Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXVII/164/2005

Uchwała nrXXVII/164/2005

Numer uchwały: 2005/27/164
Numer sesji: 27
Rok: 2005Uchwała Nr XXVII/164/05
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 26 sierpnia 2005 r.

w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej oraz zmian w budżecie gminy na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art.109,art.116 ust.1 i art.124 ust.1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2003 r Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1
  1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 47.946 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 8.177.224 zł.
§ 2
  1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 47.946 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
  2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 8.826.505 zł.
3. Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W uchwale Nr XIX/122/04 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 dodaje się § 6a w brzmieniu:
„ § 6a Ustala się dla samorządowych jednostek budżetowych następujące zasady rozliczeń zwrotu wydatków:
1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w roku budżetowym 2005 przyjmowane są na rachunek bankowy danej jednostki i zmniejszają wykonanie wydatków w roku 2005.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody gminy roku 2005 .”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr XXVII/164/05 z dnia 26.08.2005 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2005


Zmniejszenia

Zwiększenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo


43.285

Rozdział 01095 Pozostała działalność


43.285

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych


30.000

§ 2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych


13.285

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

45.000

45.000

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

45.000

45.000

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

45.000


§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych


45.000

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa


4.661

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu


4.661

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami


4.661

Ogółem zmiany:

45.000

92.946


Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli
Nr XXVII/164/05 z dnia 26.08.2005 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2005.


Zmniejszenia

Zwiększenia

Dział 600 Transport i łączność

10.000

115.000

rozdział 60016 Drogi publiczne

10.000

115.000

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

10.000


§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych


115.000

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa


4.661

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu


4.661

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe


1.363

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne


235

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy


34

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia


1.729

§ 4300 Zakup usług pozostałych


500

§ 4410 Podróże służbowe krajowe


800

Dział 758 - Różne rozliczenia

40.000


rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

40.000


§ 4810 Rezerwy

40.000

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

35.000

 

 


rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

35.000


§ 4300 Zakup usług pozostałych

35.000


Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


13.285

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby


13.285

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia


13.285

Ogółem zmiany :

85.000

132.946


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional