Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 1/03 K. rolnictwa, przemysłu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż.

Protokół Nr 1/03 K. rolnictwa, przemysłu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż.


Protokół Nr 1/03

z posiedzenia Komisji rolnictwu, przemysłu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przecie pożarowej z dnia 7 stycznia 2003 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Burmistrz Zdzisław Kowalczyk , Skarbnik Gminy Maria Sobieraj, Marian Andrzejewski.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie
2. Opinia w sprawie budżetu gminy na rok 2003
3. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2003
4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  • odwołania Skarbnika Gminy Pani Marii Sobieraj
  • powołania Skarbnika Gminy Pani Teresy Lempach
  • ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo stanowiące własność gminy

5. Omówienie formy zbierania podatku gruntowego na terenie gminy
6. Przeznaczenie gruntów i budynków po byłych PZZ-ach
7. Dyskusja
Do pkt. l
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski powitał wszystkich obecnych a następnie zapoznał z w/w porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt. 2
Pani Maria Sobieraj zapytała czy to co omawiała w sprawie budżetu na rok 2003 r. na wspólnych komisjach zostało przez Państwa zrozumiane a jeśli nie to prosiła o pytania. Następnie wyjaśniła, że trochę budżet się zmieni, są uzupełnienia w § czy stawkach. W zał. nr 9 uchwały będzie wpisany dział, treść się nie zmieni. Zmiana dotyczy ochrony środowiska są to zmiany kosmetyczne. Pani Sobieraj prosiła o wypowiedź .
Pan Curyk Piotr powiedział, że gdy będzie dzielona nadwyżka trzeba przewidzieć podwyżkę wynagrodzenia dla Burmistrza, obecne jego wynagrodzenie jest niższe niż mówi ustawa.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, że zawsze miał niższe wynagrodzenie i teraz gdy podwyżka wynika z ustawy głupotą byłoby gdyby jej nie przyjął. Powiedział też, że nie zamierza powoływać zastępcy Burmistrza.
Po w/w wyjaśnieniach członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2003.
Do pkt. 3
Opracowano i przyjęto plan pracy Komisji na rok 2003 jak stanowi załącznik nr 3 do prot.
Do pkt. 4
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk przedstawił projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie odwołania Pani Mari Sobieraj na jej wniosek ze stanowiska Skarbnika Gminy jak stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu, odchodzi z uwagi na wiek emerytalny do którego ma uprawnienia i wyrażamy zgodę. Budżet mamy przygotowany.
Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Gminy Pani Teresy Lempach jak stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu. Skarbnik wg Ustawy powinien posiadać wykształcenie wyższe i 6 lat praktyki. Takich zgłoszeń nie posiadamy. Są zgłoszenia osób młodych. Na Skarbnika proponuje panią Teresę Lempach a na stanowisko jej zatrudnimy osobę z pełnym wykształceniem by się przyuczyła. Do Urzędu będą przyjmowane tylko osoby z pełnym wykształceniem wyższym takie są wymogi. Komisja przyjęła w/w projekty uchwał.
Następnie Pan Marian Andrzejewski przedstawił projekt uchwały RM w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo stanowiące własność gminy. Jest to projektu uchwały RM , który był omawiany na Sesji rady i ponownie przesłany do Komisji rolnictwa, jest wpisane 3 q pszenicy z l ha. Sprawa jest otwarta, można zapisać cokolwiek innego. Takiej uchwały nie mieliśmy w ostatnim czasie, do tej pory funkcjonowano na podstawie jeszcze przez Naczelnika.
Burmistrz powiedział, że jest to obliczane na podstawie klasy gleb.
Radny Marian Krzekotowski powiedział, że bardzo często ziemię sołecką użytkuje nie sołtys. Radny Mucha Ireneusz powiedział, że w Małgowie ziemia sołecka to piasek, grunt klasy V, z tego tytułu podatku się nie płaci.
Pan Andrzejewski Marian odpowiedział, że tak, następnie poinformował że nauczycielom na terenie wiejskim przysługuje po 25 arów gruntów i z tego tytułu nie płacą dzierżawy tylko podatek. Radny Fabisiak Stefan zaproponował by sprzedać ziemie sołeckie i żaden sołtys nie będzie miał gruntu.
Pan Andrzejewski odpowiedział, że te sprawę można omówić na zebraniach sołeckich.
Po dyskusji Komisja rolnictwa przyjęła projekt uchwały RM w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo stanowiące własność gminy jak stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 5
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski powiedział, że na Sesji była mowa o zbieraniu podatku rolnego przez sołtysów, można tę sprawę omówić na zebraniach wiejskich.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, że są różne formy zbierania podatku rolnego, u nas jest przyjęte że sołtys zbiera podatek i za to ma inkaso. Skontaktujemy się z Bankiem ile prowizji brałby Bank i należy przeliczyć czy wystarczy środków dla sołtysów. Wsie są różnej wielkości i każdy sołtys otrzymywałby po 150,00 zł miesięcznie, byłoby to niesprawiedliwe.
Pani Sobieraj powiedziała, że już kilka razy omawialiśmy z sołtysami powyższą sprawę, była propozycja że sołtys miałby klucz i wieczorem wrzucałby pieniążki do banku do zsypu.
Radny Mucha Ireneusz proponował by rozmawiać z bankiem by przyjmował czeki od rolników jako zapłatę.
Burmistrz i Skarbnik zapewnili że podejmą rozmowy z bankiem w sprawie płacenia podatku czekiem.
Do pkt. 6.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski poddał pod dyskusję sprawę przeznaczenia gruntów i budynków po PZZ-tach, czy pozostawiamy do zbycia na cele rolnicze czy na inny cel.
Burmistrz odpowiedział, że rada poprzednia zdecydowała, że l ha gruntu przeznaczono pod cele rolnicze. Musi być wycena. Jedyny dzierżawca, który działa tj. Centrala Nasienna z Gostynia. Reszta pomieszczeń jest wolna. Środki które uzyskałoby się ze zbycia byłych PZZ-tów przeznaczone byłyby na budowę oczyszczalni i kanalizacji ściekowej.
Sekretarz Gminy Pan Curyk powiedział, że zależałoby kto chciałby kupić i z jakim przeznaczeniem, na dziś proponowałby się nie spieszyć z ustaleniem przeznaczenia. Rada winna zadecydować o tym.
Do pkt. 7
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk przedstawił zadania do wykonania na poszczególnych wioskach w 2003 roku jak stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Na powyższym protokół zakończono.

Protokółowała:
Aniela Szydłowska

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Paszkowski
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional