Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXVIII/165/2005

Uchwała nrXXVIII/165/2005

Numer uchwały: 2005/28/165
Numer sesji: 28
Rok: 2005

Uchwała Nr XXVIII/165/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.109, art. 116 ust.1 i art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1
  1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 60.851 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 8.250.986 zł.
§ 2
  1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 60.851 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
  2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 8.900.267 zł.
  3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr XXVIII/165/05 z dnia 29.09.2005 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2005


Zwiększenia

Dział 600 Transport i łączność

33.075

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

33.075

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/związków gmin/,powiatów/związków powiatów/,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

33.075

Dział 852 -Pomoc społeczna

27.776

rozdział 85295 Pozostała działalność

27.776

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związkom gmin/

27.776

Ogółem zwiększenia :

60.851Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr XXVIII/165/05 z dnia 29.09.2005 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2005


Zmniejszenia

Zwiększenia

Dział 600 Transport i łączność

45.580

30.500

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

20.580

23.500

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia


3.500

§ 4270 Zakup usług remontowych


20.000

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.580


rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

25.000

7.000

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia


7.000

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25.000


Dział 758 Różne rozliczenia


44.555

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe


44.555

§ 4810 Rezerwy


44.555

Dział 852 Pomoc społeczna


27.776

rozdział 85295 Pozostała działalność


27.776

§ 3110 Świadczenia społeczne


27.776

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


3.600

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby


3.600

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury


3.600

Ogółem:

45.580

106.431Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr XXVIII/165/05 z dnia 29.09.2005 r.

Dochody i wydatki

związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2005


Dział, rozdział, §, nazwa


Dochody


Wydatki

Dział 600 Transport i łączność


23.000


23.000


rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe


23.000


23.000


§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
23.000§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia


3.000


§ 4270 Zakup usług remontowych


20.000


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-09-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional