Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 10/04

Protokół Nr 10/04


P r o t o k ó ł nr 11 /04

Protokół nr 10/04

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych odbytych w dniu 21 grudnia 2004 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni w/g listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto udział w komisji wzięli:
Burmistrz Pogorzeli Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Lempach Teresa
Sierszulska Renata
Andrzejewski Marian
Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie

  2. Zaopiniowanie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

  3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie gminy na rok 2004,
- budżetu gminy na rok 2005
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Gostyńskiej,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Żeromskiego,
- przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we Wziąchowie,

  1. Plany pracy Komisji Rady i Rady Miejskiej na rok 2005

  2. Dyskusja

Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie.
Do pkt. 2
Pani Renata Sierszulska Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 13 głosami, 2 radnych wstrzymało się od głosowania, głosów przeciwnych nie było.
Do pkt. 3
Pani Teresa Lempach przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie omówiła projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2005.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski poprosił Burmistrza Zdzisława Kowalczyka o ogólne przedstawienie dużych inwestycji ujętych w projekcie budżetu na 2005 rok.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk przedstawił n/w zadania:
-oświetlenie energooszczędne - termin realizacji III, IV, V,
- należność - II rata za budowę parkingu,
- droga w Bułakowie,
- droga do oczyszczalni ścieków,
- będzie malowana szkoła podstawowa, powiększana będzie szatnia, będzie remont sanitariatów.
Następnie Burmistrz poinformował, że z powiatu dostaniemy kostkę na budowę ścieżki rowerowej i proponował by te 23.000,00 złotych przeznaczyć na zakup rur ale trzeba będzie środków finansowych dołożyć,
- jest wniosek OSP Głuchów o naprawę dachu i wniosek na budowę chodnika przy ulicy Rycerskiej i Armii Poznań. Burmistrz proponował by z chodnikami trochę poczekać bo w każdej chwili będzie koncepcja oczyszczalni ścieków i kanalizacji gminy i tam będzie ujęte jak to wykonać. Wolałbym by chodnik na ulicy Armii Poznań zrobić z płytek chodnikowych bo on i tak będzie zarastał i trzeba będzie opryskiwać, chodnik na tej ulicy założyli by pracownicy Urzędu. a na ulicy Rycerskiej byłby z kostki bo jest to droga do spacerów.
Byłem za zebraniu w Elżbietkowie prosić o środki finansowe na ścieżkę rowerową Pogorzela - Elżbietków i nie uzyskałem nic. Chcą by Starostwo Powiatowe wystąpiło o środki unijne a wieś chce przeznaczyć 80.000,00 zł na nakładkę drogi.
Radny Rybka Krzysztof powiedział, jeżeli będzie ścieżka rowerowa to w przyszłości łatwiej będzie otrzymać środki unijne.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski powiedział, że na Komisji budżetowej zapadła decyzja że w m-cu styczniu 2005 r. będzie koncepcja na oczyszczalnię ścieków i kanalizację, w styczniu będzie dzielona nadwyżka budżetowa i wtedy będziemy rozpatrywali wnioski.
Radny Siama Alfred powiedział, kiedy został radnym była mowa że będzie robiona oczyszczalnia ścieków i trzeba będzie rozwalać chodniki, następnie zapytał czy jeżeli mieszkańcy nie chcą oczyszczalni ścieków to będziemy mieli wpływ na mieszkańców.
Radna Owsianowska Barbara powiedziała, że na ulicy Błonie też można pobudować chodnik.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, o oczyszczalni ścieków mówi się ale nie wiadomo za ile lat powstanie, bo by był zrzut do oczyszczalni ścieków potrzeba 11 mln zł i może będzie to trwało 8 lat. Z mieszkańcami będą prowadzone rozmowy, jeżeli z rozmów wyniknie że nie chcą oczyszczalni ścieków a przyjdzie czas, że będą małe szamba zamykane to wtedy będzie problem. Jeżeli od Państwa usłyszę sygnał że wstrzymać się z budową oczyszczalni ścieków to wstrzymam się, ale jest ta inwestycja koniecznie potrzebna.
Radny Siama Alfred powiedział - jestem za tym by budować oczyszczalnię ścieków ale skoro mówimy, że nie wiemy to nie powinniśmy mówić o tym że będzie oczyszczalnia ścieków a robimy chodniki.
Burmistrz powiedział, że na wioskach mieszkańcy też są i mówią że trzeba robić planowane zadania.
Radny Kędziora Jerzy powiedział-w Gumienicach też chcemy chodnik, swoje potrzeby zgłaszali również inni radni z wiosek min. Fabisiak Stefan, Mucha Ireneusz, Krzekotowski Marian, Nowacki Andrzej.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski proponował wniosek radnego Siamy o założenie chodników jeszcze w styczniu 2005 roku ponownie rozpatrzeć bo wtedy będziemy wiedzieć co jest w koncepcji.
Radny Siama zapytał czy w styczniu będziemy wiedzieć gdzie w przyszłości pójdą wykopy.
Pan Marian Andrzejewski odpowiedział, będziemy wiedzieć gdzie będzie kładziona kanalizacja.
Radny Mucha Ireneusz powiedział, w Pępowie i Krobi mają oczyszczalnię ścieków i co mają podłączone - nic.
Burmistrz odpowiedział, są środki finansowe za sprzedaż byłych PZZ-ów i możecie Państwo wydać te środki, nie będzie środków na budowę oczyszczalni ścieków.
Pan Eugeniusz Sierszulski Przewodniczący Rady odniósł się do dyskusji i oświadczył iż wniosek będzie rozpatrzony na Komisji. Pan Rybka powiedział że w styczniu 2005 r. będzie podział nadwyżki budżetowej i wtedy rozpatrzymy wniosek.
Radny Siama Alfred odpowiedział że zgadza się by wniosek był rozpatrzony w styczniu 2005 roku,
- dalej stwierdził że budowa chodnika na ulicy Armii Poznań nie jest fanaberią, wniosek był złożony przez mieszkańców ulicy Rycerskiej i Armii Poznań.
Radny Majnert zapytał jak będzie ze szkołą w Bułakowie.
Burmistrz Z. Kowalczyk odpowiedział, jeszcze nie podjęliście Państwo decyzji a sprawa musi być rozpatrzona do końca lutego. Szkoła będzie do końca czerwca ale oszczędności nie będzie bo będą odprawy dla pracowników,
- na początku stycznia przeprowadzimy zebrania z rodzicami i jeżeli będzie wola rodziców to będziemy przygotowywać dokumentację.
Radny Siama Alfred dotychczas mieliśmy sprawę opłaty za internet w jednym paragrafie.
Pani Teresa Lempach odpowiedziała , od 1 stycznia 2005 roku jest nowa
klasyfikacja budżetowa i od 1 stycznia 2005 roku wprowadzili 2 nowe paragrafy: 471 wynagrodzenia bezosobowe i 435 usługi i musi być wybite oddzielnie. W tej chwili jest zostawiony 1 numer jako internet.
Radny Paszkowski Eugeniusz - w Szkole Podstawowej a Gimnazjum jest różnica w środkach.
Burmistrz odpowiedział - jedna salę komputerową ma Gimnazjum a dwie sale komputerowe ma Szkoła Podstawowa i dlatego w Szkole Podstawowej jest więcej środków finansowych.
Radna Pazoła Maria - w zakupie usługi remontowe Szkoły Podstawowe jest
ujęty remont szkoły, zapytała czy Gimnazjum też dokłada się
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział - tym zajmuje się dyrektor szkoły podstawowej.
Radny Paszkowski Eugeniusz - w zakupie usługi remontowe szkoły podstawowe plan wzrasta o 347 % i tam jest ujęty remont budynku a w Gimnazjum jest wzrost o 670 %, czy tam jest ujęty remont ubikacji.
Burmistrz odpowiedział, być może jest ujęty remont ubikacji już na poziomie XXI wieku.
Następnie Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 i poprosił radnych o przegłosowanie.
Za przyjęciem projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy na rok 2005 radni głosowali jednogłośnie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Pan Marian Andrzejewski przedstawił projekty uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego ulic Żeromskiego i Gostyńskiej. Projekty planów były wyłożone do wglądu mieszkańców , nikt nie wniósł uwag .
Radny Rybka Krzysztof - na ulicy Żeromskiego jest 6 działek, co z terenem oznaczonym znakiem 2 MN.
Pan Marian Andrzejewski odpowiedział - nie jest to jeszcze teren gminy ale mamy wstępne uzgodnienia z Panem Witoldem Kaniewskim na temat wymiany działek i przejęcia tego gruntu. Następnym etapem będzie podział geodezyjny i wydzielenie działek, które przewiduje plan zagospodarowania.
Radny Eugeniusz Paszkowski zapytał jak wygląda droga do Pana Kaniewskiego Witolda.
Pan Marian Andrzejewski odpowiedział, droga ta kończy się na działce pana Kaniewskiego i przy wydzielaniu działek budowlanych zostanie ta droga również wydzielona i przejęta przez gminę.
Dlatego proponuje się podjęcie uchwał. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Gostyńskiej i Żeromskiego radni głosowali jednogłośnie. Projekty uchwał stanowią załączniki nr 4 i 5 do niniejszego protokołu.
Radny Eugeniusz Paszkowski zapytał co jest przewidziane ze stawem na glinkach.
Pan Marian Andrzejewski odpowiedział - na razie nic.
Następnie przedstawił projekt uchwały RM w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we Wziąchowie o obszarze 0,90 ha, dotyczy to terenu po cegielni.
Radni jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt uchwały, który stanowi załącznik 6 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 4
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski przedstawił projekt planu pracy Rady Miejskiej na rok 2005 który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski przedstawił projekt planu pracy komisji na rok 2005 jak stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rybka Krzysztof przedstawił projekt planu pracy komisji na rok 2005 jak stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Do pkt 5
Pan Curyk Piotr poinformował, że zostanie powołany zespół składający się z pracowników którzy zajmują się sprawami Planu Rozwoju Gminy, 2 radnych - przewodniczących Komisji, skarbnika i Burmistrza.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-12-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional