Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 12/05

Protokół Nr 12/05


Protokół

Protokół nr 12/05

z posiedzenia komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa z dnia 15 listopada 2005 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Pan Andrzej Jarus
Pan Marian Andrzejewski
Skarbnik Gminy Teresa Lempach
Pani Mirosława Kostórkiewicz
Pani Mariola Waścińska
Pani Barbara Wroniak
Pani Danuta Witek

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie.

  2. Ocena działalności Spółki Wodnej, porządkowanie rowów przydrożnych,

cieków wodnych oraz zagospodarowanie stawów na terenie mig.

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

- ustalenia stawki dziennej opłaty targowej,
- ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2005,
- omówienie podatku rolnego, leśnego, od posiadania psów,
- ustalenia nowych wzorów deklaracji w zakresie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego,
- wynagrodzenia za inkaso,
- wysokości opłat w Przedszkolu w Pogorzeli i oddziałach w Głuchowie i Kromolicach,
- ustalenia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli,
- zmian budżetu i w budżecie gminy w 2005 roku.

  1. Wolne głosy i wnioski.

  2. Dyskusja.


Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich członków komisji oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie przez obecnych członków komisji.
Do pkt. 2
Pan Marian Andrzejewski przedstawił działalność Spółki Wodnej. Powiedział, w bieżącym roku jest susza i nie było większych problemów. Wiosną było 14 zgłoszeń, roboty nie są wykonane, w tej chwili jest tak sucho że w Ochli koparka nie może kopać. Są środki finansowe ale Spółka Wodna nie może ich przerobić. Sytuacja finansowa jest dobra bo są pieniądze, ale są też zaległości w kwocie 37.159,06 zł z lat tegorocznych i poprzednich. W br. wykorzystaliśmy 19 tys. złotych a stan konta na dzień dzisiejszy jest 38.677,30 zł. załącznik nr 2 do protokołu. Będziemy wysyłać upomnienia by przypomnieć o obowiązku płacenia.
Radny Eugeniusz Majnert zapytał czy jest takie prawo by rolnicy, którzy posiadają zaległości w płaceniu na Spółkę Wodną, przy zbywaniu gospodarstwa czy gruntu a ubiegający się o zaświadczenie z Gminy o niezaleganiu w podatkach mogą mieć wpisane, że taką zaległość posiadają. Gmina Koźmin stosuje takie rozwiązanie i jest to skuteczne.
Pan Marian Andrzejewski odpowiedział - Notariusz żąda zaświadczenia o niezaleganiu wobec Gminy. Nie ma tego żeby pytać bo Spółka Wodna jest odrębnym działem gospodarki. Można uzgodnić z Panią Waścińską, żeby osobę która przychodzi po takie zaświadczenie skierowała do mnie.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział by skontaktować się z Koźminem w jaki sposób to robią i ściągać te zaległości.
Pan Marian Andrzejewski powiedział, że Gmina ma niewiele stawów, większe stawy są zagospodarowane przez Polski Związek Wędkarski. Wydzierżawiliśmy zbiorniki w Kaczagórce, Bułakowie, Głuchowie i Wziąchowie. W Pogorzeli na stawie przy Strażnicy trzcina zniknęła, został uporządkowany przy pomocy Polskiego Związku Wędkarskiego oraz pracowników Urzędu i korzystają z niego dzieci. Jest staw w parku, na glinkach - wyschnięty, w Kaczagórce, w lesie, w Bułakowie - drugi staw jest gminy i wieś go zanieczyszcza. Pan Andrzejewski powiedział, że na wiejskich zebraniach mieszkańcy ustalą co w roku 2006 będzie robione ze środków Spółki Wodnej.
Głos zabrał Pan Jarus Andrzej i omówił podstawowe cieki wodne znajdujące się na terenie gminy, które są na utrzymaniu Państwa. Na terenie gminy jest ich 20 km, są to rzeki Radenca, Ochla i Pogona. Był opracowany program regulacji rzeki Radency na lata 2014 -2015. Na utrzymanie cieków wodnych są bardzo małe środki finansowe dlatego korzystamy z zatrudnienia osób bezrobotnych. Na utrzymanie porządku skorzystaliśmy z 6 ludzi zatrudnionych przez Powiatowy Urząd Pracy. Mieliśmy przerobić robót na wartość 46.000 złotych ale część zatrudnionych ludzi była mało zdyscyplinowana i miała wysoką absencję chorobowego. Wykonali około 70 % planu wartościowo i rzeczowo. Planujemy też zatrudnienie osób które się sprawdziły w roku 2006.
Dalej powiedział, na rzece Orli będzie budowany zbiornik retencyjny, obecnie regulujemy rzekę. Na rzece Radency trzeba coś zrobić ze ściekami.

Do pkt. 3
Pani Mirosława Kostórkiewicz przedstawiła propozycję pozostawienia bez zmian projekt uchwały w sprawie opłaty targowej. Dotychczasowe stawki dziennej opłaty targowej wynosiły: 1/ za sprzedaż towarów z samochodu lub stanowiska - 18,00 zł, 2/ za sprzedaż z kosza, skrzyni lub wózka 8,00 zł. Jest tylko kwestia by ustalić przez ile dni pobierać opłatę za sprzedaż wieńców, kwiatów ciętych i doniczkowych w okresie Wszystkich Świętych, chodzi o chryzantemy. Radca prawny proponował pozostawić bez zmian.
Radny Jerzy Kędziora zaproponował by opłatę w kwocie 40,00 zł zbierać dwa dni przed Wszystkimi Świętymi.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk prosił by radni nie podnosili opłaty targowej na 2006 rok, opłaty są dość wysokie a daje się zauważyć, że na targ przyjeżdża coraz mniej handlujących.
Po wyjaśnieniu wszystkich spraw Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa zaopiniowała jednogłośnie by nie podnosić opłaty targowej na rok 2006 a sprawę zbierania opłaty targowej w okresie przed Wszystkimi Świętymi pozostawia się do dyspozycji Burmistrza.
Pani Mariola Waścińska poinformowała, że proponuje się zgodnie z inflacją podwyższyć wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 o około 2 % jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Za pozytywnym zaopiniowaniem w/w propozycji 7 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosowania.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk zaproponował by podatek od psów pozostawić w dotychczasowej wysokości tj. 20,00 złotych i nie będzie podejmowana uchwała, za tą propozycją radni głosowali jednogłośnie.
Pani Waścińska Mariola zaproponowała by podatek leśny pozostawić w kwocie ustalonej przez Ministra tj. 28,8970 zł, następnie poinformowała, że Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.10.05 r. ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. wyniosła 27,88 zł za kwintal żyta i nie można tej kwoty podnieść, natomiast można ją obniżyć. Stawka podatku rolnego ustalona na rok 2005 wynosiła 35,20 złotych. W związku z powyższym gmina będzie miała mniej podatku rolnego o kwotę 132.361,00 zł. Radni zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie wysokość stawki ustalonej przez Ministra tj.27,88 zł. W związku z powyższym nie będzie podejmowana uchwała Rady. Załącznik nr 4 do protokołu.
Następnie przedstawiła projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego jak stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Jeden radny wyszedł.
Pan Kulski Włodzimierz przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok, proponując podwyższenie minimalnej stawki o około 2 % jak stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Pani Barbara Wroniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od psów w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów tego podatku oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia za inkaso gdzie proponuje się podwyższenie wysokości prowizji za inkaso o około 0,8 % jak stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Komisja 6 głosami pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały przy 1 głosie wstrzymującym się.
Pani Danuta Witek zapoznała z projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli i oddziałach w Głuchowie i Kromolicach proponując podwyżkę opłat o 3 % co wychodzi średnio o 1,00 złoty. Dodała, że rodzice za dzieci uczęszczające do zerówek nie płacą.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk wyjaśnił, że w Kromolicach rodzice płacą za pobyt dziecka kwotę niższą niż w Głuchowie gdyż przedszkole mieści się w budynku szkoły i nie ponosi się dodatkowych kosztów utrzymania. Za pozytywnym zaopiniowanie w/w projektu uchwały radni głosowali jednogłośnie.
Projekt w/w uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Następnie Pani Witek Danuta powiedziała, że w związku z co roku odnawianym regulaminem określającym wysokość przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom proponuje są zmiany w § 4 pkt. 1 i pkt. 7, podpunkt 1 i 2 jak w załączniku nr 8 do niniejszego protokołu. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Pani Teresa Lempach zapoznała z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy w 2005 roku jak stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt w/w uchwały, który stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 4
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania; Budowa
oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Pogorzela oraz systemu kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miasta Pogorzela i części miejscowości Głuchów”.
Radny Andrzej Nowacki zapytał czy, jeżeli będzie nadwyżka budżetowa czy będzie zakładane ogrzewanie gazowe na świetlicach.
Burmistrz odpowiedział, byłem za tym i najpierw będzie zakładane w Głuchowie bo w tej wsi jest najwięcej wykorzystana świetlica. Będzie to zależało Państwo o Was radnych jeżeli przegłosujecie.
Pan Piotr Curyk poinformował, że Gmina otrzymała środki finansowe w kwocie 14.694,00 zł na stypendia dla dzieci i po przeliczeniu każde dziecko otrzyma dodatkowo po 20.00 zł.
Do pkt.5
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował o sytuacji restauracji „U Ździcha”. Powiedział, że restauracja zalega z płatnością. Pani Dyrektor Domu Kultury została zobowiązana do wysłania notatki, że Pan Perek musi spłacić zaległości do końca listopada br. Byliśmy na rozmowach, Pan Perek mówił że prowadził remonty ale nie wszystkie remonty odlicza się i w sumie po dyskusji powiedział że zapłaci. Pani Dyrektor Domu Kultury na moją prośbę umorzyła mu kwotę 3.300,00 zł za przeprowadzone remonty. Wczoraj Pani Dyrektor Domu Kultury poinformowała, że Pan Perek prosi o termin renegocjacji. Boimy się tego bo z czego zapłaci w lutym 2006 roku. Pani Dyrektor chce wykonać swoją wolę i Ja nie będę już zmieniał zdania. zapytał radnych co sądzą o tej sprawie, żeby Pan Perek uregulował należności do końca listopada br. by nową umowę podpisać od 1 grudnia 2005 roku.
Radny Stefan Fabisiak powiedział postanowić, że albo płaci albo nie płaci.
Radny Eugeniusz Paszkowski - powiedział dług będzie rósł, od czerwca nie płaci i jest zaległość w kwocie 14.000,00 zł, jest to dużo dlatego proponował by postąpić radykalnie. Dalej powiedział iż uważa, że Pani Dyrektor nie popuści.
Radny Ireneusz Mucha - powiedział, że uważa iż Pani Dyrektor wysłała pismo i trzeba tego przestrzegać.
Pan Piotr Curyk powiedział, że może przedłużyć umowę o 1 miesiąc czy dwa i skoro ma zgłoszone imprezy na styczeń to może zapłaci, ale on nie wykazuje dobrej woli by płacić czynsz.
Radny Zdzisław Dutkowiak zapytał czy można zatrzymać stoliki i krzesła.
Radny Nowacki odpowiedział, że nie jest możliwe ściągnięcie należności w ten sposób bo Głuchów był w podobnej sytuacji i nigdy nie ściągnięto należności.
Po dyskusji Komisja wypowiedziała się by w stosunku do Pana Perka Dyrektor Domu Kultury Pani Lidia Wytykowska postąpiła radykalnie.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski na powyższym zamknął posiedzenie .Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-11-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional