Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXIX/171/2005

Uchwała nrXXIX/171/2005

Numer uchwały: 2005/29/171
Numer sesji: 29
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIX/171/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 października 2005r.

w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina Pogorzela na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz .2086 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje :

§ 1

Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych:
  1. za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajęcie 1 m2 powierzchni drogi:
a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 1,00 zł,
b) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości włącznie - 2,00 zł,
c) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 3,00 zł.
  1. za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach, zatokach postojowych i autobusowych, ścieżkach rowerowych i ciągach pieszych za zajęcie 1 m2 - 1,50 zł,
  2. za prowadzenie robót na pozostałych elementach pasa drogowego (rowy, pasy zieleni) za zajęcie 1 m2 - 1,00 zł.
§ 2

Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
  1. za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego:
a) poza terenem zabudowanym - 0,50 zł,
b) w terenie zabudowanym - 0,60 zł,
  1. za 1 m2 rzutu poziomego innych obiektów - 0,30 zł,
  2. za 1 m2 powierzchni reklamy : - 1,50 zł.
§ 3

Przez dzień zajęcia pasa drogowego o którym mowa w § 1i 2 rozumie się również zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

§ 4

Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy urządzeń:
  1. za obszarem zabudowanym - 6,00 zł,
  1. w obszarze zabudowanym - 15,00 zł.
  2. przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50 % określonych w pkt. 1, 2.
Roczne stawki opłat w wysokości określonej § 4 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 5

Ustala się następujące stawki za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż określone w § 1, § 2 i § 4:
1) za zajęcie 1 m2 powierzchni drogi:
a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 1,00 zł,
b) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości włącznie - 2,00 zł,
c) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 3,00 zł.
2) za zajęcie 1 m2 poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 1,50 zł,
3) za zajęcie 1 m2 pozostałych elementach pasa drogowego (rowy, pasy zieleni) - 1,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr XII/75/04 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 marca 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Urząd Miejski w Pogorzeli na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIX/171/05 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 października 2005r.

Podjęcie uchwały jest wypełnieniem delegacji zawartej w art.40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Uchwała zwiększa wysokość stawek obowiązujących dotychczas na podstawie Uchwały Nr XII/75/04 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 marca 2004 r. ale w sposób, który stanowi jedynie do 50 % wartości stawek przyjętych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Gostyniu.
Wnoszę o przyjęcie proponowanej uchwały.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie