Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 1/06

Protokół nr 1/06


Protokół nr 1/06

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki o Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych odbytych w dniu 6 stycznia 2006 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni w/g listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto udział w komisji wzięli:
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski
Burmistrz Pogorzeli Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Pani Lidia Wytykowska Dyrektor M-GOK
Pani Renata Sierszulska Kierownik OPS
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie
2. Działalność Statutowa Domu Kultury.
3. Wniosek Pana Dariusza Perka.
4. Sprawozdanie Komisji Rady z działalności w 2005 roku.
5. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy Pogorzela na lata 2006 do 2013 r.
6. Wolne głosy i wnioski
7. Dyskusja
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Krzysztof Rybka dokonał otwarcia posiedzenia, powitał Panią Lidię Wytykowską dyr. M-GOK oraz wszystkich radnych. Poinformował, że Komisja zajmie się sprawami Statutowymi Domu Kultury.
Do pkt. 2
Zapytał Panią Dyrektor Wytykowską czy jest możliwość wprowadzenia do pomieszczeń dodatkowych organizacji np. grupy harcerskiej czy świetlicy środowiskowej.
Pani Lidia Wytykowska Dyr. M-Gok poprosiła radnych by przejść po pomieszczeniach:
Pracownia plastyczna - grupa 10 osób spotyka się 1 raz w tygodniu w czwartki, jest możliwość by była większa ilość grup, w tej chwili jest kiepsko by wprowadzić tutaj grupę dzieci i młodzieży z świetlicy środowiskowej oświadczyła pani Wytykowska.
Radna Barbara Owsianowska zapytała czy można to pomieszczenie wykorzystać w inny sposób.
Pani Lidia Wytykowska, jeżeli chodzi o tą grupę to raczej trudno. Pomieszczenie jest wykorzystywane do w czwartki oraz do wokalu.
Radny Krzysztof Rybka zapytał gdzie odbywa się teatrzyk.
Pani Lidia Wytykowska odpowiedziała, teatrzyk spotyka się na scenie.
Magazyn sprzątaczek - jest to małe pomieszczenie.
Archiwum -
Pokój instruktora - urzęduje akustyk jak przyjedzie a w wtorki urzęduje Pani Bulińska z Gostynia - terapeuta do spraw uzależnień.
Projektornia - znajduje się pomieszczenie OC.
Rozdzielnia - pomieszczenie energetyczne.
Sala Sesyjna -
Sala widowiskowa -
Szatnia męska -
Szatnia damska -
Salka prób - Biuro Pani Marzeny Bartkowiak
Siłownia - sprzęt sportowy
Magazyn muzyczny - sprzęt muzyczny
Klub seniora - we wtorki spotyka się koło śpiewacze w godz. od 10-tej do 12-tej. Po za tym odbywają się też od czasu do czasu próby teatralne by nie zakłócać pracy innemu zespołowi.
Biblioteka - urządzona będzie kawiarenka komputerowa w sumie 11 komputerów, w bibliotece przygotowano stoliki pod 8 komputerów, 2 komputery będą w biurze, będzie też drukarka i skaner.
W bibliotece są odnowione 2 łazienki
Radna Maria Pazoła powiedziała świetlica środowiskowa w szkole działa do końca wakacji, co dalej.
Radni Dariusz Nowak i Krzysztof Rybka - rozważyć należy możliwość utworzenia świetlicy środowiskowej w domu po Panu Kowalaku przy ulicy Krobskiej.
Radna Pazoła Maria proponowała nie rozdrabniać się bo w Domu Kultury jest dużo do zrobienia pomieszczenia, w których dokonaliśmy przeglądu w większości wymagają malowania, a w budynku przy ulicy Krobskiej trzeba by dokonać remontu a nie jest on jeszcze własnością gminy a w cudzą własność nie będziemy finansować.
Radny Krzysztof Rybka stwierdził, że świetlica jest stworzona dla młodzieży i byłoby dobrze gdyby mieściła się w pomieszczeniach szkoły.
-zapytał czy harcerze mogliby spotykać się w Klubie Seniora.
Radny Alfred Siama odpowiedział, harcerze muszą się najpierw zorganizować.
Radny Nowak Dariusz zaproponował by świetlicę urządzić w Domu Strażaka w Pogorzeli, założone ogrzewanie gazowe, można też zorganizować świetlicę w Domu Strażaka we Wziąchowie - jest ogrzewana - powiedziała Pani Renata Sierszulska. Radni proponowali by świetlicę środowiskową urządzić np. w Bułakowie, Głuchowie, padła też propozycja urządzenia świetlicy środowiskowej w jednym pomieszczeniu w Przedszkolu w Głuchowie.
Ostatecznie radni wypowiedzieli się by pani Renata Sierszulska sama pojechała
zobaczyć pomieszczenia i dokonała wyboru.
Pani Renata Sierszulska Kierownik M-GOPS powiedziała; świetlica środowiskowa jest czynna 3 dni dla dzieci Szkoły Podstawowej i 2 dni dla młodzieży z Gimnazjum po 2 godziny dziennie. Największa grupa to 16 osób, druga grupa liczy 14 osób.
Pani Lidia Wytykowska wyraziła obawę czy 1 pani upilnuje młodzież gimnazjalną, jeżeli chodzi o świetlicę środowiskową w Klubie Seniora a gdzie ustawić lotki, piłkarzy i jeszcze muszą zmieścić się uczniowie, w Klubie Seniora odbywają się też różne zebrania.
Do pkt. 3
O godzinie 12-tej odbyła się druga część posiedzenia w salce Urzędu Miejskiego w połączeniu z Komisją Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa.
Dalszej części spotkania przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski, który zapoznał radnych i pismem Pana Dariusza Perka (jak w załączniku nr 2 do protokołu) w sprawie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Pogorzeli przy Placu Powstańców Wielkopolskich 1, kosztorysem powykonawczym na kwotę 19.178,77 złotych na wykonanie robót ale żadnej faktury nie dołączył.. Pan Perek zobowiązał się uregulować zaległości do 16 grudnia i do dziś tego nie zrobił.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział były głosy, że Pan Dariusz Perek miał zawartą umowę do 2012 roku ale to nie prawda, umowa zawarta była do dnia 31 grudnia 2005 roku. W międzyczasie było kilka zmian nazw restauracji i różni właściciele. Z Panem Perkiem cały czas były kłopoty (z zaleganiem z płatnościami), zgłaszał je już Pan Sławomir Naglak, który w różny sposób próbował wpływać na Pana Perka. Pan Naglak umorzył pewną kwotę należności a Pan Perek po pewnym czasie znowu zwracał się z prośbą o umorzenie. Pan Naglak w tej sprawie również zwracał się do mnie powiedział Burmistrz. Jezeli Pan Perek przeprowadzał remonty powinien przedstawiać faktury.
Radny Andrzej Nowacki zapytał czy za kwotę 19.000 złotych było coś robione.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, Poszliśmy we czwórkę Ja, Pan Piotr Curyk, Dyrektor M-GOK Pani Wytykowska i Pan Adam Wierzbicki - był robiony parkiet ale nigdzie nie wynika żeby Ja, jako Burmistrz kazał to robić. Remonty restauracji wynikają z potrzeby i prowadzący powinien utrzymywać lokal w należytym porządku odpowiadającemu wymogom Sanepidu.
Radny Alfred Siama podzielił się refleksją, powiedział jako samorząd powinniśmy przyjąć jakiś kurs bo iście na rękę prowadzi do chaosu, jeżeli takiego kursu nie przyjmiemy to wszystko obróci się przeciwko nam.
Burmistrz przyznał, że było to słabością ale baliśmy się też tego, że w Pogorzeli jest jedna restauracja i co będzie jeżeli będzie nieczynna , ale też są ludzie na stanowiskach i nie płacą za mieszkanie, dzwonimy i prosimy. Teraz Pani Dyrektor Wytykowska podjęła decyzję do której się przychyliliśmy. Zgłosił się Pan Raczkiewicz, który chce prowadzić restaurację, maluje pomieszczenia i od jutra ma być czynna. Mieszkańcy też pytają dlaczego nie było przeprowadzonego przetargu. Jest przepis, który mówi że zawierając umowę dzierżawy do 3 lat można dokonać wydzierżawienia lokalu bez przetargu. Potwierdził to Radca Prawny Pan Nelke oraz Pan Klupczyński z RIO.
Radny Krzysztof Rybka powiedział, jeżeli ktoś chce prowadzić działalność gospodarczą to on powinien wiedzieć co robić. Zgodnie z zawartą umową nie jesteśmy zobowiązani do żadnego zwrotu pieniędzy Panu Perkowi.
Sekretarz Gminy Pan Piotr Curyk powiedział Pan Perek był zobowiązany do zapłacenia należności i nie zapłacił w związku z tym, zgodnie z zawartą umową, umowa dzierżawy wygasła z dniem 31.12.2005 r.
Radny Eugeniusz Paszkowski stwierdził, sprawę Pana Perka należy załatwić w trybie administracyjnym i oddać do komornika, jest też trochę naszego błędu bo są okresy płatności, których należy przestrzegać i trzymać się warunków umowy.
Następnie radny Rybka Krzysztof przekazał obecnym informacje z oględzin pomieszczeń w Domu Kultury; poinformował, że nowy dzierżawca kawiarni zwróci się z prośbą o wyremontować ubikacje. Dalej z oględzin w Domu Kultury przekazał co należałoby wykonać: powiedział - instalacja elektryczna jest z lat 70 ale tego nie jesteśmy w stanie wykonać, chociaż trzeba to zrobić. Na dole wymienić okna, w bibliotece część okien jest już wymieniona należy dokonać wymiany pozostałych okien . System ogrzewania jest stary zużywa dużo wody, wymienić należy kotarę, ekipa malarska musiałaby częściej tam zaglądać i gipsować oraz remontować pomieszczenia i szukać by naszych środków było 25 % a resztę szukać z zewnątrz np. zwrócić się do Marszałka .
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski potwierdził, że są środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego , są też środki Norweskie.
Radny Rybka Krzysztof zapytał Panią Renatę Sierszulską na jakich zasadach świetlica ma działać
Pani Renata Sierszulska odpowiedziała, że świetlica już działa w Szkole podstawowej w pomieszczeniu po byłym sklepiku , w sali komputerowej i nie można tam nic przestawiać, jest uzgodnione że działa do końca zimowych wakacji, jest to rozwiązanie na teraz. Świetlica mogłaby działać na salkach katechetycznych przy kościele ale nie ma środków finansowych można by uzyskać środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego ale budynek musi być własnością gminy. Dzieci odczuwają potrzebę bycia w świetlicy a szczególnie z rodzin gdzie jest przemoc.
Radny Paszkowski stwierdził, że potrzebna byłoby pomieszczenie w którym można by poprzestawiać ławki, czy potańczyć lub zrobić kółeczko.
Pani Renata Sierszulska potwierdziła, że o takie pomieszczenie chodzi. Pani prowadząca świetlicę radzi sobie z tą grupą.
Poproszono Pana Włodzimierza Kulskiego, który wypowiedział się, że w świetlicy Domu Strażaka jest problem z ogrzewaniem bo sala codziennie nie jest ogrzewana. Jeżeli codziennie ma być ogrzewana to wzrośnie koszt a za gaz płaci szkoła. Trzeba się dogadać ze szkołą.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski - powiedział, porozmawiamy ze szkołą w sprawie użytkowania świetlicy w sali Domu Strażaka a Pani Renata Sierszulska sprawdzi pomieszczenia w Przedszkolu w Głuchowie.
Do pkt. 4
Radna Maria Pazoła przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych za rok 2005 jak stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa przedłożył sprawozdanie z działalności Komisja za rok 2005, jak stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej złożyła sprawozdanie z działalności Komisji za 2005 rok jak stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 5
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk zapytał radnych, czy gdyby były środki finansowe to czy Państwo są skłonni założyć w świetlicach jednej czy dwóch np. w Głuchowie czy Bułakowie gaz tam gdzie coś się dzieje, bo trzeba wcześniej przygotować dokumentację. Np. w Głuchowie założono by gaz na parterze a w przyszłości przeciągnąć na górę. Jeżeli będą środki finansowe to też założylibyśmy nowe okna w Domu Kultury. Radni wypowiedzieli się by doprowadzić gaz do świetlic w Głuchowie i Bułakowie.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rybka Krzysztof prosił by Komisja mogła do 10 lutego br. otrzymać:
- plan finansowy Domu Kultury na 2006 r oraz plan przewidywanych zakupów i remontów,
- z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej analizę zewnętrznych egzaminów i program naprawczy,
- sprawozdania z działalności sportowej za 2005 rok od organizacji sportowych,
- sprawozdania z działalności Komitetu Współpracy z Hunsel.
Do pkt. 6
Radna Maria Pazoła zapytała czy Gmina Poniec nie będzie wpłacała środków finansowych na wykup Szpitala Powiatowego w Gostyniu. Z prasy wynika że Poniec nie będzie płacił, nie ma zarezerwowanych środków finansowych w budżecie. Pogorzela też nie zaplanowała w budżecie środków finansowych na wykup szpitala. Jest pytanie czy przekazywać środki bo Pani Starosta Palka wypowiedziała się , że jeżeli gminy przekażą środki to Powiat będzie mógł więcej inwestycji robić.
Radny Eugeniusz Paszkowski przekazał dane ze spotkania dla Przedsiębiorców, były tam zgłaszane zarzuty, że gminy nie zatrudniają swoich przedsiębiorców a zatrudniają obcych i przedsiębiorcy z naszych gmin nie mają pracy. Było też pytanie co z wykupem szpitala. Gmina Krobia, Borek, Pępowo i Pogorzela jesteśmy zdania, że jeżeli już to wszystkie gminy dofinansowują wykup szpitala a jak nie to od liczby mieszkańców. Gmina Piaski teraz też wyłącza się od dofinansowania wykupu bo w Piaskach otwarty został szpital przez O.O. Bonifratrów. Powiat stwierdził, że pieniądze się znalazły. bo o 1 rok została przesunięta budowa basenu.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski - przypomniał, że wójt Norman był inicjatorem na spotkaniu w Starostwie by Powiat zapłacił za wykup Szpitala połowę kwoty a resztę gminy. Gmina Gostyń zabezpieczyła środki finansowe w budżecie,
-powiedział, że mieszkańcy proponują by przy ulicy Błonie nr 2 można było wykupić nieruchomość (prawdopodobnie cena wynosi 42.000 zł) i przeznaczyć na poszerzenie skrzyżowania ulic Błonie i Krotoszyńskiej. Może wystąpić z pismem do powiatu o wykup.
Radny Jerzy Kędziora - zgłosił, by w Gumienicach wyregulować oświetlenie, które świeci w dzień.
Radny Andrzej Nowacki - zgłosił że w Głuchowie zaświecają się lampy o godz. 12-tej w południe lub 14-tej.
Radny Stefan Fabisiak zapytał co z budową trybuny na boisku sportowym.
Radna Maria Pazoła odpowiedziała, by LZS najpierw skończył szatnię.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski potwierdził by sprawami zgłoszonymi przez Komisję Spraw Społecznych zająć się na komisji w marcu br., poinformował tez, że są środki zewnętrzne na modernizację boisk, korzysta z tych środków Gmina Pakosław. Poinformował też, że Leszno otrzymało środki finansowe w kwocie 101,64 tys. zł na regulowanie gospodarki odpadami w Trzebani.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2006-01-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional