Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXIX/175/2005

Uchwała nrXXIX/175/2005

Numer uchwały: 2005/29/175
Numer sesji: 29
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIX/175/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 października 2005 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.109 i art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1
  1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 17.654 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 8.271.099 zł.
§ 2
  1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 17.654 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
  2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 8.920.380 zł.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr XXIX/175/05 z dnia 28.10.2005 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2005


Zwiększenia

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6.434

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

6.434

§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

6.434

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

11.220

rozdział 92116 Biblioteki

11.220

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

11.220

Ogółem :

17.654Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr XXIX/175/05 z dnia 28.10.2005 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2005


Zwiększenia

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

17.654

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.234

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1.234

rozdział 92116 Biblioteki

16.420

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

16.420
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-10-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional