Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 9/05

Protokół Nr 9/05


Protokół 9/05

z posiedzenia komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa z dnia
19 września 2005 roku

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Skarbnik Gminy Teresa Lempach
Pan Surma Krzysztof
Pani Mirosława Kostórkiewicz
Pani Jolanta Banaszek
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.
3. Zapoznanie z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Pogorzela.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy w 2005 roku.
- wprowadzenia zmian do uchwały nr XXIII/142/05 z dnia 29.04.05 r. w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2005 roku.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Dyskusja.
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich członków komisji oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie przez obecnych członków komisji.
Do pkt. 2
Pani Teresa Lempach przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku. Powiedziała, że budżet gminy po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 8.129.042 zł a po stronie wydatków 8.778.323 zł. Za I półrocze br. wykonanie budżetu przedstawia się następująco- dochody 4.481.905 zł tj. 55,13 % planu a wydatki 4.246.609 zł tj. 48,38 % planu.
Radny Eugeniusz Paszkowski zapytał dlaczego w oświacie jest taki wysoki zakup energii,
- następnie powiedział w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg jest wykonanie tylko 34,20 % dlaczego jest takie niskie wykonanie czy spadło wykonanie energii.
Pani Lempach Teresa odpowiedziała w § 4300 zakup usług pozostałych jest niewykorzystana kwota ponieważ pieniądze są zostawiane na dodatkowe linie oświetlenia energooszczędnego. W sprawie wydatków oświatowych poproszę Panią z oświaty, która tymi sprawami się zajmuje. Poproszono Panią Jolantę Banaszek.
Radny Paszkowski Eugeniusz poprosił o wyjaśnienie, w dziale 80101,
- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - jest duże wykonanie, czy w tym jest też ujęte wykonanie elewacji budynku szkoły,
- w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - jest wykonane w 100 %
- w dziale 80103, § 4260 zakup energii jest wysokie wykonanie, czy jest to niedoszacowanie,
Pani Jolanta Banaszek odpowiedziała w § 4210 na dzień 30 czerwca 2005 roku wliczone jest opłotowanie, które było zrobione a wandale zniszczyli i trzeba było wykonać ponownie, zakupiono blachy do rynien, ujęto zakup paliwa do samochodu, zakupiono materiały biurowe, Pani Wice Dyrektor zrobiono gabinet, zrobiono też gabinet pedagoga, nasza reprezentacja szkoły brała udział w telewizji w Śremie i zakupiono im koszulki by godnie się reprezentowali, zakupiono lampy, wymieniano w łazience zniszczone przez młodzież części, zakupiono do klas meble za kwotę 6.300 złotych.
-w § 4260 zakup energii - płacimy za energię za Wziąchów - są duże koszty energii elektrycznej większe niż w Kromolicach. We Wziąchowie są duże koszty energetyczne, szkoła i Pan Curyk mają oddzielne liczniki.
-w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki - jeżeli kadrowa wyliczy dobrze, to jest to płacone po zakończeniu roku kalendarzowego, są to koszty za rok ubiegły,
-remont szkoły był zaplanowany na 50.000 złotych a wykonawstwo wyszło na 100.000 złotych bo doszły nieprzewidziane sprawy i doszedł napis.
Radny Andrzej Nowacki powiedział - przeprowadzając przetarg trzeba było zaraz wyliczyć a nie w trakcie roboty podwyższać ceny, może inny wykonawca byłby tańszy.
Radny Zdzisław Dutkowiak zapytał jeżeli są dodatkowe wydatki, skąd biorą się środki.
Pani Jolanta Banaszek - jeżeli brakuje środków to wtedy sekretarki mają zakazane np. kserowania, zakupu papieru toaletowego, czy w zależności od pogody zabezpiecza się kupno węgla. Szkoła jest ogrzewana węglem bo nie stać nas na ogrzewanie gazem.
Radny Stefan Fabisiak zapytał czy nauczyciele mają dofinansowane koszty douczania się.
Pani Jolanta Banaszek odpowiedziała, na naukę jest przeznaczone 1 % od funduszu płac i dyrektor przydziela nauczycielom, jeden wyjątek stanowił dopłacenie do nauki Pani sekretarce. Dopłacanie nauczycielom zapewnia karta nauczyciela i jest to w/g uznania dyrektora szkoły. Jeżeli nauczyciel z takim wykształceniem jest potrzebny to wtedy dyrektor musi go dofinansować.
Radny Eugeniusz Paszkowski zapytał czy była robiona symulacja ogrzewania szkoły gazem a węglem.
Pani Jolanta Banaszek odpowiedziała w szkole jest zamontowany piec na miał i nikt tego nie kalkulował. Bardzo dużo jeździ szkolny samochód, dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół w Borzęciczkach, 1 dziecko zawozi w poniedziałek do Rydzyny i odwozi do domu w piątek.
Radny Władysław Pankiewicz - w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne jest wykonane w 100 %.
Pani Jolanta Banaszek odpowiedziała, są to trzynastki i może być wykorzystane w 100 %.
Radny Eugeniusz Paszkowski zapytał czy w Gimnazjum nie było zakupu energii.
Pani Jolanta Banaszek odpowiedziała, jest ustalone że za I półrocze za energię elektryczną płaci szkoła podstawowa a za II półrocze płaci Gimnazjum i tak samo jest z zakupem opału.
Radny Eugeniusz Paszkowski zapytał w dziale 756, rozdział 75647 co to są za wydatki.
Pani Teresa Lempach odpowiedziała są to wydatki za inkaso, za zbieranie opłat targowych ale pracownicy mają płacone tylko za soboty 10 % od zebranej kwoty - jest to wolny dzień. Sołtysi mają ustalone procentowo wynagrodzenie za inkaso.
Po dyskusji i udzielonych odpowiedziach Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2005 roku.
Do pkt. 3
Pan Krzysztof Surma wyjaśnił, że spóźnienie opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pogorzela wynika z tego, że są sprawy związane z środkami finansowymi, bo jest to inwestycja wieloletnia, trzeba też rozpisać na lata 2007 - 2009 środki gminy a kredytowanie byłoby po 2010 - do około 2016 roku. Pod koniec września br. PRL ma być opracowany, zostanie skorygowany i wtedy zostaniecie Państwo zapoznani z tym planem.
Radny Majnert Eugeniusz zapytał, czy jako radni mogą wiedzieć które wnioski weszły do planu a które nie.
Pan Surma Krzysztof odpowiedział, do PRL wchodzą tylko te inwestycje których koszt wynosi powyżej 24.000 złotych, a chodniki wejdą do Powiatowego Planu Rozwoju Gospodarczego.
Do pkt. 4.
Pani Teresa Lempach przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2005 jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Radni zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały pozytywnie.
Pani Mirosława Kostórkiewicz poinformowała, że proponuje się uchylenie uchwały nr XXIII/142/05 z dnia 29.04.05r. w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2005 roku, w § 1 wykreśla się budowę chodnika w ulicy Armii Poznań w m. Pogorzela do kwoty 20.000 zł. Jest to wymóg Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na najbliższej sesji rady Państwo radni podejmiecie decyzję.
Radni przyjęli projekt uchwały który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 5
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk zapytał radnych czy uważają by w świetlicach wiejskich, tam gdzie się coś dzieje podłączyć gaz. Gaz założylibyśmy przy pomocy środków z ochrony środowiska . Wystąpiłbym do Rad Sołeckich, że założymy gaz a wsie płaciłyby za zużycie gazu.
Radny Fabisiak Stefan - powiedział tak jest za, bo w Bułakowie ciągle się coś dzieje.
Radny Dutkowiak Zdzisław - był za tym by w Kromolicach założyć 2 grzejniki w kuchni i w ubikacji by woda zimą nie zamarzała.
Radny Mucha Ireneusz powiedział w Bułakowie wogóle nie ma piecy może założyć gaz.
Radny Kędziora Jerzy powiedział, w Gumienicach też potrzebny byłby gaz.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk proponował by zakładanie gazu rozpocząć od wiosek gdzie coś się dzieje.
Komisja Budżetu zaopiniowała, by Burmistrz Zdzisław Kowalczyk zorientował się w sprawie założenia ogrzewania gazowego w świetlicach.
Do pkt. 6
Radny Eugeniusz Paszkowski zapytał jak daleko posunięta jest sprawa z wymianą prądu na energooszczędny, zakończenie wymiany miało nastąpić na koniec września a jeszcze wykonawcy nie widać, za opóźnienie inwestycji powinni ponieść konsekwencje.
Radny Andrzej Nowacki powiedział, że rozmawiał z przedstawicielem ENEA i tan Pan powiedział, że w tym roku tak nie będziecie mieć zrobione.
Pani Kostórkiewicz odpowiedziała, ENEA powinna już prace wykonywać a konsekwencji ponosić nie będą, jest to monopolista, umowa jest tak zawarta, że nie można wyciągnąć konsekwencji za opóźnienie prac.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że Urząd Miejski jest po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej. Panowie kontrolowali pod kątem Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kontrola wyszła dobrze za wyjątkiem drobnych uwag. Ta kontrola musi być przeprowadzona bo 5 % wydatków musi być skontrolowane. Trwa malowanie kuchni w Domu Strażaka na wybory ze środków wyborczych. Dwóch pracowników naprawia dach na Domu Strażaka w Głuchowie.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski na powyższym zamknął posiedzenie .Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-09-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional