Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 3/05

Protokół Nr 3/05


Protokół nr 3/05

z posiedzenia komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa z dnia 21 marca
2005 roku

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Skarbnik Gminy Teresa Lempach
Pan Minta Bogdan Przedstawiciel Wojewódzkiej Izby Rolniczej
Pan Grzegorz Mikołajczyk Przedstawiciel Powiatowej Izby Rolniczej
Pan Witek Czesław Przedstawiciel Gminnej Straży Pożarnej
Pan Michalak Lesław Rewir Dzielnicowych w Pogorzeli
Porządek posiedzenia:
Otwarcie Tematem posiedzenia będzie:
  1. Otwarcie.
  2. Zapoznanie z przebiegiem działalności Izb Rolniczych w 2004 roku oraz plan na 2005 rok.
  3. Informacja dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Rewiru Dzielnicowych w Pogorzeli w roku 2004.
  4. Informacja z działalności Gminnej Straży Pożarnej.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na rok 2005,
- regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
- zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
  1. Informacja z działalności Komisji w 2004 roku.
  2. Wolne głosy i wnioski
  3. Dyskusja.
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich członków komisji oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie przez obecnych członków komisji.
Do pkt. 2
Pan Minta Bogdan przedstawiciel Wojewódzkiej Izby Rolniczej przedstawił informację o działalności Zarządu Wojewódzkiej Izby Rolniczej. Między innymi poinformował, że była kontrola NIK która do dokumentacji i sposobu jej prowadzenia nie wniosła uwag.
WIR zajmowała się:
- współpracą z Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa,
- sprawą KRUS - by nie zmieniać składek,
- opiniowaniem i współdziałaniem z ARiMR (tj. zbywaniem ziemi między sobą, restrukturyzacją jednostek popegerowskich, jeżeli gminy występują o plan zagospodarowania przestrzennego),
- sprawy bieżące żywiec, mleczne, dzielenie środków na biura Powiatowej Agencji,
- współpracą z zagranicą (WIR współpracuje z Francją),
- dofinansowanie do wapna /było w 2004 roku i będzie w 2005 roku ale musi być gleba badana przez stację chemiczno-rolniczą/,
- w 2005 roku w kwietniu będzie I walne posiedzenie, będzie przyjęty budżet,
Radny Fabisiak Stefan zapytał czy Izby Rolnicze wiedzą coś o dofinansowaniu na płytę obornikową,
Pan Minta Bogdan odpowiedział - jest to sprawa Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa, można uzyskać 300.000,00 zł ale nie ma jeszcze rozporządzeń, nie ma wzoru umowy, nie ma weryfikacji. Jest już dużo wniosków,
- z kwotą mleczną mogą wystąpić ci co wykorzystują 10 %. Następnie rozdał kilka egzemplarzy informacji o działalności WIR, proponował zapoznać się i na sesji rady będzie można udzielić odpowiedzi na zadane pytania.
Pan Grzegorz Mikołajczyk przedstawiciel Powiatowej Izby Rolniczej powiedział, że w sprawie wapnowania i płyt obornikowych będą pomagały Izby Rolnicze wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na wapnowanie jest lista chętnych i można się już zapisywać bo obowiązuje kolejność. W naszym środowisku wpłynęło bardzo dużo wniosków na płyty obornikowe a środków finansowych jest mało. Jeżeli zabraknie środków na płyty obornikowe to będą przesuwane z innych celów.
Radny Paszkowski Eugeniusz powiedział zapoznamy się z materiałami i jeżeli będą pytania to na sesji będziemy wyjaśniać, następnie zapytał ile kosztuje badanie ziemi przez Poznań - Stację chemiczną.
Radny Majnet Eugeniusz zwrócił uwagę by na sesjach rady był ktoś obecny z Izb Rolniczch no są różne pytania i potrzebne odpowiedzi a nikogo nie ma.
Pan Mikołajczyk Grzegorz poinformował, że będzie szkolenie na temat stosowania środków chemicznych, można się zgłosić.
Do pkt. 3
Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Pogorzeli Lesław Michalak złożył informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Rewiru dzielnicowych w Pogorzeli za rok 2004 jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Radny Mucha Ireneusz - 64 interwencje, czy są to powtarzające się rodziny.
Pan Michalak Lesław odpowiedział- w niektórych rodzinach jesteśmy 2 razy w miesiącu w innych rodzinach też pojawiają się interwencje.
Radny Paszkowski Eugeniusz zapytał jak wygląda sprawa narkotyków.
Pan Michalak Lesław odpowiedział - ten problem jest w gminie Pogorzela, w powiecie gostyńskim i w całej Polsce. Problem ten wymaga dużo pracy kontroli i działań niejawnych.
Pan Witek Czesław zapytał czy w małych kolizjach policja nie bierze udziału.
Pan Michalak Lesław odpowiedział, bierzemy udział, jeżeli nie ma naszego policjanta to wymieniamy się z Pępowem lub Borkiem. Przy większych kolizjach korzystamy z pomocy Gostynia.
Do pkt. 4
Pan Czesław Witek przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnej Straży Pożarnej jak stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny Mucha Ireneusz zapytał w jaki sposób można załatwić mundur strażacki.
Pan Witek Czesław odpowiedział, uzgodnić z Panem Kulskim Włodzimierzem, w najbliższym czasie OSP Pogorzela jedzie do Poznania. Następnie przedstawił środki finansowe przeznaczone na straż i powiedział że już brakuje. Zgłaszamy się do Burmistrza środki finansowe, na imprezach, w szkole czy innych okolicznościach to Burmistrz daje ale płacimy ze środków straży. Straż nie ma środków finansowych, straż źle wygląda.
Pan Curyk Piotr odpowiedział płaci się tak jak w rozdziałach są środki finansowe. W Pogorzeli jest samochód strażacki z Holandii, jest polonez, gorzej jest na wioskach.
Do pkt. 5
Pani Teresa Lempach przedstawiła propozycje do projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy:
Na pomoc społeczną otrzymaliśmy dotację w kwocie 41.664,00 zł i o ta kwotę zostanie zwiększony budżet MG OPS, w sporcie odejdą wszystkie kluby bo dostaną dotacje a dla sekcji modelarstwa przesuniemy kwotę 1.000,00 zł.
Radni jednogłośnie zaopiniowali w/w dane.
Pani Danuta Witek powiedziała , w naszej gminie wpłynęło 241 wniosków o stypendium, 41 wniosków wykluczono bo dochód przekraczał 316,00 zł i 184 uczniom przysługuje stypendium, następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów jak stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu. Regulamin określa zasady i kryteria przyznawania stypendium. regulamin należy dostosować do naszych warunków. Na 1 miesiąc potrzeba 11.220,00 zł na 6 miesięcy to oznacza że potrzeba 67.320,00 zł ale już wiadomo, że takich środków nie dostanie gmina.
Radny Rybka Krzysztof w § 4 mówi się o roku szkolnym.
Pani Danuta Witek odpowiedziała - chodzi o rok szkolny 2004/05, my przyznajemy w tej chwili do czerwca czyli 6 m-cy.
Pan Curyk Piotr proponował wpisać w § 4 - wielokrotność liczby by co roku nie zmieniać uchwały.
Radna Pazoła Maria - w § 9 środki otrzymuje oświata czy gmina.
Pani Danuta Witek odpowiedziała, że środki otrzymuje gmina ale z przeznaczeniem na oświatę, na pewno zabraknie środków finansowych bo jeżeli dotacja przyjdzie niższa to gmina musi dopłacić.
Pan Curyk Piotr powiedział na sesji w marcu podejmiemy już konkretną uchwałę bo do tego czasu dowiemy się ile środków otrzymamy. A może przygotować dla wszystkich jedną stawkę w wysokości 45,00 zł,
- był konwent Burmistrzów i złożyli apel, że protestują przeciwko ustawie i narzucanych środków finansowych, które nie wiadomo w/g jakiego wzoru obliczyć.
Radny Kędziora Jerzy zaproponował by nie przyznawać stypendium tym dzieciom które dostają dożywianie.
Pani Danuta Witek powiedziała, że proponuje się by stypendium wypłacać e formie świadczenia pieniężnego.
Przewodniczący Komisji Paszkowski Eugeniusz zaproponował podzielić środki finansowe i najniższą kwotę przyznać każdemu dziecku kwalifikującemu się do stypendium.
  • zaproponował nie przekroczyć progu 316,00 zł i wypłacić po 45,00 zł każdemu dziecku, począwszy od 1 marca br. w formie pieniężnej.
Następnie poprosił radnych o przegłosowanie powyższej propozycji.
Radni jednogłośnie przegłosowali by od 1 marca br wypłacić każdemu dziecku któremu stypendium przysługuje po 45,00 złotych.
Pani Danuta Witek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i inne składki wynagrodzenia w roku 2005, zmiany dotyczą § 7, jak stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Do pkt. 6
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski zapoznał z treścią sprawozdania z działalności Komisji w roku 2004 jak stanowi zał. nr 6 do prot.
Do pkt. 7
Pytań i wniosków nie zgłoszono.
Do pkt. 8
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski na powyższym zamknął posiedzenie .Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional