Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXX/182/2005

Uchwała nrXXX/182/2005

Numer uchwały: 2005/30/182
Numer sesji: 30
Rok: 2005

Uchwała Nr XXX/182/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art.109 i art.124 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( tekst jednolity
Dz. U z 2003 r Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1
  1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 217.749 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 8.488.848 zł.
§ 2
  1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 217.749 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
  2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 9.138.129 zł.
  3. Dochody i wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
  4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jak w załączniku nr 4.
  5. Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr XXX/182/05 z dnia 25.11.2005 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2005


Zwiększenia

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6.345,00

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

6.345,00

§ 0480 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

6.345,00

Dział 758 - Różne rozliczenia

19.676,00

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

19.676,00

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

19.676,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie

600,00

rozdział 80195 Pozostała działalność

600,00

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/

600,00

Dział 852 - Pomoc społeczna

176.434,00

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

176.434,00

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin / ustawami

176.434,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

14.694,00

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

14.694,00

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/

14.694,00

Ogółem :

217.749,00


Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr XXX/182/05 z dnia 25.11.2005 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2005


Zmniejszenia

Zwiększenia

Dział 600 - Transport i łączność

15.087,00

15.087,00

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

15.087,00

15.087,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych


15.087,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15.087,00


Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

8.000,00


rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

8.000,00


§ 4300 Zakup usług pozostałych

7.500,00


§ 4530 Podatek od towarów i usług / VAT/

500,00


Dział 710 Działalność usługowa

3.000,00


rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

3.000,00


§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

3.000,00


Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

53,00

53,00

rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

53,00

53,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

53,00


§ 4410 Podróże służbowe krajowe


53,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

15.000,00

41.276,00

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

15.000,00

34.676,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników


9.676,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

15.000,00


§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia


10.974,00

§ 4270 Zakup usług remontowych


6.000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych


4.000,00

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


4.026,00

rozdział 80110 Gimnazjum


5.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia


5.000,00

rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół


1.000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych


800,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe


200,00

rozdział 80195 Pozostała działalność


600,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe


600,00

Dział 851 Ochrona zdrowia


6.345,00

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi


6.345,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia


2.345,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych


4.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna


176.434,00

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


176.434,00

§ 3110 Świadczenia społeczne


171.141,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników


3.450,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne


594,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy


85,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia


1.164,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

6.000,00

14.694,00

rozdział 85401 Świetlice szkolne

6.000,00


§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

5.000,00


§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

1.000,00


rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów


14.694,00

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów


14.694,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.300,00

14.300,00

rozdział 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód


11.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia


4.400,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych


6.600,00

rozdział 90095 Pozostała działalność

3.300,00

3.300,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.300,00


§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia


3.300,00

Ogółem :

50.440,00

268.189,00

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional