Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 3/03 K. budżetu, finansów i planowania

Protokół Nr 3/03 K. budżetu, finansów i planowania


Protokół Nr 3/03

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania z dnia 13 marca 2003 roku

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr l do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Przewodniczący RM Eugeniusz Sierszulski
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Skarbnik Gminy Teresa Lempach
Pracownicy : Adam Wierzbicki, Krystyna Rymaniak, Porządek posiedzenia:
l . Otwarcie
2. Zaopiniwowanie projektów uchwał RM w sprawie:
 • zmian w budżecie gminy w roku 2003,
 • przyjęcia Statutu Gminy Pogorzela,
 • zmiany uchwały nr XV1/84/95 RM z dnia 19.12.1995 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej,
 • zmiany uchwały nr XXVIII/150/01 RM z dnia 23.03.01 w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej MiG w Pogorzeli,
 • zmian w Statucie M-GOK w Pogorzeli,
 • przepisów porządkowych regulujących zasady używania /detonowania/ materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym,,
 • zwolnień od podatku od nieruchomości,
 • zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od psów w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów tego podatku oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia za inkaso,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok,
 • określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Pogorzela miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli
3. Dyskusja
Do pkt. l
Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdzisław Dutkowiak dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie.
Do pkt. 2
Skarbnik Gminy Teresa Lempach przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2003, który został pozytywnie zaopiniowany i stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Pogorzela i proponowane zmiany. W/w projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.
Następnie przedstawił projekty uchwał RM w sprawie wprowadzenia zmian do Statutów GZOEiAO. M-GOK i Biblioteki Publicznej w związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym jak stanowią załączniki nr 3, 4 i 5 do protokołu, w/w projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie,
Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały RM w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania /detonowania/ materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym, który radni zaopiniowali pozytywnie. Projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Pan Adam Wierzbicki zapoznał z projektem uchwały RM w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, który został zaopiniowany pozytywnie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Sekretarz Gminy Curyk Piotr zapoznał z projektem uchwały RM w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od psów w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów tego podatku oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia za inkaso którą radni zaopiniowali pozytywnie i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Pani Krystyna Rymaniak przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok który radni zaopiniowali pozytywnie i stanowi zał. nr 9 do protokołu a następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Pogorzela miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, wyjaśniła że w § l, pkt l, ust. 2 proponuje się usytuowanie miejsc sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5 % w odległości nie mniejszej niż 15 metrów od szkół, przedszkoli, placówek oświatowe - wychowawczych, opiekuńczych, obiektu kultu religijnego, domów pogrzebowych, cmentarzy, obiektów sportowych, zakładów opieki zdrowotnej i społecznej. Radni pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Sekretarz Gminy poinformował również, że byli już państwo na poprzednich komisjach zapoznani z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. W związku z tym rozporządzeniem Burmistrzowi przysługuje zmiana wynagrodzenia jak w załączniku nr 11 do niniejszego protokołu. Radni pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Burmistrz wyjaśnił, że nigdy nie dopominał się o wyższe wynagrodzenie, miał najniższe wynagrodzenie w powiecie i teraz kiedy jest możliwość proszę o uchwalenie tej sprawy. Dodatek specjalny wg wyjaśnień prawnika przysługuje i nie można się go zrzec. Na razie nie zamierzam zatrudniać zastępcy Burmistrza.
Do pkt. 3
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że w sprawie rejestracji bezrobotnych tych którzy nie pobierają zasiłków Powiatowe Biuro Pracy będzie obsługiwało l raz przez 2 dni na kwartał w Pogorzeli.
Pani Barbara Owsianowska powiedziała, że jest też możliwość by absolwenci mieli możliwość pobierać zasiłki w swoim Banku.
Burmistrz powiedział, że jest sytuacja trudna na terenie naszej gminy jest zarejestrowanych 430 bezrobotnych, poinformował że Gmina otrzymała dodatki na dożywianie. Zagrożone są zakłady pracy np.. GS w ub. roku nie zapłacili w całości podatku, jako Rada musicie wydać też swoje opinie. GS złożyła wniosek o zwolnienie z podatku. Obecnie GS rozbija się na grupy by byli samodzielni. Na powyższym posiedzenie komisji zakończono.

Protokółowała:
Aniela Szydłowska

Z-ca Przew. Komisji
Dutkowiak ZdzisławInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-03-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional