Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXX/177/2005

Uchwała nrXXX/177/2005

Numer uchwały: 2005/30/177
Numer sesji: 30
Rok: 2005

Uchwała Nr XXX/177/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 25 listopada 2005r.

w sprawie: ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na terenie Miasta i Gminy Pogorzela następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
  1. od gruntów:
a). związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,44 zł, od 1 m 2 powierzchni,
b). pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,52 zł, od 1 ha powierzchni,
c). pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,10 zł, od 1 m 2 powierzchni
  1. od budynków lub ich części:
a). mieszkalnych 0,48 , od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
b). związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 12,84 zł, od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
c). zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7,08 zł, od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
d). zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,56 zł, od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
e). od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,32 zł, od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
  1. od budowli 2% ich wartości

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.


§ 3

Traci moc uchwała Nr XVIII/116/04 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2005.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXX/177/05 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 25 listopada 2005r.

Podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych źródeł dochodu budżetu gminy, które przeznacza się na finansowanie zadań własnych gminy.
Minister Finansów w M. P. Nr 68, poz. 956 podał górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych uwzględniając coroczne podwyższenie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w okresie pierwszych trzech kwartałów 2005r. wyniósł 2,5%.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, Rada gminy w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie stawek przewidzianych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Wysokość tych stawek na 2006r. proponuje się na poziomie około 2% wzrostu w porównaniu z rokiem podatkowym bieżącym tj. 2005r.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie