoły Podstawowej Włodzimierz Kogut zasygnalizował problem który powstanie w roku 2005 - 2006 załącznik nr 9 dotyczący niżu demograficznego dzieci.
Ten rok budżetowy to rok gdzie szkole zaczyna brakować środków na podstawowe utrzymanie. W związku z tym musimy się zastanowić co robić w latach następnych bo zmniejsza się ilość dzieci. Zaczynają ciążyć szkoły filialne tzn. płace w Bułakowie jest 27 dzieci i 3 nauczycieli, w Kromolicach 24 dzieci i 2 nauczycieli. Najlepsza demografia jest we Wziąchowie. Szkoły filialne w Bułakowie i Kromolicach mogłyby działać jeszcze 1 rok. Dalej nie może tak funkcjonować. Trzeba przygotować mieszkańców, że trzeba będzie się z szkołami filialnymi rozstać. Dzieci nie ma, nie ma szkoły, są dzieci jest szkoła.
Liczymy że na emeryturę przejdą ludzie starsi ale będą też zwolnienia.
Są dzieci upośledzone i te dzieci nie chodzą już do klasy. Rodzą się dzieci z niedosłuchem i głuche, musimy skierować nauczyciela na studia by zdobył specjalizację i mógł pomóc tym dzieciom.
Chciałbym by państwo mieli pełną świadomość co się dzieje, by już społeczeństwo informować.
Głos zabrał Burmistrz Zdzisław Kowalczyk który powiedział, jest to sprawa bardzo bolesna tylko że nie jesteśmy w stanie już nic zrobić. Bo subwencje będą mniejsze. Chcemy by nie obniżał się poziom nauczania w Pogorzeli. Dzieci mogą dojechać do Pogorzeli autobusem. Dojazd małych dzieci do Pogorzeli jest uciążliwy, ale jeżeli rodzic będzie chciał posłać dziecko do szkoły we Wziąchowie jest taka możliwość. W Bułakowie i Kromolicach budowano ubikacje dla dobra dzieci bo chciałem by dzieci wiejskie miały lepsze warunki ale nic nie jest stracone bo małe dzieci do lat 7 zostawimy i będzie przedszkole i te łazienki będą potrzebne. Na dziś łączymy klasy w Bułakowie. W zebraniach wiejskich będę uczestniczył, będziemy rozmawiać i się przekonywać. A w przyszłym roku o tym czasie będziemy prowadzić zebrania na tych wioskach.
Przewodniczący Komisji powiedział, że było to zasygnalizowanie problemu.
Wyszedł radny Siama Alfred i Radny Dutkowiak Zdzisław.
Do pkt. 8
Pan Marian Andrzejewski poinformował że Burmistrz sygnalizuje możliwość sprzedaży byłych PZZ-ów i trzeba by podjąć uchwałę w sprawie zbycia. Obiekt w tej chwili jest jeszcze dość atrakcyjny i uważamy że trzeba ogłosić o sprzedaży bo stojąc bez użytku niszczeje a uzyskane środki ze sprzedaży przeznaczyć na budowę oczyszczalni ścieków. Radny Mucha Ireneusz wyszedł.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, że jeżeli będzie wycena to poinformujemy państwa i w drodze przetargu sprzedalibyśmy ale w I przetargu a jeżeli by nie zbyto to drugiego przetargu nie robilibyśmy. Potrzebujemy akceptacji Rady że można sprzedać PZZ-y. Wyszedł radny Pankiewicz Władysław.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski poprosił radnych o wyrażenie akceptacji przez radnych czy są za zbyciem obiektu byłych PZZ-ów.
Za zbyciem obiektu byłych PZZ-ów i przygotowaniem potrzebnej dokumentacji głosowało 9 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania, głosów przeciwnych nie było. W związku z powyższym Rada wyraziła akceptację na podjęcie uchwały w sprawie zbycia PZZ-ów i przygotowania niezbędnej dokumentacji.
Do pkt. 9
Pan Marian Andrzejewski poinformował, że na strzelnicy są dwa mieszkania i te rodziny chciałyby kupić mieszkania. Kurkowe Bractwo Strzeleckie też chce kupić obiekty które zajmuje. Trzeba dokonać podziału na 3 działki . Na działce należy też ustanowić służebność by mieszkańcy mogli korzystać z drogi.
Przewodniczący Komisji Paszkowski Eugeniusz powiedział, że Kurkowe Bractwo Strzeleckie przedyskutuje jeszcze sprawę w swoim gronie.
Do pkt. 10
Pani Mirosława Kostórkiewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Urząd Miejski w Pogorzeli na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. W/w projekt uchwały radni przyjęli jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2004 roku, dotyczy przekazania środków finansowych w kwocie 6.127 zł na budowę parkingu przy ul. Gostyńskiej. W/w projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie i stanowi załącznik nr 11 do prot.
Sekretarz Gminy Curyk Piotr zasygnalizował że trzeba będzie podjąć uchwałę w sprawie konsultacji społecznych i w sprawie programu zrównoważonego rozwoju gminy Gostyń, dla gminy Kobylin i powiatu gostyńskiego.
Do pkt. 11
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że nastąpiła zmiana w Urzędzie Stanu Cywilnego. Pani Anna Wasielewska odchodzi na emeryturę, pracowała przez 40 lat na stanowisku Kierownika USC. Teraz Kierownikiem USC będę Ja, zastępcą jest Pani Bożena Lamel, ona nie ma wyższego wykształcenia i nie może być kierownikiem takie są wymogi. By być kierownikiem USC trzeba mieć 5-letni staż pracy i wyższe wykształcenie. Burmistrz może być z Urzędu i udzielać ślubu. Przyjąłem pracownicę po licencjacie, która jeszcze studiuje ale ona nie może podpisywać . Jeżeli nie będzie Pani Lamel to może ona mieć moją pieczątkę.
Radny Kędziora Jerzy zapytał jak jest z zapomogami dla rolników.
Burmistrz odpowiedział, były wypłacane środki tyle ile przyszło, rozdysponowano na wioski Głuchów, Małgów, i częściowo Wziąchów i Paradów.
Pan Marian Andrzejewski powiedział że był Pan z Ochrony Roślin i mówił że każdy kto będzie uprawiał ziemniaki jadalne musi je zgłosić, tak samo sklepy które będą sprzedawały ziemniaki muszą mieć zezwolenie na uprawę.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono o godz. 15,40 .Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-01-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional