Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 1/05

Protokół Nr 1/05


Protokół nr 1/05

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych odbytych w dniu 18 stycznia 2005 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni w/g listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto udział w komisji wzięli:
Burmistrz Pogorzeli Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Pan Marian Andrzejewski, Pan Krzysztof Surma
Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie
  2. Podjęcie decyzji o wyborze oczyszczalni ścieków
  3. Ustalenie składu zespołu do prac nad Programem Rozwoju Lokalnego
  4. Projekt wymiany oświetlenia ulicznego
  5. Oświata w gminie
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa Eugeniusz Paszkowski dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad a następnie zapytał czy są jeszcze inne propozycje do porządku obrad.
Burmistrz zgłosił punkt oświata w gminie.
Radny Siama Alfred wniósł by do dyskusji włączyć zgłoszony wniosek w sprawie budowy chodników na ulicy Armii Poznań i ulicy Rycerskiej.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski poprosił o przegłosowanie wprowadzenia zmian do porządku obrad, które to zmiany zostały przyjęte. Następnie poprosił o przegłosowanie porządku obrad. Radni przyjęli porządek obrad jednomyślnie.
Do pkt. 2
Pan Surma Krzysztof powiedział, że z koncepcją oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta i gminy Pogorzela oraz oceną kosztów proponowanych rozwiązań zostaliście Państwo radni zapoznani na sesji Rady Miejskiej w dniu 4 stycznia 2005 roku. Dziś zajmiemy się wyborem typu oczyszczalni ścieków. Mamy dwa warianty: I typ - oczyszczalnia przepływowa,
II typ - oczyszczalnia nie przepływowa czyli SBR. Oczyszczalnia SBR jest oczyszczalnią nowocześniejszą technologicznie i oszczędniejszą. My optujemy na oczyszczalnią typu SBR. Poprosił radnych o wypowiedź.
Radna Pazoła Maria zapytała jakie oczyszczalnie ścieków są w obrębie naszej gminy.
Pan Andrzejewski Marian odpowiedział, w obrębie naszej gminy są przeważnie oczyszczalnie typu SBR.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, że każdy z radnych miał możliwość zapoznania się z projektem, dlatego poprosił o wyrażenie opinii.
Radna Pazoła Maria powiedziała - w sprawach obliczeniowych nie jesteśmy w stanie się wypowiedzieć, możemy się wypowiedzieć na temat o którym mówiła Pani Janiak Małgorzata.
Radny Paszkowski Eugeniusz powiedział, że jest na wariantem II - czyli SBR,
w sprawie kanalizacji zwrócił uwagę na ulice Szarych Szeregów, nie ma tam ujętych Państwa Golejewskich, Tyrakowskiego.
Pan Marian Andrzejewski odpowiedział, że jest to już wyjaśnione.
Radny Rybka Krzysztof - zapytał czy nie za głęboko w niektórych miejscach jest usadowiona kanalizacja, powiedział też że jest za wariantem II oczyszczalni ścieków czyli SBR.
Pan Surma Krzysztof odpowiedział że w niektórych miejscach kanalizacja jest usadowiona na głębokości 2,5 m - będą czynione odwierty.
Więcej uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem budowy oczyszczalni II wersji czyli SBR.
Radni jednogłośnie zaopiniowali by w Pogorzeli wybudować oczyszczalnię ścieków typu SBR czyli II wersję.
Do pkt. 3
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział - jesteśmy po rozmowach z Firmą która przygotuje nam Plan Rozwoju Lokalnego i pierwszą sprawą jest wytypowanie osób które będą pracowały w zespole koordynacyjnym do spraw prac nad Planem Rozwoju Lokalnego. W skład zespołu powinni wejść Sekretarz Gminy Pan Curyk Piotr, Skarbnik - Pani Teresa Lempach, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Pani Mirosława Kostórkiewicz , Insp. Gospodarki Gruntami Pan Marian Andrzejewski, Referent ds.Ochrony Środowiska Pan Surma Krzysztof, Przewodniczący Komisji BGiR Pan Eugeniusz Paszkowski, Przewodniczący Komisji SP Pan Krzysztof Rybka. Można zgłosić jeszcze kogoś z radnych. Z sali zgłoszono radnego Zdzisława Dutkowiaka. Radni Eugeniusz Paszkowski, Krzysztof Rybka i Zdzisław Dutkowiak wyrazili zgodę na pracę w Zespole.
Pan Curyk Piotr powiedział, że za pracę w Zespole nie przysługuje wynagrodzenie. Zespół zostanie powołany Zarządzeniem Burmistrza.
Do pkt. 4
Pan Curyk Piotr Sekretarz Gminy zapoznał z dokumentacją techniczną pn. projekt unowocześnienia systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta i gminy Pogorzela.
Celem wymiany oświetlenia jest poprawa stanu oświetlenia drogowego na terenie gminy oraz uzyskanie znaczących efektów ekonomicznych dla budżetu Gminy , poprzez:
- obniżenie zużycia energii elektrycznej w wyniku obniżenia mocy zainstalowanej na urządzeniach oświetlenia drogowego,
- wymianę istniejących urządzeń oświetleniowych,
- dobór systemu oświetleniowego o wyższej trwałości użytkowej-dobór systemu oświetleniowego zapewniający poprawę jakości i efektywności oświetlenia. Program unowocześnienia systemu oświetlenia drogowego zakłada zastąpienie oświetlenia dotychczasowego ulic, realizowanego przede wszystkim przy zastosowaniu lamp rtęciowych, nowym oświetleniem sodowym.
Projekt ten przewiduje wymianę starych opraw na nowe energooszczędne, montaż nowych punktów świetlnych na istniejącej sieci oświetleniowej oraz budowę linii oświetleniowych z nowymi punktami świetlnymi na istniejących liniach energetycznych.
Do pkt. 5
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, że na polecenie Rady Miejskiej odbył 3 spotkania w Bułakowie, Kromolicach i Głuchowie z rodzicami, Radą Sołecką i innymi przedstawicielami wsi w sprawie reorganizacji oświaty. We wcześniejszej dyskusji radni jednogłośnie przyjęli II wariant reorganizacji oświaty to znaczy dali możliwość Burmistrzowi całkowitej likwidacji szkół filialnych w Bułakowie i Kromolicach bądź pozostawić 1 i 2 klasę jako łączone a trzecie klasy dowozić do Pogorzeli. Za zamknięciem przedszkola w Głuchowie wypowiedziała się większość radnych Komisji Spraw Społecznych.
Z przeprowadzonych rozmów w Bułakowie wynika, że mieszkańcy są za tym by nie likwidować całkowicie szkoły tylko stworzyć oddział zamiejscowy z 1 i 2 klasą łączone z jednym nauczycielem. Oddział przedszkolny pozostaje bez zmian. Dyrektorem dla szkół zamiejscowych będzie Dyrektor Kogut Włodzimierz. Rodzice nie na wyrażają zgody na zamknięcie szkoły. Rodzice też chcą by wcześniej wprowadzono do szkoły język angielski, mówili też o bezpieczeństwie tych dzieci. Czuję to że ludzie rozumieją że jest niż demograficzny. W sprawie bezpieczeństwa dzieci spotkam się z Dyr. Kogutem.
Z Bułakowa nauczycielka dostałaby pełną odprawę i szłaby na emeryturę, zostałaby młoda nauczycielka.
W Krolmolicach również przeprowadziłem podobne rozmowy.
W Kromolicach zostałby Pan Chmielarz a Pani Jeleńska mieszka w Pogorzeli i pracowałaby w Pogorzeli. Sprzątaczki zatrudnione na 1/2 etatu zostają nadal.
W Przedszkolu w Głuchowie nie było łatwo. Pani Długiewicz powysyłała ankiety i będzie prawdopodobnie 18 dzieci co nie świadczy o tym że dużo przedszkole potanieje. Proponowałem Pani Długiewicz, że są Przedszkola innego typu np. prywatne. Pani Długiewicz mogłaby iść na emeryturę. Nie mówię żeby Przedszkole zamknąć. Damy jej odprawę, damy budynek, niech zrobi ochronkę i będzie mogła prowadzić prywatne Przedszkole, bo najwięcej w utrzymaniu tego przedszkola kosztuje wynagrodzenie.
Dyrektor Oddziału Kuratorium Oświaty wypowiedział się, że zależy tylko od Rady jakie rozwiązania będą poczynione. Dlatego proszę rozważyć by zrobić oddziały szkoły zamiejscowej w Kromolicach i w Bułakowie i zostawić przez rok Przedszkole w Głuchowie a potem zamkniemy.
W Przedszkolach zlikwidujemy dyrektorów, będzie jeden dyrektor w Pogorzeli również dla pozostałych przedszkoli.
Radny Nowacki Andrzej - doszły mnie słuchy, że Pani Długiewicz Barbara zrzeka się dyrektorstwa i gmina zyskuje na tym 2.000,00zł.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział - w Głuchowie w 2004 roku urodziło się tylko 1 dziecko i Pani Długiewicz musi to rozważyć.
Pani Jasik Lidia na dziś przejmuje obowiązki dyrektora tych dwóch przedszkoli bez większego wynagrodzenia, Pani Długiewicz niech szuka innej formuły prowadzenia przedszkola a gmina dopłaci. Proponujemy humanitarne rozwiązanie sytuacji.
Następnie Burmistrz podał analizy porównawcze potencjału rozwojowego przypadającego w złotych na 1 mieszkańca w 2003 roku w wydatkach na oświatę i opiekę wychowawczą. Według wykazu Gmina Pogorzela wydaje 766,1 na oświatę edukacyjną i opiekę wychowawczą. Powiat Gostyński 699,0, Województwo wielkopolskie 627,7 a w polsce 743,3. Z analizy wynika że Pogorzela wydaje na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą więcej pieniędzy niż w skali kraju. Zakupimy ten Rocznik Statystyczny będzie przydatny do różnych opracowań.
Radny Eugeniusz Paszkowski powiedział, zamysł jest taki by w szkołach w Kromolicach i w Bułakowie utworzyć oddział zamiejscowy i w przedszkolu podobnie. Przy tej reorganizacji mamy o tyle dobrze, że nikogo z nauczycieli nie zwalniamy. Pani Długiewicz Barbara przeszłaby na emeryturę a zatrudnimy młodą stażystkę.
Burmistrz wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy nie podejmujemy decyzji, spotkamy się jeszcze ponownie. Na zebraniach wiejskich jeszcze naświetlę te sprawy.
Do pkt. 6
Radny Eugeniusz Paszkowski powiedział, wiemy już że wiosną będzie robiona ścieżka rowerowa z Elżbietkowa do Pogorzeli i przyjmujemy pociągnąć chodnik na ulicy Armii Poznań począwszy od ulicy Rycerskiej do ulicy Boreckiej.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, jeżeli chodzi o ulicę Rycerską, to będą przeprowadzone badania czy obecna kanalizacja będzie spełniała wymogi. Moja propozycja jest by tę ulicę zrobić jako deptak i dojazd samochodów tylko do posesji.
Radny Siama Alfred powiedział - uważam tak, mój wniosek o założenie chodników na ulicy Rycerskiej umieszczony zostaje w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Gdyby się zdarzyło, że będą wykopy to wiadomo że będą najpierw wykopy, ale upieram się za pobudowaniem chodników w tej części Pogorzeli jest poczucie społeczeństwa że Rada nic nie robi. Jestem za tym niech te chodniki powstaną.
Radny Nowak Dariusz powiedział, wchodzimy teraz w PRL i każdy będzie składał wnioski i nie widzę by każdy swój wniosek lobował. Opracować Program Rozwoju Lokalnego, ująć wnioski i Komisja oceni gdzie te zgłoszone zadania wykonać. A później i tak Rada uchwali.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, przyjmuję by dziś wniosku radnego Nowackiego nie rozpatrywać ale ponieważ radny Siama nalega to przyczynił bym się do tego by zadowolić radnego i by była robiona ulica Armii Poznań. Prosił też by radny Siama tak ambicjonalnie nie stawiał się bo kiedy były zebrania Komitetu Osiedlowego w tej sprawie to na zebrania przyszły raz 3 osoby drugim razem 2 osoby. W poprzednich kadencjach z inicjatywy byłego radnego autobus dowiózł nas do ulicy Rycerskiej, potem ugrzązł i dalej szliśmy pieszo. Zrobiono drogę i nie można mówić że nic nie zrobiono. Burmistrz proponował by tę sprawę odłożyć i by weszła do planu ulica Armii Poznań, bo jest to ulica reprezentacyjna a ulicę Rycerską będę proponował zrobić jako deptak. Burmistrz proponował też by dziś wniosku radnego Nowackiego nie rozpatrywać.
Radny Rybka Krzysztof powiedział, na ulicę Rycerską były już płytki przywiezione i mieszkańcy zmienili decyzję żeby zrobić chodnik z kostki i inwestycji zaprzestano.
Radny Siama Alfred powiedział, robiąc wniosek zakładałem chodnik z obu stron, założenie chodnika z jednej strony będzie to kością niezgody.
Radny Kędziora powiedział w Gumienicach też potrzeba chodników a ulica Rycerska - tam dużo ludzi nie chodzi.
Radny Fabiaisk Stefan - na wsiach nie ma chodników.
Radny Dutkowiak Zdzisław - na ulicy Rycerskiej mieszkańcy mają drogę z trylinki i nikt po błocie nie chodzi.
Radny Nowacki Andrzej - w Głuchowie też potrzebne są chodniki i nie zrobiono, teraz proponuje Burmistrz żeby tego wniosku nie rozpatrywać.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, mówię by dziś nie rozpatrywać. Dalej prosił by radni zaopiniowali żeby na ulicy Armii Poznań założyć chodniki, będzie nowe oświetlenie. Na ulicy Rycerskiej jest droga, są ograniczenia prędkości, próg zwalniający wobec powyższego zaproponował wpisać ten wniosek do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i będziemy rozpatrywać tak jak inne wnioski.
Radny Siama Alfred powiedział, byłbym skłonny iść na kompromis by na ulicy Armii Poznań był budowany chodnik a na ulicy Rycerskiej by chodnik był ujęty w WPI.
Radny Rybka Krzysztof powiedział, trzeba myśleć o wszystkim, zaczynamy kanalizację, a jest wiele ulic gdzie chodniki trzeba by założyć i na wioskach też.
Radny Krzekotowski Marian - w Ochli jak zostałem radnym od 1988 roku w radzie ciągle była mowa o ulicy Rycerskiej, Ułańskiej i do dziś jest o tym mowa
Radny Paszkowski Eugeniusz zapytał czy radny Siama przychylił się do propozycji by na ulicy Armii Poznań założyć chodniki a ulicę Rycerską wpisać do WPI.
Burmistrz powiedział w Głuchowie zgłoszone są dwa wnioski i w pierwszej kolejności robilibyśmy pokrycie dachowe na strażnicy.
Radny Siama Alfred odpowiedział, zgodziłem się na założenie chodników na ulicy Armii Poznań.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski zapytał kto z radnych jest za założeniem chodników z płytek na ulicy Armii Poznań a chodniki na ulicy Rycerskiej ująć w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
Radni 9 głosami za przy 3 wstrzymujących się przychylili się do wniosku, że jeżeli znajdą się środki finansowe to w pierwszej kolejności będzie realizowany chodnik na ulicy Armii Poznań, a ulica Rycerska przy tym lobowaniu napewno wejdzie do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Radny Siama Alfred zapytał czy jest już zakupiona równiarka, proponował przetestować ją na ulicy Polnej, jest tam dużo dziur, zgłosił też że na ulicy Polnej nie świeci 1 lampa.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, nawieziemy żużla i wyrównamy ulicę Polną.
.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-01-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional