Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 2/04

Protokół Nr 2/04


Protokół Nr 2/04

z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa
z dnia 8 marca 2004 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Skarbnik Gminy Teresa Lempach
Pani Kręgielska Agnieszka - ODR
Pan Marian Andrzejewski
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie
2. Fundusze strukturalne po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej
3. Budżet Gminy na rok 2004
4. Omówienie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- odwołania Kierownika USC,
- przeprowadzenia konsultacji społecznych,
- sposobu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pogorzela,
- ustalenia dla radnych stawek za 1 km przebiegu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy,
- ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy,
- przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Pogorzeli przy ulicy Gostyńskiej
6. Dyskusja

Do pkt. 1
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Ireneusz Mucha dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości.
Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie.
Do pkt. 2
Przybył radny Eugeniusz Paszkowski i przejął prowadzenie posiedzenia Komisji. Poprosił Panią Agnieszkę Kręgielską pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego aby przedstawiła radnym sprawy funduszy strukturalnych po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej.
Pani Agnieszka Kręgielska powiedziała , że po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej mają ruszyć programy skierowane do indywidualnego rolnika. Są to fundusze strukturalne , do pozyskania z dwóch programów tj. Sektorowego Programu Operacyjnego i Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Sektorowy Program Operacyjny składa się z takich działań jak:
1. Wsparcie doradztwa rolniczego,
2. Różnicowanie działalności rolniczej - skala punktowa /gmina zagrożona bezrobociem, powiat zagrożony bezrobociem, gospodarstwo nisko towarowe, na 1 osobę w gosp. 15 ha/,
3. Inwestycje w gospodarstwach rolnych: Kryteria:
- gospodarstwo żywotne 4 ESU wielkość ekonomiczna 1 ESU to 1.200 E, maksymalnie można otrzymać 300.000,00 zł, korzystnie jest wziąć kredyt na 3 lata wtedy jest 50% kosztów kwalifikowanych do zwrotu, w I roku 100.000 zł,
- preferencje dla młodych rolników 55 % zwrotu,
- standardy higieniczne, pozyskiwanie mleka,
- składowanie nawozów naturalnych 170 kg N/ha,
- obsada zwierząt 1,5 SD/ha by nie przekroczyć 170 kg N/ha,
- warunki utrzymania zwierząt gospodarskich ,
- przez 5 lat lustracja gospodarstwa,
4. Rozwój infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem,
5. Przywrócenie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych.
6. Ułatwieie startu młodym rolnikom. Po zapisaniu gospodarstwa aktem notarialnym na rok przed złożeniem wniosku o pomoc finansową. Wykorzystanie w dowolny sposób 50.000 zł. Kryteria uzyskania pomocy finansowej to wiek do 40 lat, wykształcenie, warunki w gospodarstwie.
7. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, samorząd gminny - beneficjent do 450 tys. zł, pomoc na: świetlice, domy kultury, place zabaw, parki, tereny zieleni, zabytki, zbiorniki i ścieki wodne, turystyka. Uznanie gminy za atrakcyjną turystycznie.
8. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych. Przetwórstwo: mleka, serów, mięsa, przemiału zbóż, warzyw, owoców.
9. Scalanie gruntów - beneficjent starosta powiatu.
10. Pomoc techniczna: Ministerstwo Rolnictwa, Agencja restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urząd Marszałkowski.
11. Gospodarowanie rolniczymi zasobami rolnymi. Beneficjent: Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych.
II. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich.
1. Renty strukturalne,
2. Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
3. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych przez 5 lat.
4. Wspieranie przedsięwzięć rolno środowiskowych i doradztwem zwierząt.
5. Zalesianie gruntów rolnych.
6. Dostosowanie gospodarstw wolnych do standardów Unii Europejskiej. Roczna premia wypłacana przez 3 lata. Pomoc do 150.000,00 zł na 1 beneficjenta na 3 lata.
a/ schemat 1: gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka,
b/ schemat 2: gospodarstwa specjalizujące się w produkcji jaj kurzych,
c/ schemat 3: gospodarstwa pod względem płyty gnojowe.
W trakcie omawiania w/w spraw radni zadawali liczne pytania na które otrzymywali konkretne odpowiedzi.
Do pkt. 3
Pani Teresa Lempach przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu gminy jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Powiedziała że obecny projekt został zmieniony dlatego, że otrzymaliśmy dotacje które muszą być przekazane na dany cel : zwiększy się dotacja do opieki społecznej o kwotę 30.140,00 zł, subwencja oświatowa o 14.104,00 zł, w szkole nastąpią zmiany między paragrafami, zwrócono gminie za energię elektryczną za 2003 rok kwotę 37.559,00 zł. Radni przyjęli w/w projekt budżetu na rok 2004.
Do pkt. 4
Sekretarz Gminy Curyk Piotr zapoznał radnych z projektem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego opracowanego na lata 2004-07 jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Dalej powiedział że należy opracować Wieloletni Plan Inwestycyjny gdyż będzie on potrzebny jeżeli będziemy ubiegać się o kredyt. Przyjęliśmy ceny z koncepcji planu. Na dzisiaj MZWiKW w Strzelcach Wielkich jest w rezerwie kredytowanie ze środków spójności. W pierwszej kolejności kredytowania jest ujęty Związek Nadobrzański w którym też jesteśmy. Wpłaciliśmy około 800,00 zł składki w Lesznie.. W bieżącym roku chcielibyśmy zbudować drogę dojazdową do oczyszczalni, przygotować projekt budowy ścieków. W WPI ujęliśmy małe zadania, które jesteśmy w stanie wykonać z własnego budżetu . Planujemy dokonać wymiany oświetlenia na energooszczędne. Dotychczasowe oświetlenie jest drogie. Trzeba dokonać analizy i wyceny punktów świetlnych. Pytaliśmy czy w Lesznie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska można uzyskać kredyt w wysokości 250.000,00 zł z 2 % odsetkami. 50.000,00 zł może zostać umorzone. Dlatego chcemy pojechać do Poznania i dowiedzieć się o kredytowaniu i wymianę oświetlenia zrobilibyśmy w br. Ze środków budżetowych nie jesteśmy w stanie wykonać oświetlenia dlatego zaciągnęlibyśmy kredyt i w ciągu 3 lat byśmy spłacili.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział - przygotujemy budżet tak że może przeznaczymy 100.000,00 zł na spłatę na wymianę oświetlenia. Kiedy już dopracujemy wszystko, zaprosimy przedstawicieli ENEA by zapoznał nas z tym na Sesji Rady. Myślę że dołożymy parę lamp. Jeżeli państwo radni będziecie uważali że potrzebna będzie oszczędność to od października przez 3 miesiące po uzgodnieniu będzie można wyłączyć oświetlenie.
Radny Paszkowski Eugeniusz powiedział, skoro planuje się robić kanalizację to proponuje by wstrzymać się z nakładką asfaltową bo za rok czy 2 lata zakładając kanalizację znowu będziemy kopać drogi czy chodniki.
Następnie Paszkowski Eugeniusz Przewodniczący Komisji po ustaleniu z radnymi podkreślił, że Komisja uznaje by to co jest możliwe np. przygotowanie dokumentacji do budowy oczyszczalni ścieków przygotować a drogę dojazdową do oczyszczalni rozpocząć i ruszyć z pracami.
- zapoznać się z oświetleniem w jaki sposób to zrobić i wybrać najlepsze rozwiązanie a budowa czy remont pozostałych dróg wyniknie w trakcie roku.
- ponieważ zgłoszono, że w stawie w Kromolicach jest za wysoki poziom wody, radni Komisji wnieśli by do sołtysa wsi Kromolice wystosować pismo o obniżenie poziomu wody w stawie. Wysoki poziom wody zagraża bezpieczeństwu mostu, stanowi zagrożenie dla drogi wiejskiej i niszczy skarpę stawu.
Do pkt.5
Sekretarz Gminy Curyk Piotr przedstawił projekt uchwały RM w sprawie odwołania Kierownika USC. Dodał, że jest to formalność którą należy wykonać bo Kierownik USC został powołany, od 1.02.br. Pani Wasielewska przeszła na emeryturę i w związku z powyższym proponuję by na sesji rady podjąć taką uchwałę. Radni jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie odwołania Kierownika USC który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
- następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pogorzela. Podjęcie takiej uchwały jest potrzebne ponieważ przygotowujemy się do budowy oczyszczalni ścieków. Jednym z czynników by przystąpić do funduszu spójności jest zgoda społeczeństwa na taką inwestycję tym bardziej że wpłynie ona na poprawę stanu bezpieczeństwa. Muszą być przeprowadzone zebrania miejskie i wiejskie po to by ludzie mogli wypowiedzieć się na ten temat,
- druga uchwała dotyczy przeprowadzenia konsultacji społecznych w konkretnym przypadku. W Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich zostało ustalone, że we wszystkich gminach będzie 1 pytanie „Czy wyrażasz zgodę na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Międzygminny System Kanalizacji Sanitarnej Gmin Kobylin, Krobia, Pępowo i Pogorzela?”. Z tym pytaniem zwrócimy się do społeczeństwa i uzyskamy odpowiedź.
Przewodniczący Komisji zapytał czy są jeszcze jakieś pytania do przedstawionych projektów uchwał. Radni jednogłośnie zaopiniowali w/w projekty uchwał które stanowią załączniki nr 5 i 6 do niniejszego protokołu.
Dyr. GZOEiAO Danuta Witek przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników jednostek organizacyjnych jak stanowi zał. nr 7 do protokołu. Wyjaśniła że uchwałę taką należy podjąć ponieważ pracownicy obsługi /są to kucharki i sprzątaczki/ byli w 5 grupie zaszeregowania i oni z 3 % wzrostem wynagrodzenia zgodnie z inflacją się nie mieszczą się w grupie. Dlatego jest propozycja by z 602,00 zł podnieść do 760,00 zł.
Radny Mucha Ireneusz powiedział, że te osoby które szykują się na emeryturę w najbliższych latach to powinni mieć wyższe wynagrodzenie.
Sekretarz Gminy Curyk Piotr powiedział, że te 4,5 % w ostatnich latach nic nie dają. Takie samo zdanie miał Burmistrz.
Radni jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia dla radnych stawek za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy i powiedział, że jest to ustalenie diet dla radnych jadących na szkolenie. Po wyjaśnieniu radni jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt uchwały który stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Pan Marian Andrzejewski przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Pogorzeli przy ulicy Gostyńskiej dotyczy do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym po byłych PZZ-ach jak stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Głos zabrał Burmistrz Zdzisław Kowalczyk i powiedział że mimo iż Rada podejmie taką uchwałę, to nieruchomość damy do wyceny i po wycenie poinformujemy Państwa i wtedy Rada wypowie się czy wycena jest dostateczna czy sprzedamy, czy nie. Sprzedaż nie będzie dokonana wcześniej aż Rada nie będzie powiadomiona. Gdyby w I przetargu nikt nie kupił to spotkamy się z Radą i podejmiemy decyzję.
Pan Marian Andrzejewski powiedział, że Firma Robstal wybudowała na terenie byłych PZZ-ów miejsce do skupu trzody chlewnej to dobrze choć zrobili samowolkę.
Burmistrz wyjaśnił, że o budowie miejsca do skupu trzody chlewnej przez Firmę „Robstal” dowiedział się od społeczeństwa, powiedziałem Wam o tym na Sesji Rady dodał, umowy nie mamy żadnej spisanej.
Rady Fabisiak Stefan powiedział iż uważa że takich spraw samowolek nie może być gmina musi wiedzieć, chodzi o fakt.
Po tej dyskusji radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Pogorzeli przy ulicy Gostyńskiej.
Do pkt. 6
Radny Fabisiak Stefan zapytał czy na składowisko śmieci można wywozić segregowany gruz.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, że można wywozić, musimy uporządkować dotychczas nawiezione odpady.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional