Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 7/05

Protokół Nr 7/05


P r o t o k ó ł nr /3

Protokół nr 7/05

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki o Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych odbytych w dniu 16 czerwca 2005 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni w/g listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto udział w komisji wzięli:
Burmistrz Pogorzeli Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Skarbnik Gminy Teresa Lempach, Pani Kostórkiewicz Mirosława
Ks. Kanonik Hieronim Muczek
Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie

  2. Skwer Jana Pawła II

  3. Sprawy energetyczne

  4. Zaopiniowanie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

- modernizacja oświetlenia ulicznego
- zmian w budżecie gminy w 2005 roku,
- określenia zasad i szczegółowego trybu przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Pogorzela”

  1. Dyskusja


Do pkt. 1
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad a następnie zapytał czy są jeszcze inne propozycje do porządku obrad. Nie zgłoszono.
Następnie poprosił o przyjęcie porządku obrad. Radni przyjęli porządek obrad jednomyślnie.
Do pkt. 2
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski zapoznał z pismem Parafii Rzymsko Katolickiej św. Michała Archanioła w Pogorzeli w sprawie nadania imienia części rynku w Pogorzeli, przy którym znajdują się posesje nr 40, 41, 42 i 43 - jako Plac Imienia Jana Pawła II. Jest okazja by 25 czerwca 2005 roku podjąć uchwałę tą i inne.
Ks. Kanonik Hieronim Muczek powiedział, pojawiła się myśl by procesję na zakończenie Bożego Ciała w czwartek, zamiast wokół kościoła zorganizować wokół placu w rynku i będziemy nazywali Plan Jana Pawła II. Nie trzeba było długo czego bo społeczeństwo wyszło też naprzeciw. Ostatnie dni Papieża połączone były z chorobą, cierpieniem i odejście z tego świata. Wtedy społeczność wniosła by uczcić pamięć i tą część rynku zaznaczyć pamięcią Jana Pawła II. Zauważyłem, że społeczeństwo akceptuje pomysł. Okazuje się że. jeżeli wyłączymy skwer Jana Pawła II numeracja budynków w rynku pozostaje bez zmian. Można przedyskutować zagospodarowanie tego palcu, zajął się tym Pan Opaliński Andrzej. W jaki sposób zagospodaruje to jest sprawa do dyskusji.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski - zapytał czy jest możliwość nie poniesienia kosztów.
Pani Kostórkiewicz Mirosława odpowiedziała - przy skwerze nie zmieniamy numeracji ani nie robimy przemeldowania mieszkańców. W ewidencji ludności nie będzie zmiany numerów domów.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, ani ulica która idzie wkoło nie wchodziłaby w skwer tylko zieleniec. Napisalibyśmy skwer lub coś innego.
A zagospodarowanie, może być to pomysł np. Pana Opalńskiego. Mogłaby być z kamienia ułożona forma różańca i np. dwie ławeczki, byłaby tablica.
Radny Siama Alfred - Ojciec Święty Jan Paweł II to osoba znacząca, odegrał tak ważną rolę w życiu i świecie i należało by uczcić pamięć, należy cieszyć się z tego. Jestem całym sercem za.
Radny Rybka Krzysztof - część społeczeństwa mówi, że skwer to mało a miejsce jest nie bardzo. Ludzie zgłaszają miejsce z tyłu za kościołem. Martwi mnie problem drogi, jest tam kiosk. Zastanawiam się czy nie będzie to uważane przez ludzi za mało.
Radny Siama Alfred powiedział, nie ma nic niestosownego by ten skromny kawałek uczcić pamięcią Papieża.
Pan Curyk Piotr Sekretarz Gminy powiedział, na każdej drodze może znaleźć się coś gdzie będą przeszkody ale z drugiej strony jest tu Kościół, Urząd Miejski, rynek, wydaje mi się to miejsce najlepsze by był tam pomnik i skwer. Jeżeli nazwiemy to miejsce skwerem Jana Pawła II to razem powinno współgrać i na tle kościoła by pasowało.
Ks. Kanonik Hieronim Muczek zapytał jak wytłumaczyć obecność kiosku naprzeciw pomnika Serca Jezusowego. Społeczeństwo Pogorzelskie trwało w inercji i nikt nie mówił, że stoi tam kiosk, mówiono że pomnik będzie zniszczony bo jest blisko Domu Kultury, a pomnik jest zadbany. Kiedy Ja proponowałem by Liceum Ogólnokształcące nazwać imieniem Jana Pawła II nikt nie zareagował.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski - powiedział, główny problem to nazwanie placu przy pomocy Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, Parafii by przygotować tak by było tak jak byśmy chcieli.
Radny Rybka Krzysztof zaproponował może plac.
Pani Kostórkiewicz Mirosława odpowiedziała, że wtedy trzeba będzie zmieniać numery domów.
Radny Dutkowiak Zdzisław stwierdził, że skwer ładnie brzmi.
Radny Nowacki Andrzej - plac wyraża się wielkością.
Ks. Hanonik Hieronim Muczek powiedział, w Gdańsku jest wielki skwer Kościuszki, prowadzi aż do portu i jest.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk - gdyby stanął obelisk lub popiersie by się
zagospodarowało teren, byłoby piękne miejsce.
Radny Alfred Siama - jeżeli zagospodarujemy teren artystycznie to będzie to szczególne miejsce zmuszające do refleksji duchowej.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski powiedział, jest to miejsce gdzie wszyscy muszą koło niego przejść.
Radna Pazoła Maria - nasz Ojciec Święty cieszyłby się gdybyśmy pomagali innym ale nas na to nie stać, a to jest dla pamięci naszej, naszych dzieci, wnuków, potomnych.
Radny Eugeniusz Paszkowski - słyszałem różne głosy, ale my robimy to dla czci i pamięci a jeżeli będziemy chcieli jeszcze coś zrobić myślę, że Pogorzela będzie się rozbudowywała i będzie można nazwać imieniem Jana Pawła II jakąś ulicę.
Radni Pankiewicz Władysław i Fabisiak Stefan wypowiedzieli się że, miejsce. jest dobre.
Pani Kostórkiewicz Mirosława powiedziała, przy nazwie plac musiałaby ulec zmianie numeracja posesji, jestem za nazwą skwer.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, jeżeli będzie zgoda radnych to Rada podejmie uchwałę.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski zapytał, kto z radnych jest za nazwą skwer by nie ponosić kosztów.
Za nazwą skwer głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosowania. Z powyższego głosowania wynika że radni większością głosów przyjęli nazwę skwer, stwierdził Przewodniczący Rady i na najbliższej sesji podejmiemy w tej sprawie uchwałę. Radni przyjęli projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ks. Kanonik Hieronim Muczek powiedział, sama osoba Papieża będzie górowała w bliskości kontaktem z kościołem.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski zwrócił się do Ks. Kanonika Hieronima Muczka by Rada Parafialna powołała komitet, który zajął by się przygotowaniem projektu zagospodarowania skweru.
Ks. Kanonik Hieronim Muczek zaproponował by komitet był mieszany z członków Rady Parafialnej i z radnych Rady Miejskiej.
Do pkt. 3
Pan Curyk Piotr Sekretarz Gminy poinformował, że dziś prowadzone były negocjacje z Energetyką Poznańską Zakładem Oświetlenia Drogowego dotyczącego unowocześnienia systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Pogorzela. Potargowaliśmy się Energetyka obniżyła kwotę kosztorysu o 54.307 zł. Dodatkowo zaproponowali nam byśmy wydzierżawili oświetlenie rynku na Boże Narodzenie za 5.000 zł to opuszczą nam 11.664 zł w efekcie koszt netto inwestycji wyniesie 400.000 zł. Oszczędność energii byłaby 30 - 40 %. Energetyka nam skredytuje zadanie, spłata ma trwać 6 lat, a koszt kredytu wyniesie stawkę WIBOR x 0,7 co na dzisiaj wynosi 6,11 % . W umowie deklarują, że co 4 lata będą wymieniane wszystkie żarówki a jest to koszt około 20.000 zł. Umowa przewiduje, że jeżeli będziemy chcieli to można wcześniej wcześniej to spłacić kredyt. Po 6 latach inwestycja byłaby spłacona a potem będzie oświetlenie o około 40 % tańsze. Będą wymienione wszystkie zegary elektroniczne i będą ustawione astronomicznie na cały rok.
Rady Dutkowiak Zdzisław powiedział, jeżeli energetyka daje kredyt to środki własne zostawić na inne zadania.
Pan Curyk Piotr Sekretarz Gminy powiedział, na dziś trzeba podjąć uchwałę upoważniającą Burmistrza Pogorzeli do podpisania umowy z Energetyką Poznańską na warunkach jakie zostały Państwu przedstawione.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział - na dziś z budżetu można spłacić 100.000 zł i o tą kwotę będzie mniej kredytu a to jest dużo. Z budżetu będziemy musieli przekazać środki na Szpital, ścieżkę rowerową, jeżeli wejdzie oczyszczalnia ścieków to jest to zadanie priorytetowe.
Radny Nowacki Andrzej powiedział - nie spieszyłbym się żeby to spłacić bo w każdej chwili pieniążki mogą być potrzebne.
Radny Paszkowski Eugeniusz zapytał czy komercja jest wliczona przez te 6 lat.
Pan Curyk piotr odpowiedział - energetyka gwarantowała nam, że co 3 - 4 lata będzie wymiana żarówek a koszt 1 żarówki to 50,00 zł + dźwig czyli usługa. Roboty będą trwały w miesiącach sierpień - wrzesień.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski zapytał kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy o kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy. Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w w/w sprawie który stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Do pkt. 4
Pani Teresa Lempach przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 jak stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Radni przyjęli w/w projekt uchwały jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski powiedział, po ostatniej sesji padła propozycja abyśmy jako Rada Miejska wyróżniali mieszkańców, którzy zasłużyli się dla rozwoju społeczności w naszej gminie.
Pan Curyk Piotr zapoznał z projektem uchwały w sprawie trybu określania zasad i szczegółowego trybu przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Pogorzela”. jak stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Proponował by wręczyć wyróżnienia np. na dożynkach
Przewodniczący Rady zapytał w § 2 pkt. 1 czy Straż Pożarna może zgłosić wniosek.
Pan Curyk Piotr odpowiedział, w tym przypadku Stowarzyszenie składa wniosek do Rady.
Po tym wyjaśnieniu radni przyjęli przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie.
Do pkt. 5
Wolnych głosów i wniosków nikt z obecnych nie zgłosił.
Do pkt. 6
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski zapytał jakie oczekiwania ma radny Dutkowiak Zdzisław w związku z XXV Sesją Rady i sesją uroczystą organizowaną w dniu 25.06.05 w Kromolicach.
Radny Dutkowiak Zdzisław odpowiedział, że sprawy organizacyjne sesji uzgodnione są z pracownikiem Biura Rady.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-06-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional