Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 4/04

Protokół Nr 4/04


Protokół Nr 4/04

z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa
z dnia 18 maja 2004 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Skarbnik Gminy Teresa Lempach
Pan Minta Bogdan przedstawiciel Izb Rolniczych
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie
2. Rola Izb Rolniczych, Rolnictwo a Unia Europejska
3. Zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie:
- ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Pogorzela,
- ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pogorzela,
- odraczania, umarzania, rozkładania na raty należności innych niż podatkowe,
- ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli.
5. Dyskusja i wyjazd do Zakładu Hodowli Roślin spółka z o.o. w Szelejewie
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski dokonał otwarcia posiedzenia , powitał wszystkich członków komisji oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie.
Do pkt. 2
Pan Minta Bogdan przedstawił zarys działalności Wojewódzkiej Izby Rolniczej w Poznaniu:
- powiedział, że WIR opiniuje uchwały podejmowane przez Sejm, między innymi WIR zajmowała się społecznym ubezpieczeniem rolników /mają wejść zmiany w ubezpieczeniu KRUS/,
- akty związane z rolnictwem które muszą być podane do Urzędu Ministrów,
- do Senatu dostarczali zmiany dotyczące ubezpieczeń,
- były interwencje w sprawie skupu żywca /cena skupu jest niższa ale cena pasz jest coraz droższa/,
- ważne osiągnięcia Izby to zmiana krajowego budżetu dla rolników, /każdy rolnik producent mleka ma przyznany limit referencyjny/,
- interwencja nawozowa,
- podpisanie współpracy pomiędzy Wojewódzkimi Izbami Rolniczymi, żeby bardziej współpracować,
- powstał Wielkopolski Związek Producentów Ziół,
- WIR współpracują z francuską Izbą Rolniczą, prowadzi się współpracę z Ukrainą,
- zatwierdzono budżet WIR - jest to 2 % od podatku co stanowi kwotę 2,5 mln zł, zaplanowano wydatki tych środków,
- przyjęto plan robót na rok 2004,
- działanie Izb idzie w kierunku tematów bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, dobrego rolnictwa, gospodarowania, te ustawy wejdą w życie, dlatego musi być rozbudowana sieć laboratorium,
- promowanie eksportu produktów rolnych krajowych,
- są poskładane wnioski by utrzymać dopłaty do czasu spłaty kredytu suszowego,
- szkody łowieckie - ustawa określa komu szkody się należą /rolnik musi wiedzieć do kogo zgłosić szkodę, nr tel, w jakim terminie, dane te miały być wysłane do sołtysów żeby rolnicy wiedzieli gdzie się zgłaszać/.
Radny Kędziora Jerzy - w komisji końcowej powinno być więcej osób.
Pan Minta Bogdan odpowiedział że w I etapie jest rolnik + 1 osoba ale jeżeli rolnik nie podpisze wniosku o szkodzie to wtedy zwołuje się komisję. Wniosek trzeba złożyć w terminie. Komisja musi się zebrać w ciągi 7 dni.
Pan Eugeniusz Sierszulski przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawił temat rolnictwa w nowych warunkach po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Powiedział że rolnictwo jest najbardziej kosztowne. Z Unii Europejskiej środki finansowe pójdą na dopłaty obszarowe.
W związku z tym 22 maja br. jest akcja drzwi otwarte wspólnie z Powiatowymi Izbami Rolniczymi, Bankami Spółdzielczymi, Urzędem Gminy , Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W sobotę od godz. 9-tej do 15-tej będą zorganizowane spotkania konsultacyjne gdzie przyuczeni pracownicy będą pomagali wypełniać wnioski rolnikom i będzie można wniosek zostawić. Wnioski pójdą na dopłaty do hektara i wdrożenie rat strukturalnych. Wnioski należy złożyć w odpowiednim terminie do 15 czerwca br. bo po terminie wnioski nie będą rozpatrywane. Mówił by gospodarstwa przekazywać następcom lub na powiększenie gospodarstw rolnych, chodzi o to by powiększać inne gospodarstwa,
- wspieranie gospodarstw niskotowarowych ma na celu zwiększenie możliwości inwestowania gospodarstw rolnych o niewielkim własnym potencjale ekonomicznym. Gospodarstwa te w znaczącej mierze prowadzą produkcję na samo zaopatrzenie, a dzięki pomocy finansowej mogą podjąć działania prowadzące do rynkowego ukierunkowania produkcji, poprawy dochodowości oraz szeroko rozumianych dostosowań do funkcjonowania w warunkach jednolitego rynku. W efekcie pomoc w ramach niniejszego działania przyczyniać się będzie do stabilizacji sektora rolnego w Polsce. Wysokość pomocy dla gospodarstw niskotowarowych, mająca postać premii wypłacanej przez okres 5 lat, wyniesie równowartość 1250 euro na rok. Po III roku otrzymywania premii, beneficjent musi wykazać osiągnięcie przynajmniej jednego z celów pośrednich planu, związanych z celem przedsięwzięcia, co stanowi warunek wypłaty środków w następnych dwóch latach,
- wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki naturalne. Dopłaty wyrównawcze dla gospodarstw rolnych, położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania rekompensują wyższe koszty produkcji ponoszone przez te gospodarstwa w stosunku do gospodarstw położonych poza strefami ONW. Dopłaty te przeciwdziałają wyludnianiu się obszarów wiejskich i za zatracaniu ich rolniczego charakteru. W ramach ONW wydzielono: obszary nizinne I i II, obszary górskie, obszary ze specyficznymi utrudnieniami. Pomoc finansowa udzielana jest w postaci corocznych zryczałtowanych płatności, przyznawanych od hektara użytków rolnych położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania i pozostających w użytkowaniu rolniczym. Płatnością objęte mogą być: grunty orne, sady, trwałe użytki zielone,
- wspieranie przedsięwzięć rolno środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, założeniem Działania zwanego Krajowym Programem Rolno środowiskowym jest utrwalenie wzorców trwałej i zrównoważonej gospodarki rolnej , zwłaszcza na obszarach chronionych i zagrożonych degradacją,
- zalesianie gruntów rolnych - założeniem działania jest wsparcie procesu zalesiania gruntów rolnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa, a na następnie zapewnienie właściwej pielęgnacji nowych nasadzeń we wczesnych etapach ich rozwoju. Płatność będzie ustalana na podstawie powierzchni gruntów /na ha/ i wypłacana w cyklu rocznym;
- jednorazowo - wsparcie na zalesienie,
- przez 5 lat premia pielęgnacyjna,
- przez 20 lat premia zalesieniowa.
Ułatwianie startu młodym rolnikom - pomoc finansowa w postaci premii, wypłacana będzie młodym rolnikom, którzy rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa. Wsparcie udzielane w ramach tego działania przyspieszy proces wymiany pokoleń w rolnictwie poprzez zapewnienie środków finansowych, ułatwiających młodym rolnikom rozpoczęcie prowadzenia działalności rolnej oraz umożliwiających modernizację przejmowanych gospodarstw. Pomoc udzielana będzie w formie premii, w wysokości 50.000 zł i będzie uwarunkowana spełnieniem czterech warunków brzegowych:
- wiek do 40 lat i termin rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa, nie więcej niż 12 miesięcy przed chwilą przyznania pomocy,
- kwalifikacje zawodowe,
- minimalne standardy w zakresie środowiska, higieny, dobrostanu zwierząt,
- żywotności ekonomicznej gospodarstwa.
Renty strukturalne mają zachęcić rolników w wieku przedemerytalnym do zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej i przekazania posiadanych gospodarstw rolnych w sposób służący poprawie żywotności gospodarstw rolnych w Polsce oraz zapewnić im wystarczające źródło dochodu po zaprzestaniu tej działalności. Wysokość renty strukturalnej ustala się jako odpowiedni procent kwoty najniższej emerytury. Podstawowa wysokość wynosi 210 %, natomiast maksymalna 440 % kwoty najniższej emerytury. Od 1 marca 2004 wysokość najniższej emerytury, określona w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynosi 562,58 zł. Wysokość renty strukturalnej może się kształtować w granicach 1.181 zł - 2.475,35 zł.
Podstawowa wysokość renty strukturalnej zwiększa się o dodatek na małżonka, o 50 % kwoty najniższej emerytury w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego w sposób trwały o powierzchni co najmniej 3 ha, po 3 % kwoty najniższej emerytury za każdy pełny ha UR powyżej 3 ha. Przedstawiłem min. ogólne przepisy emerytalne teraz trzeba czekać na przepisy wykonawcze.
Dalej Pan Eugeniusz Sierszulski powiedział, że w Polsce był 15 przypadek choroby BSA dlatego warto prowadzić rejestrację i dokumentację na bieżąco.
Radny Majnert Eugeniusz powiedział, na naszym terenie jest Geofizyka Kraków, nikt się nie interesuje jak jest z odszkodowaniem, proponował przekonać ich by nie jechali po deszczach bo wówczas niszczą sieć drenarską a szkody widać po latach.
Do pkt. 3.
Pani Danuta Witek przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Pogorzela i wyjaśniła że uchwałę należy podjąć gdyż w dotychczasowej uchwale figuruje jeszcze filia szkoły podstawowej w Głuchowie i teraz obecną uchwałą likwidujemy to. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Następny projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pogorzela. Uchwałę tą podejmujemy dlatego że wprowadzony został obowiązek szkolny dzieci 6 letnich w „0” dlatego oddział musi należeć do sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych jak stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny Kędziora Jerzy czy za 6 latki rodzice będą płacić za przedszkole.
Pani Witek Danuta odpowiedziała - na razie na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy będą subwencje. Od 1 września będzie obowiązek uczęszczania dzieci 6-letnich do szkoły. Radni zaopiniowali pozytywnie w/w projekty uchwał.
Pani Barbara Wroniak przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa oraz udzielenie innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania do tego uprawnionych i wyjaśniła że chodzi głównie o należności cywilno-prawne, dotyczy to paragrafu 1 jak stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Radni jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Pan Curyk Piotr - Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwał w sprawie zmian wynagrodzenia Burmistrza, wyjaśnił że w uchwale budżetowej przyjęto 3 procentowy wzrost wynagrodzeń zgodnie z inflacją dlatego proponuje się podniesienie wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 3.300 a było dotychczas 3.200 zł. Pozostałe pochodne wzrosły również o 3 %. Jest to przepis obligatoryjny. Projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.
Radni jednogłośnie przyjęli w/w projekt uchwały.
Pani Teresa Lempach przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 jak stanowi zał. nr 6 do protokołu. Radni jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Do pkt. 4
Pan Curyk Piotr przedstawił składy Komisji obwodowych, wyjaśnił, że osoby do składu komisji zgłaszają partie polityczne albo ugrupowania a Burmistrz zgłasza tylko 4 pracowników po 1 do każdej Komisji.
Radny Kędziora zapytał dlaczego kosztorys na zbycie byłych PZZ-ów jest o 10 tysięcy obniżony.
Pan Curyk Piotr odpowiedział, rzeczoznawca obniżył koszt dlatego że nie Urząd poniósł ten koszt a ten co kupi to każe sobie zapłacić za tą budowle lub ją rozbierze.
Radny Eugeniusz Paszkowski zapytał czy jest możliwość by zaprosić kogoś z Geofizyki Kraków - kopiących i poszukujących ropy na naszym terenie.
Pan Curyk odpowiedział, że postaramy się zaprosić przedstawicieli Geofizyki Kraków na najbliższą sesję.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poprosił o wyrażenie opinii i akceptację dla wcześniej uzgodnionego na sesji w dniu 24 października 2003 roku stanowiska o przystąpieniu do realizacji systemu gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi dla Miasta Leszna i Gmin Subregionu Leszczyńskiego. Ponieważ instytucją wiodącą w tym przedsięwzięciu jest Miejski Związek Oczyszczania Leszno i są daleko zaawansowani w przygotowaniu wniosku akcesyjnego do Fundacji Spójności o dofinansowanie tego zadania. wg wstępnych obliczeń udział naszej gminy w tym przedsięwzięciu wyniesie około 124.000,00 zł, płatne będzie w 3 ratach rocznych po ok. 40.000,00 zł
Radni poparli jednogłośnie propozycję przystąpienia do realizacji programu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Miasta Leszna i Gmin Subregionu.
Do pkt. 5
Komisja udała się do Zakładu Hodowli Roślin w Szelejewie spółka z o.o. gdzie zapoznała się z uprawą roślin.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-05-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional