Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXX/178/2005

Uchwała nrXXX/178/2005

Numer uchwały: 2005/30/178
Numer sesji: 30
Rok: 2005

Uchwała Nr XXX/178/2005
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 25 listopada 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1.

Załączniki nr 4, nr 5 i nr 6 do uchwały Nr II/17/02 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego otrzymują odpowiednio brzmienie jak w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXX/178/05 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 25 listopada 2005r.

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym, Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy deklaracji i informacji, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, podmioty te obowiązane są składać w terminie do dnia 15 stycznia właściwemu organowi podatkowemu deklaracje sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru oraz wpłacać obliczony w deklaracji podatek w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.
Zgodnie z art. 63 ustawy - Ordynacja podatkowa, w brzemieniu nadanym art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 143, poz. 1199), podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych. Przepis art. 63 Ordynacji podatkowej, w ww. brzemieniu wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r., co wiąże się z dostosowaniem do niego wzorów deklaracji dla prawidłowego obliczania i poboru podatków.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional