Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 3/03 K. rolnictwa, przemysłu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż.

Protokół Nr 3/03 K. rolnictwa, przemysłu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż.


Protokół Nr 3/03

z posiedzenia komisji rolnictwa, przemysłu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciw pożarowej z dnia 14 lutego 2003 roku.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr l do niniejszego protokołu,
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski
Burmistrz Pogorzeli Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Porządek posiedzenia:
l. Otwarcie
2. Podjęcie decyzji w sprawie byłych PZZ-ów
3. Zaopiniowanie Statutu Gminy
4. 0mówienie sprowadzenia rodziny z Kazachstanu
5. Używanie materiałów pirotechnicznych
6. System IACS
7. Dyskusja
Do pkt. l
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski powitał wszystkich obecnych a następnie przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt. 2
Sprawę obiektu byłych PZZ-ów przedstawił i omówił Burmistrz Zdzisław Kowalczyk jak następuje:
  • podał propozycje, aby nie sprzedawać, tylko na razie wydzierżawić w takiej cenie jak było dotychczas czyli 1.400,00 zł miesięcznie. Wydzierżawiał w takiej cenie Pan Robakowski z Krotoszyna, który będzie skupował zboże od rolników. Drugim dzierżawcą jest Centrala Nasienna oraz Grupa Producencka.
  • Obecnie nie potrzebujemy bardzo finansów, gotówka za w/w obiekt będzie potrzebna na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków. Zabezpieczyć jednak obiekt należy aby nie ulegał zniszczeniu i dlatego zaproponował wydzierżawić.
Radny Marian Krzekotowski - wydzierżawić, gdyż będzie dochód i konserwacja budynku.
Komisja po przedyskutowaniu i przeanalizowaniu sprawy podjęta decyzję o wydzierżawieniu obiektu po byłych PZZ-ach Panu Robakowskiemu za 1.400,00 zł miesięcznie + koszty utrzymania obiektu i opłatą za energię elektryczną.
Burmistrz wyjaśnił, że obecnie została wniesiona zmiana opłaty za wydzierżawienie i działalność gospodarczą i z tego tytułu należy zmienić umowę na wydzierżawienie obiektu - /pomieszczenia/. Następnie poinformował, że obecnie dostaliśmy 6 mln zł na budowę oczyszczalni ścieków ze Związku Gmin Nadobrzańskich ale to jest mało, gdyż budowa ta będzie bardzo droga.
Sekretarz Gminy Piotr Curyk powiedział, że umowę należy tak przygotować, żeby w razie sprzedaży były wolne pomieszczenia.
Burmistrz odpowiedział że umowa będzie sprecyzowana w ten sposób abyśmy mogli 3 miesiące przedtem wypowiedzieć. Pan Robakowski chce wydzierżawić na razie do końca roku.
Do pkt. 3
Sprawę Statutu Gminy omówił Sekretarz Piotr Curyk dając Statut Gminy każdemu do przeanalizowania a następnie podać pod dyskusję o ewentualnej zmianie w statucie, podanie pytań celem wyjaśnienia.
Do pkt. 4
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski przedstawił sprawę rodziny Lewickich z Kazachstanu, która zwróciła się z wnioskiem o zaproszenie do Polski. Jednak po przeanalizowaniu stwierdzono, że w chwili obecnej nasza Gmina nie jest w stanie zabezpieczyć rodzinie mieszkania, pracy ze względu na trudną sytuację gminy.
Wobec powyższego Komisją podjęła decyzję negatywną.
Do pkt. 5
Temat używania materiałów pirotechnicznych przedstawił Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski.
Komisja dyskutowała nad projektem podjęcia uchwały przez Gminę. Dyskutowała aby w uchwale podać, że wolno w/w materiały używać w noc sylwestrową ewentualnie na obchodach Dni Pogorzeli ze względu na zachowanie bezpieczeństwa.
Burmistrz podał propozycję aby Sekretarz, Radca Prawny i Pan Nowak Dariusz ustalili treść uchwały. Jeżeli ktoś nie zastosuje się do przyjętych ustaleń uchwały może zostać ukarany. Projekt uchwały należy dopracować i podjąć.
Do pkt. 6
System IACS przedstawił Kierownik Biura IACS Eugeniusz Sierszulski omawiając system dopłat do zbóż, bydła i trzody chlewnej z funduszu Unii Europejskiej. Dopłaty od l ha mają wynosić około 400,00 zł. Za odłogowanie a okresie rekultywacji ma być dopłata za zalesianie V i VI klasy. Poinformował o budowie zarządzania i kontroli systemu IACS, o kolczykowaniu i posiadaniu paszportu u bydła, o oznakowaniu trzody chlewnej przy sprzedaży. Kolczykowania dokonywać będą pracownicy weterynarii. Zostanie wprowadzony system komputerowy, każde gospodarstwo będzie miało numer ewidencyjny. Każdy rolnik musi mieć zwierzęta oznakowane do końca roku a wtedy będzie mógł wystąpić o dotacje.
Do pkt. 7
Głos zabrał Burmistrz Zdzisław Kowalczyk który poinformował o:
  • budowie cmentarzyska dla zwierząt /padłych/, na razie można wozić do Czempina i Blizanowa,
  • zostanie urządzone biuro do spraw referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej /2 osoby zostaną zatrudnione na 4 m-ce/,
  • szkoła podstawowa rezygnuje z zakładania ogrzewania gazowego w zamian za wstawienie pozostałych nowych okien,
  • dyskutował nad szkołą podstawową w Kromolicach oraz pozostawieniu przedszkola w Głuchowie, czy dowozić dzieci czy kosztem utrzymywać,
  • dyskutowano nad łączeniem klas i nauczaniu ale nie wiadomo gdzie zatrudnić nauczycieli.
Sekretarz Piotr Curyk poinformował, że 13 kwietnia br. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej . Do 10 marca 2003 roku należy zgłaszać kandydatów do Komisji Wyborczej. Koszty wyborów będzie ponosić Państwo. Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała:
Anna Wasielewska

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz PaszkowskiInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-02-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional