Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 4/05

Protokół Nr 4/05


Protokół nr 4/05

z posiedzenia komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa z dnia
15 kwietnia 2005 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Skarbnik Gminy Teresa Lempach
Pani Mirosława Kostórkiewicz
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- udzielenia absolutorium Burmistrzowie Pogorzeli,
- pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu,
- aktualnego wykazu dróg gminnych,
- powołania przedstawiciela Gminy Pogorzela do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego,
- ustalenia wynagrodzenia Burmistrza,
4. Wolne głosy i wnioski
5. Dyskusja.

Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich członków komisji oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie przez obecnych członków komisji.
Do pkt. 2
Skarbnik Gminy Teresa Lempach omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004 jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Powiedziała, że po dokonanych zmianach w ciągu roku po stronie dochodów budżet gminy wynosi 7.855.328 zł a po stronie wydatków 7.985.268 zł co stanowi 100,87 %.
Radny Eugeniusz Paszkowski zwrócił uwagę, że w wykonaniu dochodów w dziale 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego o 1 złoty jest różnica i w procentach winno być 90,95 %.
Pani Lempach odpowiedziała - jest już poprawione.
Radny Fabisiak Stefan zapytał czy Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” spłacili zaległości.
Pani Lempach Teresa odpowiedziała, GS „Sam.Chł” spłacili to co obiecali, a część mają rozłożone na raty i spłacają je systematycznie a pozostałe sprawy są u komornika.
Radny Mucha Ireneusz zapytał ile środków Gmina umorzyła Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.
Pani Lempach odpowiedziała nie pamięta.
Radny Eugeniusz Paszkowski zapytał czy jest możliwość wyciągnięcia (kwotowo prywatnych i państwowych firm skorzystało z umorzeń i jaka to jest kwota).
Pani Mariola Waścińska odpowiedziała -ogółem z umorzenia w 2004 roku skorzystały 34 mieszkańców, w tym:
  • z umorzenia podatku rolnego skorzystało 10 osób na kwotę 1.842,10 zł,
  • z umorzenia podatku od nieruchomości skorzystały 24 osoby na kwotę 12.372,50 zł. Przeważającymi przyczynami w większości umorzeń był ważny interes podatnika lub zdarzenie losowe : długotrwała choroba podatnika lub śmierć członka jego rodziny itp.
Oprócz tego z takiej możliwości skorzystały 2 firmy na kwotę 15.706 zł a z umorzenia odsetek 5 podmiotów na sumę 12.571,60 zł.
Radny Paszkowski Eugeniusz zapytał - ile od osób fizycznych i prawnych.
Pani Waścińska Mariola odpowiedziała - od osób fizycznych skorzystało 24 mieszkańców na kwotę 12,372,50 i dwie firmy prywatne na kwotę 28.078,50 zł.
Następnie Pani Lempach przedstawiła wydatki - powiedziała w wydatkach nie można nigdzie wykonać planu ponad 100 % bo jest to wykroczenie.
Wydatki budżetowe w 2004 roku na plan 7.985.268 zł wykonano 7.404.402 zł tj. 92,73 %. Rezerwa musi być, jest to kwota 76.345,00 zł.
Radny Paszkowski Eugeniusz - w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - około 2 tysięcy brakuje w wydatkach, na co poszły te pieniądze.
Pani Lempach Teresa odpowiedziała - pieniądze te poszły na drogi.
Innych uwag radni nie zgłosili.
Wobec powyższego Przewodniczący komisji Eugeniusz Paszkowski zapytał kto z radnych jest za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2004 i skończonej dyskusji radni jednogłośnie, 8 głosami przyjęli wykonanie budżetu gminy za rok 2004.
Do pkt. 3
Sekretarz Gminy Curyk Piotr zaproponował projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 lutego 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin,
starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 34 poz. 309 z późn. zm./ zachodzi konieczność regulacji wynagrodzenia Burmistrzowi. Dotychczasowe wynagrodzenie Burmistrza wynosiło 5.856,00 zł. Obecnie proponuje się 6.360,00 zł.
Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Pan Curyk Piotr przedstawił projekt uchwały RM w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Pogorzela do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego. Dotychczas uczestniczyliśmy w Stowarzyszeniu, w ubiegłym roku podjęliśmy uchwałę o Stowarzyszeniu, które zamyka działalność a otwiera nową. Teraz to Stowarzyszenie będą prowadziły Gminy i musi być przedstawiciel gminy. Dlatego poprosił radnych by wytypowali 1 radnego który będzie reprezentował Gminę. I Walne posiedzenie jest już 21 kwietnia br. Radni z Komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa zaproponowali by przedstawicielem Rady był radny Pankiewicz Władysław, który wyraził zgodę. Radni jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały w powyższej sprawie, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Pani Mirosława Kostórkiewicz zapoznała z projektem uchwały RM w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2005 roku. Te uchwały są wywoływane tylko wówczas kiedy dokładamy środki finansowe do prowadzonych robót w ciągu dróg powiatowych. Przystępujemy do budowy chodnika w Pogorzeli na ul. Armii Poznań, we Wziąchowie od sklepu do salek i w Łukaszewie. Radni pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
-następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie aktualnego wykazu dróg gminnych jak stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Proponuje się podjęcie tej uchwały dlatego, że mamy w tej sprawie kilka uchwał, w tym też ulice które przejęliśmy od powiatu. Przygotowaliśmy jedną uchwałę najbardziej zaktualizowaną z numerami dróg, tym bardziej że taka uchwała jest potrzebna wtedy gdy coś gmina robi.
Radni jednogłośnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały.
Pani Aniela Szydłowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pogorzeli z wykonania budżetu gminy za rok 2004 jak stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Radni jednogłośnie przyjęli w/w projekt uchwały.
Do pkt. 4
Radny Majnert Eugeniusz prosił by we wsi Kaczagórka ustawić i dostosować do pory roku oświetlenie uliczne.
Radny Paszkowski Eugeniusz poinformował, że jest propozycja radnych by zorganizować komisję wyjazdową.
Do pkt. 5
Radny Nowacki Andrzej zapytał co dzieje się w Domu Kultury bo Komisja Spraw Społecznych omawiała te sprawy, gazety piszą a my jako radni tej komisji nic nie wiemy.
Pani Aniela Szydłowska odpowiedziała, protokóły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej i tam może każdy z państwa zajrzeć.
Przewodniczący Komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa Eugeniusz Paszkowski na powyższym zamknął posiedzenie komisji.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-04-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional