Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXIX/176/2005

Uchwała nrXXIX/176/2005

Numer uchwały: 2005/29/176
Numer sesji: 29
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIX/176/05
Rady Miejskiej Pogorzeli
z dnia 28 października 2005 r.

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli przy ulicy Gostyńskiej.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowe położone w Pogorzeli przy ulicy Gostyńskiej usytuowane na działkach nr 1570/22 i 1570/24 oraz 1570/25 opisane w księdze wieczystej KW nr 29217.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do UchwałyRady Miejskiej w Pogorzeli nr XXIX/176/05 z dnia 28 października 2005 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ulicy Gostyńskiej w Pogorzeli

Rada Miejska w Pogorzeli przeznacza do zbycia w przetargu nieograniczonym teren, który został objęty planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli nr XIX/125/04 z dnia 30.12.2004r. i przeznaczony pod działalność przemysłowo-usługową.
W związku z powyższym przedmiotowa uchwała jest zgodna z kierunkami i strategią rozwoju gminy Pogorzela.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie