Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 3/04

Protokół Nr 3/04Protokół 3/04

z posiedzenia komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa z dnia 31 marca 2004 roku

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Skarbnik Gminy Teresa Lempach
Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie
 2. Analiza i ocena wykonania budżetu gminy za rok 2003
 3. Rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w roku 2004
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie
 • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pogorzeli

        5.   Dyskusja.

   Do pkt. 1
   Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich członków komisji oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie przez obecnych członków komisji.
   Do pkt. 2
   Przewodniczący komisji Eugeniusz Paszkowski zaproponował aby analiza wykonania budżetu gminy za rok 2003 przebiegała w dwóch etapach. Pierwszy etap to analiza wykonania dochodów, drugi to analiza wykonania wydatków. Na powyższą propozycję członkowie komisji wyrazili zgodę.
   Pani Teresa Lempach przedstawiła sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2003 w poszczególnych działach jaki stanowi załącznik nr2 do niniejszego protokołu. Na zakończenie sprawozdania podała, że dochody gminy w 2003 roku wyniosły 6.961.049 złotych co stanowi 99,62% zaplanowanych dochodów. Następnie rozpoczęła się dyskusja:
   Radny Eugeniusz Paszkowski zapytał się jakie są realne możliwości ściągnięcia zaległości płatniczych od dłużników oraz czy kwoty, które są wykazane że dłużnicy zapłacili są ujęte w budżecie?
   Skarbnik Gminy opowiedział, że kwoty te są ujęte w budżecie, jeżeli natomiast chodzi o ściąganie zaległych kwot to w tym celu stosowana jest procedura prawna - wysyłane upomnienia, sprawy są kierowane do komornika lub stosowany jest wpis na hipotekę. Trudno jest na dzień dzisiejszy stwierdzić ile z tych zaległości Gmina będzie w stanie odzyskać.
   Radny Andrzej Nowacki zapytał jakie znaczenie ma dla gminy stosowanie wpisu na hipotekę?
   Radny Fabisiak Stefan zapytał dlaczego nie wpływają zaległości do budżetu gminy chociaż GS sprzedaje swój majątek?
   Sekretarz Gminy Piotr Curyk odpowiedział na pytanie pierwsze, że gdyby GS ogłosił upadłość wówczas zastawiony na hipotece budynek po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury sądowej przechodzi na rzecz gminy, natomiast jeżeli chodzi o pytanie drugie to uzyskane środki pieniężne ze sprzedaży majątku w pierwszej kolejności przeznaczane są na uregulowanie płatności w stosunku do państwa (opłata ZUS-u, podatek i inne)
   Burmistrz Zdzisław Kowalczyk dodał, że jeżeli ściągniemy całe zobowiązania pieniężne z GS-u to firma upadnie i wtedy kilkudziesięciu pracowników straci pracę co spowoduje, że część tych osób trafi poprzez opiekę społeczną na „garnuszek” gminy.
   Radny Jerzy Kędziora zapytał się czy osoby, które mają zaległości zgłaszają się do Gminy w celu uzgodnienia spłaty zaległości?
   Sekretarz Gminy odpowiedział, że jest część osób która przychodzi do urzędu w celu przesunięcia spłaty zaległości. Osoby interesujące się spłatą zaległości lub będące chwilowo w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na pewne udogodnienia ( przesunięcie terminu spłaty, rozłożenie na raty ) spłat zaległości.
   Radny Eugeniusz Paszkowski zapytał dlaczego nie wykorzystano dotacji w kwocie 726,56 zł w dziale opieka społeczna?
   Skarbnik Gminy odpowiedziała, że są to pieniądze przeznaczone na określony cel, czyli ubezpieczenie podopiecznych, ze względu na mniejsze wydatki na ten cel pozostałą kwotę należało zwrócić.
   Następnie radni przeszli do drugiego etapu czyli analizy wykonania wydatków budżetowych na rok 2003.
   Skarbnik Gminy - Teresa Lempach przedstawiła sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu. Na zakończenie sprawozdania wydatków Pani skarbnik podała iż wykonano wydatki na kwotę 6.871.121 zł. co stanowi 97,21% zaplanowanych wydatków.
   Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat wydatków.
   Radny Eugeniusz Paszkowski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach kwot widniejących w sprawozdaniu z wykonania budżetu a zapisach w załącznikach oraz że niektóre działy są nie precyzyjnie wyjaśnione w opisowym sprawozdaniu budżetu.
   Skarbnik Gminy po sprawdzeniu wskazanych błędów wyjaśniła, że owe rozbieżności pojawiły się przy przepisywaniu i drukowaniu materiałów dotyczących budżetu gminy, które natychmiast zostały skorygowane natomiast, jeżeli chodzi o niezbyt precyzyjne opisanie budżetu wyjaśniła, że w części opisowej budżetu zostały podane tylko znaczące kwoty z ich przeznaczeniem.
   Radny Andrzej Nowacki zwrócił uwagę, że w dziale Gospodarka Komunalna w części opisowej jest błąd w numeracji domu w Głuchowie, w którym wykonano wymianę okien, gdyż numer z opisu odpowiadał budynkowi prywatnemu.
   Sekretarz i skarbnik gminy po konsultacji z pracownikiem gospodarki komunalnej wyjaśnili, że remontu dokonano we właściwym lokalu natomiast numer domu został błędnie wpisany.
   Radni zwrócili uwagę na zbyt duże wydatki jakie pochłania Klub Piłkarski Lew Pogorzela i czy przy tak dużych kosztach utrzymania drużyny będzie stać Gminę w przyszłości na utrzymanie tej drużyny.
   Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, że chciałby aby drużyna ta istniała, gdyż jest to jedyny zespół sportowy seniorów jaki istnieje w gminie, natomiast jeżeli rada zadecyduje o obniżeniu kwoty na ową drużynę to on się do tego dostosuje.
   Radny Eugeniusz Paszkowski zwrócił uwagę, że dużą część pieniędzy z budżetu pochłania opieka społeczna oraz przedszkola.
   Po skończonej dyskusji członkowie komisji 7 głosami przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pogorzela za rok 2003.
   Do pkt. 3
   Sekretarz Gminy Curyk Piotr przedstawił propozycję podziału nadwyżki budżetowej, której wysokość wynosi: 174.940,00 zł.


    Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego w Gostyniu

    4.000,00 zł


    Klub Olimpijczyk przy LO


    2.000,00 zł

    SKS przy Gimnazjum

    2.000,00 zł

    Modelarstwo

    1.000,00 zł

    Kolarze

    5.000,00 zł

    zakup pucharów

    1.000,00 zł

    LZS Pogorzela /potrzeba 45.000,00 zł/

    42.000,00zł

    Kurkowe Bractwo Strzeleckie

    1.000,00 zł

    zakup 2 tablic z napisami /Bułaków,Bielawy Pog./

    2.000,00 zł

    Zw.Represj. Byłych Żołnierzy i Górników

    300,00 zł

    Komitet Współpracy /Pogorzela-Hunsel/

    ok.10.000,00 zł

    w Guminicach świetlica -2 okna
    -smołowanie dachu
    -inne świetlice

    3.000,00 zł
    2.000,00 zł
    5.000,00 zł

    remont drogi w Małgowie

    ok. 45.000,00 zł

    budowa drogi do oczyszczalni ścieków

    ok. 80.000,00 zł

    pl, zag, przestrzennego

    do 26.000,00 zł

    program odpadów /Strzelce za wydobycie piasku/

    ok. 6.000,00 zł

    program energooszczędny

    do 15.000,00 zł

    pomalowanie Urzędu z zewnątrz

    10.000,00 zł

    fizjografia

    6.000,00 zł

    biblioteka na książki /będzie komputeryzowana/

    9.500,00 zł

   Do pkt. 4
   Obecni członkowie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pogorzeli.
   Do pkt. 5
   Radny Andrzej Nowacki prosił o dofinansowanie kwotą 500 zł na dokończenie remontu w strażnicy w Głuchowie.
   Radny Stefan Fabisiak pytał się na jakich zasadach były wypłacane pieniądze otrzymane przez Gminę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
   (tzw. zapomogi dla rolników)?
   Burmistrz odpowiedział, że jeżeli chodzi o dofinansowanie remontu w Głuchowie to powinny znaleźć się pieniądze na dokończenie tego remontu. Natomiast gdy chodzi o zasady przyznawania kwot na usuwanie skutków klęsk żywiołowych to są one zgodne z wytycznymi otrzymanymi z województwa, co do dalszych wypłat to są one uzależnione od spływania pieniędzy do gminy
   Radny Eugeniusz Paszkowski zaproponował aby odnowić elewację zewnętrzną Urzędu Gminy gdyż wypadła z budżetu modernizacja oświetlenia ulicznego co spowodowało, że w tegorocznym budżecie nie ma dużych inwestycji a gmina nie posiada większych zadłużeń. W momencie gdy gmina zacznie modernizacje oświetlenia i budowę oczyszczalni to nie będzie możliwe wykonanie tej inwestycji.
   Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.
   Informacje powiązane:
   Typ dokumentu: Protokoły komisji
   Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
   Autor informacji: Jacek Andraszak
   Informację wprowadził: Jacek Andraszak
   Opublikowany dnia: 2004-03-31
   Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
   Zmian: 0


   Powiadom o zmianach w tym dokumencie
   Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
   Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.   Valid XHTML 1.0 Transitional