Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 1/05

Protokół nr 1/05


Pogorzela, dnia 2 kwietnia 2004 r

Protokół nr 1/05

Pogorzela, dnia 6 kwietnia 2004 r.

Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Pogorzeli

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pogorzeli
Wniosek

Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/, Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Pogorzeli zwraca się z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Pogorzeli za rok 2004.

Komisja Rewizyjna w składzie:
Pani Barbara Owsianowska - przewodnicząca
Pan Władysław Pankiewicz - z-ca przewodniczącego
Pan Marian Krzekotowski - członek
Pan Zdzisław Dutkowiak - członek
Na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2004 r. zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania dochodów i wydatków budżetowych gminy za rok 2004. Uchwalony przez Radę Miejską w Pogorzeli budżet na 2004 rok uchwałą nr XII/73/04 z dnia 12 marca 2004 roku po uwzględnieniu dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego przewidywał realizację dochodów w wysokości 7.855.328,00 zł, a wykonano 7.923.743,00 zł co stanowi 100,87 %.
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo z zaplanowanych 1.200,00 zł wykonano 1.228,00 zł co stanowi 102,33 %. /wpływy z tytułu wydanych świadectw pochodzenia zwierząt i za znaki identyfikacyjne/.
W dziale 020 -Leśnictwo - zaplanowano 1.900,00 zł a wykonano 1.909,00 zł tj. 100,47 § /wpływy z. dzierżawy terenów łowieckich/
W dziale 600 -Transport i łączność - dotacja otrzymana z Powiatowego Zarządu Dróg oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących zostały realizowane w 100 §, a kwota 444,00 zł wpłynęła z tytułu likwidacji środka specjalnego - zajęcie pasa drogowego.
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano 523.900,00 zł, a zostało wykonane 543.833,00 zł tj. 103,80 %.
W dziale 750 - Administracja publiczna - zaplanowano 40.720,00 zł a wpłynęło 41.164,00 zł co stanowi 101,09 %.
W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano 8.473,00 zł, a otrzymane dotacje wyniosły 8.472,00 zł tj. 99,99 % /różnica z tytułu zaokrąglania/.
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wpłynęła dotacja w wysokości 2.500,00 zł zgodnie z planem -100 %.
W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na zaplanowane 2.175.762,00 zł wykonanie wyniosło 2.227.004,00 zł tj. 102,36 %.
W dziale 758 - Różne rozliczenia wpływy z subwencji wyniosły 100,21 %.
W dziale 801 - Oświata i wychowanie - na zaplanowane 59.416,00 zł wykonano 59.923,00 zł tj. 100,85 %.
W dziale 853 - Pomoc społeczna - zaplanowano 670.907,00 zł a wykonano 652.477,00 zł tj. 97,25 %.
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 24,00 zł stanowi prowizję za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego.
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zaplanowane 60.887,00 zł wykonanie wyniosło 66.130,00 zł tj. 108,61 %.
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymaną dotację wykonano w 100 %.
Komisja rewizyjna po zapoznaniu się i przeanalizowaniu dochodów własnych gminy stwierdziła, że wykonanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego plan wydatków budżetowych wynosił 7.985.268,00 zł a wykonano 7.404.402,00 zł tj. 92,73 %.
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano 22.800,00 zł a wykonano 21.220,00 zł tj. 93,07 %.
W dziale 600 - Transport i łączność - zaplanowano 267.349,00 zł wykonano 267,245,00 zł co stanowi 99,96 %.
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano 25.646,00 zł a wykonano 24.771,00 zł co stanowi 96,51 %.
W dziale 710 - Działalność usługowa - zaplanowano 26.000,00 zł a wykonano 16.199,00 tj. 62,30 %.
W dziale 750 - Administracja publiczna - zaplanowano 1.084.856,00 zł a wykonano 1.063.909,00 zł tj. 98.07 %.
W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wykonano w 100 %.
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zaplanowane 88.001,00 zł wykonano 87.738,00 zł tj. 99,70 %.
W dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano - 40.840,00 zł a wykonano 40.601,00 zł tj. 99,41 %.
W dziale 757 - Obsługa długu publicznego wykonano w 100 % - są to odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
W dziale 758 - Różne rozliczenia - 76.345,00 zł stanowi rezerwę budżetową.
W dziale 801 - oświata i wychowanie zaplanowane 3.724.430 zł wykonano w 100 %.
W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zaplanowano 52.495,00 zł - wykonano 52.247,00 zł tj. 99,53 %.
W dziale 852 - pomoc społeczna - zaplanowano 1.061.015,00 zł a wykonano 1.034.208,00 zł tj. 97,47 %.
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 133.144,00 zł wykonano w 100 %.
W dziale 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska zaplanowano 1.032.453,00 zł a wykonano 597.207,00 zł tj. 57,84 % /z powodu braku wydatków związanych z budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji, środki zabezpieczono na lokatach w Banku/.
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano 285.000,00 zł a wykonano 280.000,00 tj. 98,25 %.
W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - zaplanowano 54.000,00 zł a wykonano 50.587,00 zł tj. 93,68 %.

Komisja szczegółowo zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za rok 2004 i stwierdziła gospodarowanie środkami zgodnie z potrzebami. Nie stwierdzono również w żadnym z działów przekroczenia rocznego planu wydatków.
Komisja Rewizyjna zapoznała się i przeanalizowała również załącznik nr 3 dotyczący realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie wg stanu na 31.12.2004 rok.
- załącznik nr 4 - dotyczący wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.04,
- załącznik nr 5 - realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie polityki rozwiązywania problemów alkoholowych na 31.12.2004 r.
- załącznik nr 6 - wydatki majątkowe - inwestycje z zakupy inwestycyjne,
- załącznik nr 7 - zestawienie przychodów i rozchodów,
- załącznik nr 8 - sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków środków specjalnych.
Do powyższych uwag nie wniesiono.
Na podstawie wnikliwej analizy budżetu za rok 2004 wg sprawozdań dochodów i wydatków budżetowych biorąc pod uwagę sprawozdania statystyczne, a także protokóły z kontroli przeprowadzonych w ciągu roku budżetowego w zakresie wykonania planowanych w budżecie zadań i realizacji, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Pogorzeli wyraża pozytywną opinię i wnosi o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pogorzeli za rok 2004.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Barbara OwsianowskaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-04-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional