Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXXI/187/2005

Uchwała nrXXXI/187/2005

Numer uchwały: 2005/31/187
Numer sesji: 31
Rok: 2005

UCHWAŁA Nr XXXI/ 187 /05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r .o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. z 2005 r., Nr 179, poz.1485 / Rada Miejska w Pogorzeli uchwala , co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku

Załącznik do Uchwały XXXI /187 /05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 grudnia 2005 r.

GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2006

SPIS TREŚCI
  1. Podstawy prawne rozwiązywania problemów narkomanii.
  2. Sytuacja epidemiologiczna problemów narkomanii.
  3. Założenia merytoryczne programu.
  4. Organizacja i finanse.
  1. Podstawy prawne rozwiązywania problemów narkomanii
Ustawa z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu narkomanii;
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r;
Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2002-2005r;
Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r;
  1. Sytuacja epidemiologiczna narkomanii
Pod pojęciem używania narkotyków rozumie się stosowanie w celach innych niż medyczne różnorodnych środków farmakologicznych czynnych, zakazanych przez prawo międzynarodowe. Używanie narkotyków jest nielegalne i często ukrywane, trudno jest ocenić rozmiar występowania tego zjawiska oraz związanych z nim niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. Pomimo tych trudności oczywiste jest, że narkotyki są przyczyną istotnego obciążenia chorobami, a ich konsumpcja rośnie w wielu krajach, w tym również w Polsce.
Informacji o rozmiarach narkomanii rozumianej jako uzależnienie, bądź używanie narkotyków w sposób rodzący poważne problemy dostarczają dane statystyczne instytucji reagujących na problem narkotyków.
Podstawowym wskaźnikiem epidemiologicznym są dane o zgłaszalności do leczenia stacjonarnego z powodu problemów związanych z narkotykami.
Informacje o liczbie leczonych z powodu nadużywania substancji psychoaktywnych innych niż alkohol i tytoń pochodzą z lecznictwa psychiatrycznego. Dane obejmują również specjalistyczne lecznictwo uzależnień lekowych, które funkcjonuje w ramach psychiatrycznej służby zdrowia.
Sytuacja epidemiologiczna w Polsce u progu XXI wieku jest dość dobrze zbadana wśród młodzieży. Popyt na narkotyki mierzy się rozpowszechnieniem ich konsumpcji. W Polsce na ten temat są badania ankietowe prowadzone w szkołach. Najbardziej profesjonalne badania są realizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej, a także Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Rozpowszechnianie używania narkotyków w Polsce jest bardzo zróżnicowane. Są szkoły i miasta, gdzie jakieś doświadczenia z narkotykami ma ponad 30 % młodzieży szkolnej; istnieją takie, gdzie narkotyków praktycznie nie ma.
Najbardziej popularnymi narkotykami są pochodne konopi / marihuana i haszysz. Doświadczenia z innymi środkami ma mniej niż dziesięć procent uczniów.
Na tle innych krajów europejskich, polski model konsumpcji ma swoją specyfikę związaną ze względnie wysoką konsumpcją legalnych leków psychoaktywnych. Dane z ostatnich lat sygnalizują wyraźny wzrost rozpowszechniania heroiny do palenia / brown sugar /, zwłaszcza w dużych miastach.
Badania jakościowe zrealizowane w Poznaniu wśród młodych konsumentów narkotyków, pozwoliły na wyróżnienie trzech „ światów” narkomanii. Pierwszy z nich stanowią osoby uzależnione od narkotyków domowego wyrobu, przyjmowanych dożylnie. Drugi tworzą młodzi ludzie palący heroinę a trzeci biorący inne niż heroinę.
Marihuana, obok alkoholu i papierosów, staje się trzecim pod względem popularności środkiem psychoaktywnym, traktowanym przez młodzież nie jako narkotyk ale „naturalne zioło”. Nowym, bo dotychczas w badaniach nie uchwyconym zjawiskiem jest łączenie marihuany lub tabletek z alkoholem. Groźnym i można mieć obawy, że narastającym zjawiskiem jest palenie heroiny, środka o bardzo dużym potencjale uzależniającym.
  1. Założenia merytoryczne programu
Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności:
1/ działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą:
2/ leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych:
3/ ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych:
4/ nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii:
5/ zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomani:
6/ nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do narkomani.
Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gmin, obejmujących;
1/ zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
2/ udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
3/ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4/ wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
5/ pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Profilaktyka problemów związanych z używaniem narkotyków

Cel ogólny - zwiększenie poziomu wiedzy na temat epidemiologii i problemów związanych z narkomanią w gminie.

Cele szczegółowe;
1/ podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku
2/ wzrost zaangażowania społeczności lokalnej w działania profilaktyczne
- uwzględnienie problematyki narkomanii w lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- wspieranie lokalnych inicjatyw działań profilaktycznych na terenie szkól podstawowych i ponadpodstawowych, organizacji pozarządowych kierowanych do dzieci, młodzieży, ich rodziców i wychowawców.
3/ wzrost liczby osób pracujących na rzecz profesjonalnej profilaktyki
- organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji osób realizujących zadania profilaktyczne / nauczycieli, pracowników socjalnych, policji /
4/ zintegrowanie działań profilaktycznych: młodzież - rodzice - wychowawcy.

Na terenie gminy Pogorzela pojawił się również problem narkotyków.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych prowadzona jest terapia z jednym uczniem. W przyszłym roku naszym głównym celem będzie zwiększenie poziomu wiedzy na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych.

Partnerzy samorządu gminy w realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

- instytucje pomocy społecznej,
- szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze,
- policja,
- kościół,
- organizacje pozarządowe.
  1. Organizacja i finanse
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Pogorzela realizowany jest przez Gminną Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W budżecie gminy w rozdziale 85154, przewidziane są środki finansowe na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii - 2 000,- zł.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/187/05 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r.

Przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych gminy. W celu realizacji zadań z tego zakresu niezbędne jest opracowanie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który uwzględnia zadania oraz kierunki wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Dla realizacji zadań Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii musi być przyjęty uchwałą rady gminy.
Program jest realizowany przez jednostkę wskazaną w tym programie.
W przypadku gminy Pogorzela jest to Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która na realizację zadań wyodrębnia część środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional