Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXIX/170/2005

Uchwała nrXXIX/170/2005

Numer uchwały: 2005/29/170
Numer sesji: 29
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIX/170/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 października 2005 r.

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w obrębie miasta Pogorzela.
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. , poz. 717 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami ), oraz w związku z uchwałą nr XIII/88/2004 Rady Miejskiej Pogorzeli z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszary położone w mieście Pogorzeli - działki o numerach ewidencyjnych 870 - 874, 876 - 880; (po zmianie nr ewidenc. 870 - 874, 876 - 878, 1725, 1695 - 1703).

ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne

§ 1

Plan obejmuje obszar zlokalizowany w Pogorzeli przy ul. Wiosny Ludów (droga gminna w kierunku Głuchowa), którego granice określa rysunek planu, będący załącznikiem do uchwały.

§ 2

Integralne części uchwały (załączniki):
 1. część graficzna - rysunek planu w skali 1:1000 - załącznik nr 1,
 2. rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Pogorzeli w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do planu miejscowego - załącznik nr 2,
 3. rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Pogorzeli w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego - załącznik nr 3.
§ 3

Zakres ustaleń planu - zgodnie z art.15, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa
 1. przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego),
 2. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
 3. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inne niż podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe,
 4. obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć odległość od linii rozgraniczającej do najbliżej położonej ściany budynku o przeznaczeniu podstawowym, przy czym mogą być usytuowane poza linią zabudowy: balkony, wykusze i przybudówki schodów zewnętrznych o wysięgu nie przekraczającym 1,5 m.
 5. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć minimalną odległość lokalizacji budynków od linii rozgraniczającej obszar przeznaczony pod zabudowę,
 6. usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, których ewentualna uciążliwość nie może wykraczać poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny,
 7. dopuszczalnej wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć odległość od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu dachu bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach (nie dotyczy akcentów architektonicznych),
§ 5
 1. Rysunek planu obowiązuje w granicach terenu objętego planem.
 1. Liczby występujące przed symbolami terenów mają znaczenie porządkowe.
 1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, będące obowiązującymi ustaleniami planu :

1/ Przeznaczenie (funkcja) terenów,

2/ Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3/ Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy,

4/ Linie podziału terenu na działki zabudowy,

5/ Wymiarowanie - w metrach,

6/ Dostępność komunikacyjna do działek,

7/ Granice obszaru wymagającego scalenia i podziału nieruchomości.

ROZDZIAŁ 2
Przepisy szczegółowe - ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem

§ 6

Ustala się następujące zasady wyposażenia obszarów objętych planem w urządzenia infrastruktury technicznej:
 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę :
 1. Ustala się dostawę wody z istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Wiosny Ludów, na warunkach określonych przez Dysponenta sieci..
 2. Dla zapewnienia prawidłowych warunków ochrony przeciwpożarowej ustala się minimalną nominalną średnicę zbiorczej sieci wodociągowej Dn = 100 mm.
 3. Wodociągi lokalizować w poboczach dróg lub chodnikach .
 1. W zakresie gospodarki ściekowej:
 1. Ustala się grawitacyjne odprowadzenie ścieków komunalnych do planowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiosny Ludów, na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.
 2. Technologia i sposób wykonania kanalizacji zapewniać musi jej całkowitą szczelność.
 3. Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym planem, dopuszcza się gromadzenie ścieków komunalnych w zbiornikach bezodpływowych.
 4. Ustala się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z obszarów objętych planem do istniejącego rowu melioracji szczegółowych przy ul. Wiosny Ludów .
 5. Kanały lokalizować w pasach rozgraniczających tereny dróg .
 1. W zakresie gospodarki odpadami stałymi:
 1. Wprowadza się zasadę zorganizowanego systemu gromadzenia i wywozu odpadów stałych, z zaleceniem ich częściowej segregacji.
 2. Ustala się gromadzenie odpadów stałych w indywidualnych zamykanych pojemnikach, zlokalizowanych w granicach własnych działek,
 3. Ustala się lokalizację pojemników do selektywnej zbiórki odpadów stałych, na terenach publicznych lub w pasach rozgraniczających tereny dróg, w uzgodnieniu z administratorem tych dróg.
 1. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
 1. Ustala się zasilanie energetyczne obszaru objętego planem z istniejącego układu sieci energetycznej , na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.
 2. W przypadku braku rezerw mocy istniejącego układu sieci energetycznej proponuje się zasilanie z planowanej stacji transformatorowej
 3. Ustala się na obszarze objętym planem realizację kablowego systemu energetycznego. Nie dopuszcza się budowy napowietrznych sieci energetycznych i oświetleniowych.
 4. Kable energetyczne i oświetleniowe lokalizować w poboczach dróg lub chodnikach .
 1. W zakresie zaopatrzenia w ciepł
 1. Ustala się indywidualne ogrzewanie obiektów.
 2. Zaleca się stosowanie do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych.
 1. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
 1. Ustala się zaopatrzenie w gaz sieciowy obszaru objętego planem poprzez rozbudowę istniejącego systemu gazowniczego miasta, na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.
 2. Projektowane gazociągi lokalizować w poboczach dróg i chodnikach.
 3. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów dostawy gazu. Lokalizacja indywidualnych zbiorników gazu spełniać musi warunki określone w przepisach szczególnych i odrębnych.
 1. W zakresie telekomunikacji:
 1. Ustala się realizację sieci telekomunikacyjnych na obszarze objętym planem poprzez rozbudowę istniejącego systemu telekomunikacyjnego , na warunkach określonych przez Dysponenta sieci.
 2. Ustala się na obszarze objętym planem realizację kablowego systemu telekomunikacyjnego. Nie dopuszcza się budowy napowietrznych sieci telekomunikacyjnych.
 3. Kable telekomunikacyjne lokalizować w poboczach dróg i chodnikach.
§ 7

Dla obszarów objętych planem ustala się następujące wymogi w zakresie ochrony środowiska:
 1. Uciążliwość lub szkodliwość obiektów usługowych, nie może wykraczać poza obszar lokalizacji oznaczony liniami rozgraniczającymi a tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej.
 2. Zakazuje się prowadzenia usług i lokalizacji obiektów :

a/ mogących pogorszyć stan czystości wód podziemnych i powierzchniowych bez wcześniejszej instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających,

b/ mogących pogorszyć stan powietrza atmosferycznego bez wcześniejszej instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających,

c/ mogących podnieść poziom hałasu powyżej dopuszczalnego, określonego przepisami szczególnymi, bez wcześniejszej instalacji odpowiednich urządzeń zabezpieczających.

 1. Zakazuje się na obszarze objętym planem lokalizacji usług powodujących powstawanie odpadów wymagających, zgodnie z przepisami szczególnymi, utylizacji w miejscu ich powstawania.
§ 8

Ustalenia wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturoweg

Tereny w granicach planu znajdują się w strefie ochrony archeologicznej “W”. Działalność inwestycyjna na etapie projektowania wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji: nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe.

§ 9

Na obszarze objętym planem ustala się ograniczenie gabarytów wysokościowych wszelkich niebudowlanych elementów zagospodarowania - do maksymalnie 20,0 m od poziomu terenu, pod warunkiem że w dalszym tekście uchwały nie określono innych mniejszych parametrów wysokościowych.

§ 10

Ustalenia dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomości:
 1. Scaleniem należy objąć obszar projektowanej zabudowy mieszkaniowej 1 MN i 2 MN oraz drogi wewnętrznej 5 KDW - oznaczony na rysunku planu (granica obszaru wymagającego scalenia i podziału nieruchomości).
 2. Zasady podziału na działki zabudowy określono w § 11, ust.3.
 3. Dopuszcza się zachowanie istniejących granic pod warunkiem nie zmniejszania szerokości działek poniżej 20 m.
ROZDZIAŁ 3
Przepisy szczegółowe - ustalenia dotyczące terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami

§ 11
 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 MN i 2 MN - ustala się:

1/ przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,

2/ przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa towarzysząca funkcji mieszkaniowej: gospodarczo-garażowa i usługowa (usługi nieuciążliwe z zachowaniem przepisów § 7).

 1. Dla terenu, o którym mowa w § 1 ustala się zakaz lokalizacji budynków inwentarskich.
 1. Podział terenu, o którym mowa w ust.1 na działki zabudowy:

1/ obowiązujący wg rysunku planu - z uwzględnieniem podanych wymiarów i kątów,

2/ ścięcia działek narożnych: 7x7 m dla kątów ostrych i 5x5 m dla kątów rozwartych - wg rysunku planu.

4. Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1/ Lokalizacja budynków w stosunku do granic działek:

a/ obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ul . Wiosny Ludów (droga gminna), i drogi wewnętrznej KDW - wg rysunku planu,

b/ od granic z sąsiadem, wzdłuż których nie wyznaczono linii zabudowy na rysunku planu, lokalizację należy ustalać w oparciu o przepisy szczególne i odrębne,

2/ Obowiązująca forma zabudowy mieszkaniowej:

a/ budynki kształtować w nawiązaniu do tradycyjnej architektury zabudowy jednorodzinnej, z zastosowaniem materiałów wykończeniowych typu klinkier, kamień, dachówka lub imitacja w kolorze naturalnej cegły , tynki, drewno,

b/ dachy strome, symetryczne o kącie nachylenia połaci od 25º do 45º,

c/ wysokość budynków - maksymalnie 2 kondygnacje (w tym poddasze użytkowe); maksymalnie - od poziomu terenu do gzymsu 5,0 m, do kalenicy dachu - 10,0 m.

3/ Obowiązująca forma dopuszczonej zabudowy gospodarczo-garażowej i usługowej:

a/ zabudowa w jednym obrysie murów - jeden budynek,

b/ maksymalna wysokość - 1 kondygnacja, od poziomu terenu do najwyżej położonego gzymsu 3,5 m; do kalenicy dachu 6,0 m.

c/ dopuszcza się lokalizację obiektów w granicach działek,

d/ obowiązująca linia zabudowy stanowi dla obiektów usługowych i gospodarczo-garażowych linię zabudowy nieprzekraczalną.

4/ Dostępność komunikacyjna - ustala się dostępność do działek z istniejącej ul . Wiosny Ludów (droga gminna), i projektowanej drogi wewnętrznej KDW - wg rysunku planu.

5/ Dopuszczalna powierzchnia zabudowy terenu działki - 30 %

6/ Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki - minimum 40%


5. Pełen zakres ustaleń dla terenu 1 MN i 2MN stanowią ww. przepisy łącznie z * 610 niniejszej uchwały.§ 12
 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3 MN/RM - ustala się adaptację terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
 1. Dla terenu, o którym mowa w § 1 ustala się:

1/ nieprzekraczalną linię zabudowy wg rysunku planu,

2/ dopuszcza się wtórny podział terenu - wydzielenie działki zabudowy jednorodzinnej z zapewnieniem dostępności komunikacyjnej z drogi wewnętrznej 5 KDW.

3/ warunki dla nowej zabudowy mieszkaniowej - wg § 11, ust. 4 pkt 2.

§ 13
 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4 R - ustala się adaptację terenów rolniczych.
 1. Dla terenu, o którym mowa w § 1 ustala się dostępność komunikacyjną z projektowanej drogi wewnętrznej - 5 KDW.
§ 14
 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5 KDW - ustala się przeznaczenie terenu - teren komunikacji - droga wewnętrzna.
 1. Ustalenia dotyczące drogi, o której mowa w ust.1:

1/ szerokość w liniach rozgraniczających -10,0 m - wg rysunku planu,

2/ jezdnia o szerokości minimalnej 5,0 m z obustronnym chodnikiem o szerokości 1,5 m (przy projektowanej obustronnej zabudowie (nowe działki) i jednostronnym na pozostałym odcinku lub droga pieszo-jezdna,

3/ w pasie drogi od strony upraw rolniczych - zieleń typu żywopłot z pozostawieniem zjazdów - dostępności komunikacyjnej do pól.

4/ prowadzenie sieci infrastruktury technicznej wg ustaleń § 6.

5/ włączenie do istniejącej drogi publicznej (gminnej) - ul. Wiosny Ludów.

 1. Pełen zakres ustaleń dla terenu 5 KDW stanowią ww. przepisy łącznie z * 610 i 16 niniejszej uchwały.
§ 15
 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6 KD - ustala się adaptację terenu komunikacji - droga publiczna (gminna) ul. Wiosny Ludów.
§ 16
 1. Teren w planie do realizacji celów publicznych - teren adaptowanej drogi publicznej, gminnej 6 KD.
 2. Ustala się w planie teren, który może zastać uznany dla realizacji celów publicznych - teren drogi wewnętrznej oznaczony symbolem 5 KDW.
ROZDZIAŁ 4
Przepisy końcowe

§ 17

Zgodnie z art.15 ust.2 pkt 12 i art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości - w wysokości:
 1. dla terenu MN - 20 %
 2. dla terenów MN/RM, R, KDW - 0 %
§ 18

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 19

Plan zatwierdzony niniejszą uchwałą wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional