Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 1/03 K. budżetu, finansów i planowania

Protokół Nr 1/03 K. budżetu, finansów i planowania


Protokół Nr 1/03

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania z dnia 9 stycznia 2003 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Skarbnik Gminy Maria Sobieraj
Sekretarz Gminy Curyk Piotr
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie
2.Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2003,
3.Zaopiniowane projektu uchwały RM w sprawie budżetu gminy na rok 2003,
4.Zaopiniowanie uchwał RM w sprawie:
-odwołania Skarbnika Gminy Pogorzela
-powołania Skarbnika Gminy Pogorzela
-przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2003,
-przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2003,
5.Wniosek radnego Minty Bogdana,
6.Zebrania wiejskie,
7.Dyskusja
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Zdzisław Dutkowiak dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie.
Do pkt. 2
Skarbnik Gminy Maria Sobieraj powiedziała że na poprzedniej komisji przedstawiła budżet na 2003 rok , na chwilę obecną musimy zmienić dochody z racji zmiany uchwalenia podatków i rubryk bo takie są wymogi. Dostaliśmy pismo z RIO i wskazano nam kilka zmian , ukazało się pismo Ministra Finansów i RIO poleciło by w dochodach jakie otrzymujemy za sprzedaż alkoholu była zgodnie z poleceniem RIO pozycja znajdująca się na str. 3. W załączniku nr 3 jest dodatkowo dotacja z budżetu państwa- są to pieniądze zbierane za wydanie Dowodów Osobistych i te środki przekazujemy do powiatu a teraz wskazują że ma to być u nas. W uchwale będą małe zmiany dot. przepisów samorządu gminnego i zmieni się kwota w dochodach i wydatkach: było 6.830.279,00 zł po zmianach będzie 6.828.398,00 zł. Do tej pory rzeczą nienaruszalną są subwencje i dotacje z Urzędu Wojewódzkiego. W projekcie budżetu nie należy wskazywać nadwyżka będzie.
Po wyżej wymienionych wyjaśnieniach Komisja budżetu, finansów i planowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2003 jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 3.
Komisja opracowała i przyjęła plan pracy na rok 2003 jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 4
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk przedstawił projekt uchwały RM w sprawie odwołania Pani Marii Sobieraj ze stanowiska Skarbnika Gminy Pogorzela jak stanowi zał. nr 4 do protokołu. Projekt uchwał jest przygotowany na wniosek Pani Marii Sobieraj, nabyła ona uprawnienia do emerytury.
Komisja jednogłośnie przyjęła w/w projekt uchwały RM.
Następnie Burmistrz przedstawił projekt uchwały RM w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Gminy Panią Teresę Lempach , powiedział że pani Lempach współpracowała z Panią Sobieraj i zna księgowość budżetową. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w projekt uchwały, który stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
Pani Aniela Szydłowska przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej jak stanowi zał. nr 6 do protokołu a następnie projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2003 jak stanowi zał. nr 7 do protokołu.
Do pkt. 5
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk przedstawił pismo radnego Bogdana Minty w sprawie zrzeczenia się mandatu radnego. Na najbliższej sesji rady należy podjąć uchwałę w sprawie zrzeczenia się mandatu radnego. Radni przyjęli projekt uchwały jak stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Do pkt. 6
Sekretarz Gminy Curyk Piotr zapoznał z terminarzem wiejskich zebrań wyborczych jak stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 7
W dyskusji głos zabrali:
Radna Barbara Owsianowska podała do wiadomości że w dniu 14 stycznia br. o godzinie 14-tej odbędzie się zebranie Komisji Rewizyjnej.
Sekretarz Gminy Curyk Piotr poinformował, że komisja oświaty omawiała sprawę wpłaty podatku rolnego. Jeżeli będą dokonywane wpłaty podatku rolnego od rolników to odbywa się to bezpłatnie, jest przelewane na konto.
Radny Fabisiak powiedział, że jeżeli wszyscy pódą do Banku to sołtys nie zbierze gotówki.
Skarbnik Gminy Maria Sobieraj odpowiedziała że w Banku są portfele i można pieniążki wrzucać do portfela, jest to przygotowane dla bezpieczeństwa sołtysów .
Radny Krzysztof Rybka zapytał u kogo można znaleźć plan zagospodarowania przestrzennego, w internecie jest oferta że są działki do zbycia, myśli że Gmina powinna przystąpić do opracowania koncepcji rozwoju.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, że plan zagospodarowania przestrzennego znajduje się u Pana Adama Wierzbickiego. Większość gmin ma przyjętą strategię, powinna być ona bo ubiegając się o środki finansowe to jest korzyść. My należymy do powiatu Gostyń i przez powiat staraliśmy się o środki finansowe na gazyfikację. Staraliśmy się o przystąpienie do Funduszu Przedsiębiorczości ale rada nie wyraziła zgody na wpłatę kilkunastu tysięcy złotych. Zgłaszają się firmy by opracować koncepcję rozwoju, ale wolałbym by zlecić opracowanie np. poprzez WOKST w Poznaniu lub może opracować Pępowo.. Nie należymy do Funduszu Przedsiębiorczości , warto się zastanowić nad tym, radni poprzedniej kadencji nie wyrazili zgody, może obecna Rada wyrazi zgodę.
Jest też Fundusz Interwencji Kryzysowej, w tej chwili w Piaskach u Bonifratrów przebywa nasza mieszkanka z dziećmi, będziemy musieli pokryć koszty utrzymania rodziny.
Radny Rybka Krzysztof powiedział, że jeżeli jest problem z rodzinami to jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej i jeżeli państwo wiedzą o jakiś problemach w rodzinach to proszę poinformować. Pan Rybka powiedział że spróbuje dogadać się z biurem pracy w sprawie szkolenia bezrobotnych przez szkołę. Na komisji oświaty mówiliśmy o byłych PZZ-ach.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski rozdał radnym ankiety w poprzedniej kadencji i wszyscy z 18 radnych ujęli sprawę dokończenia gazyfikacji i uregulowanie sprawy wywozu śmieci.
Radna Owsianowska Barbara powiedziała że można by postarać się by w filiach banku wypłacać zasiłki dla bezrobotnych , można też ubiegać się by bezrobotni podpisywali się w Pogorzeli a pracownik Powiatowego Biura Pracy przyjechałby 1 raz w miesiącu do Gminy.
Sekretarz Gminy Curyk Piotr zobowiązał się że na sesji powiatowej zgłosi wniosek o rejestrowanie się bezrobotnych z terenu gminy w Urzędzie Miejskim.
Radny Rybka - musielibyśmy wejść na stronę internetową w sprawie promocji gminy.
- można wykonać herb Pogorzeli na Liceum Ogólnokształcącym i Urzędzie Miejskim.
Sekretarz Gminy powiedział że już wprowadziliśmy zmiany do promocji.

Protokołowała:
Aniela Szydłowska

Przewodniczący Komisji
Minta BogdanInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-01-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional