Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 2/03 wspólny

Protokół Nr 2/03 wspólny


Protokół Nr 2/03

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady budżetu, finansów i planowania,
Komisji rolnictwa, przemysłu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciw
Pożarowej oraz Komisji zdrowia, oświaty, spraw socjalnych, kultury, sportu i rekreacji odbytego w dniu 16 stycznia 2003 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Wspólne posiedzenie Komisji było spowodowane potrzebą zaopiniowania statutu gminy Pogorzela.
W posiedzeniu udział wzięli:
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Dyr. GZOEiAO Piotr Curyk
Skarbnik Gminy Maria Sobieraj
Kierownik OPS Renata Sierszulska
Pan Marian Andrzejewski
Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  • statutu gminy Pogorzela,
  • zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
  • zmiany przyjętego statutu tworzonego Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy
  • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,

3.Dyskusja
Do pkt. 1
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski powitał wszystkich obecnych a następnie zapoznał z w/w porządkiem spotkania, który został jednogłośnie przyjęty.
Do pkt. 2
Sekretarz Gminy Curyk Piotr przedstawił propozycje zmian do Statutu Gminy:
-zmniejszyć ilość komisji rady z 4 do 3 ponieważ niektóre sprawy powtarzają się i zabierają państwu i pracownikom dużo czasu: zaproponował pozostawić Komisję Rewizyjną. Utworzyć Komisję spraw Społecznych i Komisję Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa. Trzeba będzie przydzielić się do Komisji by nie powtarzać się.
Radny Rybka Krzysztof Przewodniczący Komisji Statutowej powiedział, że chcieliśmy zmniejszyć koszty i jest zapis że radny mógłby być członkiem jednej Komisji oprócz Komisji Rewizyjnej. Przy takim podziale Komisja Społeczna zajmowała by się 6 zagadnieniami i Komisja Rolnictwa też 6 zagadnieniami. Czy jesteśmy za taką propozycją.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, że jest to jedna z przyczyn ale nie o to chodzi, w większości gmin jest tak samo.
Dalej pan Curyk zaproponował:
-dokładniejszy sposób głosowania,
-wprowadzenie poprawki, że gdyby nie był obecny na sesji rady Burmistrz to sprawozdanie składa wyznaczona przez Burmistrza osoba,
-to że Burmistrz działa do zaprzysiężenia nowego Burmistrza,
-gdyby był wakat przewodniczącego i wiceprzewodniczącego to w zastępstwie działa następny radny,
Radni przyjęli zaproponowane zmiany do projektu uchwały w sprawie statutu gminy Pogorzela.
-Pani Renata Sierszulska przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty i trybu ich pobierania.
Pełen koszt usług za 1 godzinę to jest 13,00 zł a potem procentowo w zależności od wysokości renty lub emerytury każdy odpowiednio odpłaca zgodnie z tabelą.
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany projekt uchwały. Który stanowi zał nr 2 do niniejszego protokołu.
-następnie został przedstawiony projekt uchwały RM w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, który został pozytywnie zaopiniowany i stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
Pan Marian Andrzejewski przedstawił projekt uchwały RM w sprawie zmiany przyjętego statutu tworzonego Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy który został pozytywnie zaopiniwany i stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 3.
Dyskusji nie było.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała:
Aniela Szydłowska
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-01-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional