Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXV/162/2005

Uchwała nrXXV/162/2005

Numer uchwały: 2005/25/162
Numer sesji: 25
Rok: 2005Uchwała nr XXV/162/05

Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 25 czerwca 2005 roku

w sprawie: określenia zasad i szczegółowego trybu przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Pogorzela”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami /, Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Pogorzela” zwane dalej „wyróżnieniem” może być nadawane obywatelom polskim i cudzoziemcom oraz instytucjom polskim za wybitny wkład w działalność i współpracę na rzecz gminy oraz promowanie gminy w kraju i za granicą.

§ 2

1. Z wnioskiem o nadanie wyróżnienia mogą występować podmioty, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza wystąpienia z projektem uchwały rady gminy.
2. Wniosek powinien zawierać szczegółową charakterystykę kandydata oraz wskazanie zasług wniesionych dla gminy uzasadniających przyznanie wyróżnienia.
3. Wnioski o przyznanie wyróżnienia składa się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

1. Wnioski o przyznanie wyróżnienia rozpatrywane są przez komisję w następującym składzie:
1/ Przewodniczący Rady Miejskiej - przewodniczący
2/ Burmistrz Pogorzeli - z-ca przewodniczącego
3/ Przewodniczący stałych Komisji Rady Miejskiej w Pogorzeli - członkowie.
2. Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie wniosków o przyznanie wyróżnienia.
3. Obsługę techniczną komisji prowadzi pracownik d/s Rady Miejskiej.

§ 4
  1. Przyznanie wyróżnienia następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej.
  2. Dokumentem stwierdzającym przyznanie wyróżnienia jest Akt przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Pogorzela” podpisany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  3. Oznaką przyznania wyróżnienia jest medal z herbem gminy oraz napisem „Zasłużony dla Gminy Pogorzela”.
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie