Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 7/04

Protokół Nr 7/04


P r o t o k ó ł Nr

Protokół Nr 7/04

z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa z dnia 20 września 2004 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Skarbnik Gminy Teresa Lempach
Kostórkiewicz Mirosława, Witek Danuta
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku
3. Zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie:

 • zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych,

 • zasad przyznawania i odpłatności na usługi opiekuńcze,

 • zasad przyznawania i zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów realizowanych w ramach zadań własnych gminy,

 • zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego oraz dodatek funkcyjny dla tych nauczycieli,

4. Wolne głosy i wnioski
5. Dyskusja
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski dokonał otwarcia posiedzenia , powitał wszystkich członków komisji oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie.
Do pkt. 2
Pani Teresa Lempach przedstawiła pokrótce informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku jak w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu a następnie zapytała kto z radnych ma jakieś zapytania do informacji.
Radny Nowacki Andrzej powiedział w podatku rolnym jest dłużnik z zaległością ok. 12.000,00 zł, zaległość jest wpisana na hipotekę przymusową, czy gmina będzie z tego coś miała jeżeli podmiot ten sprzeda nieruchomość.
Radny Paszkowski Eugeniusz zapytał dlaczego w dziale leśnictwo jest wykonanie tylko 2 %.,
-w innym dziale np. oświata są takie małe koszty jak np. 1.00 złoty.
Pani Lempach odpowiedziała - bo leśnictwo przekazuje środki dopiero w II półroczu,

 • tak naliczają nam i szkoła dostaje te pieniążki,

Radny Paszkowski Eugeniusz w dochodach wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wykonanie przychodu wynosi 10,37 %, dlaczego
Pani Lempach odpowiedziała, ciężko przewidzieć ile tego dostaniemy.
Radny Paszkowski Eugeniusz - pojawia się trzech dłużników głównych od osób fizycznych.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, największy dłużnik jeszcze nam nie spłacił, nie można ściągnąć długów, tu wchodzimy na drugą hipotekę tj. na cały budynek /biurowiec/, u dwóch innych dłużników nie widzę możliwości by ściągnąć zaległość. Jeden wyjechał za granicę, działalności nie wyrejestrował i dług ciągle narasta, u trzeciego dłużnika - trzodę chlewna sprzedaje na inne nazwisko.
Radny Paszkowski Eugeniusz - zapytał co to są dodatkowe wynagrodzenia roczne.
Pani Lempach odpowiedziała, są to trzynastki.
Radny Paszkowski - w dziale 754 jest wydatkowane 81,39 %
Pani Lempach - był kupiony samochód strażacki i to zawyża wydatki, są to wydatki na straż.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk wyjaśnił - w br. wyskoczyło ubezpieczenie strażaków 3.800 zł, jeżeli będą środki to ubezpieczymy samochód strażacki.
Radny Paszkowski zapytał w dziele 801 Oświata i wychowanie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 73,23 %
Burmistrz odpowiedział, szkoła podstawowa otrzymała klasę komputerową trzeba było urządzić salę. Na urządzenie sali wydatkowano kwotę ok. 10.000,00 złotych. Ponowię sprawę uzgadniania przez Dyrektorów Szkół by wydatki powyżej 2 tys. złotych uzgadniali z Burmistrzem.
Radny Kędziora Jerzy powiedział, wyliczyć i wykazać szkole, że za taką i taką kwotę szkoła wykorzystała środków.
Pani Kostórkiewicz odpowiedziała, że Urząd robi takie wyliczenia i informuje szkołę.
Radny Paszkowski Eugeniusz zapytał, co to za kosiarka, że wydano na nią kwotę 2.700,00 złotych.
Pani Kostórkiewicz odpowiedziała że była dokonana wymiana silnika bo był zepsuty a nowa miała kosztować 4,900,00 zł.
Burmistrz Kowalczyk Zdzisław powiedział, ponowimy rozmowę z RSP Małgów w sprawie zakupu kosiarki rotacyjnej i na przyszły rok ujmiemy środki finansowe w budżecie.
Radny Nowacki Andrzej i Mucha Ireneusz mówili że kosiarkę można kupić w Koźminie w SKR-ach lub w firmie Toral w Gostyniu /dobre kosiarki są ze Słupska lub Farmaru/.
Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa po zapoznaniu się z informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku i po przeprowadzonej dyskusji pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za I półrocze.
Do pkt. 3.
Pani Kostórkiewicz Mirosława zapoznała z projektem uchwały rady miejskiej w sprawie zaliczenia dróg powiatowych na terenie gminy Pogorzela do kategorii dróg gminnych jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Projekty uchwał w sprawie: zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i w sprawie zasad przyznawania i zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów realizowanych w ramach zadań własnych gminy - dotyczące OPS- przełożono na komisję spraw społecznych ponieważ trzeba było uzgodnić jeszcze z radcą prawnym.
Pani Danuta Witek poinformowała że przyszło pismo odnośnie doradców metodycznych nauczycieli i Burmistrz wyraził zgodę by był jeden pracownik zatrudniony jako doradca metodyczny. Zgłosiła się Pani Małgorzata Kopejkin proponuje się by ustalić dodatek funkcyjny w wysokości 50,00 złotych miesięcznie. Pani ta będzie pomagała nauczycielom nie tylko w Pogorzeli ale też w innych szkołach na terenie powiatu. Nauczyciele doradcy metodyczni w innych dziedzinach z innych szkół będą pomagali w razie potrzeby nauczycielom w naszej szkole.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk wyjaśnił, że doradcy metodyczni są w każdej gminie w powiecie i wyraziłem zgodę, że będzie 1 doradca, który będzie doradzał innym nauczycielom. Na spotkaniu w powiecie nie było mowy o pieniądzach. Po rozmowie z Panią Witek zgodziłem się na dodatek pięćdziesiąt złotych miesięcznie. Kwota ta jest wypłacana z funduszy oświatowych. Pani Witek dodała, że Pani ta będzie zarabiała około 400,00 zł miesięcznie więcej.
Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego oraz dodatek funkcyjny dla tych nauczycieli, który radni zaopiniowali pozytywnie jak stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 4
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że środki finansowe w kwocie 330.000,00 zł za sprzedaną nieruchomość po byłych PZZ-ach są ulokowane na koncie z 6 % oprocentowaniem i przeznaczone na inwestycję oczyszczalni ścieków, z tym że ulokowane są w ten sposób była możliwość użycia ich w razie potrzeby.
Następnie zapytał czy zwiększyć ilość lamp w poszczególnych miejscowościach.
Radni odpowiedzieli, żeby uzupełnić lampy brakujące w następujących miejscowościach:
Kaczagórka
Koło Pana Kotali i Gęstwa /1 lampa w kierunku Mokronosa/, przewód jest-założyć tylko lampę.
Gumienice
1 lampa na boisku - Nowaczyk i 1 lampa koło pana Kaczmarka.
Wziąchów
Od zakrętu do szkoły, kierunek Jagodziński-słup + lampa /2 lampy/.
Głuchów
Koło Pana Tomczaka, Guźniczak koło Zielonego - sprawdzić na zapłociu Radoła - sprawdzić.
Małgów Stawy
Droga do Pana Ciejki i koło Pana Mikołajczyka.
Kromolice
Rauchut - Stróżyk
Gorzelanny - sprawdzić.
Bułaków
Pan Ciunajtis - Huby.
Pani Kostórkiewicz Mirosława powiedziała, że park wymaga gruntownej wymiany lamp, tak stwierdziła energetyka.
Komisja stwierdziła by jeszcze wieczorem sprawdzić stan oświetlenia na wioskach.
Radny Dutkowiak Zdzisław zgłosił by w Kromolicach naprzeciw wjazdu do RSP - założyć 2 wjazdy. Wjeżdżając do Kromolic z kierunku od Mokronosa ustawić znaki ostrzegawcze sygnalizujące, że jest zakręt, istnieje tam niebezpieczeństwo bo wieczorami i w porze nocnej nie widać że jest zakręt.
Radny Pankiewicz Władysław poinformował, że we Wziąchowie zakładany jest chodnik.
Pan Curyk Piotr powiedział by koło posesji Pana Brylewskiego przy chodniku wkopać 2 słupki by kierowcy samochodami nie wjeżdżali na chodnik.
Radny Nowacki Andrzej - zgłosił by Koło Pana Pachurki na zakręcie wstawić 2 słupki by samochody nie niszczyły chodnika.
Radny Mucha Ireneusz zgłosił by w Małgowie ustawić tablice informacyjne Wziąchów - Pogorzela.
Radny Paszkowski zapytał czy były jakieś głosy w sprawie drogi do projektowanej oczyszczalni ścieków.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział nie a następnie poinformował:

 • finalizujemy wymianę gruntu pod przyszłą oczyszczalnię ścieków, zleciliśmy wykonanie dokumentacji na wstępną analizę wykonalności i jaka ma być oczyszczalnia ścieków,

 • będzie przetarg na stację kolejową w Kaczagórce - jest 2 chętnych i jest sprawa drogi,

 • zamówiliśmy trzecie okno do świetlicy w Gumienicach,

 • w Bułakowie remontujemy ubikacje, do drugiej ubikacji nie kupimy kleju,

 • w Kaczagórce malujemy świetlicę zewnątrz, pomalowano hol, posmołowano dach, i 2 daszki a w przyszłym roku 2 okna wymienimy,

 • w Kromolicach na świetlicę wejdziemy w grudniu, chcemy malować wejście, salę i może ubikację i potem stopniowo będziemy robić następne rzeczy.

 • Przedszkola - dałem wywiad do gazety i tam napisano że zlikwidujemy przedszkola i będzie przedszkole we Wziąchowie. Burmistrz powiedział, że to nieprawda. Jeżeli będzie zlikwidowane to Przedszkole w Głuchowie a pozostałe pozostaną. Ze szkół filialnych zostanie szkoła we Wziąchowie bo inne szkoły nie mają dzieci więcej niż 20. Nie ma innej gminy bardziej rozrzutnej w szkoły. Zerówki są bezpłatne. Na dziś wydajemy na przedszkola 600.000,00 złotych a 1 dziecko w Głuchowie kosztuje gminę 656,00 - 658,00 zł na miesiąc. Głównie jest to uposażenie nauczyciela. Pan Kędziora zarzucił mi że, w Pępowie nic nie płacą za zerówki. Gmina Pępowo wydaje rocznie z budżetu 800 tys. zł. a Pogorzela z budżetu wydaje na dziecko w Głuchowie 658,00 zł. Gmina Pępowo na przedszkola wydaje rocznie 800.000,00 zł a my płacimy 658,00 zł miesięcznie na jedno dziecko. Nasza gmina na przedszkola i małe klasy wydaje najwięcej środków. Są ludzie pracujący w oświacie, którzy mówią żeby małe szkoły likwidować.

Do pkt. 5
Pan Curyk Piotr - powiedział, że program 400 miast ma polegać na stworzeniu programu zdrowotnego gminy. Pierwsze zadanie ma polegać na badaniu ciśnienia, cholesterolu, cukru we krwi by uniknąć zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu. Akcja ma odbyć się w początku października. Jeżeli w Bułakowie i Kromolicach będzie 20 chętnych do przebadania to będzie można stworzyć tam punkty. Do przebadania zachęcamy szczególnie mężczyzn w wieku 40 - 50 lat. Badania będą bezpłatne. Jest prośba by zainteresować badaniami społeczeństwo,

 • Powiat Gostyński ogłosił II przetarg na zbycie Pałacu. Pałac wyceniony jest na 300.000,00 zł, o 50 % cena będzie obniżona /150.000,00 zł/ bo budynek stanowi zabytek.

 • zrobiliśmy lokatę środków za sprzedaną nieruchomość tj. byłe PZZ-y w kwocie 350.000,00 zł, 2 lokaty są po 100.000,00 zł i 2 lokaty po 70.000,00 i 800.000,00 złotych. Nasz Bank bierzemy jako Bank prowadzący.

Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że nie odbył się wyścig kolarski i zostały pieniążki w kwocie 5.000,00 zł ale nauczyciele zgłosili żeby na sali w Domu Strażaka dzieci mogły grać w ping ponga. Chciałbym zamówić dokumentację na ogrzewanie sali. Byłaby założona dmuchawa , która by nadmuchiwała ciepłe powietrze w czasie gry.
Radny Eugeniusz Paszkowski zapytał co dzieje się z kościołem ewangelickim.

 • W Głuchowie koło Pana Foltynowicza należy naprawić lewy pas drogi.

Burmistrz odpowiedział - może ogłosić przetarg na wydzierżawienie kościoła poewangelickiego.
Pan Curyk odpowiedział, że naprawę lewego pasa drogi w Głuchowie zgłosi na sesji powiatowej.
Na powyższym posiedzenie komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional