Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 3/06

Protokół Nr 3/06


P r o t o k ó ł nr /3

Protokół nr 3 /06

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa z dnia 21 marca 2006 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni w/g listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto udział w komisji wzięli:
Burmistrz Pogorzeli Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Pani Teresa Lempach
Pan Krzysztof Surma
Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie

  2. Podział nadwyżki budżetowej na rok 2006 oraz rezerwy budżetowej

  3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.

  4. Zaopiniowanie uchwał w sprawie:

- przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
- ustalenia górnych stawek za odbieranie odpadów i wywóz nieczystości,
- pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
- budżetu i zmian w budżecie gminy w roku 2006,
- wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy,
- przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pogorzela na lata 2006 - 2013,
- zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Pogorzela z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy,

  1. Wolne głosy i wnioski

  2. Dyskusja

Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski dokonał otwarcia posiedzenia, powitał radnych, Burmistrza Zdzisława Kowalczyka oraz zaproszonych gości.
Do pkt. 2
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk przedstawił radnym propozycję podziału nadwyżki budżetowej na rok 2006 oraz rezerwy budżetowej jak w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu. Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt podziału nadwyżki oraz rezerwy budżetowej.
Do pkt. 3
Pan Surma Krzysztof omówił regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pogorzela jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W sprawie regulaminu głos zabrali:
Radny Eugeniusz Paszkowski prosił o wyjaśnienie - jeżeli wprowadzimy regulamin utrzymania porządku i czystości, chodzi o ścieki - czy wskazujemy gdzie mają wywozić,

  • dotyczy bezpańskich psów, jak odnosić się do tej sprawy.

Pan Krzysztof Surma odpowiedział; firma wywożąca nieczystości musi posiadać zezwolenie. Mieszkaniec wywożący nieczystości musi mieć dowód zapłaty i przechowywać do kontroli przez 2 lata,
-sprawa bezpańskich zwierząt ujęta jest w ustawie
Radny Majnert Eugeniusz zapytał czy jest Firma, która obsługuje wywóz nieczystości płynnych.
Pan Krzysztof Surma odpowiedział, jest Firma Januar z Krotoszyna.
Radny Eugeniusz Paszkowski proponował nagłośnić regulamin po przyjęciu uchwały by mieszkańcy wiedzieli o tym.
Pan Piotr Curyk odpowiedział, po podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu, regulamin ujmiemy w internecie.
Po tej dyskusji radni pozytywnie zaopiniowali przedstawiony regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Do pkt. 4
Pan Krzysztof Surma przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pogorzela jak stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Radny Eugeniusz Majnert wyszedł.
-następnie Pan Surma przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jak w załączniku nr 5 do niniejszego protokołu , który został pozytywnie zaopiniowany.
Burmistrz Zdzisław Kowlaczyk zapoznał z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego w kwocie 50.000 zł na wykup nieruchomości szpitalnych jak w załączniku nr 6 do protokołu. Radni pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Pani Teresa Lempach zapoznała z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 jak w załączniku nr 7 do protokołu. Projekt uchwały radni zaopiniowali pozytywnie.
Pan Piotr Curyk przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy, dotyczy to pracowników obsługi oświaty, przedszkoli i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. jak w załączniku nr 8 do niniejszego protokołu.
Pani Renata Sierszulska powiedziała miesiąc wcześniej Państwo radni w celu zapoznania się otrzymali Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gmin Pogorzela na lata 2006 - 2013. Nikt z radnych nie wniósł uwag do Strategii, błędy które zauważyłam wniosłam jako poprawki. Obecnie Strategia jest opracowana.
Radny Eugeniusz Paszkowski zapytał, w rozdziale gdzie jest pomoc w wiekowej grupie;
-czy w ten rozdział wchodziły obiady dla dzieci,
-czy przestępstwa popełnione ujęte w Strategii popełnione są przez naszych mieszkańców.
Pani Renata Sierszulska odpowiedziała, są to dane wynikające z pomocy społecznej, którą udzielała OPS, przestępstwa nie zawsze popełnione przez naszych mieszkańców, są to dane statystyczne.
Po wyjaśnieniach radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gmina na lata 2006 - 2013 jak w załączniku nr 9 do protokołu.
Następnie Pani Renata Sierszulska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/56/03 RM w Pogorzeli z dnia 5.09.03 r. Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia do Statutu zmian wynikających z Ustawy. Radni pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Do pkt. 5
Pan Piotr Curyk poinformował, że na najbliższej sesji Rady zostanie poddany pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Pogorzela z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy. Projekt uchwały był opiniowany pozytywnie już na komisjach rady w miesiącu lutym, brakowało opinii Departamentu Pożytku Publicznego. Obecnie posiadamy taką opinię.
Do pkt. 6
Dyskusji nie było. Na powyższym Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2006-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional